Derin öğrenme, makine öğreniminin giderek popülerleşen bir alt kümesidir. Derin öğrenme modelleri yapay sinir ağları kullanılarak inşa edilmiştir. Bir sinir ağı, gizli katmanlarda eğitim sırasında ayarlanan ağırlık değerleri ile eğitilecek girdi değerleri alır. Eğitim tamamlandıltan sonra modele verilecek yeni girdi değerinden bir tahmin çıkarı…
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 4817791 Oct 1, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore Initial commit Oct 1, 2018
Keras ile Derin Öğrenme Modeli Oluşturma.ipynb First Commit Oct 1, 2018
README.md Initial commit Oct 1, 2018

README.md

Keras-ile-Derin-Ogrenme-Modeli-Olusturma