Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
74 lines (65 sloc) 2.58 KB
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace VigenereCipher
{
public partial class VigenereSifreleme : Form
{
// Program açıldığında ilk burası çalışıyor
public VigenereSifreleme()
{
InitializeComponent();
// Program açıldığında hızlıca yazmaya başlamak için en üstteki textbox'ı seçiyorum
txtAnahtarKelime.Select();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Eğer textbox'lar boş değilse program başlıyor
if (txtAnahtarKelime.Text != "" && txtYaziSifre.Text != "")
{
// Yazdığım sınıftan bir nesne oluşturuyorum.
VigenereCipher vigenere = new VigenereCipher(txtAnahtarKelime.Text, txtYaziSifre.Text);
// Anahtar kelimenin sadece İngilizce karakterler içerip içermediğine bakıyorum. Sorun varsa uyarı mesajı yazdırıyorum
if (vigenere.AnahtarKelimeAlfabetikMi())
{
// Nesnenin "Sifrele" metodunu kullanarak yazıyı şifreliyorum ve textbox'a yazdırıyorum.
txtSifrelenenYazi.Text = vigenere.Sifrele();
}
else
{
MessageBox.Show("Lütfen anahtar kelimeye İngilizce karakter dışında birşey girmeyiniz.");
}
}
// Eğer kutular boşsa ekrana uyarı mesajı yazdırıyorum
else
{
MessageBox.Show("Lütfen kutuları boş bırakmayınız.");
}
}
// "Temizle" butonuna basılınca tüm textbox'ların içini temizliyorum
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtAnahtarKelime.Clear();
txtYaziSifre.Clear();
txtSifrelenenYazi.Clear();
}
// Menüde "Şifre Çöz"e tıklanırsa, bu formu gizleyip 2. formu (Şifre Çöz) gösteriyorum
private void şifreÇözToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
VigenereSifreCozucu form2 = new VigenereSifreCozucu();
this.Visible = false;
form2.Show();
}
// "Programdan Çık" yazısına tıklanınca program kapanıyor
private void programdanÇıkToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
}
}