Materiale til "Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen"
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
analysis
figs
README.md

README.md

Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen

Beskrivelse

Materiale til artiklen 'Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen', publiceret i Journalistica (2016), 1:126-146.

Mappen analysis indeholder materiale til at reproducere Figur 2 i artiklen, der viser hvor gennemsnitlig den politiske dækning er i uge 46 over tid. uge46.R forudsætter at man også har uge46.csv liggende.

Artiklen kan findes her: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/article/view/24891

Kontakt

Indhold

/analysis/
 • uge46.R = R script brugt til at lave Figur 2
 • uge46.csv = Data brugt til at lave Figur 2
/figs/
 • beslutningsmodel.png = Figur 1
 • infomedia.png = Figur 2

Data: uge46.csv

Variable:

 • year = Årstal (fra 1. januar til 31. december det pågældende år i Infomedia)
 • w46 = Antal artikler i uge 46
 • all = Antal artikler i alle uger
 • avgweek = Antal artikler i en gennemsnitlig uge
 • dif = Differens mellem uge 46 og gennemsnitlig uge (w46 - avgweek)

Sessionsinfo

Figur 2 blev skabt i RStudio (Version 0.99.903) med nedenstående session i R:

## R version 3.3.1 (2016-06-21)
## Platform: x86_64-apple-darwin13.4.0 (64-bit)
## Running under: OS X 10.12.1 (Sierra)

## locale:
## [1] da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8/C/da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8

## attached base packages:
## [1] grid   stats   graphics grDevices utils   datasets methods  ## base   

## other attached packages:
## [1] gridExtra_2.2.1 ggplot2_2.1.0 

## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] labeling_0.3   colorspace_1.2-6 scales_0.4.0   plyr_1.8.4    ## ## rsconnect_0.4.3 tools_3.3.1   gtable_0.2.0   Rcpp_0.12.7   
## [9] munsell_0.4.3