Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
76 lines (67 sloc) 2.74 KB
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CaesarCipher
{
public partial class SezarSifreCozucu : Form
{
// Program açıldığında ilk burası çalışıyor
public SezarSifreCozucu()
{
InitializeComponent();
// Program açıldığında hızlıca yazmaya başlamak için en üstteki textbox'ı seçiyorum
txtAnahtarSayi.Select();
}
// "Onayla" butonuna basılınca program çalışıyor
private void buton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Eğer textbox'lar boş değilse program başlıyor
if (txtAnahtarSayi.Text != "" && txtYaziSifre.Text != "")
{
// Anahtar sayı olarak byte girilmediğinde program hata vereceği için, programın geri kalanını try içine yazdım
try
{
// Yazdığım sınıftan bir nesne oluşturuyorum. Eğer anahtar sayı byte'a çevrilirken hata verirse program catch'e atlıyor
CaesarCipher sezar = new CaesarCipher(byte.Parse(txtAnahtarSayi.Text), txtYaziSifre.Text);
// Nesnenin "DesifreEt" metodunu kullanarak yazıyı deşifre ediyorum ve textbox'a yazdırıyorum.
txtDesifreEdilenYazi.Text = sezar.DesifreEt();
}
// Eğer girilen değer byte değilse ekrana uyarı mesajı yazdırıyorum
catch
{
MessageBox.Show("Lütfen anahtar sayıya 0 ile 255 arasında bir değer giriniz.");
}
}
// Eğer kutular boşsa ekrana uyarı mesajı yazdırıyorum
else
{
MessageBox.Show("Lütfen kutuları boş bırakmayınız.");
}
}
// "Temizle" butonuna basılınca tüm textboxların içini temizliyorum
private void buton2_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtAnahtarSayi.Clear();
txtYaziSifre.Clear();
txtDesifreEdilenYazi.Clear();
}
// Menüde "Şifrele"ye tıklanırsa, bu formu gizleyip 1. formu (Şifrele) gösteriyorum
private void şifreleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
SezarSifreleme form1 = new SezarSifreleme();
this.Visible = false;
form1.Show();
}
// "Programdan Çık" yazısına tıklanınca program kapanıyor
private void programdanÇıkToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}