Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (28 sloc) 855 Bytes
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using RgbLedMvc.Models;
namespace RgbLedMvc.Controllers
{
public class VeriTabaniController : Controller
{
private RgbLedDb db = new RgbLedDb();
// GET: VeriTabani
public ActionResult Index()
{
// Veri tabanındaki tüm verileri listeleyerek veri tabanı ekranına gönderiyorum
return View(db.Leds.ToList());
}
// Veri tabanını temizle butonuna basılınca Leds tablosundaki tüm verileri siliyorum
[HttpPost]
public ActionResult DbSil()
{
var databaseLeds = db.Leds;
db.Leds.RemoveRange(databaseLeds);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index", "VeriTabani");
}
}
}