Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
src
tests
.gitignore
README.md
composer.json
composer.lock
phpunit.xml.dist

README.md

PHP'de Composer ile Bağımlılık Yönetimi - 2

Bu klasör içerisinde "PHP'de Composer ile Bağımlılık Yönetimi - 2" yazısında yaptığım örneği bulabilirsiniz. Bu örnekte kendi kütüphenimizi hazırladık ve onu PSR-4 standartından yararlanarak, Composer aracının autologing sistemine dahil etmeyi ve PSR-0, PSR-4 gibi standartları öğrendik.

Kullanımı

$ git clone https://github.com/erenhatirnaz/composer-tutorials.git
$ cd composer-tutorials/bagimlilik-yonetimi-2
$ composer install
$ ./vendor/bin/phpunit

bu komutların ardından bütün testlerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor.