Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (4 sloc) 266 Bytes
En liten enkel klient som synkroniserer en lokal katalog mot de opplasta filene i digipost-arkivet.
Synkroniserer begge veier, dvs. laster ned .pdf-er du ikke har lokalt, og laster opp .pdfer du kun har lokalt.
Forbedringer som bør gjøres
- bedre feilhåndtering