Ekonometriye Yeni Başlayanlar için Kısa bir R Kılavuzu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DataWageMacro.rda
LittBibRintro.bib
README.md
R_giris.Rnw
data1.txt
lnu91.txt
macro.rda
macro.txt
r_giris.pdf
tmp.txt
wage.dta
wage.rda

README.md

"Ekonometriye Yeni Başlayanlar için Kısa bir R Kılavuzu"

.Rnw dosyasını R'da çalıştırmak için: Sweave("R_giris.Rnw")

Bu dosya Mahmood Arai tarafından hazırlanan "A Brief Guide to R for Beginners in Econometrics" adlı kılavuzun Türkçeleştirilmiş halidir.