Skip to content
No description, website, or topics provided.
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
imgs
1 - PythonaGiris.ipynb
2 - TemelUclu.ipynb
3 - Scikit-Learn - Giris.ipynb
4 - Siniflandirma.ipynb
5 - Önişleme ve Pipeline.ipynb
6 - Regresyon.ipynb
README.md
requirements.txt

README.md

KBYÖYO 2019 Yapay Öğrenme için Python

Bu notebook'lar, Kuzeybatıda Yapay Öğrenme Yaz Okulu kapsamında gerçekleşen uygulamalı "Yapay öğrenmeye yönelik Python programlama diline giriş" eğitimi için hazırlanmıştır. Orijinal materyal Barış Akgün'e aittir.

Notebook'lar ile etkileşimli bir oturum açmak için bu adresi kullanabilirsiniz: https://mybinder.org/v2/gh/ercanserteli/kbyoyo19python/master

You can’t perform that action at this time.