Skip to content
Ülkeler ve Türkiye İl İlçe Semt Mahalle ve Posta Kodu Veritabanı (Laravel)
PHP
Branch: master
Clone or download
omeripek and jnbn Updated nova field validates (#5)
* Update nova rules for city district

* Added config for zip code

* Added maxLength attribute for zip code field

* Updated nova field validates
Latest commit b6268ef Sep 16, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src Updated nova field validates (#5) Sep 16, 2019
.gitignore init Jul 21, 2016
LICENSE migrate to v2.0 Aug 17, 2019
README.md Update readme Aug 29, 2019
composer.json migrate to v2.0 Aug 17, 2019
module.json migrate to v2.0 Aug 17, 2019

README.md

Ülkeler ve Türkiye İl İlçe Semt Mahalle ve Posta Kodu Veritabanı (Laravel)

Yükleme

composer require epigra/trgeozones diyerek paketi indirebilirsiniz.

Migrate

Kurulumu tamamladıktan sonra tabloları oluşturmak için

php artisan migrate

demeniz gerekmektedir.

Seed

Tüm tabloları seed etmek için sisteminizdeki DatabaseSeeder'da yer alan run() methodu içerisine

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeds\TRGeoZonesDatabaseSeeder::class);

satırını ekleyerek tüm seederları çalıştırabilir; ayrı ayrı çalıştırmak isterseniz opsiyonel olarak aşağıdaki sınıfları kullanabilirsiniz.

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCountriesTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCitiesTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCityDistrictsTableSeeder::class);

şeklinde ekleyebilirsiniz.

Nova Resources

Laravel Nova kullanıcıları dokümantasyonda görebilecekleri şekilde App/Providers/NovaServiceProvider içerisindeki resources() methodunun üzerine yazarak veya AppServiceProvider içerisine aşağıdaki kod bloğunu gerekli şekilde ekleyerek

Nova::resources([
	\Epigra\TrGeoZones\Nova\City::class,
	\Epigra\TrGeoZones\Nova\CityDistrict::class,
	\Epigra\TrGeoZones\Nova\Country::class
]);

resource'ları register edebilirler.

##Veri Güncelliği

Veriler http://postakodu.ptt.gov.tr/ adresinde yayınlanan veriler doğrultusunda 17.08.2019 itibarıyla günceldir.

İndirdiğiniz excel tablosu üzerinden güncelleme yapmak isterseniz öncesinde composer require maatwebsite/excel epigra/trstringhelper komutunu çalıştırarak gerekli paketleri kurduğunuzdan ve Kernel içerisine \Epigra\TrGeoZones\Console\ExcelMigrator::class eklediğinizden emin olduktan sonra

php artisan trgeozones:import

komutunu kullanarak excel importu gerçekleştirebilirsiniz.

Excel Import komutu statik olarak public içerisinde yer alacak trgeozones_update.xlsx dosyasına bakacak şekilde çalışmaktadır..

SQL Dump

Seeder kullanmadan SQL formatında dumpları indirmek için http://epigra.com/packages/tr_geozones_sql_dump.zip adresindeki arşivi kullanabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.