Skip to content
Daily Application
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
confidant
.gitignore
LICENSE
README.md
app.py
requirements.txt

README.md

Confidant

Confidant, günlüklerinizi bilgisayar ortamında saklamanıza olanak sağlayan bir web uygulamasıdır.

Python3/Flask ile geliştirilmiştir. Veritabanı olarak SQLite kullanılmaktadır.

 • Birden fazla kullanıcıyı destekler.

Neler Eklenecek?

 • Kendime (Geleceğe Not) Sistemi Eklenecek. (Eklendi)
 • Bugünki Ruh Halim, Gördüğüm Rüya, Tanıştığım Kişiler Kısımları Eklenecek.
 • Günlükler şifreli Olarak Kaydedilecek.

Pull Request göndererek katkıda bulunabilirsiniz.

Kullanılan Teknolojier

Confidant aşağıda ki teknolojileri kullanır:

 • flask - Web uygulaması için Flask kütüphanesi kullanılmıştır.
 • flask-sqlalchemy: Veritabanı işlemleri için sqlalchemy kullanılmıştır.
 • flask-bcrypt - Kullanıcı giriş parolalarını şifrelemek için bcrypt kullanılmıştır.
 • flask-login - Kullanıcı yönetimi için flask-login kullanılmıştır.
 • flask-wtf - Sunucu tarafında form yönetimi için WTForms kullanılmıştır.
 • Bootstrap - Görsel arayüz için Bootstrap kullanılmıştır.
 • DataTables - Dinamik tablolar için DataTables jQuery eklentisi kullanılmıştır.

Kurulum

Terminal üzerinden proje klasörüne girerek pip3 install -r requirements.txt komutu verilir. Hemen ardından python3 app.py komutu ile sunucuyu ayağa kaldırabilirsiniz.

Confidant URL: localhost:1337

Pi gibi cihazlara kurarak yerel ağ üzerinden erişebilirsiniz.

License

MIT

You can’t perform that action at this time.