Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Synker digipost-arkivets opplastede dokumenter mot en lokal katalog
C#
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
Digipostsync.CmdLine
digipostsync-core
digipostsync-test
digipostsync
README
digipostsync.sln

README

En liten enkel klient som synkroniserer en lokal katalog mot de opplasta filene i digipost-arkivet.
Synkroniserer begge veier, dvs. laster ned .pdf-er du ikke har lokalt, og laster opp .pdfer du kun har lokalt.

Forbedringer som bør gjøres
- bedre feilhåndtering
Something went wrong with that request. Please try again.