Skip to content
Programlama Sınavı Uygulaması
Branch: master
Clone or download
emregeldegul Veri Tabanı Dosyası Yüklendi
Veri taban dosyası (yeg_quizer.sql) yüklendi ve README.md dosyasında bir kaç küçük değişiklik yapıldı.
Latest commit 3673116 Apr 13, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
master
modules First Commit Apr 13, 2019
settings First Commit Apr 13, 2019
LICENSE.md Initial commit Apr 13, 2019
README.md Veri Tabanı Dosyası Yüklendi Apr 13, 2019
index.php First Commit Apr 13, 2019
yeg_quizer.sql Veri Tabanı Dosyası Yüklendi Apr 13, 2019

README.md

Quizer

Quzier, internet üzerinden online olarak programlama sınavı yapabilmeniz için geliştirilmiştir.

  • Bir çok programlama dilini destekler
  • Yönetimi ve kullanımı oldukça basittir
  • Modülerdir, yeni modüller eklemek kolaydır.

Neler Eklenecek?

  • Okunmamış cevapları listeleme
  • Online kod derleme

Pull Request göndererek katkıda bulunabilirsiniz.

Kullanılan Teknolojier

Quizer aşağıda ki teknolojileri kullanır:

  • highlight.js - Kod renklendirme işlemi için highlight.js kullanılmıştır.
  • Bootstrap - Görsel arayüz için Bootstrap kullanılmıştır.
  • DataTables - Dinamik tablolar için DataTables jQuery eklentisi kullanılmıştır.

Kurulum

Kaynak dosyaları proje klasörüne yükleyip, quizer.db dosyasını veri tabanınıza aktarın. Ardından settings/config.php içerisinde ki alana MySQL veri tabanı bilgilerinizi girin.

Veri tabanı üzerinde quizer_site tablosunda site URL adresini düzenleyin. Sistem hazır.

Kullanıcı Adı: yeg@quizer.yeg

Şifre: 123456

You can’t perform that action at this time.