Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (69 sloc) 2.8 KB
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CaesarCipher
{
public partial class SezarSifreleme : Form
{
// Program açıldığında ilk burası çalışıyor
public SezarSifreleme()
{
InitializeComponent();
// Program açıldığında hızlıca yazmaya başlamak için en üstteki textbox'ı seçiyorum
txtAnahtarSayi.Select();
}
// "Onayla" butonuna basılınca program çalışıyor
private void buton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Eğer textbox'lar boş değilse program başlıyor
if (txtAnahtarSayi.Text != "" && txtYaziSifre.Text != "")
{
// Anahtar sayı olarak byte girilmediğinde program hata vereceği için, programın geri kalanını try içine yazdım
try
{
// Yazdığım sınıftan bir nesne oluşturuyorum. Eğer anahtar sayı byte'a çevrilirken hata verirse program catch'e atlıyor
CaesarCipher sezar = new CaesarCipher(byte.Parse(txtAnahtarSayi.Text), txtYaziSifre.Text);
// Nesnenin "Sifrele" metodunu kullanarak yazıyı şifreliyorum ve textbox'a yazdırıyorum.
txtSifrelenenYazi.Text = sezar.Sifrele();
}
// Eğer girilen değer byte değilse ekrana uyarı mesajı yazdırıyorum
catch
{
MessageBox.Show("Lütfen anahtar sayıya 0 ile 255 arasında bir değer giriniz.");
}
}
// Eğer kutular boşsa ekrana uyarı mesajı yazdırıyorum
else
{
MessageBox.Show("Lütfen kutuları boş bırakmayınız.");
}
}
// "Temizle" butonuna basılınca tüm textbox'ların içini temizliyorum
private void buton2_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtAnahtarSayi.Clear();
txtYaziSifre.Clear();
txtSifrelenenYazi.Clear();
}
// Menüde "Şifre Çöz"e tıklanırsa, bu formu gizleyip 2. formu (Şifre Çöz) gösteriyorum
private void şifreÇözToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
SezarSifreCozucu form2 = new SezarSifreCozucu();
this.Visible = false;
form2.Show();
}
// "Programdan Çık" yazısına tıklanınca program kapanıyor
private void programdanÇıkToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}