Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (13 sloc) 869 Bytes
description
iyzico'nun API'sini, dokümanlarını ve ödeme çözümlerini keşfedin.

iyzico'ya Hoşgeldiniz

{% hint style="danger" %} ÖNEMLİ UYARI

Aşağıdaki kullanılan sistemler için iyzico panelinizde "Ayarlar->Firma Ayarları" menüsünde API ve Güvenlik anahtarını görebiliyor olmanız gereklidir. Entegrasyon için API ve Güvenlik anahtarlarının kullanılması gerekmektedir. Göremediğiniz durumlarda başvurunuz ile alakalı destek@iyzico.comadresine ulaşabilirsiniz. {% endhint %}

Kullanılan sistem Entegrasyon zorluğu
Hızlı ve kolay 🔴⚪️⚪️⚪️⚪️
Teknik bilgi gerekli 🔴🔴🔴⚪️⚪️
Yazılım ekibi gerekli 🔴🔴🔴🔴🔴
You can’t perform that action at this time.