Undervisningsmateriale til Offentlig politik
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
01-intro
02-ideologi
03-konkurrence
04-dagsorden
05-hi
06-reformvinduer
07-ide
08-io
09-elite
10-modtagere
laeseplan
README.md

README.md

Undervisningsmateriale til Offentlig politik

Dette repository indeholder slides brugt i faget Offentlig politik, udbudt i efteråret 2016 ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Forelæsninger

– L01: Introduktion til studiet af offentlig politik

– L02: Partipolitik I: Ideologi

– L03: Partipolitik II: Konkurrence

– L04: Partipolitik III: Dagsordener

– L05: Stabilitet og forandring I: Historisk institutionalisme

– L06: Stabilitet og forandring II: Reformvinduer

– L07: Stabilitet og forandring III: Diffusion, konvergens og idéer

– L08: Aktører I: Interesseorganisationer

– L09: Aktører II: Eliter

– L10: Aktører III: Modtagere af den offentlige politik