Undervisningsmateriale til "Kausalanalyse i offentlig politik"
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
01-teori-og-metode
02-reviews
03-kausalitet-i
04-kausalitet-ii
05-kausalitet-iii
06-praesentation
07-empiri
08-eksperimenter
09-naturlige-eksperimenter
10-obs1
11-obs2
12-gaesteforelæsning
13-reproduction
14-praesentation-ii
15-etiskogpraktisk
laeseplan
FP16_Kausalanalyse.txt
README.md

README.md

Fag: Kausalanalyse i offentlig politik

Undervisningsmateriale til "Kausalanalyse i offentlig politik". Faget er bygget op omkring 15 undervisningsgange. Faget er et metodefag og vil dermed introducere forskellige emner med metodisk relevans. Hver undervisningsgang vil blive indledt med en præsentation af ugens emne, efterfulgt af diskussion af pensum og aktiviteter relateret til eksamen. Eksamen i faget er en seminaropgave, og flere af lektionerne vil være anvendelsesorienteret i forhold til seminaropgaven.

Faget består af tre kategorier af undervisningsgange. Den ene kategori beskæftiger sig med teoretiske modeller for studiet af kausalitet. Den anden kategori beskæftiger sig med metodiske tilgange til studiet af kausale sammenhænge. Den tredje kategori beskæftiger sig med de emner, der er af direkte relevans for den studerendes seminaropgave. Til lektion er der en række påkrævne og anbefalede tekster. Det forudsættes at den studerende har læst de påkrævede tekster forud for hver lektion (nogle af disse kan dog læses kursorisk, hvor dette er angivet), mens de anbefalede tekster er referencer, der kan følges, skulle man have lyst til at fordybe sig yderligere i pensum.

De 15 lektioner er: - L01: Teori og metode i offentlig politik (1. feb) - L02: Seminaropgave I: Det systematiske review (11. feb) - L03: Kausalmodeller I: Potentielle udfald og kontrafaktisk kausalitet (15. feb) - L04: Kausalmodeller II: Validitetstypologi (22. feb) - L05: Kausalmodeller III: Orienterede acykliske grafer (29. feb) - L06: Seminaropgave II: Præsentation af seminaropgave, part 1 (7. mar) - L07: Seminaropgave III: Fra teoretiske koncepter til empiriske data (14. mar) - L08: Empiriske tilgange I: Eksperimenter (21. mar) - L09: Empiriske tilgange II: Naturlige eksperimenter (30. mar) - L10: Empiriske tilgange III: Observationsstudier, part 1 (4. apr) - L11: Empiriske tilgange IV: Observationsstudier, part 2 (14. apr) - L12: Gæsteforelæsning: Evalueringer af offentlige politikker (18. apr) - L13: Seminaropgave IV: Replicerbarhed og replikation (25. apr) - L14: Seminaropgave V: Præsentation af seminaropgave, part 2 (2. maj) - Add on I: AGORA 16 (4. maj) - L15: Seminaropgave VI: Etiske og praktiske overvejelser (9. maj) - Add on II: Introduktion til R (21. juni)

Dette arkiv består af alt undervisningsmateriale, der er anvendt i faget såvel som læseplanen.