Skip to content
Swift 4 ile yazılmış Emoji adlı oyun
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Emoji.xcodeproj
Emoji
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Emoji-Game

Swift 4 ile yazılmış Emoji adlı oyun

Bu oyun AppStore da yer almaktadır. Oyunun kodları sadece iOS üzerinde yeni programlamaya başlamış olanlara kodlarının yol göstermesi için konulmuştur.

Oyunun grafikleri değiştirilerek tekrar yayınlanamaz.

You can’t perform that action at this time.