Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
174 lines (155 sloc) 5.26 KB
/*
* Attiny85 ile yapılmış, Yaka kartı
* Her 8 saniyede bir bilgiler değişir
* 2. Satırda ise ses seviyesi verilir.
*
* BAĞLANTI ŞEMASI
* LCD I2C Ekran
* 5V -> Attiny85 5V
* GND -> Attiny85 GND
* SDA -> Attiny85 SDA
* SCL -> Attiny85 SCL
*
* Ses Tanıma Modülü
* A0 -> Attiny85 A3
* G -> Attiny85 GND
* + -> Attiny85 5V
*/
#include <TinyWireM.h>
#include <LiquidCrystal_attiny.h>
// LCD ekranı tanımlıyoruz. Adresi 0x27 16 satır 2 sütun ekran
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
const short mikrofonPin = A3;
const short orneklemeSayisi = 50; // 50ms = 20Hz 'lik bir örnekleme yapar. Yani 50 ms boyunca mikrofondan veri toplar ve analiz eder.
const unsigned long degisimSuresi = 8000; // 8000ms yani 10 sn. İsim bilgileri 10 saniyede bir değişsin
const unsigned long ekranBeklemeSuresi = 40000; // 40 saniye
const unsigned int ekranIsigiAcmaFarki = 7; // ses farkı ne kadar olursa ekran açılsın. Gürültülü ortamlarda bu değeri yükseltmek gerekir.
unsigned long oncekiDegisimZamani = 0; // Ekranın bir önceki değişim zamanı
unsigned long isikAcilmaZamani = 0; // ışığın bir önceki değişim zamanı
unsigned int sesDuzeyi; // ses düzeyini tutan değişken.
short durum = 0; // 0 - İsim, 1 - Proje Adı, 2 - Tübitak Bilgisi
bool ekranAcikmi = true; // ekranın açık olup olmadığı değerini tutuyor.
// LCD için özel karakter. LCD de bir alanı tamamen dolduruyor. Ses düzeyini göstermek için.
byte tamDolu[8] = {
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111
};
void setup() {
// Hata ayıklama özelliğini aç
//Serial.begin(9600);
// Ekranı başlat
lcd.init();
// Özel karakteri tanımla
lcd.createChar(0, tamDolu);
// Ekran arka ışığını yak
lcd.backlight();
// Ekrana hoş geldiniz yaz
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Hos Geldiniz");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("Basliyoruz");
// bir kaç saniye de bekleyiverelim. Hoş geldin gözüksün
delay(3000);
lcd.clear();
yaz("AKILLI iSiMLiK");
//oncekiDegisimZamani = millis()+degisimSuresi;
}
void loop() {
// Ekran ışığını kontrol et!
isikKontrol(); // aşağıdaki aynı adlı fonksiyonu inceleyin.
// Ekrana İsimleri Bas
isimYaz(); // aşağıdaki aynı adlı fonksiyonu inceleyin.
// Ses Düzeyini Yaz
sesDuzeyiniYaz(); // aşağıdaki aynı adlı fonksiyonu inceleyin.
}
void isikKontrol() {
// millis() fonksiyonu, arduino açıldıktan şimdiye kadar geçen süreyi milisaniye cinsinden bize geri verir. delay yerine iki millis arasındaki
// farka bakarak ne kadar zaman geçtiğini anlayabilir ve istediğimiz değeri aştığında işlem yap deyebiliriz.
// delaydan farkı delaydaki gibi işlemleri durdurmaz.
// && ve anlamına gelir.
if((millis() - isikAcilmaZamani) > ekranBeklemeSuresi && ekranAcikmi == true) {
lcd.noBacklight(); // ekran ışığını kapat
lcd.noDisplay(); // ekran görüntüsünü kapat.
// yukarıdaki iki lcd komutu pil tasarrufu için kullanılacak!
ekranAcikmi = false;
}
}
void isimYaz() {
if(millis() - oncekiDegisimZamani > degisimSuresi) {
if(durum == 0) {
// yaz(); fonksiyonu verilen metni düzenleyip yazar! Bu fonksiyonu biz yazdık.
yaz(F("Furkan Tekin")); // Bir stringi (metni) F() içinde yazarsak, bu metin hafızada tutulmaz. böylelikle ram bellek boş yere dolmaz.
}
else if(durum == 1) {
yaz(F("Gorevli Ogrenci"));
}
else if(durum == 2) {
yaz(F("Tubitak 4006"));
}
oncekiDegisimZamani = millis();
durum = durum +1;
if(durum > 2) {
durum = 0;
}
}
}
void yaz(String metin) {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
// Aşağıda yaptığımız işlem metni ortaya yazdırmak içindi. metnin uzunluğunu bul, 16 dan çıkart, kalanı 2 ye böl ve çıkan sayı kadar imleci sağa al ve yazmaya başla
int cikarma = 16 - metin.length();
int baslama = cikarma % 2 == 0 ? (cikarma / 2) : ((cikarma + 1) / 2);
lcd.setCursor(baslama, 0);
lcd.print(metin);
}
void sesDuzeyiniYaz() {
unsigned long baslamaZamani = millis();
unsigned int frekansFarki = 0;
unsigned int maxSinyal = 0;
unsigned int minSinyal = 1024;
// örnekleme sayısı kadar örnek al ve min ve max ses düzeylerini belirle!
while(millis() - baslamaZamani < orneklemeSayisi) {
sesDuzeyi = analogRead(mikrofonPin);
if(sesDuzeyi < 1024) {
if(sesDuzeyi > maxSinyal) {
maxSinyal = sesDuzeyi;
} else if(sesDuzeyi < minSinyal) {
minSinyal = sesDuzeyi;
}
}
}
frekansFarki = maxSinyal - minSinyal;
//Serial.println(frekansFarki);
// Eğer fark 10'dan fazlaysa ve ekran ışığı açık değilse aç!
ekranIsigiKontrol(frekansFarki);
// Frekans farkını ekrana bas!
farkiEkranaBas(frekansFarki);
}
void ekranIsigiKontrol(int fark) {
if(fark > ekranIsigiAcmaFarki) {
if(ekranAcikmi == false) {
lcd.backlight();
lcd.display();
ekranAcikmi = true;
isikAcilmaZamani = millis();
}
}
}
void farkiEkranaBas(int fark) {
if(fark > 15) fark = 15;
for(int i = 0; i < 16; i++) {
lcd.setCursor(i,1);
if(i <= fark) {
lcd.write((uint8_t)0); // özel karakterler yazdırılırken print yerine write komutu kullanılır.
//lcd.print("*");
} else {
lcd.print(" ");
}
}
}
You can’t perform that action at this time.