Skrypty SQL do liczenia Pattona w JFR Teamach
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.txt
patton-bam.sql
patton-imp.sql
patton.tvp

README.txt

Patton dla Teamów

Opis

Zestaw prostych narzędzi (skryptów SQL) pozwalających na przeliczenie turnieju
teamów liczonego Pattonem, a założonego w Teamach JFR.

Autor

Michał Klichowicz (emkael.info)
Narzędzia powstały na Brydżowym Ogólnopolskim Obozie Młodzieżowym 2014,
pod nadzorem sędziego głównego BOOMu - Czai.

Instalacja/użycie

1.  Założyć turniej w JFR Teamach (do wyboru: BAM / IMP+VP)
1a. Dla turnieju IMP+VP wczytać (w sumie dowolną, ale może być dołączona,
    zdegenerowana) tabelę VP.
2.  Uruchomić co najmniej raz odpowiedni skrypt SQL (dla turnieju założonego
    jako BAM: patton-bam.sql; dla turnieju IMP+VP: patton-imp.sql) PRZED
	aplikacją pierwszego wyrównania w turnieju.
3.  Uruchomić skrypt każdorazowo dla przeliczenia wyników.

Licencja i dodatkowe informacje

Narzędzia udostępniane są bezpłatnie i bez jakiejkolwiek gwarancji działania
i wsparcia technicznego.
Dozwolone jest używanie, rozpowszechnianie oraz wszelkie modyfikacje
pod warunkiem niepobierania opłat oraz dołączenia informacji o autorstwie.

Więcej informacji nt. działania narzędzi - w komentarzach kodu źródłowego
plików SQL.