Persian Machine Learning Glossary - واژه‌نامه‌ی فارسی یادگیری ماشین
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

واژه‌نامه‌ی فارسی یادگیری ماشین - Persian Machine Learning Glossary

هدف

هدف از ایجاد این واژه‌نامه، هم‌فکری برای انتخاب ترجمه‌های مناسبی برای کلمات فنی، به ویژه کلماتی که در علوم مرتبط با یادگیری ماشین استفاده می‌شوند، می‌باشد. افراد حاضر در بحث (یا افرادی که در آینده در این بحث‌ها شرکت خواهند کرد) افرادی هستند که به صورت روزمره با این مفاهیم ارتباط دارند و علاقه‌مند هستند با انتخاب ترجمه‌های مناسب، در انتقال مفاهیم و مطالب به مخاطبان و پژوهش‌گران فارسی‌زبان دیگر، بهبود ببخشند. همچنین با گفتمان به زبان فارسی، افراد بیشتری به بحث و یادگیری و آموزش مفاهیم فنی دعوت می‌شوند و مانع زبان انگلیسی برای ورود به این موضوعات قدری کوتاه‌تر می‌شود.

شاید یکی از شواهد مفید بودن این رویکرد و بومی‌سازی کلمات مورد استفاده در چنین موضوعات فنی، پژوهش‌گران و دانشمندان چینی باشند. در حال حاضر نه تنها مطالب مفید و ارزشمند بسیاری در حوزه‌های فنی به زبان چینی منتشر می‌شوند، بلکه بسیاری از چینی‌زبانان که به زبان انگلیسی هم مسلط هستند در حال ترجمه مطالب مهم و ارزشمند از زبان انگلیسی به زبان چینی هستند. این کار باعث شده که به تدریج کفه‌ی ترازوی عدم توازن به سمت زبان چینی سنگینی کند، به نحوی که در حال حاضر ترجمه‌ی مطالب منتشرشده به زبان چینی به زبان انگلیسی، بخصوص در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی، اهمیت فراوانی یافته است.

هدف از این کار هم شروع حرکتی این چنینی است، با این امید که نه تنها مطالب بیشتری از زبان انگلیسی به زبان فارسی برگردانده‌ شوند، و انتخاب واژگان در این ترجمه‌ها واحد باشد، بلکه در نهایت تولید مطالب جدید و ارزشمند به زبان فارسی نیز افزایش پیدا کند و در نهایت منجر به تولید علم در حوزه‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی شود.

راهنمای مشارکت

برای کمک به بهبود ترجمه‌ها و همچنین کامل کردن این مجموعه می‌توانید در قسمت Issues بحثی را در مورد کلمه یا عبارت مورد نظرتان که ترجمه‌ای برای آن وجود ندارد ایجاد کنید. در مورد کلمه‌ای که مطرح می‌کنید توضیحاتی را بنویسید تا معنای آن (حداقل به زبان انگلیسی) منتقل شود. همچنین اگر در حال حاضر ترجمه‌هایی برای کلمه یا عبارت مورد نظر وجود دارد، آن‌ها را نیز با ذکر منبع بیان کنید. در نهایت اگر پیشنهادی برای ترجمه دارید آن را نیز بیان کنید.

نکته: مباحث باید به زبان و نوشتار فارسی نوشته شده باشند. مباحثی که فقط به زبان انگلیسی و یا تماماً با نوشتاری به غیر از فارسی نوشته شده باشند (مانند فینگلیش) به سرعت بسته خواهند شد. متاسفانه Github در حال حاضر به صورت خودکار متون فارسی را از راست به چپ نمایش نمی‌دهد. برای نمایش از راست به چپ لازم است قبل از شروع متن (یا قسمتی از متن که بیشتر به زبان فارسی است و باید از راست به چپ نمایش داده شود) همانند روش زیر عمل کنید:

<div dir="rtl">
نوشتاری به زبان فارسی که باید از راست به چپ نمایش داده شود.
</div>

همچنین برای راحت‌تر نوشتن متون فارسی در Markdown می‌توانید از ویرایشگر مرتب استفاده کنید.

راهنمای استفاده

در پایین این صفحه جدولی از ترجمه‌ها وجود دارد. پیشنهاد ما استفاده از این ترجمه‌ها در نوشتار و گفتمان به زبان فارسی در مورد موضوعات مرتبط با یادگیری ماشین و حوزه‌های فنی مرتبط است.


واژه‌نامه

English word or phrase ترجمه‌ی فارسی پیشنهاددهنده
Bias #2 -
Bias [wiki] سوگیری ?
Biased اریب @momeni
Class دسته @erfannoury
Classification دسته‌بندی @erfannoury
Estimator تخمین‌گر ?
Parameter #1 -
Scalar نرده‌ای @momeni
Softmax بیشینه‌ی هموار @momeni
Unbiased نااریب @momeni
Variance وردایی @momeni