Skip to content

erik-praznovsky/condor-servers-addressbook

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

65 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Condor Servers Addressbook

Website virtualsoaring.eu MIT license

Soaring simulator Condor 2 online servers stored in Addressbook.ini, for simply and fast connect to our online races organized by Virtualsoaring.eu and our friends. Items starting with day name shortcut, then server name. Some races can require password for connect.

Servery simulátoru Condor 2 uložené v Addressbook.ini pro snadné a rychlé připojení k našim online závodům Virtualsoaring.eu a našich přátel. Položky začínají zkratkou názvu dne, poté názvem serveru. Některé závody mohou vyžadovat heslo pro připojení.


Installation & usage / Instalace a použití

Download and open package ZIP file, choose your language folder and extract AddressBook.ini. Then copy this extracted file AddressBook.ini into folder %UserProfile%\Documents\Condor\Pilots\YourName (backup your previous AddressBook.ini file if you wanna). Run Condor2 simulator, hit Multiplayer and select server in Address Book listing you want to connect.

Stáhněte a otevřete ZIP soubor, vyberte jazykovou složku a rozbalte z ní soubor AddressBook.ini. Poté zkopírujte tento rozbalený soubor AddressBook.ini do složky %UserProfile%\Documents\Condor\Pilots\YourName (pokud chcete, zálohujte svůj předchozí soubor AddressBook.ini). Spusťte simulátor Condor2, stiskněte Multiplayer a vyberte server v seznamu adresáře, ke kterému se chcete připojit.

Pilots for Condor 2 - folder path / Piloti v Condor 2 - cesta ke složce:

%UserProfile%\Documents\Condor\Pilots

Racing calendar / Závodní kalendář

Our racing calendar: https://virtualsoaring.eu/calendar?lang=en
Náš závodní kalendář: https://virtualsoaring.eu/calendar?lang=sk


License

MIT