Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
composer.json
composer.lock
index.php

README.md

PHP'de Composer ile Bağımlılık Yönetimi - 1

Bu klasör içerisinde "PHP'de Composer ile Bağımlılık Yönetimi - 1" yazısında yaptığım örneği bulabilirsiniz. Bu örnekte sadece composer ile üçüncü parti kütüphaneleri projemize dahil etmeyi öğrendik. Bir sonraki yazımın konusu composer ile kendi kütüphanemizi geliştirmek ve autoload desteği eklemek olacak.

Kullanımı

$ git clone https://github.com/erenhatirnaz/composer-tutorials.git
$ cd composer-tutorials/bagimlilik-yonetimi-1
$ composer install
$ php index.php

ve composer-tutorials\bagimlilik-yonetimi-1\logs klasörü içerisine bakınız. Bir log dosyası oluşturulduğunu göreceksiniz.