Skip to content
En personlig avgangstavle som du selv kan konfigurere
Branch: master
Clone or download
Latest commit b0f0886 May 21, 2019

README.md

Entur - Tavla

Tavla er en personlig avgangstavle som du selv kan konfigurere. Finn dine nærmeste holdeplasser og velg bort de rutene du ikke vil ha. Alt dette i et enkelt adminpanel. Gå til tavla.en-tur.no for å sette opp din egen tavle.

Bidra

Finner du noe som kan forbedres eller ønsker du å lage ditt eget design? Bidra gjerne ved å sende en pull request. Disse instruksjonene skal få deg opp og kjøre med prosjektet på din lokale maskin, for utvikling og testing.

Avhengigheter

Prosjektet krever at du har disse avhengighetene installert

  • Node
  • npm

Installering

Fork repoet: https://github.com/entur/tavla/fork

git clone git@github.com:[DIN BRUKER]/tavla.git
cd tavla
npm install

Da er du oppe og kjører og kan starte prosjektet

npm start

Kodekvalitet

Vi bruker eslint for å sikre stil og kodekvalitet. Testene kan du kjøre ved:

npm run lint
You can’t perform that action at this time.