Skip to content

emkael/patton

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
Patton dla Teamów

Opis

Zestaw prostych narzędzi (skryptów SQL) pozwalających na przeliczenie turnieju
teamów liczonego Pattonem, a założonego w Teamach JFR.

Autor

Michał Klichowicz (emkael.info)
Narzędzia powstały na Brydżowym Ogólnopolskim Obozie Młodzieżowym 2014,
pod nadzorem sędziego głównego BOOMu - Czai.

Instalacja/użycie

1.  Założyć turniej w JFR Teamach (do wyboru: BAM / IMP+VP)
1a. Dla turnieju IMP+VP wczytać (w sumie dowolną, ale może być dołączona,
    zdegenerowana) tabelę VP.
2.  Uruchomić co najmniej raz odpowiedni skrypt SQL (dla turnieju założonego
    jako BAM: patton-bam.sql; dla turnieju IMP+VP: patton-imp.sql) PRZED
	aplikacją pierwszego wyrównania w turnieju.
3.  Uruchomić skrypt każdorazowo dla przeliczenia wyników.

Licencja i dodatkowe informacje

Narzędzia udostępniane są bezpłatnie i bez jakiejkolwiek gwarancji działania
i wsparcia technicznego.
Dozwolone jest używanie, rozpowszechnianie oraz wszelkie modyfikacje
pod warunkiem niepobierania opłat oraz dołączenia informacji o autorstwie.

Więcej informacji nt. działania narzędzi - w komentarzach kodu źródłowego
plików SQL.

About

Skrypty SQL do liczenia Pattona w JFR Teamach

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages