Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (18 sloc) 1.68 KB
description
Açık kaynaklı altyapılar için iyzico tarafından yalın kurulumlarda geliştirilmiş ve test edilmiş modüller.

Teknik bilgi gerekli

{% hint style="danger" %} ÖNEMLİ UYARI

  1. Çalıştığınız hosting firmasının TLS 1.2, cURL, openssl ve PHP gerekliliklerini karşılayabildiğinden emin olunuz.
  2. iyzico'nun modülleri yalın (hiç eklenti kurulmamış) kurulumlarda ve varsayılan temalarda çalışmayı garanti eder. Farklı temalar ve eklentilerde de modüllerimiz çalışmaktadır ancak bazı durumlarda sizin tarafınızdan ek geliştirme yapılması gerekebilir.
  3. iyzico her zaman en güncel versiyonların kullanılmasını (güvenlik, performans, uyumluluk vb.) tavsiye eder. Geçmiş versiyon kullanan veya kullanmayı planlayan partnerlerimiz için eski modüllerimiz mevcuttur. {% endhint %}
Altyapı Versiyon Video Anlatım Demo Modül
Opencart 3.0 ve üzeri Youtube Test İndir
Woocommerce 3.0 ve üzeri Youtube Test İndir
Prestashop 1.7 ve üzeri Youtube Test İndir
Magento 2.2 ve üzeri Youtube Test İndir
You can’t perform that action at this time.