No description or website provided.
C#
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
DigipostApi
.gitignore
DigipostApi.sln
README

README

Eksempelprosjekt for å bruke api.digipost.no fra C#

Se Program.cs for bruk