Skip to content
_mojePaństwo to zestaw aplikacji, dzięki którym możesz kontrolować i wpływać na działania Twojego państwa.
PHP JavaScript HTML CSS Java CoffeeScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
lib/Cake
.editorconfig
.gitignore
.htaccess
.travis.yml
LICENSE
README.md
build.properties
build.xml
index.php

README.md

Landscape

_mojePanstwo Portal

##Instalacja

  • W katalogu app/Config trzeba utworzyć trzy pliki (na podstawie ich wersji default):
- constants.php
- core.php
- database.php
  • Z poziomu terminala/cmd należy wejść do projektu, następnie do katalogu app i tym uruchomić komendę
Console/cake composer.c install
You can’t perform that action at this time.