Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (35 sloc) 769 Bytes
//12253030_Erdem_Gençoğlu
/*Kullanıcının girdiği N sayısına kadar olan asal sayıları bulan ve adedini gösteren program*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int girilendeger, carp, c,asalsorgu, toplamS = 0;
printf("N sayisina kadar olan asal sayilar icin N sayisini giriniz : ");
scanf_s(" %d", &girilendeger);
if (girilendeger > 1)
{
for (carp = 2; carp < girilendeger; carp++)
{
asalsorgu = 1;
for (c = 2; c < carp; c++)
{
if (carp % c == 0)
{
asalsorgu = 0;
break;
}
}
if (asalsorgu == 1)
{
printf(" %d \n", carp);
toplamS = toplamS + 1;
}
}
printf("\n");
printf("Toplam %d tane asal sayi vardir.", toplamS);
}
else
printf("En kucuk asal sayi 2 dir.");
_getch();
}