Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
129 lines (80 sloc) 4.6 KB
description
iyzico'nun ödeme formu teknolojisi ile hemen tanışın !

ödeme formu (checkout)

Öncelikle ödeme formu çözümü için hazırladığımız postman kütüphanesi indirebilirsiniz.

Run in Postman

Collection ekranında aşağıdaki görüntüye sahip oldu iseniz tek satır kod yazmadan entegrasyonu test etmeye başlayabilirsiniz.

iyzico-checkout postman collection görünümü

Başlat sorgusu ile iyzico'dan ödeme formunu başlatabilirsiniz. paymentPageUrl parametresindeki adresi tarayıcımıza yazarak ödeme sayfasına ulaşabiliriz. Test ortamında olduğumuzdan test kartımızı Kart Üzerindeki İsim: test test Kart Numarası: 5526080000000006 Ay: 10 Yıl: 23 cvc: 123
kullanarak bir ödeme denemesi yapabilirsiniz. Daha sonra bu ödemenin sonucunu Başlat sorgusundan alacağınız token değeri ile Öğren sorgusu ile öğrenebilirsiniz.

iyzico-checkout postman başlat görünümü

iyzico-checkout postman öğren görünümü

Başlat sorgusunda gelen yanıt 4 farklı şekilde kullanılabilir;

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="Responsive" %}

<!--checkoutFromContent ile birlikte-->
<div id="iyzipay-checkout-form" class="responsive"></div>

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Pop up" %}

<!--checkoutFromContent ile birlikte-->
<div id="iyzipay-checkout-form" class="popup"></div>

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="iframe" %}

#paymentPageUrl ile birlikte
https://...iyzipay.com/?token=...-baf8-
2a3430b66de9&lang=tr&iframe=true

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Ortak Ödeme Sayfası" %}

#paymentPageUrl ile birlikte
https://...iyzipay.com/?token=...-baf8-
2a3430b66de9&lang=tr

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Ödeme formuna kart bilgileri girilip "X TL Öde" butonuna basıldıktan sonra; ödeme formunu oluştururken belirlenen callbackUrl adresine işlemin sonucunu içerisinde taşıyan token değeri POST edilir. Bu token değerini kullanarak Öğren sorgusu yapılır.

Eğer status ve paymentStatus parametreleri aynı aynda success/SUCCESS değerini taşıyor ise ve price, paidPrice, basketId, itemId gibi değerleri başlatma esnasındaki değerler ile uyumlu ise ödemeniz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

{% tabs %} {% tab title="PHP" %} Başlat

Öğren

İşlem Sorgula

İptal

İade

Günlük İşlemler

Para Aktarım Raporu {% endtab %}

{% tab title=".NET" %}

{% endtab %}

{% tab title="Node" %}

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

{% endtab %}

{% tab title="" %}

{% endtab %} {% endtabs %}

4- Entegrasyon Testleri

  • Canlı ortamda iyzico API'ına gönderilen parametrelere müşteriden alınan bilgiler set edilmelidir. Müşteriniden alınmayan "dummy" değerler sorgu parametrelerine set edilmemelidir.
  • Geliştirmeler tamamlandıktan sonra ödeme adımlarınızı, test kartlarınız ile tüm durumlar için test edin.
  • iyzico servislerinden dönen ve olabilecek tüm hataları karşılayacak şekilde kodunuzu düzenleyin.
  • Sonuç sayfanızın iyzico'dan gelen yanıtı yorumlayabiliyor olmasına dikkat edin.
  • Entegrasyonunuzun son kullanıcılar için Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ile uyumlu olmasına dikkat edin.
  • iyzico logolarını sitenize eklemeyi unutmayın. iyzico logo paketi.
  • iyzico entegrasyon ekibinin onayı için entegrasyon@iyzico.com mail adresi ile iletişime geçin.

Tebrikler !

Topluluklardan destek alın:

Videolardan destek alın:

You can’t perform that action at this time.