Diyanet Namaz Vakitleri
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
README.md
index.php

README.md

Diyanet Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden aylık namaz vakitlerini çekmektedir.

app klasöründe yer alan "Diyanet.php" sınıfındaki "$location_url" değerini istediğiniz yere göre değiştirebilirsiniz.