Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
1734998 Oct 22, 2013
1 contributor

Users who have contributed to this file

114 lines (108 sloc) 5.57 KB
/*12253030_Erdem Gençoğlu_Algoritmalar ve Programlama Ödev1*/
//Program VisualStudio2010 ile hazırlanmıştır.
//C dili kullanılarak yazılmıştır.
/*Kullanıcı adı=a*/
/*Parola=81334*/
#include <stdio.h> /*Standart giriş çıkış fonk. bulunduğu kütüphanemz.*/
#include <stdlib.h> /*system("pause") komutunun bulunduğu kütüphanemiz. ;*/
#include <conio.h> /*getch(); komutunu içeren kütüphane.*/
void main()
{
system("color 17"); //Arka planın rengini mavi yazı rengini beyaz yapar.
char KulAdi='a'; /*Burada sadece 1 karekter sorguladık birden fazla sorgulanmak istenirse dizi tanımlanarak yapılabilir.*/
int Parola,secim; /*int tipindeki değişkenlerimiz.*/
int DgrHesap,Yatrlan,Cekilen,Gondrln,HespDgri=2500; /*Tanımladığımız diğer değişkenler.*/
char tercih;
printf("\t\t --------------------------------------- \n"); //
printf("\t\t * Eg Bank *\n"); // Karşılama ekranımız.
printf("\t\t --------------------------------------- \n\n");//
printf("Lutfen kullanici adinizi ve parolanizi giriniz\n\n");
printf("Kullanici Adi : "); /*Kullanıcı Sorgulama Ekranımız*/
scanf_s("%c",&KulAdi,1); /*Kullanıcı adı 'KulAdi' değişkeninin adresine yazılmıştır.*/
printf("Parola : "); /*Parola Sorgulama Ekranımız*/
scanf_s("%d",&Parola); /*Parola 'Parola' değişkeninin adresine yazılmıştır.*/
if(KulAdi =='a' && Parola==81334)/*Kullanıcı adı ve Şifre sorgluma*/
{
do{ //do-while döngü başlangıcı.
system("cls"); //Ekranı temizleyen kodumuz.
printf("\t\tHosgeldiniz\n");
printf(" ------------------------------------- \n"); //
printf("| [1] Bakiye Sorgulama |\n"); //
printf("| [2] Para Yatirma |\n"); // Menümüzün arayüzü
printf("| [3] Para Cekme |\n"); //
printf("| [4] Farkli Bir Hesaba Para Gonderme |\n"); //
printf("| [5] Cikis |\n"); //
printf(" ------------------------------------- \n\n");
printf("Yapmak istediginiz islem icin (1,2,3,4,5) tuslarini kullanarak secim yapiniz :"); /**Kullanıcıdan seçim yapılması istenmiştir.*/
scanf_s("%d",&secim); /*Yapılan secim 'secim' değişkenini adresine yazılmıştır.*/
printf("\n");
switch(secim)/*secim değiskenini sorgulayarak istenilen menüye girmeyi sağlar.*/
{
case 1: // case 1: de bakiye gösterimi yapılmıştır.
printf("Hesabinizda = %d TL Bulunmaktadir.\n", HespDgri);
break;
case 2: // case 2: de para yatırma menüsü ve işlemleri yapılmıştır.
printf("\t\t\t--PARA YATIRMA--\n\n");
printf("Lutfen yatiracaginiz para miktarini giriniz: ");
scanf_s("%d",&Yatrlan);
HespDgri=HespDgri+Yatrlan;
printf("Hesabiniza %d TL yatirildi.\n",Yatrlan);
printf("Toplam kullanilabilir bakiyeniz=%d Tl dir.\n",HespDgri);
break;
case 3: // case 3: de para çekme menüsü ve işlemleri vardır ve case yapsının içinde
printf("\t\t\t--PARA CEKME--\n\n");
printf("Lutfen Cekeceginiz Para Miktarini Giriniz: ");
scanf_s("%d",&Cekilen);
if(Cekilen>HespDgri)/*if yapsında çekilen paranın büyüklüğü kontrol edilmiştir.*/
{
printf("Hesabinizda Yeteri Kadar Para Bulunmamaktadir.\n");
}
else //else ye kullanıcının bakiyesi yeterli ise girer ve işlemler gerçekleşir.
{
HespDgri=HespDgri-Cekilen;
printf("Hesabinizdan %d Tl cekilmistir.\n",Cekilen);
printf("Hesabinizda toplam kullanilabilir bakiye %d TL dir.\n",HespDgri);
}
break;
case 4: // case 4: de ise para gönderme ve işlemleri yapılmıştır.
printf("\t\t\t--PARA GONDERME--\n");
printf("Para gondereceginiz hesab numarasini giriniz:");
scanf_s("%d",&DgrHesap);
printf("Gondericeginiz para miktarini giriniz:");
scanf_s("%d",&Gondrln);
if(Gondrln>HespDgri) /*Gönderilen paranın hesabımızdaki para ile karşılaştırılması yapılmıştır. */
{
printf("Hesabinizda Yeteri Kadar Para Bulunmamaktadir.\n");//Eğer bakiyemiz yeterli değilse bu kullanıcıya belirtilmiştir.
}
else /*Bakiye yeterli ise bu yapıya girer ve işlemler yapılabilir.*/
{
printf("Hesabinizdan %d TL girmis oldugunuz hesaba gonderildi.\n",Gondrln);
HespDgri=HespDgri-Gondrln;
printf("Kalan Bakiyeniz %d Tl dir\n",HespDgri);
}
break;
case 5: //Case 5: kullanıcı eğer işlem yapmak istemiyorsa seçilen kısımdır.
{
printf("Bizi tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz.\n");
printf("Cikis isleminiz basariyla gerceklestirilmistir.\n");
}
break;
default: /*Case yapısı sonlandırıldı.*/
printf("Seciminizi yanlis yaptiniz lutfen sonra tekrar deneyiniz:\n");//Girilen secim yanlış ise bu printf ile kullanıcıya bildirilmiştir.
}
printf("\n");
printf("Yeni bir isleme devam etmek istiyormusunuz?\n");
printf("(e) veya (h) "); // Yeni işlem yapılma sorgusu
printf("\n");
tercih=_getch();
}
while(tercih =='e');// while döngüsü tercih e olduğu sürece islemlerin sürekli tekrarlanmasını sağlar.
}
else /*Bu else kısımına kullanıcı adı ve parolanın yanlış girilmesi sonucu girer.*/
{
printf("\n");
printf("Kullanici Adi veya Parolanizi Yanlis Girdiniz.!!!\n\nLutfen Tekrar Kontrol Ediniz!\n\n");//Sorgu kısmında yanlış parola veya kullanıcıadi girilmisse işleme devam etmez.
}
printf("\n");
system("pause");/*Programın kapanması için bir tuşa basılması beklenir.*/
}