Wyświetlanie danych wirtualnego stołu (np. gier obserwowanych) na wynikach turnieju JFR Pary
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
BUILD.md
CHANGELOG.md
LICENSE.md
README.md
TODO.md
virtual_table.spec

README.md

JFR Pary - wirtualne stoliki

Narzędzie sprzątające strony wyników z JFR Pary z danych dodanych celem porównania uczestników z wirtualnym stołem.

Ukrywane są:

 • wyniki par ze stolików wirtualnych, również ze zbiorówek oraz pełnych wyników
 • linki w liście historii par
 • zapisy w protokołach

Pierwszy z wirtualnych zapisów jest pozostawiany na dole protokołu, opatrzony nagłówkiem.

Przykładowe efekty działania: rozdania szkoleniowe z BOOM 2015, Kadra U-20 z butlerem ligowym.

Wymagania systemowe

 • system operacyjny MS Windows (testowane na Win7 i Win8.1)

LUB

 • python 2.x (testowane i tworzone w wersji 2.7.10)
 • BeautifulSoup4
 • lxml (jako parser dla BS4)
 • argparse

Kompilacja i praca z kodem narzędzia

Patrz: BUILD.md

Instalacja

Ściągnij plik wykonywalny ze strony autora i rozpakuj go wypakuj.

Już, gotowe.

Na nie-Windowsach wystarczy w analogiczny sposób ściągnąć skrypt źródłowy Python: virtual_table.py.

Użycie

virtual_table.exe [-t OPIS_STOLIKA] PLIK_TURNIEJU.html [NR_PARY NR_PARY ...]

Parametry wejściowe:

 • ścieżka do pliku PREFIKS.html strony generowanej przez JFR Pary

Opcjonalne parametry:

 • -t OPIS_STOLIKA lub --text OPIS_STOLIKA pozwala ustawić własny nagłówek stolika w protokołach, zamiast domyślnego "Wirtualny stolik"
 • NR_PARY ... pozwala samodzielnie określić numery par na wirtualnych stolikach

W przypadku nieokreślenia numerów par, jako pary na stolikach wirtualnych traktowane są wszystkie pary, których imiona i nazwiska są puste (wg nagłówków plików historii par).

Parametry odpowiedzialne za logowanie działania programu:

 • -q lub --quiet wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń na standardowym wyjściu błędów
 • -v lub --verbose włącza wyświetlanie dodatkowych informacji na standadowym wyjściu błędów
 • -l POZIOM lub --log-level POZIOM ustawia poziom logowania zdarzeń do pliku (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL; domyślnie: INFO)
 • -f PLIK_LOG lub --log-file PLIK_LOG ustawia ścieżkę do pliku dziennika

Lista przyszłych usprawnień

Patrz: TODO.md

Autor

Michał Klichowicz (mkl)

Licencja

Patrz: LICENSE.md