Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
44 lines (35 sloc) 2.61 KB
#include <stdio.h> /*Standart giriş çıkış işlemlerini barındıran kütüphanemiz*/
#include <stdlib.h>/*system("pause"); kodunun bulunduğu kütüphane(Bu kod programımızın kapanmamasını sağlar.") */
void main()
{
int Sayi,Binler,Yuzler,Onlar,Birler,geciciDeger; /*Basamak değişkenlerinin tanımlandığı kısım*/
printf(" \t\t----------------------------\n"); //
printf("\t\t- Basamak Cozumleme Programi -\n"); //Karşılama ekranımız.
printf(" \t\t----------------------------\n"); //
printf(" 4 Basamakli bir sayi giriniz: "); /*Kullanıcıdan 4 basamklı sayi girmesi istenmektedir*/
scanf("%d",&Sayi); /*Kullanıcının girdiği sayi 'Sayi' değişkeninin adresine tanımlanmıştır*/
printf("\n");
printf(" ---------------\n");
printf(" - Sonucunuz -\n");
printf(" ---------------\n");
if(Sayi>9999 || Sayi<=999) /*Buradaki if yapısında grilen sayının 4 basamaklı olup olmadığını kontrol eder.*/
printf("Girdiginiz Sayi 4 basamakli degildir !\n\n ");/*Sayının 4 basamklı olmadığını kullanıcıya belirtir.*/
else
{
Binler=Sayi/1000; /*Kullanıcının girdiği sayıyı 1000'e bölerek Binler basamağındaki sayıyı buluyoruz.*/
geciciDeger=Sayi%1000; /*geciciDeger yüzler ve birler basamağını bulmak için kullandığımız bir değişkendir.*/
Yuzler=geciciDeger/100; /*Burada sayının 1000'e bölümünden kalanı 100'e bölerek Yuzler basamığındaki sayıyı buluyoruz.*/
geciciDeger=Sayi%100; /*geciciDegerimiz'in enson değerinin 100 ile bölümünden kalanı buluyoruz.*/
Birler=geciciDeger%10; /*Bulduğumuz değerin 10 ile bölümünden kalan bize Birler basamağındaki rakamı vermiş oldu.*/
geciciDeger=geciciDeger-Birler; /*Burada geciciDegerin enson halinden birler basamağı çıkarılarak onluk sayi yanlız bırakıldı.*/
Onlar=geciciDeger/10; /*geciciDeger 10'a bölünerek Onlar basamağındaki rakam bulunur. */
/*Program Çıktısı*/
printf("Cozumlenecek Sayi: %d\n",Sayi); //Çözümlenecek sayi ekranda gösterilir.
printf("Girilen Sayi :%d\n\n",Sayi); //Kullanıcının girdiği sayi ekranda gösterilir.
printf("%d tane Binlik Vardir.\n",Binler); //Sayının binlik miktarı ekranda gösterilir.
printf("%d tane Yuzluk Vardir.\n",Yuzler); //Sayının yuzluk miktarı ekranda gösterilir.
printf("%d tane Onluk Vardir.\n",Onlar); //Sayının onluk miktarı ekranda gösterilir.
printf("%d tane Birlik Vardir.\n\n",Birler); //Sayının birlik miktarı ekranda gösterilir.
}
system("pause"); //Programın kapanması için bir tuşa basılması gerekir.
}