Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Adding license comments; ensure they're preserved in minification; co…

…nsistently using the MIT license.

Fixes #77.
  • Loading branch information...
commit ad5e68434ea9b08279aec78ab6661c100cb9b04f 1 parent 55c5691
@ljharb ljharb authored
View
19 LICENSE
@@ -1,10 +1,12 @@
+The MIT License (MIT)
+
+Copyright (C) 2009-2014 Kristopher Michael Kowal and contributors
-Copyright 2009, 2010 Kristopher Michael Kowal. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
-of this software and associated documentation files (the "Software"), to
-deal in the Software without restriction, including without limitation the
-rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
-sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
@@ -14,6 +16,7 @@ THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
-LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
-FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
-IN THE SOFTWARE.
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
+THE SOFTWARE.
+
View
7 es5-sham.js
@@ -1,4 +1,9 @@
-// Copyright 2009-2012 by contributors, MIT License
+/*!
+ * https://github.com/es-shims/es5-shim
+ * @license es5-shim Copyright 2009-2014 by contributors, MIT License
+ * see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE
+ */
+
// vim: ts=4 sts=4 sw=4 expandtab
//Add semicolon to prevent IIFE from being passed as argument to concated code.
View
2  es5-sham.map
@@ -1 +1 @@
-{"version":3,"sources":["es5-sham.js"],"names":["definition","define","YUI","add","call","Function","prototype","prototypeOfObject","Object","owns","bind","hasOwnProperty","defineGetter","defineSetter","lookupGetter","lookupSetter","supportsAccessors","__defineGetter__","__defineSetter__","__lookupGetter__","__lookupSetter__","getPrototypeOf","object","__proto__","constructor","doesGetOwnPropertyDescriptorWork","sentinel","getOwnPropertyDescriptor","value","exception","defineProperty","getOwnPropertyDescriptorWorksOnObject","getOwnPropertyDescriptorWorksOnDom","document","createElement","getOwnPropertyDescriptorFallback","ERR_NON_OBJECT","property","TypeError","descriptor","enumerable","configurable","getter","setter","get","set","writable","getOwnPropertyNames","keys","create","createEmpty","supportsProto","iframe","parent","body","documentElement","style","display","appendChild","src","empty","contentWindow","removeChild","propertyIsEnumerable","isPrototypeOf","toLocaleString","toString","valueOf","Empty","properties","Type","defineProperties","doesDefinePropertyWork","definePropertyWorksOnObject","definePropertyWorksOnDom","definePropertyFallback","definePropertiesFallback","ERR_NON_OBJECT_DESCRIPTOR","ERR_NON_OBJECT_TARGET","ERR_ACCESSORS_NOT_SUPPORTED","seal","freeze","freezeObject","preventExtensions","isSealed","isFrozen","isExtensible","name","returnValue"],"mappings":"CAMA,SAAWA,YAEP,SAAWC,SAAU,WAAY,CAC7BA,OAAOD,gBAEJ,UAAWE,MAAO,WAAY,CACjCA,IAAIC,IAAI,WAAYH,gBAEjB,CACHA,gBAEL,WAGH,GAAII,MAAOC,SAASC,UAAUF,IAC9B,IAAIG,mBAAoBC,OAAOF,SAC/B,IAAIG,MAAOL,KAAKM,KAAKH,kBAAkBI,eAGvC,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,kBACJ,IAAKA,kBAAoBP,KAAKF,kBAAmB,oBAAsB,CACnEK,aAAeR,KAAKM,KAAKH,kBAAkBU,iBAC3CJ,cAAeT,KAAKM,KAAKH,kBAAkBW,iBAC3CJ,cAAeV,KAAKM,KAAKH,kBAAkBY,iBAC3CJ,cAAeX,KAAKM,KAAKH,kBAAkBa,kBAK/C,IAAKZ,OAAOa,eAAgB,CAIxBb,OAAOa,eAAiB,QAASA,gBAAeC,QAC5C,MAAOA,QAAOC,YACVD,OAAOE,YACDF,OAAOE,YAAYlB,UACnBC,oBAQlB,QAASkB,kCAAiCH,QACtC,IACIA,OAAOI,SAAW,CAClB,OAAOlB,QAAOmB,yBACNL,OACA,YACNM,QAAU,EACd,MAAOC,aAOb,GAAIrB,OAAOsB,eAAgB,CACvB,GAAIC,uCACAN,oCACJ,IAAIO,0CAA4CC,WAAY,aAC5DR,iCAAiCQ,SAASC,cAAc,OACxD,KAAKF,qCACID,sCACP,CACE,GAAII,kCAAmC3B,OAAOmB,0BAItD,IAAKnB,OAAOmB,0BAA4BQ,iCAAkC,CACtE,GAAIC,gBAAiB,0DAErB5B,QAAOmB,yBAA2B,QAASA,0BAAyBL,OAAQe,UACxE,SAAYf,SAAU,gBAAmBA,SAAU,YAAeA,SAAW,KAAM,CAC/E,KAAM,IAAIgB,WAAUF,eAAiBd,QAKzC,GAAIa,iCAAkC,CAClC,IACI,MAAOA,kCAAiC/B,KAAKI,OAAQc,OAAQe,UAC/D,MAAOR,aAMb,IAAKpB,KAAKa,OAAQe,UAAW,CACzB,OAKJ,GAAIE,aAAgBC,WAAY,KAAMC,aAAc,KAIpD,IAAIzB,kBAAmB,CAMnB,GAAIV,WAAYgB,OAAOC,SACvBD,QAAOC,UAAYhB,iBAEnB,IAAImC,QAAS5B,aAAaQ,OAAQe,SAClC,IAAIM,QAAS5B,aAAaO,OAAQe,SAGlCf,QAAOC,UAAYjB,SAEnB,IAAIoC,QAAUC,OAAQ,CAClB,GAAID,OAAQ,CACRH,WAAWK,IAAMF,OAErB,GAAIC,OAAQ,CACRJ,WAAWM,IAAMF,OAIrB,MAAOJ,aAMfA,WAAWX,MAAQN,OAAOe,SAC1BE,YAAWO,SAAW,IACtB,OAAOP,aAMf,IAAK/B,OAAOuC,oBAAqB,CAC7BvC,OAAOuC,oBAAsB,QAASA,qBAAoBzB,QACtD,MAAOd,QAAOwC,KAAK1B,SAM3B,IAAKd,OAAOyC,OAAQ,CAGhB,GAAIC,YACJ,IAAIC,eAAgB3C,OAAOF,UAAUiB,YAAc,IACnD,IAAI4B,qBAAwBlB,WAAY,YAAa,CACjDiB,YAAc,WACV,OAAS3B,UAAa,WAEvB,CAMH2B,YAAc,WACV,GAAIE,QAASnB,SAASC,cAAc,SACpC,IAAImB,QAASpB,SAASqB,MAAQrB,SAASsB,eACvCH,QAAOI,MAAMC,QAAU,MACvBJ,QAAOK,YAAYN,OACnBA,QAAOO,IAAM,aACb,IAAIC,OAAQR,OAAOS,cAAcrD,OAAOF,SACxC+C,QAAOS,YAAYV,OACnBA,QAAS,WACFQ,OAAMpC,kBACNoC,OAAMjD,qBACNiD,OAAMG,2BACNH,OAAMI,oBACNJ,OAAMK,qBACNL,OAAMM,eACNN,OAAMO,OACbP,OAAMrC,UAAY,IAElB,SAAS6C,UACTA,MAAM9D,UAAYsD,KAElBV,aAAc,WACV,MAAO,IAAIkB,OAEf,OAAO,IAAIA,QAInB5D,OAAOyC,OAAS,QAASA,QAAO3C,UAAW+D,YAEvC,GAAI/C,OACJ,SAASgD,SAET,GAAIhE,YAAc,KAAM,CACpBgB,OAAS4B,kBACN,CACH,SAAW5C,aAAc,gBAAmBA,aAAc,WAAY,CAMlE,KAAM,IAAIgC,WAAU,kDAExBgC,KAAKhE,UAAYA,SACjBgB,QAAS,GAAIgD,KAKbhD,QAAOC,UAAYjB,UAGvB,GAAI+D,iBAAoB,GAAG,CACvB7D,OAAO+D,iBAAiBjD,OAAQ+C,YAGpC,MAAO/C,SAgBf,QAASkD,wBAAuBlD,QAC5B,IACId,OAAOsB,eAAeR,OAAQ,cAC9B,OAAO,YAAcA,QACvB,MAAOO,aAOb,GAAIrB,OAAOsB,eAAgB,CACvB,GAAI2C,6BAA8BD,0BAClC,IAAIE,gCAAkCzC,WAAY,aAC9CuC,uBAAuBvC,SAASC,cAAc,OAClD,KAAKuC,8BAAgCC,yBAA0B,CAC3D,GAAIC,wBAAyBnE,OAAOsB,eAChC8C,yBAA2BpE,OAAO+D,kBAI9C,IAAK/D,OAAOsB,gBAAkB6C,uBAAwB,CAClD,GAAIE,2BAA4B,0CAChC,IAAIC,uBAAwB,8CAC5B,IAAIC,6BAA8B,wCACA,2BAElCvE,QAAOsB,eAAiB,QAASA,gBAAeR,OAAQe,SAAUE,YAC9D,SAAYjB,SAAU,gBAAmBA,SAAU,YAAeA,SAAW,KAAM,CAC/E,KAAM,IAAIgB,WAAUwC,sBAAwBxD,QAEhD,SAAYiB,aAAc,gBAAmBA,aAAc,YAAeA,aAAe,KAAM,CAC3F,KAAM,IAAID,WAAUuC,0BAA4BtC,YAIpD,GAAIoC,uBAAwB,CACxB,IACI,MAAOA,wBAAuBvE,KAAKI,OAAQc,OAAQe,SAAUE,YAC/D,MAAOV,aAMb,GAAIpB,KAAK8B,WAAY,SAAU,CAgB3B,GAAIvB,oBAAsBF,aAAaQ,OAAQe,WACrBtB,aAAaO,OAAQe,WAC/C,CAKI,GAAI/B,WAAYgB,OAAOC,SACvBD,QAAOC,UAAYhB,wBAGZe,QAAOe,SACdf,QAAOe,UAAYE,WAAWX,KAE9BN,QAAOC,UAAYjB,cAChB,CACHgB,OAAOe,UAAYE,WAAWX,WAE/B,CACH,IAAKZ,kBAAmB,CACpB,KAAM,IAAIsB,WAAUyC,6BAGxB,GAAItE,KAAK8B,WAAY,OAAQ,CACzB3B,aAAaU,OAAQe,SAAUE,WAAWK,KAE9C,GAAInC,KAAK8B,WAAY,OAAQ,CACzB1B,aAAaS,OAAQe,SAAUE,WAAWM,MAGlD,MAAOvB,SAMf,IAAKd,OAAO+D,kBAAoBK,yBAA0B,CACtDpE,OAAO+D,iBAAmB,QAASA,kBAAiBjD,OAAQ+C,YAExD,GAAIO,yBAA0B,CAC1B,IACI,MAAOA,0BAAyBxE,KAAKI,OAAQc,OAAQ+C,YACvD,MAAOxC,aAKb,IAAK,GAAIQ,YAAYgC,YAAY,CAC7B,GAAI5D,KAAK4D,WAAYhC,WAAaA,UAAY,YAAa,CACvD7B,OAAOsB,eAAeR,OAAQe,SAAUgC,WAAWhC,YAG3D,MAAOf,SAMf,IAAKd,OAAOwE,KAAM,CACdxE,OAAOwE,KAAO,QAASA,MAAK1D,QAIxB,MAAOA,SAMf,IAAKd,OAAOyE,OAAQ,CAChBzE,OAAOyE,OAAS,QAASA,QAAO3D,QAI5B,MAAOA,SAKf,IACId,OAAOyE,OAAO,cAChB,MAAOpD,WACLrB,OAAOyE,OAAS,QAAUA,QAAOC,cAC7B,MAAO,SAASD,QAAO3D,QACnB,SAAWA,SAAU,WAAY,CAC7B,MAAOA,YACJ,CACH,MAAO4D,cAAa5D,WAG7Bd,OAAOyE,QAKd,IAAKzE,OAAO2E,kBAAmB,CAC3B3E,OAAO2E,kBAAoB,QAASA,mBAAkB7D,QAIlD,MAAOA,SAMf,IAAKd,OAAO4E,SAAU,CAClB5E,OAAO4E,SAAW,QAASA,UAAS9D,QAChC,MAAO,QAMf,IAAKd,OAAO6E,SAAU,CAClB7E,OAAO6E,SAAW,QAASA,UAAS/D,QAChC,MAAO,QAMf,IAAKd,OAAO8E,aAAc,CACtB9E,OAAO8E,aAAe,QAASA,cAAahE,QAExC,GAAId,OAAOc,UAAYA,OAAQ,CAC3B,KAAM,IAAIgB,WAGd,GAAIiD,MAAO,EACX,OAAO9E,KAAKa,OAAQiE,MAAO,CACvBA,MAAQ,IAEZjE,OAAOiE,MAAQ,IACf,IAAIC,aAAc/E,KAAKa,OAAQiE,YACxBjE,QAAOiE,KACd,OAAOC"}
+{"version":3,"sources":["es5-sham.js"],"names":["definition","define","YUI","add","call","Function","prototype","prototypeOfObject","Object","owns","bind","hasOwnProperty","defineGetter","defineSetter","lookupGetter","lookupSetter","supportsAccessors","__defineGetter__","__defineSetter__","__lookupGetter__","__lookupSetter__","getPrototypeOf","object","__proto__","constructor","doesGetOwnPropertyDescriptorWork","sentinel","getOwnPropertyDescriptor","value","exception","defineProperty","getOwnPropertyDescriptorWorksOnObject","getOwnPropertyDescriptorWorksOnDom","document","createElement","getOwnPropertyDescriptorFallback","ERR_NON_OBJECT","property","TypeError","descriptor","enumerable","configurable","getter","setter","get","set","writable","getOwnPropertyNames","keys","create","createEmpty","supportsProto","iframe","parent","body","documentElement","style","display","appendChild","src","empty","contentWindow","removeChild","propertyIsEnumerable","isPrototypeOf","toLocaleString","toString","valueOf","Empty","properties","Type","defineProperties","doesDefinePropertyWork","definePropertyWorksOnObject","definePropertyWorksOnDom","definePropertyFallback","definePropertiesFallback","ERR_NON_OBJECT_DESCRIPTOR","ERR_NON_OBJECT_TARGET","ERR_ACCESSORS_NOT_SUPPORTED","seal","freeze","freezeObject","preventExtensions","isSealed","isFrozen","isExtensible","name","returnValue"],"mappings":";;;;;CAWA,SAAWA,YAEP,SAAWC,SAAU,WAAY,CAC7BA,OAAOD,gBAEJ,UAAWE,MAAO,WAAY,CACjCA,IAAIC,IAAI,WAAYH,gBAEjB,CACHA,gBAEL,WAGH,GAAII,MAAOC,SAASC,UAAUF,IAC9B,IAAIG,mBAAoBC,OAAOF,SAC/B,IAAIG,MAAOL,KAAKM,KAAKH,kBAAkBI,eAGvC,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,kBACJ,IAAKA,kBAAoBP,KAAKF,kBAAmB,oBAAsB,CACnEK,aAAeR,KAAKM,KAAKH,kBAAkBU,iBAC3CJ,cAAeT,KAAKM,KAAKH,kBAAkBW,iBAC3CJ,cAAeV,KAAKM,KAAKH,kBAAkBY,iBAC3CJ,cAAeX,KAAKM,KAAKH,kBAAkBa,kBAK/C,IAAKZ,OAAOa,eAAgB,CAIxBb,OAAOa,eAAiB,QAASA,gBAAeC,QAC5C,MAAOA,QAAOC,YACVD,OAAOE,YACDF,OAAOE,YAAYlB,UACnBC,oBAQlB,QAASkB,kCAAiCH,QACtC,IACIA,OAAOI,SAAW,CAClB,OAAOlB,QAAOmB,yBACNL,OACA,YACNM,QAAU,EACd,MAAOC,aAOb,GAAIrB,OAAOsB,eAAgB,CACvB,GAAIC,uCACAN,oCACJ,IAAIO,0CAA4CC,WAAY,aAC5DR,iCAAiCQ,SAASC,cAAc,OACxD,KAAKF,qCACID,sCACP,CACE,GAAII,kCAAmC3B,OAAOmB,0BAItD,IAAKnB,OAAOmB,0BAA4BQ,iCAAkC,CACtE,GAAIC,gBAAiB,0DAErB5B,QAAOmB,yBAA2B,QAASA,0BAAyBL,OAAQe,UACxE,SAAYf,SAAU,gBAAmBA,SAAU,YAAeA,SAAW,KAAM,CAC/E,KAAM,IAAIgB,WAAUF,eAAiBd,QAKzC,GAAIa,iCAAkC,CAClC,IACI,MAAOA,kCAAiC/B,KAAKI,OAAQc,OAAQe,UAC/D,MAAOR,aAMb,IAAKpB,KAAKa,OAAQe,UAAW,CACzB,OAKJ,GAAIE,aAAgBC,WAAY,KAAMC,aAAc,KAIpD,IAAIzB,kBAAmB,CAMnB,GAAIV,WAAYgB,OAAOC,SACvBD,QAAOC,UAAYhB,iBAEnB,IAAImC,QAAS5B,aAAaQ,OAAQe,SAClC,IAAIM,QAAS5B,aAAaO,OAAQe,SAGlCf,QAAOC,UAAYjB,SAEnB,IAAIoC,QAAUC,OAAQ,CAClB,GAAID,OAAQ,CACRH,WAAWK,IAAMF,OAErB,GAAIC,OAAQ,CACRJ,WAAWM,IAAMF,OAIrB,MAAOJ,aAMfA,WAAWX,MAAQN,OAAOe,SAC1BE,YAAWO,SAAW,IACtB,OAAOP,aAMf,IAAK/B,OAAOuC,oBAAqB,CAC7BvC,OAAOuC,oBAAsB,QAASA,qBAAoBzB,QACtD,MAAOd,QAAOwC,KAAK1B,SAM3B,IAAKd,OAAOyC,OAAQ,CAGhB,GAAIC,YACJ,IAAIC,eAAgB3C,OAAOF,UAAUiB,YAAc,IACnD,IAAI4B,qBAAwBlB,WAAY,YAAa,CACjDiB,YAAc,WACV,OAAS3B,UAAa,WAEvB,CAMH2B,YAAc,WACV,GAAIE,QAASnB,SAASC,cAAc,SACpC,IAAImB,QAASpB,SAASqB,MAAQrB,SAASsB,eACvCH,QAAOI,MAAMC,QAAU,MACvBJ,QAAOK,YAAYN,OACnBA,QAAOO,IAAM,aACb,IAAIC,OAAQR,OAAOS,cAAcrD,OAAOF,SACxC+C,QAAOS,YAAYV,OACnBA,QAAS,WACFQ,OAAMpC,kBACNoC,OAAMjD,qBACNiD,OAAMG,2BACNH,OAAMI,oBACNJ,OAAMK,qBACNL,OAAMM,eACNN,OAAMO,OACbP,OAAMrC,UAAY,IAElB,SAAS6C,UACTA,MAAM9D,UAAYsD,KAElBV,aAAc,WACV,MAAO,IAAIkB,OAEf,OAAO,IAAIA,QAInB5D,OAAOyC,OAAS,QAASA,QAAO3C,UAAW+D,YAEvC,GAAI/C,OACJ,SAASgD,SAET,GAAIhE,YAAc,KAAM,CACpBgB,OAAS4B,kBACN,CACH,SAAW5C,aAAc,gBAAmBA,aAAc,WAAY,CAMlE,KAAM,IAAIgC,WAAU,kDAExBgC,KAAKhE,UAAYA,SACjBgB,QAAS,GAAIgD,KAKbhD,QAAOC,UAAYjB,UAGvB,GAAI+D,iBAAoB,GAAG,CACvB7D,OAAO+D,iBAAiBjD,OAAQ+C,YAGpC,MAAO/C,SAgBf,QAASkD,wBAAuBlD,QAC5B,IACId,OAAOsB,eAAeR,OAAQ,cAC9B,OAAO,YAAcA,QACvB,MAAOO,aAOb,GAAIrB,OAAOsB,eAAgB,CACvB,GAAI2C,6BAA8BD,0BAClC,IAAIE,gCAAkCzC,WAAY,aAC9CuC,uBAAuBvC,SAASC,cAAc,OAClD,KAAKuC,8BAAgCC,yBAA0B,CAC3D,GAAIC,wBAAyBnE,OAAOsB,eAChC8C,yBAA2BpE,OAAO+D,kBAI9C,IAAK/D,OAAOsB,gBAAkB6C,uBAAwB,CAClD,GAAIE,2BAA4B,0CAChC,IAAIC,uBAAwB,8CAC5B,IAAIC,6BAA8B,wCACA,2BAElCvE,QAAOsB,eAAiB,QAASA,gBAAeR,OAAQe,SAAUE,YAC9D,SAAYjB,SAAU,gBAAmBA,SAAU,YAAeA,SAAW,KAAM,CAC/E,KAAM,IAAIgB,WAAUwC,sBAAwBxD,QAEhD,SAAYiB,aAAc,gBAAmBA,aAAc,YAAeA,aAAe,KAAM,CAC3F,KAAM,IAAID,WAAUuC,0BAA4BtC,YAIpD,GAAIoC,uBAAwB,CACxB,IACI,MAAOA,wBAAuBvE,KAAKI,OAAQc,OAAQe,SAAUE,YAC/D,MAAOV,aAMb,GAAIpB,KAAK8B,WAAY,SAAU,CAgB3B,GAAIvB,oBAAsBF,aAAaQ,OAAQe,WACrBtB,aAAaO,OAAQe,WAC/C,CAKI,GAAI/B,WAAYgB,OAAOC,SACvBD,QAAOC,UAAYhB,wBAGZe,QAAOe,SACdf,QAAOe,UAAYE,WAAWX,KAE9BN,QAAOC,UAAYjB,cAChB,CACHgB,OAAOe,UAAYE,WAAWX,WAE/B,CACH,IAAKZ,kBAAmB,CACpB,KAAM,IAAIsB,WAAUyC,6BAGxB,GAAItE,KAAK8B,WAAY,OAAQ,CACzB3B,aAAaU,OAAQe,SAAUE,WAAWK,KAE9C,GAAInC,KAAK8B,WAAY,OAAQ,CACzB1B,aAAaS,OAAQe,SAAUE,WAAWM,MAGlD,MAAOvB,SAMf,IAAKd,OAAO+D,kBAAoBK,yBAA0B,CACtDpE,OAAO+D,iBAAmB,QAASA,kBAAiBjD,OAAQ+C,YAExD,GAAIO,yBAA0B,CAC1B,IACI,MAAOA,0BAAyBxE,KAAKI,OAAQc,OAAQ+C,YACvD,MAAOxC,aAKb,IAAK,GAAIQ,YAAYgC,YAAY,CAC7B,GAAI5D,KAAK4D,WAAYhC,WAAaA,UAAY,YAAa,CACvD7B,OAAOsB,eAAeR,OAAQe,SAAUgC,WAAWhC,YAG3D,MAAOf,SAMf,IAAKd,OAAOwE,KAAM,CACdxE,OAAOwE,KAAO,QAASA,MAAK1D,QAIxB,MAAOA,SAMf,IAAKd,OAAOyE,OAAQ,CAChBzE,OAAOyE,OAAS,QAASA,QAAO3D,QAI5B,MAAOA,SAKf,IACId,OAAOyE,OAAO,cAChB,MAAOpD,WACLrB,OAAOyE,OAAS,QAAUA,QAAOC,cAC7B,MAAO,SAASD,QAAO3D,QACnB,SAAWA,SAAU,WAAY,CAC7B,MAAOA,YACJ,CACH,MAAO4D,cAAa5D,WAG7Bd,OAAOyE,QAKd,IAAKzE,OAAO2E,kBAAmB,CAC3B3E,OAAO2E,kBAAoB,QAASA,mBAAkB7D,QAIlD,MAAOA,SAMf,IAAKd,OAAO4E,SAAU,CAClB5E,OAAO4E,SAAW,QAASA,UAAS9D,QAChC,MAAO,QAMf,IAAKd,OAAO6E,SAAU,CAClB7E,OAAO6E,SAAW,QAASA,UAAS/D,QAChC,MAAO,QAMf,IAAKd,OAAO8E,aAAc,CACtB9E,OAAO8E,aAAe,QAASA,cAAahE,QAExC,GAAId,OAAOc,UAAYA,OAAQ,CAC3B,KAAM,IAAIgB,WAGd,GAAIiD,MAAO,EACX,OAAO9E,KAAKa,OAAQiE,MAAO,CACvBA,MAAQ,IAEZjE,OAAOiE,MAAQ,IACf,IAAIC,aAAc/E,KAAKa,OAAQiE,YACxBjE,QAAOiE,KACd,OAAOC"}
View
5 es5-sham.min.js
@@ -1,2 +1,7 @@
+/*!
+ * https://github.com/es-shims/es5-shim
+ * @license es5-shim Copyright 2009-2014 by contributors, MIT License
+ * see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE
+ */
(function(definition){if(typeof define=="function"){define(definition)}else if(typeof YUI=="function"){YUI.add("es5-sham",definition)}else{definition()}})(function(){var call=Function.prototype.call;var prototypeOfObject=Object.prototype;var owns=call.bind(prototypeOfObject.hasOwnProperty);var defineGetter;var defineSetter;var lookupGetter;var lookupSetter;var supportsAccessors;if(supportsAccessors=owns(prototypeOfObject,"__defineGetter__")){defineGetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineGetter__);defineSetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineSetter__);lookupGetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupGetter__);lookupSetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupSetter__)}if(!Object.getPrototypeOf){Object.getPrototypeOf=function getPrototypeOf(object){return object.__proto__||(object.constructor?object.constructor.prototype:prototypeOfObject)}}function doesGetOwnPropertyDescriptorWork(object){try{object.sentinel=0;return Object.getOwnPropertyDescriptor(object,"sentinel").value===0}catch(exception){}}if(Object.defineProperty){var getOwnPropertyDescriptorWorksOnObject=doesGetOwnPropertyDescriptorWork({});var getOwnPropertyDescriptorWorksOnDom=typeof document=="undefined"||doesGetOwnPropertyDescriptorWork(document.createElement("div"));if(!getOwnPropertyDescriptorWorksOnDom||!getOwnPropertyDescriptorWorksOnObject){var getOwnPropertyDescriptorFallback=Object.getOwnPropertyDescriptor}}if(!Object.getOwnPropertyDescriptor||getOwnPropertyDescriptorFallback){var ERR_NON_OBJECT="Object.getOwnPropertyDescriptor called on a non-object: ";Object.getOwnPropertyDescriptor=function getOwnPropertyDescriptor(object,property){if(typeof object!="object"&&typeof object!="function"||object===null){throw new TypeError(ERR_NON_OBJECT+object)}if(getOwnPropertyDescriptorFallback){try{return getOwnPropertyDescriptorFallback.call(Object,object,property)}catch(exception){}}if(!owns(object,property)){return}var descriptor={enumerable:true,configurable:true};if(supportsAccessors){var prototype=object.__proto__;object.__proto__=prototypeOfObject;var getter=lookupGetter(object,property);var setter=lookupSetter(object,property);object.__proto__=prototype;if(getter||setter){if(getter){descriptor.get=getter}if(setter){descriptor.set=setter}return descriptor}}descriptor.value=object[property];descriptor.writable=true;return descriptor}}if(!Object.getOwnPropertyNames){Object.getOwnPropertyNames=function getOwnPropertyNames(object){return Object.keys(object)}}if(!Object.create){var createEmpty;var supportsProto=Object.prototype.__proto__===null;if(supportsProto||typeof document=="undefined"){createEmpty=function(){return{__proto__:null}}}else{createEmpty=function(){var iframe=document.createElement("iframe");var parent=document.body||document.documentElement;iframe.style.display="none";parent.appendChild(iframe);iframe.src="javascript:";var empty=iframe.contentWindow.Object.prototype;parent.removeChild(iframe);iframe=null;delete empty.constructor;delete empty.hasOwnProperty;delete empty.propertyIsEnumerable;delete empty.isPrototypeOf;delete empty.toLocaleString;delete empty.toString;delete empty.valueOf;empty.__proto__=null;function Empty(){}Empty.prototype=empty;createEmpty=function(){return new Empty};return new Empty}}Object.create=function create(prototype,properties){var object;function Type(){}if(prototype===null){object=createEmpty()}else{if(typeof prototype!=="object"&&typeof prototype!=="function"){throw new TypeError("Object prototype may only be an Object or null")}Type.prototype=prototype;object=new Type;object.__proto__=prototype}if(properties!==void 0){Object.defineProperties(object,properties)}return object}}function doesDefinePropertyWork(object){try{Object.defineProperty(object,"sentinel",{});return"sentinel"in object}catch(exception){}}if(Object.defineProperty){var definePropertyWorksOnObject=doesDefinePropertyWork({});var definePropertyWorksOnDom=typeof document=="undefined"||doesDefinePropertyWork(document.createElement("div"));if(!definePropertyWorksOnObject||!definePropertyWorksOnDom){var definePropertyFallback=Object.defineProperty,definePropertiesFallback=Object.defineProperties}}if(!Object.defineProperty||definePropertyFallback){var ERR_NON_OBJECT_DESCRIPTOR="Property description must be an object: ";var ERR_NON_OBJECT_TARGET="Object.defineProperty called on non-object: ";var ERR_ACCESSORS_NOT_SUPPORTED="getters & setters can not be defined "+"on this javascript engine";Object.defineProperty=function defineProperty(object,property,descriptor){if(typeof object!="object"&&typeof object!="function"||object===null){throw new TypeError(ERR_NON_OBJECT_TARGET+object)}if(typeof descriptor!="object"&&typeof descriptor!="function"||descriptor===null){throw new TypeError(ERR_NON_OBJECT_DESCRIPTOR+descriptor)}if(definePropertyFallback){try{return definePropertyFallback.call(Object,object,property,descriptor)}catch(exception){}}if(owns(descriptor,"value")){if(supportsAccessors&&(lookupGetter(object,property)||lookupSetter(object,property))){var prototype=object.__proto__;object.__proto__=prototypeOfObject;delete object[property];object[property]=descriptor.value;object.__proto__=prototype}else{object[property]=descriptor.value}}else{if(!supportsAccessors){throw new TypeError(ERR_ACCESSORS_NOT_SUPPORTED)}if(owns(descriptor,"get")){defineGetter(object,property,descriptor.get)}if(owns(descriptor,"set")){defineSetter(object,property,descriptor.set)}}return object}}if(!Object.defineProperties||definePropertiesFallback){Object.defineProperties=function defineProperties(object,properties){if(definePropertiesFallback){try{return definePropertiesFallback.call(Object,object,properties)}catch(exception){}}for(var property in properties){if(owns(properties,property)&&property!="__proto__"){Object.defineProperty(object,property,properties[property])}}return object}}if(!Object.seal){Object.seal=function seal(object){return object}}if(!Object.freeze){Object.freeze=function freeze(object){return object}}try{Object.freeze(function(){})}catch(exception){Object.freeze=function freeze(freezeObject){return function freeze(object){if(typeof object=="function"){return object}else{return freezeObject(object)}}}(Object.freeze)}if(!Object.preventExtensions){Object.preventExtensions=function preventExtensions(object){return object}}if(!Object.isSealed){Object.isSealed=function isSealed(object){return false}}if(!Object.isFrozen){Object.isFrozen=function isFrozen(object){return false}}if(!Object.isExtensible){Object.isExtensible=function isExtensible(object){if(Object(object)!==object){throw new TypeError}var name="";while(owns(object,name)){name+="?"}object[name]=true;var returnValue=owns(object,name);delete object[name];return returnValue}}});
//# sourceMappingURL=es5-sham.map
View
7 es5-shim.js
@@ -1,4 +1,9 @@
-// Copyright 2009-2012 by contributors, MIT License
+/*!
+ * https://github.com/es-shims/es5-shim
+ * @license es5-shim Copyright 2009-2014 by contributors, MIT License
+ * see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE
+ */
+
// vim: ts=4 sts=4 sw=4 expandtab
//Add semicolon to prevent IIFE from being passed as argument to concated code.
View
2  es5-shim.map
@@ -1 +1 @@
-{"version":3,"sources":["es5-shim.js"],"names":["definition","define","YUI","add","parseInt","origParseInt","hexRegex","parseIntES5","str","radix","String","trim","test","Empty","Function","prototype","bind","that","target","this","TypeError","args","_Array_slice_","call","arguments","binder","bound","result","apply","concat","Object","boundLength","Math","max","length","boundArgs","i","push","join","prototypeOfArray","Array","prototypeOfObject","slice","_toString","toString","owns","hasOwnProperty","defineGetter","defineSetter","lookupGetter","lookupSetter","supportsAccessors","__defineGetter__","__defineSetter__","__lookupGetter__","__lookupSetter__","splice","array_splice","array_push","array_unshift","unshift","makeArray","l","a","array","lengthBefore","start","deleteCount","addElementsCount","isArray","obj","boxedString","splitString","boxedForEach","forEach","item","fun","object","toObject","self","split","thisp","map","filter","value","every","some","reduce","reduceRight","indexOf","sought","toInteger","lastIndexOf","min","abs","keys","hasDontEnumBug","dontEnums","dontEnumsLength","key","name","ii","dontEnum","negativeDate","negativeYearString","Date","toISOString","year","month","isFinite","RangeError","getUTCFullYear","getUTCMonth","floor","getUTCDate","getUTCHours","getUTCMinutes","getUTCSeconds","getUTCMilliseconds","dateToJSONIsSupported","toJSON","NaN","e","o","tv","toPrimitive","toISO","parse","NativeDate","Y","M","D","h","m","s","ms","date","constructor","isoDateExpression","RegExp","months","dayFromMonth","t","toUTC","Number","now","UTC","string","match","exec","day","hour","minute","second","millisecond","isLocalTime","Boolean","signOffset","hourOffset","minuteOffset","getTime","toFixed","base","size","data","multiply","n","c","divide","pow","x","acc","log","fractionDigits","f","z","j","k","string_split","compliantExecNpcg","separator","limit","output","flags","ignoreCase","multiline","extended","sticky","lastLastIndex","source","separator2","lastIndex","lastLength","index","replace","substr","string_substr","ws","trimBeginRegexp","trimEndRegexp","isPrimitive","input","type","val","valueOf"],"mappings":"CAMA,SAAWA,YAEP,SAAWC,SAAU,WAAY,CAC7BA,OAAOD,gBAEJ,UAAWE,MAAO,WAAY,CACjCA,IAAIC,IAAI,MAAOH,gBAEZ,CACHA,gBAEL,WAYH,GAAII,SAAS,QAAU,EAAG,CACtBA,SAAY,SAAUC,cAClB,GAAIC,UAAW,QACf,OAAO,SAASC,aAAYC,IAAKC,OAC7BD,IAAME,OAAOF,KAAKG,MAClB,MAAMF,MAAO,CACTA,MAAQH,SAASM,KAAKJ,KAAO,GAAK,GAEtC,MAAOH,cAAaG,IAAKC,SAE/BL,UAWN,QAASS,UAET,IAAKC,SAASC,UAAUC,KAAM,CAC1BF,SAASC,UAAUC,KAAO,QAASA,MAAKC,MAEpC,GAAIC,QAASC,IAEb,UAAWD,SAAU,WAAY,CAC7B,KAAM,IAAIE,WAAU,kDAAoDF,QAK5E,GAAIG,MAAOC,cAAcC,KAAKC,UAAW,EAUzC,IAAIC,QAAS,WAET,GAAIN,eAAgBO,OAAO,CAiBvB,GAAIC,QAAST,OAAOU,MAChBT,KACAE,KAAKQ,OAAOP,cAAcC,KAAKC,YAEnC,IAAIM,OAAOH,UAAYA,OAAQ,CAC3B,MAAOA,QAEX,MAAOR,UAEJ,CAoBH,MAAOD,QAAOU,MACVX,KACAI,KAAKQ,OAAOP,cAAcC,KAAKC,cAa3C,IAAIO,aAAcC,KAAKC,IAAI,EAAGf,OAAOgB,OAASb,KAAKa,OAInD,IAAIC,aACJ,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,YAAaK,IAAK,CAClCD,UAAUE,KAAK,IAAMD,GASzB,GAAIV,OAAQZ,SAAS,SAAU,mBAAqBqB,UAAUG,KAAK,KAAO,0CAA0Cb,OAEpH,IAAIP,OAAOH,UAAW,CAClBF,MAAME,UAAYG,OAAOH,SACzBW,OAAMX,UAAY,GAAIF,MAEtBA,OAAME,UAAY,KAwBtB,MAAOW,QAQf,GAAIH,MAAOT,SAASC,UAAUQ,IAC9B,IAAIgB,kBAAmBC,MAAMzB,SAC7B,IAAI0B,mBAAoBX,OAAOf,SAC/B,IAAIO,eAAgBiB,iBAAiBG,KAErC,IAAIC,WAAYpB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBG,SAC5C,IAAIC,MAAOtB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBK,eAGvC,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,kBACJ,IAAKA,kBAAoBN,KAAKJ,kBAAmB,oBAAsB,CACnEM,aAAexB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBW,iBAC3CJ,cAAezB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBY,iBAC3CJ,cAAe1B,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBa,iBAC3CJ,cAAe3B,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBc,kBAa/C,IAAK,EAAE,GAAGC,OAAO,GAAGtB,QAAU,EAAG,CAC7B,GAAIuB,cAAejB,MAAMzB,UAAUyC,MACnC,IAAIE,YAAalB,MAAMzB,UAAUsB,IACjC,IAAIsB,eAAgBnB,MAAMzB,UAAU6C,OAEpC,IAAI,WACA,QAASC,WAAUC,GACf,GAAIC,KACJ,OAAOD,IAAK,CACRC,EAAEH,QAAQE,GAEd,MAAOC,GAGX,GAAIC,UACEC,YAGND,OAAMR,OAAOxC,KAAKgD,MAAO,EAAG,GAAGpC,MAAM,KAAMiC,UAAU,IACrDG,OAAMR,OAAOxC,KAAKgD,MAAO,EAAG,GAAGpC,MAAM,KAAMiC,UAAU,IAErDI,cAAeD,MAAM9B,MACrB8B,OAAMR,OAAO,EAAG,EAAG,MAEnB,IAAIS,aAAe,GAAKD,MAAM9B,OAAQ,CAClC,MAAO,UAKV,CACDM,MAAMzB,UAAUyC,OAAS,SAASU,MAAOC,aACrC,IAAK3C,UAAUU,OAAQ,CACnB,aACG,CACH,MAAOuB,cAAa7B,MAAMT,MACtB+C,YAAe,GAAI,EAAIA,MACvBC,kBAAqB,GAAKhD,KAAKe,OAASgC,MAASC,aACnDtC,OAAOP,cAAcC,KAAKC,UAAW,WAI9C,CACDgB,MAAMzB,UAAUyC,OAAS,SAASU,MAAOC,aACrC,GAAIxC,QACEN,KAAOC,cAAcC,KAAKC,UAAW,GACrC4C,iBAAmB/C,KAAKa,MAG9B,KAAKV,UAAUU,OAAQ,CACnB,SAGJ,GAAIgC,YAAe,GAAG,CAClBA,MAAQ,EAEZ,GAAIC,kBAAqB,GAAG,CACxBA,YAAchD,KAAKe,OAASgC,MAGhC,GAAIE,iBAAmB,EAAG,CACtB,GAAID,aAAe,EAAG,CAClB,GAAID,OAAS/C,KAAKe,OAAQ,CACtBwB,WAAW9B,MAAMT,KAAME,KACvB,UAGJ,GAAI6C,OAAS,EAAG,CACZP,cAAc/B,MAAMT,KAAME,KAC1B,WAKRM,OAASL,cAAcC,KAAKJ,KAAM+C,MAAOA,MAAQC,YACjD9C,MAAKgB,KAAKT,MAAMP,KAAMC,cAAcC,KAAKJ,KAAM+C,MAAQC,YAAahD,KAAKe,QACzEb,MAAKuC,QAAQhC,MAAMP,KAAMC,cAAcC,KAAKJ,KAAM,EAAG+C,OAGrD7C,MAAKuC,QAAQ,EAAGzC,KAAKe,OAErBuB,cAAa7B,MAAMT,KAAME,KAEzB,OAAOM,QAGX,MAAO8B,cAAalC,KAAKJ,KAAM+C,MAAOC,eAWlD,MAAOP,QAAQ,IAAM,EAAG,CACpB,GAAID,eAAgBnB,MAAMzB,UAAU6C,OACpCpB,OAAMzB,UAAU6C,QAAU,WACtBD,cAAc/B,MAAMT,KAAMK,UAC1B,OAAOL,MAAKe,QAOpB,IAAKM,MAAM6B,QAAS,CAChB7B,MAAM6B,QAAU,QAASA,SAAQC,KAC7B,MAAO3B,WAAU2B,MAAQ,kBAsBjC,GAAIC,aAAczC,OAAO,KACrB0C,YAAcD,YAAY,IAAM,OAAS,IAAKA,aAElD,IAAIE,cAAe,IACnB,IAAIjC,MAAMzB,UAAU2D,QAAS,CACzBlC,MAAMzB,UAAU2D,QAAQnD,KAAK,MAAO,SAASoD,KAAMvC,EAAGkC,KAClD,SAAWA,OAAQ,SAAUG,aAAe,QAIpD,IAAKjC,MAAMzB,UAAU2D,UAAYD,aAAc,CAC3CjC,MAAMzB,UAAU2D,QAAU,QAASA,SAAQE,KACvC,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJI,MAAQzD,UAAU,GAClBY,GAAK,EACLF,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAGd,QAASgB,EAAIF,OAAQ,CACjB,GAAIE,IAAK2C,MAAM,CAIXH,IAAIrD,KAAK0D,MAAOF,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,WAS5C,IAAKrC,MAAMzB,UAAUmE,IAAK,CACtB1C,MAAMzB,UAAUmE,IAAM,QAASA,KAAIN,KAC/B,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJ3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,EACzBP,OAASa,MAAMN,QACf+C,MAAQzD,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAIxC,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAK2C,MACLpD,OAAOS,GAAKwC,IAAIrD,KAAK0D,MAAOF,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,QAEhD,MAAOlD,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAUoE,OAAQ,CACzB3C,MAAMzB,UAAUoE,OAAS,QAASA,QAAOP,KACrC,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACPH,OACR3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,EACzBP,UACAyD,MACAH,MAAQzD,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAIxC,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAK2C,MAAM,CACXK,MAAQL,KAAK3C,EACb,IAAIwC,IAAIrD,KAAK0D,MAAOG,MAAOhD,EAAGyC,QAAS,CACnClD,OAAOU,KAAK+C,SAIxB,MAAOzD,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAUsE,MAAO,CACxB7C,MAAMzB,UAAUsE,MAAQ,QAASA,OAAMT,KACnC,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJ3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,EACzB+C,MAAQzD,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAIxC,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAK2C,QAASH,IAAIrD,KAAK0D,MAAOF,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,QAAS,CACnD,MAAO,QAGf,MAAO,OAOf,IAAKrC,MAAMzB,UAAUuE,KAAM,CACvB9C,MAAMzB,UAAUuE,KAAO,QAASA,MAAKV,KACjC,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJ3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,EACzB+C,MAAQzD,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAIxC,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAK2C,OAAQH,IAAIrD,KAAK0D,MAAOF,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,QAAS,CAClD,MAAO,OAGf,MAAO,QAOf,IAAKrC,MAAMzB,UAAUwE,OAAQ,CACzB/C,MAAMzB,UAAUwE,OAAS,QAASA,QAAOX,KACrC,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJ3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAI9B,IAAK1C,QAAUV,UAAUU,QAAU,EAAG,CAClC,KAAM,IAAId,WAAU,+CAGxB,GAAIgB,GAAI,CACR,IAAIT,OACJ,IAAIH,UAAUU,QAAU,EAAG,CACvBP,OAASH,UAAU,OAChB,CACH,EAAG,CACC,GAAIY,IAAK2C,MAAM,CACXpD,OAASoD,KAAK3C,IACd,OAIJ,KAAMA,GAAKF,OAAQ,CACf,KAAM,IAAId,WAAU,sDAEnB,MAGb,KAAOgB,EAAIF,OAAQE,IAAK,CACpB,GAAIA,IAAK2C,MAAM,CACXpD,OAASiD,IAAIrD,SAAU,GAAGI,OAAQoD,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,SAItD,MAAOlD,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAUyE,YAAa,CAC9BhD,MAAMzB,UAAUyE,YAAc,QAASA,aAAYZ,KAC/C,GAAIC,QAASC,SAAS3D,MAClB4D,KAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXH,OACJ3C,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUiC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAIxD,WAAUwD,IAAM,sBAI9B,IAAK1C,QAAUV,UAAUU,QAAU,EAAG,CAClC,KAAM,IAAId,WAAU,oDAGxB,GAAIO,QAAQS,EAAIF,OAAS,CACzB,IAAIV,UAAUU,QAAU,EAAG,CACvBP,OAASH,UAAU,OAChB,CACH,EAAG,CACC,GAAIY,IAAK2C,MAAM,CACXpD,OAASoD,KAAK3C,IACd,OAIJ,KAAMA,EAAI,EAAG,CACT,KAAM,IAAIhB,WAAU,2DAEnB,MAGb,GAAIgB,EAAI,EAAG,CACP,MAAOT,QAGX,EAAG,CACC,GAAIS,IAAKjB,MAAM,CACXQ,OAASiD,IAAIrD,SAAU,GAAGI,OAAQoD,KAAK3C,GAAIA,EAAGyC,eAE7CzC,IAET,OAAOT,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAU0E,UAAa,EAAG,GAAGA,QAAQ,EAAG,KAAO,EAAI,CAC1DjD,MAAMzB,UAAU0E,QAAU,QAASA,SAAQC,QACvC,GAAIX,MAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXF,SAAS3D,MACbe,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,CAE7B,KAAKA,OAAQ,CACT,OAAQ,EAGZ,GAAIE,GAAI,CACR,IAAIZ,UAAUU,OAAS,EAAG,CACtBE,EAAIuD,UAAUnE,UAAU,IAI5BY,EAAIA,GAAK,EAAIA,EAAIJ,KAAKC,IAAI,EAAGC,OAASE,EACtC,MAAOA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CACpB,GAAIA,IAAK2C,OAAQA,KAAK3C,KAAOsD,OAAQ,CACjC,MAAOtD,IAGf,OAAQ,GAOhB,IAAKI,MAAMzB,UAAU6E,cAAiB,EAAG,GAAGA,YAAY,GAAI,KAAO,EAAI,CACnEpD,MAAMzB,UAAU6E,YAAc,QAASA,aAAYF,QAC/C,GAAIX,MAAOP,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAK6D,MAAM,IACXF,SAAS3D,MACbe,OAAS6C,KAAK7C,SAAW,CAE7B,KAAKA,OAAQ,CACT,OAAQ,EAEZ,GAAIE,GAAIF,OAAS,CACjB,IAAIV,UAAUU,OAAS,EAAG,CACtBE,EAAIJ,KAAK6D,IAAIzD,EAAGuD,UAAUnE,UAAU,KAGxCY,EAAIA,GAAK,EAAIA,EAAIF,OAASF,KAAK8D,IAAI1D,EACnC,MAAOA,GAAK,EAAGA,IAAK,CAChB,GAAIA,IAAK2C,OAAQW,SAAWX,KAAK3C,GAAI,CACjC,MAAOA,IAGf,OAAQ,GAWhB,IAAKN,OAAOiE,KAAM,CAEd,GAAIC,gBAAiB,KACjBC,WACI,WACA,iBACA,UACA,iBACA,gBACA,uBACA,eAEJC,gBAAkBD,UAAU/D,MAEhC,KAAK,GAAIiE,QAAQvD,SAAY,MAAO,CAChCoD,eAAiB,MAGrBlE,OAAOiE,KAAO,QAASA,MAAKlB,QAExB,SACYA,SAAU,gBAAmBA,SAAU,YAC/CA,SAAW,KACb,CACE,KAAM,IAAIzD,WAAU,sCAGxB,GAAI2E,QACJ,KAAK,GAAIK,QAAQvB,QAAQ,CACrB,GAAIhC,KAAKgC,OAAQuB,MAAO,CACpBL,KAAK1D,KAAK+D,OAIlB,GAAIJ,eAAgB,CAChB,IAAK,GAAI5D,GAAI,EAAGiE,GAAKH,gBAAiB9D,EAAIiE,GAAIjE,IAAK,CAC/C,GAAIkE,UAAWL,UAAU7D,EACzB,IAAIS,KAAKgC,OAAQyB,UAAW,CACxBP,KAAK1D,KAAKiE,YAItB,MAAOP,OAiBf,GAAIQ,eAAgB,YAChBC,mBAAqB,SACzB,KACKC,KAAK1F,UAAU2F,aACf,GAAID,MAAKF,cAAcG,cAAcjB,QAAQe,uBAAyB,EACzE,CACEC,KAAK1F,UAAU2F,YAAc,QAASA,eAClC,GAAI/E,QAAQO,OAAQkD,MAAOuB,KAAMC,KACjC,KAAKC,SAAS1F,MAAO,CACjB,KAAM,IAAI2F,YAAW,0DAGzBH,KAAOxF,KAAK4F,gBAEZH,OAAQzF,KAAK6F,aAEbL,OAAQ3E,KAAKiF,MAAML,MAAQ,GAC3BA,QAASA,MAAQ,GAAK,IAAM,EAG5BjF,SAAUiF,MAAQ,EAAGzF,KAAK+F,aACtB/F,KAAKgG,cAAehG,KAAKiG,gBAAiBjG,KAAKkG,gBACnDV,OACKA,KAAO,EAAI,IAAOA,KAAO,KAAO,IAAM,KACtC,QAAU3E,KAAK8D,IAAIa,OACnBjE,MAAM,GAAKiE,MAAQA,MAAQ,MAAQ,GAAK,EAG7CzE,QAASP,OAAOO,MAChB,OAAOA,SAAU,CACbkD,MAAQzD,OAAOO,OAGf,IAAIkD,MAAQ,GAAI,CACZzD,OAAOO,QAAU,IAAMkD,OAI/B,MACIuB,MAAO,IAAMhF,OAAOe,MAAM,EAAG,GAAGJ,KAAK,KACrC,IAAMX,OAAOe,MAAM,GAAGJ,KAAK,KAAO,KACjC,MAAQnB,KAAKmG,sBAAsB5E,OAAO,GAAK,KAU5D,GAAI6E,uBAAwB,KAC5B,KACIA,sBACId,KAAK1F,UAAUyG,QACf,GAAIf,MAAKgB,KAAKD,WAAa,MAC3B,GAAIf,MAAKF,cAAciB,SAAS/B,QAAQe,uBAAyB,GACjEC,KAAK1F,UAAUyG,OAAOjG,MAClBmF,YAAa,WACT,MAAO,SAIrB,MAAOgB,IAET,IAAKH,sBAAuB,CACxBd,KAAK1F,UAAUyG,OAAS,QAASA,QAAOrB,KAOpC,GAAIwB,GAAI7F,OAAOX,MACXyG,GAAKC,YAAYF,GACjBG,KAEJ,UAAWF,MAAO,WAAaf,SAASe,IAAK,CACzC,MAAO,MAIXE,MAAQH,EAAEjB,WAEV,UAAWoB,QAAS,WAAY,CAC5B,KAAM,IAAI1G,WAAU,wCAIxB,MAAO0G,OAAMvG,KAAKoG,IAiB1B,IAAKlB,KAAKsB,OAAS,sBAAuB,CAGtCtB,KAAO,SAAUuB,YAGb,QAASvB,MAAKwB,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,IAC5B,GAAIrG,QAASV,UAAUU,MACvB,IAAIf,eAAgB6G,YAAY,CAC5B,GAAIQ,MAAOtG,QAAU,GAAKxB,OAAOuH,KAAOA,EAEpC,GAAID,YAAWvB,KAAKsB,MAAME,IAG1B/F,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,IAC/CrG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GAC5CpG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACzCnG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACtClG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,EAAGC,GACnCjG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,EAAGC,GAChChG,QAAU,EAAI,GAAI8F,YAAWC,GACf,GAAID,WAEtBQ,MAAKC,YAAchC,IACnB,OAAO+B,MAEX,MAAOR,YAAWpG,MAAMT,KAAMK,WAIlC,GAAIkH,mBAAoB,GAAIC,QAAO,IAC/B,sBAEA,eACA,eACA,MACI,YACA,YACA,MACI,YACA,oBACJ,KACJ,IACI,KACA,MACI,SACA,WACA,YACJ,IACJ,WACJ,IAEA,IAAIC,SACA,EAAG,GAAI,GAAI,GAAI,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAG3D,SAASC,cAAalC,KAAMC,OACxB,GAAIkC,GAAIlC,MAAQ,EAAI,EAAI,CACxB,OACIgC,QAAOhC,OACP5E,KAAKiF,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,GAC/B9G,KAAKiF,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,KAC/B9G,KAAKiF,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,KAC/B,KAAOnC,KAAO,MAItB,QAASoC,OAAMD,GACX,MAAOE,QAAO,GAAIhB,YAAW,KAAM,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAAGc,IAItD,IAAK,GAAI3C,OAAO6B,YAAY,CACxBvB,KAAKN,KAAO6B,WAAW7B,KAI3BM,KAAKwC,IAAMjB,WAAWiB,GACtBxC,MAAKyC,IAAMlB,WAAWkB,GACtBzC,MAAK1F,UAAYiH,WAAWjH,SAC5B0F,MAAK1F,UAAU0H,YAAchC,IAG7BA,MAAKsB,MAAQ,QAASA,OAAMoB,QACxB,GAAIC,OAAQV,kBAAkBW,KAAKF,OACnC,IAAIC,MAAO,CAIP,GAAIzC,MAAOqC,OAAOI,MAAM,IACpBxC,MAAQoC,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,EAChCE,IAAMN,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,EAC9BG,KAAOP,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC1BI,OAASR,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC5BK,OAAST,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC5BM,YAAc1H,KAAKiF,MAAM+B,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,KAIjDO,YAAcC,QAAQR,MAAM,KAAOA,MAAM,IACzCS,WAAaT,MAAM,KAAO,IAAM,GAAK,EACrCU,WAAad,OAAOI,MAAM,KAAO,GACjCW,aAAef,OAAOI,MAAM,KAAO,GACnCzH,MACJ,IACI4H,MACIC,OAAS,GAAKC,OAAS,GAAKC,YAAc,EAC1C,GAAK,KAETF,OAAS,IAAMC,OAAS,IAAMC,YAAc,KAC5C9C,OAAS,GAAKA,MAAQ,IAAMkD,WAAa,IACzCC,aAAe,IACfT,KAAO,GACPA,IACIT,aAAalC,KAAMC,MAAQ,GAC3BiC,aAAalC,KAAMC,OAEzB,CACEjF,SACKkH,aAAalC,KAAMC,OAAS0C,KAAO,GACpCC,KACAO,WAAaD,YACb,EACJlI,UACKA,OAAS6H,OAASO,aAAeF,YAAc,GAChDJ,QACA,IAAOC,WACX,IAAIC,YAAa,CACbhI,OAASoH,MAAMpH,QAEnB,IAAK,QAAWA,QAAUA,QAAU,OAAS,CACzC,MAAOA,SAGf,MAAO8F,KAEX,MAAOO,YAAWD,MAAMnG,MAAMT,KAAMK,WAGxC,OAAOiF,OACRA,MAKP,IAAKA,KAAKwC,IAAK,CACXxC,KAAKwC,IAAM,QAASA,OAChB,OAAO,GAAIxC,OAAOuD,WAY1B,IAAKhB,OAAOjI,UAAUkJ,SAAW,KAAUA,QAAQ,KAAO,SAAW,GAAMA,QAAQ,KAAO,KAAO,MAAQA,QAAQ,KAAO,QAAU,kBAAsBA,QAAQ,KAAO,sBAAuB,EAEzL,WACG,GAAIC,MAAMC,KAAMC,KAAMhI,CAEtB8H,MAAO,GACPC,MAAO,CACPC,OAAQ,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAEvB,SAASC,UAASC,EAAGC,GACjB,GAAInI,IAAK,CACT,SAASA,EAAI+H,KAAM,CACfI,GAAKD,EAAIF,KAAKhI,EACdgI,MAAKhI,GAAKmI,EAAIL,IACdK,GAAIvI,KAAKiF,MAAMsD,EAAIL,OAI3B,QAASM,QAAOF,GACZ,GAAIlI,GAAI+H,KAAMI,EAAI,CAClB,SAASnI,GAAK,EAAG,CACbmI,GAAKH,KAAKhI,EACVgI,MAAKhI,GAAKJ,KAAKiF,MAAMsD,EAAID,EACzBC,GAAKA,EAAID,EAAKJ,MAItB,QAAStH,YACL,GAAIR,GAAI+H,IACR,IAAI7B,GAAI,EACR,SAASlG,GAAK,EAAG,CACb,GAAIkG,IAAM,IAAMlG,IAAM,GAAKgI,KAAKhI,KAAO,EAAG,CACtC,GAAI0G,GAAIpI,OAAO0J,KAAKhI,GACpB,IAAIkG,IAAM,GAAI,CACVA,EAAIQ,MACD,CACHR,GAAK,UAAU5F,MAAM,EAAG,EAAIoG,EAAE5G,QAAU4G,IAIpD,MAAOR,GAGX,QAASmC,KAAIC,EAAGJ,EAAGK,KACf,MAAQL,KAAM,EAAIK,IAAOL,EAAI,IAAM,EAAIG,IAAIC,EAAGJ,EAAI,EAAGK,IAAMD,GAAKD,IAAIC,EAAIA,EAAGJ,EAAI,EAAGK,KAGtF,QAASC,KAAIF,GACT,GAAIJ,GAAI,CACR,OAAOI,GAAK,KAAM,CACdJ,GAAK,EACLI,IAAK,KAET,MAAOA,GAAK,EAAG,CACXJ,GAAK,CACLI,IAAK,EAET,MAAOJ,GAGXtB,OAAOjI,UAAUkJ,QAAU,SAAUY,gBACjC,GAAIC,GAAGJ,EAAGpC,EAAGD,EAAGX,EAAGqD,EAAGC,EAAGC,CAGzBH,GAAI9B,OAAO6B,eACXC,GAAIA,IAAMA,EAAI,EAAI9I,KAAKiF,MAAM6D,EAE7B,IAAIA,EAAI,GAAKA,EAAI,GAAI,CACjB,KAAM,IAAIhE,YAAW,yDAGzB4D,EAAI1B,OAAO7H,KAGX,IAAIuJ,IAAMA,EAAG,CACT,MAAO,MAIX,GAAIA,IAAM,MAAQA,GAAK,KAAM,CACzB,MAAOhK,QAAOgK,GAGlBpC,EAAI,EAEJ,IAAIoC,EAAI,EAAG,CACPpC,EAAI,GACJoC,IAAKA,EAGTrC,EAAI,GAEJ,IAAIqC,EAAI,MAAO,CAGXhD,EAAIkD,IAAIF,EAAID,IAAI,EAAG,GAAI,IAAM,EAC7BM,GAAKrD,EAAI,EAAIgD,EAAID,IAAI,GAAI/C,EAAG,GAAKgD,EAAID,IAAI,EAAG/C,EAAG,EAC/CqD,IAAK,gBACLrD,GAAI,GAAKA,CAIT,IAAIA,EAAI,EAAG,CACP2C,SAAS,EAAGU,EACZC,GAAIF,CAEJ,OAAOE,GAAK,EAAG,CACXX,SAAS,IAAK,EACdW,IAAK,EAGTX,SAASI,IAAI,GAAIO,EAAG,GAAI,EACxBA,GAAItD,EAAI,CAER,OAAOsD,GAAK,GAAI,CACZR,OAAO,GAAK,GACZQ,IAAK,GAGTR,OAAO,GAAKQ,EACZX,UAAS,EAAG,EACZG,QAAO,EACPnC,GAAIzF,eACD,CACHyH,SAAS,EAAGU,EACZV,UAAS,IAAO3C,EAAI,EACpBW,GAAIzF,WAAa,yBAAyBF,MAAM,EAAG,EAAIoI,IAI/D,GAAIA,EAAI,EAAG,CACPG,EAAI5C,EAAEnG,MAEN,IAAI+I,GAAKH,EAAG,CACRzC,EAAIC,EAAI,wBAAwB5F,MAAM,EAAGoI,EAAIG,EAAI,GAAK5C,MACnD,CACHA,EAAIC,EAAID,EAAE3F,MAAM,EAAGuI,EAAIH,GAAK,IAAMzC,EAAE3F,MAAMuI,EAAIH,QAE/C,CACHzC,EAAIC,EAAID,EAGZ,MAAOA,QA2BnB,GAAI6C,cAAexK,OAAOK,UAAUiE,KACpC,IACI,KAAKA,MAAM,WAAW9C,SAAW,GACjC,IAAI8C,MAAM,YAAY9C,SAAW,GACjC,QAAQ8C,MAAM,QAAQ,KAAO,KAC7B,GAAGA,MAAM,MAAM9C,QACf,IAAI8C,MAAM,QAAQ9C,OAAS,EAC7B,EACG,WACG,GAAIiJ,mBAAoB,OAAO9B,KAAK,IAAI,SAAY,EAEpD3I,QAAOK,UAAUiE,MAAQ,SAAUoG,UAAWC,OAC1C,GAAIlC,QAAShI,IACb,IAAIiK,gBAAmB,IAAKC,QAAU,EAClC,QAGJ,IAAIvJ,OAAOf,UAAU6B,SAASrB,KAAK6J,aAAe,kBAAmB,CACjE,MAAOF,cAAatJ,MAAMT,KAAMK,WAGpC,GAAI8J,WACAC,OAASH,UAAUI,WAAa,IAAM,KAC7BJ,UAAUK,UAAa,IAAM,KAC7BL,UAAUM,SAAa,IAAM,KAC7BN,UAAUO,OAAa,IAAM,IACtCC,cAAgB,EAEhBR,UAAY,GAAIzC,QAAOyC,UAAUS,OAAQN,MAAQ,KACjDO,WAAY1C,MAAO2C,UAAWC,UAClC7C,SAAU,EACV,KAAKgC,kBAAmB,CAEpBW,WAAa,GAAInD,QAAO,IAAMyC,UAAUS,OAAS,WAAYN,OASjEF,MAAQA,YAAe,IAClB,IAAM,EACPA,QAAU,CACd,OAAOjC,MAAQgC,UAAU/B,KAAKF,QAAS,CAEnC4C,UAAY3C,MAAM6C,MAAQ7C,MAAM,GAAGlH,MACnC,IAAI6J,UAAYH,cAAe,CAC3BN,OAAOjJ,KAAK8G,OAAOzG,MAAMkJ,cAAexC,MAAM6C,OAG9C,KAAKd,mBAAqB/B,MAAMlH,OAAS,EAAG,CACxCkH,MAAM,GAAG8C,QAAQJ,WAAY,WACzB,IAAK,GAAI1J,GAAI,EAAGA,EAAIZ,UAAUU,OAAS,EAAGE,IAAK,CAC3C,GAAIZ,UAAUY,SAAY,GAAG,CACzBgH,MAAMhH,OAAU,OAKhC,GAAIgH,MAAMlH,OAAS,GAAKkH,MAAM6C,MAAQ9C,OAAOjH,OAAQ,CACjDM,MAAMzB,UAAUsB,KAAKT,MAAM0J,OAAQlC,MAAM1G,MAAM,IAEnDsJ,WAAa5C,MAAM,GAAGlH,MACtB0J,eAAgBG,SAChB,IAAIT,OAAOpJ,QAAUmJ,MAAO,CACxB,OAGR,GAAID,UAAUW,YAAc3C,MAAM6C,MAAO,CACrCb,UAAUW,aAGlB,GAAIH,gBAAkBzC,OAAOjH,OAAQ,CACjC,GAAI8J,aAAeZ,UAAUxK,KAAK,IAAK,CACnC0K,OAAOjJ,KAAK,SAEb,CACHiJ,OAAOjJ,KAAK8G,OAAOzG,MAAMkJ,gBAE7B,MAAON,QAAOpJ,OAASmJ,MAAQC,OAAO5I,MAAM,EAAG2I,OAASC,gBAU7D,IAAI,IAAItG,UAAW,GAAG,GAAG9C,OAAQ,CACpCxB,OAAOK,UAAUiE,MAAQ,SAASoG,UAAWC,OACzC,GAAID,gBAAmB,IAAKC,QAAU,EAAG,QACzC,OAAOH,cAAatJ,MAAMT,KAAMK,YAUxC,GAAI,GAAG2K,QAAU,KAAKA,QAAQ,KAAO,IAAK,CACtC,GAAIC,eAAgB1L,OAAOK,UAAUoL,MAOrCzL,QAAOK,UAAUoL,OAAS,SAASjI,MAAOhC,QACtC,MAAOkK,eAAc7K,KACjBJ,KACA+C,MAAQ,GAAMA,MAAQ/C,KAAKe,OAASgC,OAAS,EAAI,EAAIA,MAASA,MAC9DhC,SAOZ,GAAImK,IAAK,oDACL,qEACA,cACJ,KAAK3L,OAAOK,UAAUJ,MAAQ0L,GAAG1L,OAAQ,CAGrC0L,GAAK,IAAMA,GAAK,GAChB,IAAIC,iBAAkB,GAAI3D,QAAO,IAAM0D,GAAKA,GAAK,KAC7CE,cAAgB,GAAI5D,QAAO0D,GAAKA,GAAK,KACzC3L,QAAOK,UAAUJ,KAAO,QAASA,QAC7B,GAAIQ,WAAc,IAAKA,OAAS,KAAM,CAClC,KAAM,IAAIC,WAAU,iBAAiBD,KAAK,cAE9C,MAAOT,QAAOS,MACT+K,QAAQI,gBAAiB,IACzBJ,QAAQK,cAAe,KAapC,QAAS5G,WAAU2E,GACfA,GAAKA,CACL,IAAIA,IAAMA,EAAG,CACTA,EAAI,MACD,IAAIA,IAAM,GAAKA,IAAO,EAAE,GAAMA,MAAQ,EAAE,GAAI,CAC/CA,GAAKA,EAAI,IAAM,GAAKtI,KAAKiF,MAAMjF,KAAK8D,IAAIwE,IAE5C,MAAOA,GAGX,QAASkC,aAAYC,OACjB,GAAIC,YAAcD,MAClB,OACIA,SAAU,MACVC,OAAS,aACTA,OAAS,WACTA,OAAS,UACTA,OAAS,SAIjB,QAAS7E,aAAY4E,OACjB,GAAIE,KAAKC,QAAShK,QAClB,IAAI4J,YAAYC,OAAQ,CACpB,MAAOA,OAEXG,QAAUH,MAAMG,OAChB,UAAWA,WAAY,WAAY,CAC/BD,IAAMC,QAAQrL,KAAKkL,MACnB,IAAID,YAAYG,KAAM,CAClB,MAAOA,MAGf/J,SAAW6J,MAAM7J,QACjB,UAAWA,YAAa,WAAY,CAChC+J,IAAM/J,SAASrB,KAAKkL,MACpB,IAAID,YAAYG,KAAM,CAClB,MAAOA,MAGf,KAAM,IAAIvL,WAKd,GAAI0D,UAAW,SAAU6C,GACrB,GAAIA,GAAK,KAAM,CACX,KAAM,IAAIvG,WAAU,iBAAiBuG,EAAE,cAE3C,MAAO7F,QAAO6F"}
+{"version":3,"sources":["es5-shim.js"],"names":["definition","define","YUI","add","Empty","Function","prototype","bind","that","target","this","TypeError","args","_Array_slice_","call","arguments","binder","bound","result","apply","concat","Object","boundLength","Math","max","length","boundArgs","i","push","join","prototypeOfArray","Array","prototypeOfObject","slice","_toString","toString","owns","hasOwnProperty","defineGetter","defineSetter","lookupGetter","lookupSetter","supportsAccessors","__defineGetter__","__defineSetter__","__lookupGetter__","__lookupSetter__","splice","array_splice","array_push","array_unshift","unshift","makeArray","l","a","array","lengthBefore","start","deleteCount","addElementsCount","isArray","obj","boxedString","splitString","properlyBoxesContext","properlyBoxed","method","properlyBoxes","item","index","context","forEach","fun","object","toObject","self","split","thisp","map","filter","value","every","some","reduce","reduceRight","indexOf","sought","toInteger","lastIndexOf","min","abs","keys","hasDontEnumBug","hasProtoEnumBug","propertyIsEnumerable","dontEnums","dontEnumsLength","key","isFunction","isObject","skipProto","name","ctor","constructor","skipConstructor","dontEnum","negativeDate","negativeYearString","Date","toISOString","year","month","isFinite","RangeError","getUTCFullYear","getUTCMonth","floor","getUTCDate","getUTCHours","getUTCMinutes","getUTCSeconds","getUTCMilliseconds","dateToJSONIsSupported","toJSON","NaN","e","o","tv","toPrimitive","toISO","parse","NativeDate","Y","M","D","h","m","s","ms","date","String","isoDateExpression","RegExp","months","dayFromMonth","t","toUTC","Number","now","UTC","string","match","exec","day","hour","minute","second","millisecond","isLocalTime","Boolean","signOffset","hourOffset","minuteOffset","getTime","toFixed","base","size","data","multiply","n","c","divide","pow","x","acc","log","fractionDigits","f","z","j","k","string_split","compliantExecNpcg","separator","limit","output","flags","ignoreCase","multiline","extended","sticky","lastLastIndex","source","separator2","lastIndex","lastLength","replace","test","substr","string_substr","ws","trim","trimBeginRegexp","trimEndRegexp","parseInt","origParseInt","hexRegex","parseIntES5","str","radix","isPrimitive","input","type","val","valueOf"],"mappings":";;;;;CAWA,SAAWA,YAEP,SAAWC,SAAU,WAAY,CAC7BA,OAAOD,gBAEJ,UAAWE,MAAO,WAAY,CACjCA,IAAIC,IAAI,MAAOH,gBAEZ,CACHA,gBAEL,WAmBH,QAASI,UAET,IAAKC,SAASC,UAAUC,KAAM,CAC1BF,SAASC,UAAUC,KAAO,QAASA,MAAKC,MAEpC,GAAIC,QAASC,IAEb,UAAWD,SAAU,WAAY,CAC7B,KAAM,IAAIE,WAAU,kDAAoDF,QAK5E,GAAIG,MAAOC,cAAcC,KAAKC,UAAW,EAUzC,IAAIC,QAAS,WAET,GAAIN,eAAgBO,OAAO,CAiBvB,GAAIC,QAAST,OAAOU,MAChBT,KACAE,KAAKQ,OAAOP,cAAcC,KAAKC,YAEnC,IAAIM,OAAOH,UAAYA,OAAQ,CAC3B,MAAOA,QAEX,MAAOR,UAEJ,CAoBH,MAAOD,QAAOU,MACVX,KACAI,KAAKQ,OAAOP,cAAcC,KAAKC,cAa3C,IAAIO,aAAcC,KAAKC,IAAI,EAAGf,OAAOgB,OAASb,KAAKa,OAInD,IAAIC,aACJ,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,YAAaK,IAAK,CAClCD,UAAUE,KAAK,IAAMD,GASzB,GAAIV,OAAQZ,SAAS,SAAU,mBAAqBqB,UAAUG,KAAK,KAAO,0CAA0Cb,OAEpH,IAAIP,OAAOH,UAAW,CAClBF,MAAME,UAAYG,OAAOH,SACzBW,OAAMX,UAAY,GAAIF,MAEtBA,OAAME,UAAY,KAwBtB,MAAOW,QAQf,GAAIH,MAAOT,SAASC,UAAUQ,IAC9B,IAAIgB,kBAAmBC,MAAMzB,SAC7B,IAAI0B,mBAAoBX,OAAOf,SAC/B,IAAIO,eAAgBiB,iBAAiBG,KAErC,IAAIC,WAAYpB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBG,SAC5C,IAAIC,MAAOtB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBK,eAGvC,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,aACJ,IAAIC,kBACJ,IAAKA,kBAAoBN,KAAKJ,kBAAmB,oBAAsB,CACnEM,aAAexB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBW,iBAC3CJ,cAAezB,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBY,iBAC3CJ,cAAe1B,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBa,iBAC3CJ,cAAe3B,KAAKP,KAAKyB,kBAAkBc,kBAa/C,IAAK,EAAE,GAAGC,OAAO,GAAGtB,QAAU,EAAG,CAC7B,GAAIuB,cAAejB,MAAMzB,UAAUyC,MACnC,IAAIE,YAAalB,MAAMzB,UAAUsB,IACjC,IAAIsB,eAAgBnB,MAAMzB,UAAU6C,OAEpC,IAAI,WACA,QAASC,WAAUC,GACf,GAAIC,KACJ,OAAOD,IAAK,CACRC,EAAEH,QAAQE,GAEd,MAAOC,GAGX,GAAIC,UACEC,YAGND,OAAMR,OAAOxC,KAAKgD,MAAO,EAAG,GAAGpC,MAAM,KAAMiC,UAAU,IACrDG,OAAMR,OAAOxC,KAAKgD,MAAO,EAAG,GAAGpC,MAAM,KAAMiC,UAAU,IAErDI,cAAeD,MAAM9B,MACrB8B,OAAMR,OAAO,EAAG,EAAG,MAEnB,IAAIS,aAAe,GAAKD,MAAM9B,OAAQ,CAClC,MAAO,UAKV,CACDM,MAAMzB,UAAUyC,OAAS,SAASU,MAAOC,aACrC,IAAK3C,UAAUU,OAAQ,CACnB,aACG,CACH,MAAOuB,cAAa7B,MAAMT,MACtB+C,YAAe,GAAI,EAAIA,MACvBC,kBAAqB,GAAKhD,KAAKe,OAASgC,MAASC,aACnDtC,OAAOP,cAAcC,KAAKC,UAAW,WAI9C,CACDgB,MAAMzB,UAAUyC,OAAS,SAASU,MAAOC,aACrC,GAAIxC,QACEN,KAAOC,cAAcC,KAAKC,UAAW,GACrC4C,iBAAmB/C,KAAKa,MAG9B,KAAKV,UAAUU,OAAQ,CACnB,SAGJ,GAAIgC,YAAe,GAAG,CAClBA,MAAQ,EAEZ,GAAIC,kBAAqB,GAAG,CACxBA,YAAchD,KAAKe,OAASgC,MAGhC,GAAIE,iBAAmB,EAAG,CACtB,GAAID,aAAe,EAAG,CAClB,GAAID,OAAS/C,KAAKe,OAAQ,CACtBwB,WAAW9B,MAAMT,KAAME,KACvB,UAGJ,GAAI6C,OAAS,EAAG,CACZP,cAAc/B,MAAMT,KAAME,KAC1B,WAKRM,OAASL,cAAcC,KAAKJ,KAAM+C,MAAOA,MAAQC,YACjD9C,MAAKgB,KAAKT,MAAMP,KAAMC,cAAcC,KAAKJ,KAAM+C,MAAQC,YAAahD,KAAKe,QACzEb,MAAKuC,QAAQhC,MAAMP,KAAMC,cAAcC,KAAKJ,KAAM,EAAG+C,OAGrD7C,MAAKuC,QAAQ,EAAGzC,KAAKe,OAErBuB,cAAa7B,MAAMT,KAAME,KAEzB,OAAOM,QAGX,MAAO8B,cAAalC,KAAKJ,KAAM+C,MAAOC,eAWlD,MAAOP,QAAQ,IAAM,EAAG,CACpB,GAAID,eAAgBnB,MAAMzB,UAAU6C,OACpCpB,OAAMzB,UAAU6C,QAAU,WACtBD,cAAc/B,MAAMT,KAAMK,UAC1B,OAAOL,MAAKe,QAOpB,IAAKM,MAAM6B,QAAS,CAChB7B,MAAM6B,QAAU,QAASA,SAAQC,KAC7B,MAAO3B,WAAU2B,MAAQ,kBAuBjC,GAAIC,aAAczC,OAAO,IACzB,IAAI0C,aAAcD,YAAY,IAAM,OAAS,IAAKA,aAElD,IAAIE,sBAAuB,QAASC,eAAcC,QAE9C,GAAIC,eAAgB,IACpB,IAAID,OAAQ,CACRA,OAAOpD,KAAK,MAAO,SAAUsD,KAAMC,MAAOC,SACtC,SAAWA,WAAY,SAAU,CAAEH,cAAgB,SAG3D,QAASD,QAAUC,cAGvB,KAAKpC,MAAMzB,UAAUiE,UAAYP,qBAAqBjC,MAAMzB,UAAUiE,SAAU,CAC5ExC,MAAMzB,UAAUiE,QAAU,QAASA,SAAQC,KACvC,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJI,MAAQ9D,UAAU,GAClBY,GAAK,EACLF,OAASkD,KAAKlD,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAGd,QAASgB,EAAIF,OAAQ,CACjB,GAAIE,IAAKgD,MAAM,CAIXH,IAAI1D,KAAK+D,MAAOF,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,WAS5C,IAAK1C,MAAMzB,UAAUwE,MAAQd,qBAAqBjC,MAAMzB,UAAUwE,KAAM,CACpE/C,MAAMzB,UAAUwE,IAAM,QAASA,KAAIN,KAC/B,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,EACzBP,OAASa,MAAMN,QACfoD,MAAQ9D,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAI7C,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAKgD,MACLzD,OAAOS,GAAK6C,IAAI1D,KAAK+D,MAAOF,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,QAEhD,MAAOvD,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAUyE,SAAWf,qBAAqBjC,MAAMzB,UAAUyE,QAAS,CAC1EhD,MAAMzB,UAAUyE,OAAS,QAASA,QAAOP,KACrC,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACPH,OACRhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,EACzBP,UACA8D,MACAH,MAAQ9D,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAI7C,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAKgD,MAAM,CACXK,MAAQL,KAAKhD,EACb,IAAI6C,IAAI1D,KAAK+D,MAAOG,MAAOrD,EAAG8C,QAAS,CACnCvD,OAAOU,KAAKoD,SAIxB,MAAO9D,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAU2E,QAAUjB,qBAAqBjC,MAAMzB,UAAU2E,OAAQ,CACxElD,MAAMzB,UAAU2E,MAAQ,QAASA,OAAMT,KACnC,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,EACzBoD,MAAQ9D,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAI7C,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAKgD,QAASH,IAAI1D,KAAK+D,MAAOF,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,QAAS,CACnD,MAAO,QAGf,MAAO,OAOf,IAAK1C,MAAMzB,UAAU4E,OAASlB,qBAAqBjC,MAAMzB,UAAU4E,MAAO,CACtEnD,MAAMzB,UAAU4E,KAAO,QAASA,MAAKV,KACjC,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,EACzBoD,MAAQ9D,UAAU,EAGtB,IAAImB,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAG9B,IAAK,GAAI7C,GAAI,EAAGA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CAC7B,GAAIA,IAAKgD,OAAQH,IAAI1D,KAAK+D,MAAOF,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,QAAS,CAClD,MAAO,OAGf,MAAO,QAOf,IAAK1C,MAAMzB,UAAU6E,OAAQ,CACzBpD,MAAMzB,UAAU6E,OAAS,QAASA,QAAOX,KACrC,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAI9B,IAAK/C,QAAUV,UAAUU,QAAU,EAAG,CAClC,KAAM,IAAId,WAAU,+CAGxB,GAAIgB,GAAI,CACR,IAAIT,OACJ,IAAIH,UAAUU,QAAU,EAAG,CACvBP,OAASH,UAAU,OAChB,CACH,EAAG,CACC,GAAIY,IAAKgD,MAAM,CACXzD,OAASyD,KAAKhD,IACd,OAIJ,KAAMA,GAAKF,OAAQ,CACf,KAAM,IAAId,WAAU,sDAEnB,MAGb,KAAOgB,EAAIF,OAAQE,IAAK,CACpB,GAAIA,IAAKgD,MAAM,CACXzD,OAASsD,IAAI1D,SAAU,GAAGI,OAAQyD,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,SAItD,MAAOvD,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAU8E,YAAa,CAC9BrD,MAAMzB,UAAU8E,YAAc,QAASA,aAAYZ,KAC/C,GAAIC,QAASC,SAAShE,MAClBiE,KAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXH,OACJhD,OAASkD,KAAKlD,SAAW,CAG7B,IAAIS,UAAUsC,MAAQ,oBAAqB,CACvC,KAAM,IAAI7D,WAAU6D,IAAM,sBAI9B,IAAK/C,QAAUV,UAAUU,QAAU,EAAG,CAClC,KAAM,IAAId,WAAU,oDAGxB,GAAIO,QAAQS,EAAIF,OAAS,CACzB,IAAIV,UAAUU,QAAU,EAAG,CACvBP,OAASH,UAAU,OAChB,CACH,EAAG,CACC,GAAIY,IAAKgD,MAAM,CACXzD,OAASyD,KAAKhD,IACd,OAIJ,KAAMA,EAAI,EAAG,CACT,KAAM,IAAIhB,WAAU,2DAEnB,MAGb,GAAIgB,EAAI,EAAG,CACP,MAAOT,QAGX,EAAG,CACC,GAAIS,IAAKjB,MAAM,CACXQ,OAASsD,IAAI1D,SAAU,GAAGI,OAAQyD,KAAKhD,GAAIA,EAAG8C,eAE7C9C,IAET,OAAOT,SAOf,IAAKa,MAAMzB,UAAU+E,UAAa,EAAG,GAAGA,QAAQ,EAAG,KAAO,EAAI,CAC1DtD,MAAMzB,UAAU+E,QAAU,QAASA,SAAQC,QACvC,GAAIX,MAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXF,SAAShE,MACbe,OAASkD,KAAKlD,SAAW,CAE7B,KAAKA,OAAQ,CACT,OAAQ,EAGZ,GAAIE,GAAI,CACR,IAAIZ,UAAUU,OAAS,EAAG,CACtBE,EAAI4D,UAAUxE,UAAU,IAI5BY,EAAIA,GAAK,EAAIA,EAAIJ,KAAKC,IAAI,EAAGC,OAASE,EACtC,MAAOA,EAAIF,OAAQE,IAAK,CACpB,GAAIA,IAAKgD,OAAQA,KAAKhD,KAAO2D,OAAQ,CACjC,MAAO3D,IAGf,OAAQ,GAOhB,IAAKI,MAAMzB,UAAUkF,cAAiB,EAAG,GAAGA,YAAY,GAAI,KAAO,EAAI,CACnEzD,MAAMzB,UAAUkF,YAAc,QAASA,aAAYF,QAC/C,GAAIX,MAAOZ,aAAe7B,UAAUxB,OAAS,kBACrCA,KAAKkE,MAAM,IACXF,SAAShE,MACbe,OAASkD,KAAKlD,SAAW,CAE7B,KAAKA,OAAQ,CACT,OAAQ,EAEZ,GAAIE,GAAIF,OAAS,CACjB,IAAIV,UAAUU,OAAS,EAAG,CACtBE,EAAIJ,KAAKkE,IAAI9D,EAAG4D,UAAUxE,UAAU,KAGxCY,EAAIA,GAAK,EAAIA,EAAIF,OAASF,KAAKmE,IAAI/D,EACnC,MAAOA,GAAK,EAAGA,IAAK,CAChB,GAAIA,IAAKgD,OAAQW,SAAWX,KAAKhD,GAAI,CACjC,MAAOA,IAGf,OAAQ,GAWhB,IAAKN,OAAOsE,KAAM,CAEd,GAAIC,gBAAiB,KACjBC,gBAAkB,aAAiBC,qBAAqB,aACxDC,WACI,WACA,iBACA,UACA,iBACA,gBACA,uBACA,eAEJC,gBAAkBD,UAAUtE,MAEhC,KAAK,GAAIwE,QAAQ9D,SAAY,MAAO,CAChCyD,eAAiB,MAGrBvE,OAAOsE,KAAO,QAASA,MAAKlB,QACxB,GAAIyB,YAAa/D,SAASrB,KAAK2D,UAAY,oBACvC0B,SAAW1B,SAAW,YAAeA,UAAW,QAEpD,KAAK0B,WAAaD,WAAY,CAC1B,KAAM,IAAIvF,WAAU,sCAGxB,GAAIgF,SACAS,UAAYP,iBAAmBK,UACnC,KAAK,GAAIG,QAAQ5B,QAAQ,CACrB,KAAM2B,WAAaC,OAAS,cAAgBjE,KAAKqC,OAAQ4B,MAAO,CAC5DV,KAAK/D,KAAKyE,OAIlB,GAAIT,eAAgB,CAChB,GAAIU,MAAO7B,OAAO8B,YACdC,gBAAkBF,MAAQA,KAAKhG,YAAcmE,MACjD,KAAK,GAAI9C,GAAI,EAAGA,EAAIqE,gBAAiBrE,IAAK,CACtC,GAAI8E,UAAWV,UAAUpE,EACzB,MAAM6E,iBAAmBC,WAAa,gBAAkBrE,KAAKqC,OAAQgC,UAAW,CAC5Ed,KAAK/D,KAAK6E,YAItB,MAAOd,OAiBf,GAAIe,eAAgB,YAChBC,mBAAqB,SACzB,KACKC,KAAKtG,UAAUuG,aACf,GAAID,MAAKF,cAAcG,cAAcxB,QAAQsB,uBAAyB,EACzE,CACEC,KAAKtG,UAAUuG,YAAc,QAASA,eAClC,GAAI3F,QAAQO,OAAQuD,MAAO8B,KAAMC,KACjC,KAAKC,SAAStG,MAAO,CACjB,KAAM,IAAIuG,YAAW,0DAGzBH,KAAOpG,KAAKwG,gBAEZH,OAAQrG,KAAKyG,aAEbL,OAAQvF,KAAK6F,MAAML,MAAQ,GAC3BA,QAASA,MAAQ,GAAK,IAAM,EAG5B7F,SAAU6F,MAAQ,EAAGrG,KAAK2G,aACtB3G,KAAK4G,cAAe5G,KAAK6G,gBAAiB7G,KAAK8G,gBACnDV,OACKA,KAAO,EAAI,IAAOA,KAAO,KAAO,IAAM,KACtC,QAAUvF,KAAKmE,IAAIoB,OACnB7E,MAAM,GAAK6E,MAAQA,MAAQ,MAAQ,GAAK,EAG7CrF,QAASP,OAAOO,MAChB,OAAOA,SAAU,CACbuD,MAAQ9D,OAAOO,OAGf,IAAIuD,MAAQ,GAAI,CACZ9D,OAAOO,QAAU,IAAMuD,OAI/B,MACI8B,MAAO,IAAM5F,OAAOe,MAAM,EAAG,GAAGJ,KAAK,KACrC,IAAMX,OAAOe,MAAM,GAAGJ,KAAK,KAAO,KACjC,MAAQnB,KAAK+G,sBAAsBxF,OAAO,GAAK,KAU5D,GAAIyF,uBAAwB,KAC5B,KACIA,sBACId,KAAKtG,UAAUqH,QACf,GAAIf,MAAKgB,KAAKD,WAAa,MAC3B,GAAIf,MAAKF,cAAciB,SAAStC,QAAQsB,uBAAyB,GACjEC,KAAKtG,UAAUqH,OAAO7G,MAClB+F,YAAa,WACT,MAAO,SAIrB,MAAOgB,IAET,IAAKH,sBAAuB,CACxBd,KAAKtG,UAAUqH,OAAS,QAASA,QAAO1B,KAOpC,GAAI6B,GAAIzG,OAAOX,MACXqH,GAAKC,YAAYF,GACjBG,KAEJ,UAAWF,MAAO,WAAaf,SAASe,IAAK,CACzC,MAAO,MAIXE,MAAQH,EAAEjB,WAEV,UAAWoB,QAAS,WAAY,CAC5B,KAAM,IAAItH,WAAU,wCAIxB,MAAOsH,OAAMnH,KAAKgH,IAiB1B,IAAKlB,KAAKsB,OAAS,sBAAuB,CAGtCtB,KAAO,SAAUuB,YAGb,QAASvB,MAAKwB,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,IAC5B,GAAIjH,QAASV,UAAUU,MACvB,IAAIf,eAAgByH,YAAY,CAC5B,GAAIQ,MAAOlH,QAAU,GAAKmH,OAAOR,KAAOA,EAEpC,GAAID,YAAWvB,KAAKsB,MAAME,IAG1B3G,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,IAC/CjH,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GAC5ChH,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACzC/G,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,EAAGC,EAAGC,GACtC9G,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,EAAGC,GACnC7G,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,EAAGC,GAChC5G,QAAU,EAAI,GAAI0G,YAAWC,GACf,GAAID,WAEtBQ,MAAKpC,YAAcK,IACnB,OAAO+B,MAEX,MAAOR,YAAWhH,MAAMT,KAAMK,WAIlC,GAAI8H,mBAAoB,GAAIC,QAAO,IAC/B,sBAEA,eACA,eACA,MACI,YACA,YACA,MACI,YACA,oBACJ,KACJ,IACI,KACA,MACI,SACA,WACA,YACJ,IACJ,WACJ,IAEA,IAAIC,SACA,EAAG,GAAI,GAAI,GAAI,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAAK,IAG3D,SAASC,cAAalC,KAAMC,OACxB,GAAIkC,GAAIlC,MAAQ,EAAI,EAAI,CACxB,OACIgC,QAAOhC,OACPxF,KAAK6F,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,GAC/B1H,KAAK6F,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,KAC/B1H,KAAK6F,OAAON,KAAO,KAAOmC,GAAK,KAC/B,KAAOnC,KAAO,MAItB,QAASoC,OAAMD,GACX,MAAOE,QAAO,GAAIhB,YAAW,KAAM,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAAGc,IAItD,IAAK,GAAIhD,OAAOkC,YAAY,CACxBvB,KAAKX,KAAOkC,WAAWlC,KAI3BW,KAAKwC,IAAMjB,WAAWiB,GACtBxC,MAAKyC,IAAMlB,WAAWkB,GACtBzC,MAAKtG,UAAY6H,WAAW7H,SAC5BsG,MAAKtG,UAAUiG,YAAcK,IAG7BA,MAAKsB,MAAQ,QAASA,OAAMoB,QACxB,GAAIC,OAAQV,kBAAkBW,KAAKF,OACnC,IAAIC,MAAO,CAIP,GAAIzC,MAAOqC,OAAOI,MAAM,IACpBxC,MAAQoC,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,EAChCE,IAAMN,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,EAC9BG,KAAOP,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC1BI,OAASR,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC5BK,OAAST,OAAOI,MAAM,IAAM,GAC5BM,YAActI,KAAK6F,MAAM+B,OAAOI,MAAM,IAAM,GAAK,KAIjDO,YAAcC,QAAQR,MAAM,KAAOA,MAAM,IACzCS,WAAaT,MAAM,KAAO,IAAM,GAAK,EACrCU,WAAad,OAAOI,MAAM,KAAO,GACjCW,aAAef,OAAOI,MAAM,KAAO,GACnCrI,MACJ,IACIwI,MACIC,OAAS,GAAKC,OAAS,GAAKC,YAAc,EAC1C,GAAK,KAETF,OAAS,IAAMC,OAAS,IAAMC,YAAc,KAC5C9C,OAAS,GAAKA,MAAQ,IAAMkD,WAAa,IACzCC,aAAe,IACfT,KAAO,GACPA,IACIT,aAAalC,KAAMC,MAAQ,GAC3BiC,aAAalC,KAAMC,OAEzB,CACE7F,SACK8H,aAAalC,KAAMC,OAAS0C,KAAO,GACpCC,KACAO,WAAaD,YACb,EACJ9I,UACKA,OAASyI,OAASO,aAAeF,YAAc,GAChDJ,QACA,IAAOC,WACX,IAAIC,YAAa,CACb5I,OAASgI,MAAMhI,QAEnB,IAAK,QAAWA,QAAUA,QAAU,OAAS,CACzC,MAAOA,SAGf,MAAO0G,KAEX,MAAOO,YAAWD,MAAM/G,MAAMT,KAAMK,WAGxC,OAAO6F,OACRA,MAKP,IAAKA,KAAKwC,IAAK,CACXxC,KAAKwC,IAAM,QAASA,OAChB,OAAO,GAAIxC,OAAOuD,WAY1B,IAAKhB,OAAO7I,UAAU8J,SAAW,KAAUA,QAAQ,KAAO,SAAW,GAAMA,QAAQ,KAAO,KAAO,MAAQA,QAAQ,KAAO,QAAU,kBAAsBA,QAAQ,KAAO,sBAAuB,EAEzL,WACG,GAAIC,MAAMC,KAAMC,KAAM5I,CAEtB0I,MAAO,GACPC,MAAO,CACPC,OAAQ,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAAG,EAEvB,SAASC,UAASC,EAAGC,GACjB,GAAI/I,IAAK,CACT,SAASA,EAAI2I,KAAM,CACfI,GAAKD,EAAIF,KAAK5I,EACd4I,MAAK5I,GAAK+I,EAAIL,IACdK,GAAInJ,KAAK6F,MAAMsD,EAAIL,OAI3B,QAASM,QAAOF,GACZ,GAAI9I,GAAI2I,KAAMI,EAAI,CAClB,SAAS/I,GAAK,EAAG,CACb+I,GAAKH,KAAK5I,EACV4I,MAAK5I,GAAKJ,KAAK6F,MAAMsD,EAAID,EACzBC,GAAKA,EAAID,EAAKJ,MAItB,QAASlI,YACL,GAAIR,GAAI2I,IACR,IAAI7B,GAAI,EACR,SAAS9G,GAAK,EAAG,CACb,GAAI8G,IAAM,IAAM9G,IAAM,GAAK4I,KAAK5I,KAAO,EAAG,CACtC,GAAIsH,GAAIL,OAAO2B,KAAK5I,GACpB,IAAI8G,IAAM,GAAI,CACVA,EAAIQ,MACD,CACHR,GAAK,UAAUxG,MAAM,EAAG,EAAIgH,EAAExH,QAAUwH,IAIpD,MAAOR,GAGX,QAASmC,KAAIC,EAAGJ,EAAGK,KACf,MAAQL,KAAM,EAAIK,IAAOL,EAAI,IAAM,EAAIG,IAAIC,EAAGJ,EAAI,EAAGK,IAAMD,GAAKD,IAAIC,EAAIA,EAAGJ,EAAI,EAAGK,KAGtF,QAASC,KAAIF,GACT,GAAIJ,GAAI,CACR,OAAOI,GAAK,KAAM,CACdJ,GAAK,EACLI,IAAK,KAET,MAAOA,GAAK,EAAG,CACXJ,GAAK,CACLI,IAAK,EAET,MAAOJ,GAGXtB,OAAO7I,UAAU8J,QAAU,SAAUY,gBACjC,GAAIC,GAAGJ,EAAGpC,EAAGD,EAAGX,EAAGqD,EAAGC,EAAGC,CAGzBH,GAAI9B,OAAO6B,eACXC,GAAIA,IAAMA,EAAI,EAAI1J,KAAK6F,MAAM6D,EAE7B,IAAIA,EAAI,GAAKA,EAAI,GAAI,CACjB,KAAM,IAAIhE,YAAW,yDAGzB4D,EAAI1B,OAAOzI,KAGX,IAAImK,IAAMA,EAAG,CACT,MAAO,MAIX,GAAIA,IAAM,MAAQA,GAAK,KAAM,CACzB,MAAOjC,QAAOiC,GAGlBpC,EAAI,EAEJ,IAAIoC,EAAI,EAAG,CACPpC,EAAI,GACJoC,IAAKA,EAGTrC,EAAI,GAEJ,IAAIqC,EAAI,MAAO,CAGXhD,EAAIkD,IAAIF,EAAID,IAAI,EAAG,GAAI,IAAM,EAC7BM,GAAKrD,EAAI,EAAIgD,EAAID,IAAI,GAAI/C,EAAG,GAAKgD,EAAID,IAAI,EAAG/C,EAAG,EAC/CqD,IAAK,gBACLrD,GAAI,GAAKA,CAIT,IAAIA,EAAI,EAAG,CACP2C,SAAS,EAAGU,EACZC,GAAIF,CAEJ,OAAOE,GAAK,EAAG,CACXX,SAAS,IAAK,EACdW,IAAK,EAGTX,SAASI,IAAI,GAAIO,EAAG,GAAI,EACxBA,GAAItD,EAAI,CAER,OAAOsD,GAAK,GAAI,CACZR,OAAO,GAAK,GACZQ,IAAK,GAGTR,OAAO,GAAKQ,EACZX,UAAS,EAAG,EACZG,QAAO,EACPnC,GAAIrG,eACD,CACHqI,SAAS,EAAGU,EACZV,UAAS,IAAO3C,EAAI,EACpBW,GAAIrG,WAAa,yBAAyBF,MAAM,EAAG,EAAIgJ,IAI/D,GAAIA,EAAI,EAAG,CACPG,EAAI5C,EAAE/G,MAEN,IAAI2J,GAAKH,EAAG,CACRzC,EAAIC,EAAI,wBAAwBxG,MAAM,EAAGgJ,EAAIG,EAAI,GAAK5C,MACnD,CACHA,EAAIC,EAAID,EAAEvG,MAAM,EAAGmJ,EAAIH,GAAK,IAAMzC,EAAEvG,MAAMmJ,EAAIH,QAE/C,CACHzC,EAAIC,EAAID,EAGZ,MAAOA,QA2BnB,GAAI6C,cAAezC,OAAOtI,UAAUsE,KACpC,IACI,KAAKA,MAAM,WAAWnD,SAAW,GACjC,IAAImD,MAAM,YAAYnD,SAAW,GACjC,QAAQmD,MAAM,QAAQ,KAAO,KAC7B,GAAGA,MAAM,MAAMnD,QACf,IAAImD,MAAM,QAAQnD,OAAS,EAC7B,EACG,WACG,GAAI6J,mBAAoB,OAAO9B,KAAK,IAAI,SAAY,EAEpDZ,QAAOtI,UAAUsE,MAAQ,SAAU2G,UAAWC,OAC1C,GAAIlC,QAAS5I,IACb,IAAI6K,gBAAmB,IAAKC,QAAU,EAClC,QAGJ,IAAInK,OAAOf,UAAU6B,SAASrB,KAAKyK,aAAe,kBAAmB,CACjE,MAAOF,cAAalK,MAAMT,KAAMK,WAGpC,GAAI0K,WACAC,OAASH,UAAUI,WAAa,IAAM,KAC7BJ,UAAUK,UAAa,IAAM,KAC7BL,UAAUM,SAAa,IAAM,KAC7BN,UAAUO,OAAa,IAAM,IACtCC,cAAgB,EAEhBR,UAAY,GAAIzC,QAAOyC,UAAUS,OAAQN,MAAQ,KACjDO,WAAY1C,MAAO2C,UAAWC,UAClC7C,SAAU,EACV,KAAKgC,kBAAmB,CAEpBW,WAAa,GAAInD,QAAO,IAAMyC,UAAUS,OAAS,WAAYN,OASjEF,MAAQA,YAAe,IAClB,IAAM,EACPA,QAAU,CACd,OAAOjC,MAAQgC,UAAU/B,KAAKF,QAAS,CAEnC4C,UAAY3C,MAAMlF,MAAQkF,MAAM,GAAG9H,MACnC,IAAIyK,UAAYH,cAAe,CAC3BN,OAAO7J,KAAK0H,OAAOrH,MAAM8J,cAAexC,MAAMlF,OAG9C,KAAKiH,mBAAqB/B,MAAM9H,OAAS,EAAG,CACxC8H,MAAM,GAAG6C,QAAQH,WAAY,WACzB,IAAK,GAAItK,GAAI,EAAGA,EAAIZ,UAAUU,OAAS,EAAGE,IAAK,CAC3C,GAAIZ,UAAUY,SAAY,GAAG,CACzB4H,MAAM5H,OAAU,OAKhC,GAAI4H,MAAM9H,OAAS,GAAK8H,MAAMlF,MAAQiF,OAAO7H,OAAQ,CACjDM,MAAMzB,UAAUsB,KAAKT,MAAMsK,OAAQlC,MAAMtH,MAAM,IAEnDkK,WAAa5C,MAAM,GAAG9H,MACtBsK,eAAgBG,SAChB,IAAIT,OAAOhK,QAAU+J,MAAO,CACxB,OAGR,GAAID,UAAUW,YAAc3C,MAAMlF,MAAO,CACrCkH,UAAUW,aAGlB,GAAIH,gBAAkBzC,OAAO7H,OAAQ,CACjC,GAAI0K,aAAeZ,UAAUc,KAAK,IAAK,CACnCZ,OAAO7J,KAAK,SAEb,CACH6J,OAAO7J,KAAK0H,OAAOrH,MAAM8J,gBAE7B,MAAON,QAAOhK,OAAS+J,MAAQC,OAAOxJ,MAAM,EAAGuJ,OAASC,gBAU7D,IAAI,IAAI7G,UAAW,GAAG,GAAGnD,OAAQ,CACpCmH,OAAOtI,UAAUsE,MAAQ,SAAS2G,UAAWC,OACzC,GAAID,gBAAmB,IAAKC,QAAU,EAAG,QACzC,OAAOH,cAAalK,MAAMT,KAAMK,YAUxC,GAAI,GAAGuL,QAAU,KAAKA,QAAQ,KAAO,IAAK,CACtC,GAAIC,eAAgB3D,OAAOtI,UAAUgM,MAOrC1D,QAAOtI,UAAUgM,OAAS,SAAS7I,MAAOhC,QACtC,MAAO8K,eAAczL,KACjBJ,KACA+C,MAAQ,GAAMA,MAAQ/C,KAAKe,OAASgC,OAAS,EAAI,EAAIA,MAASA,MAC9DhC,SAOZ,GAAI+K,IAAK,oDACL,qEACA,cACJ,KAAK5D,OAAOtI,UAAUmM,MAAQD,GAAGC,OAAQ,CAGrCD,GAAK,IAAMA,GAAK,GAChB,IAAIE,iBAAkB,GAAI5D,QAAO,IAAM0D,GAAKA,GAAK,KAC7CG,cAAgB,GAAI7D,QAAO0D,GAAKA,GAAK,KACzC5D,QAAOtI,UAAUmM,KAAO,QAASA,QAC7B,GAAI/L,WAAc,IAAKA,OAAS,KAAM,CAClC,KAAM,IAAIC,WAAU,iBAAiBD,KAAK,cAE9C,MAAOkI,QAAOlI,MACT0L,QAAQM,gBAAiB,IACzBN,QAAQO,cAAe,KAKpC,GAAIC,SAASJ,GAAK,QAAU,GAAKI,SAASJ,GAAK,UAAY,GAAI,CAC3DI,SAAY,SAAUC,cAClB,GAAIC,UAAW,QACf,OAAO,SAASC,aAAYC,IAAKC,OAC7BD,IAAMpE,OAAOoE,KAAKP,MAClB,MAAMQ,MAAO,CACTA,MAAQH,SAAST,KAAKW,KAAO,GAAK,GAEtC,MAAOH,cAAaG,IAAKC,SAE/BL,UAYN,QAASrH,WAAUkF,GACfA,GAAKA,CACL,IAAIA,IAAMA,EAAG,CACTA,EAAI,MACD,IAAIA,IAAM,GAAKA,IAAO,EAAE,GAAMA,MAAQ,EAAE,GAAI,CAC/CA,GAAKA,EAAI,IAAM,GAAKlJ,KAAK6F,MAAM7F,KAAKmE,IAAI+E,IAE5C,MAAOA,GAGX,QAASyC,aAAYC,OACjB,GAAIC,YAAcD,MAClB,OACIA,SAAU,MACVC,OAAS,aACTA,OAAS,WACTA,OAAS,UACTA,OAAS,SAIjB,QAASpF,aAAYmF,OACjB,GAAIE,KAAKC,QAASnL,QAClB,IAAI+K,YAAYC,OAAQ,CACpB,MAAOA,OAEXG,QAAUH,MAAMG,OAChB,UAAWA,WAAY,WAAY,CAC/BD,IAAMC,QAAQxM,KAAKqM,MACnB,IAAID,YAAYG,KAAM,CAClB,MAAOA,MAGflL,SAAWgL,MAAMhL,QACjB,UAAWA,YAAa,WAAY,CAChCkL,IAAMlL,SAASrB,KAAKqM,MACpB,IAAID,YAAYG,KAAM,CAClB,MAAOA,MAGf,KAAM,IAAI1M,WAKd,GAAI+D,UAAW,SAAUoD,GACrB,GAAIA,GAAK,KAAM,CACX,KAAM,IAAInH,WAAU,iBAAiBmH,EAAE,cAE3C,MAAOzG,QAAOyG"}
View
7 es5-shim.min.js
@@ -1,2 +1,7 @@
-(function(definition){if(typeof define=="function"){define(definition)}else if(typeof YUI=="function"){YUI.add("es5",definition)}else{definition()}})(function(){if(parseInt("08")!==8){parseInt=function(origParseInt){var hexRegex=/^0[xX]/;return function parseIntES5(str,radix){str=String(str).trim();if(!+radix){radix=hexRegex.test(str)?16:10}return origParseInt(str,radix)}}(parseInt)}function Empty(){}if(!Function.prototype.bind){Function.prototype.bind=function bind(that){var target=this;if(typeof target!="function"){throw new TypeError("Function.prototype.bind called on incompatible "+target)}var args=_Array_slice_.call(arguments,1);var binder=function(){if(this instanceof bound){var result=target.apply(this,args.concat(_Array_slice_.call(arguments)));if(Object(result)===result){return result}return this}else{return target.apply(that,args.concat(_Array_slice_.call(arguments)))}};var boundLength=Math.max(0,target.length-args.length);var boundArgs=[];for(var i=0;i<boundLength;i++){boundArgs.push("$"+i)}var bound=Function("binder","return function("+boundArgs.join(",")+"){return binder.apply(this,arguments)}")(binder);if(target.prototype){Empty.prototype=target.prototype;bound.prototype=new Empty;Empty.prototype=null}return bound}}var call=Function.prototype.call;var prototypeOfArray=Array.prototype;var prototypeOfObject=Object.prototype;var _Array_slice_=prototypeOfArray.slice;var _toString=call.bind(prototypeOfObject.toString);var owns=call.bind(prototypeOfObject.hasOwnProperty);var defineGetter;var defineSetter;var lookupGetter;var lookupSetter;var supportsAccessors;if(supportsAccessors=owns(prototypeOfObject,"__defineGetter__")){defineGetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineGetter__);defineSetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineSetter__);lookupGetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupGetter__);lookupSetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupSetter__)}if([1,2].splice(0).length!=2){var array_splice=Array.prototype.splice;var array_push=Array.prototype.push;var array_unshift=Array.prototype.unshift;if(function(){function makeArray(l){var a=[];while(l--){a.unshift(l)}return a}var array=[],lengthBefore;array.splice.bind(array,0,0).apply(null,makeArray(20));array.splice.bind(array,0,0).apply(null,makeArray(26));lengthBefore=array.length;array.splice(5,0,"XXX");if(lengthBefore+1==array.length){return true}}()){Array.prototype.splice=function(start,deleteCount){if(!arguments.length){return[]}else{return array_splice.apply(this,[start===void 0?0:start,deleteCount===void 0?this.length-start:deleteCount].concat(_Array_slice_.call(arguments,2)))}}}else{Array.prototype.splice=function(start,deleteCount){var result,args=_Array_slice_.call(arguments,2),addElementsCount=args.length;if(!arguments.length){return[]}if(start===void 0){start=0}if(deleteCount===void 0){deleteCount=this.length-start}if(addElementsCount>0){if(deleteCount<=0){if(start==this.length){array_push.apply(this,args);return[]}if(start==0){array_unshift.apply(this,args);return[]}}result=_Array_slice_.call(this,start,start+deleteCount);args.push.apply(args,_Array_slice_.call(this,start+deleteCount,this.length));args.unshift.apply(args,_Array_slice_.call(this,0,start));args.unshift(0,this.length);array_splice.apply(this,args);return result}return array_splice.call(this,start,deleteCount)}}}if([].unshift(0)!=1){var array_unshift=Array.prototype.unshift;Array.prototype.unshift=function(){array_unshift.apply(this,arguments);return this.length}}if(!Array.isArray){Array.isArray=function isArray(obj){return _toString(obj)=="[object Array]"}}var boxedString=Object("a"),splitString=boxedString[0]!="a"||!(0 in boxedString);var boxedForEach=true;if(Array.prototype.forEach){Array.prototype.forEach.call("foo",function(item,i,obj){if(typeof obj!=="object")boxedForEach=false})}if(!Array.prototype.forEach||!boxedForEach){Array.prototype.forEach=function forEach(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,thisp=arguments[1],i=-1,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError}while(++i<length){if(i in self){fun.call(thisp,self[i],i,object)}}}}if(!Array.prototype.map){Array.prototype.map=function map(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,result=Array(length),thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self)result[i]=fun.call(thisp,self[i],i,object)}return result}}if(!Array.prototype.filter){Array.prototype.filter=function filter(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,result=[],value,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self){value=self[i];if(fun.call(thisp,value,i,object)){result.push(value)}}}return result}}if(!Array.prototype.every){Array.prototype.every=function every(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self&&!fun.call(thisp,self[i],i,object)){return false}}return true}}if(!Array.prototype.some){Array.prototype.some=function some(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self&&fun.call(thisp,self[i],i,object)){return true}}return false}}if(!Array.prototype.reduce){Array.prototype.reduce=function reduce(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}if(!length&&arguments.length==1){throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}var i=0;var result;if(arguments.length>=2){result=arguments[1]}else{do{if(i in self){result=self[i++];break}if(++i>=length){throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}}while(true)}for(;i<length;i++){if(i in self){result=fun.call(void 0,result,self[i],i,object)}}return result}}if(!Array.prototype.reduceRight){Array.prototype.reduceRight=function reduceRight(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}if(!length&&arguments.length==1){throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}var result,i=length-1;if(arguments.length>=2){result=arguments[1]}else{do{if(i in self){result=self[i--];break}if(--i<0){throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}}while(true)}if(i<0){return result}do{if(i in this){result=fun.call(void 0,result,self[i],i,object)}}while(i--);return result}}if(!Array.prototype.indexOf||[0,1].indexOf(1,2)!=-1){Array.prototype.indexOf=function indexOf(sought){var self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):toObject(this),length=self.length>>>0;if(!length){return-1}var i=0;if(arguments.length>1){i=toInteger(arguments[1])}i=i>=0?i:Math.max(0,length+i);for(;i<length;i++){if(i in self&&self[i]===sought){return i}}return-1}}if(!Array.prototype.lastIndexOf||[0,1].lastIndexOf(0,-3)!=-1){Array.prototype.lastIndexOf=function lastIndexOf(sought){var self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):toObject(this),length=self.length>>>0;if(!length){return-1}var i=length-1;if(arguments.length>1){i=Math.min(i,toInteger(arguments[1]))}i=i>=0?i:length-Math.abs(i);for(;i>=0;i--){if(i in self&&sought===self[i]){return i}}return-1}}if(!Object.keys){var hasDontEnumBug=true,dontEnums=["toString","toLocaleString","valueOf","hasOwnProperty","isPrototypeOf","propertyIsEnumerable","constructor"],dontEnumsLength=dontEnums.length;for(var key in{toString:null}){hasDontEnumBug=false}Object.keys=function keys(object){if(typeof object!="object"&&typeof object!="function"||object===null){throw new TypeError("Object.keys called on a non-object")}var keys=[];for(var name in object){if(owns(object,name)){keys.push(name)}}if(hasDontEnumBug){for(var i=0,ii=dontEnumsLength;i<ii;i++){var dontEnum=dontEnums[i];if(owns(object,dontEnum)){keys.push(dontEnum)}}}return keys}}var negativeDate=-621987552e5,negativeYearString="-000001";if(!Date.prototype.toISOString||new Date(negativeDate).toISOString().indexOf(negativeYearString)===-1){Date.prototype.toISOString=function toISOString(){var result,length,value,year,month;if(!isFinite(this)){throw new RangeError("Date.prototype.toISOString called on non-finite value.")}year=this.getUTCFullYear();month=this.getUTCMonth();year+=Math.floor(month/12);month=(month%12+12)%12;result=[month+1,this.getUTCDate(),this.getUTCHours(),this.getUTCMinutes(),this.getUTCSeconds()];year=(year<0?"-":year>9999?"+":"")+("00000"+Math.abs(year)).slice(0<=year&&year<=9999?-4:-6);length=result.length;while(length--){value=result[length];if(value<10){result[length]="0"+value}}return year+"-"+result.slice(0,2).join("-")+"T"+result.slice(2).join(":")+"."+("000"+this.getUTCMilliseconds()).slice(-3)+"Z"}}var dateToJSONIsSupported=false;try{dateToJSONIsSupported=Date.prototype.toJSON&&new Date(NaN).toJSON()===null&&new Date(negativeDate).toJSON().indexOf(negativeYearString)!==-1&&Date.prototype.toJSON.call({toISOString:function(){return true}})}catch(e){}if(!dateToJSONIsSupported){Date.prototype.toJSON=function toJSON(key){var o=Object(this),tv=toPrimitive(o),toISO;if(typeof tv==="number"&&!isFinite(tv)){return null}toISO=o.toISOString;if(typeof toISO!="function"){throw new TypeError("toISOString property is not callable")}return toISO.call(o)}}if(!Date.parse||"Date.parse is buggy"){Date=function(NativeDate){function Date(Y,M,D,h,m,s,ms){var length=arguments.length;if(this instanceof NativeDate){var date=length==1&&String(Y)===Y?new NativeDate(Date.parse(Y)):length>=7?new NativeDate(Y,M,D,h,m,s,ms):length>=6?new NativeDate(Y,M,D,h,m,s):length>=5?new NativeDate(Y,M,D,h,m):length>=4?new NativeDate(Y,M,D,h):length>=3?new NativeDate(Y,M,D):length>=2?new NativeDate(Y,M):length>=1?new NativeDate(Y):new NativeDate;date.constructor=Date;return date}return NativeDate.apply(this,arguments)}var isoDateExpression=new RegExp("^"+"(\\d{4}|[+-]\\d{6})"+"(?:-(\\d{2})"+"(?:-(\\d{2})"+"(?:"+"T(\\d{2})"+":(\\d{2})"+"(?:"+":(\\d{2})"+"(?:(\\.\\d{1,}))?"+")?"+"("+"Z|"+"(?:"+"([-+])"+"(\\d{2})"+":(\\d{2})"+")"+")?)?)?)?"+"$");var months=[0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334,365];function dayFromMonth(year,month){var t=month>1?1:0;return months[month]+Math.floor((year-1969+t)/4)-Math.floor((year-1901+t)/100)+Math.floor((year-1601+t)/400)+365*(year-1970)}function toUTC(t){return Number(new NativeDate(1970,0,1,0,0,0,t))}for(var key in NativeDate){Date[key]=NativeDate[key]}Date.now=NativeDate.now;Date.UTC=NativeDate.UTC;Date.prototype=NativeDate.prototype;Date.prototype.constructor=Date;Date.parse=function parse(string){var match=isoDateExpression.exec(string);if(match){var year=Number(match[1]),month=Number(match[2]||1)-1,day=Number(match[3]||1)-1,hour=Number(match[4]||0),minute=Number(match[5]||0),second=Number(match[6]||0),millisecond=Math.floor(Number(match[7]||0)*1e3),isLocalTime=Boolean(match[4]&&!match[8]),signOffset=match[9]==="-"?1:-1,hourOffset=Number(match[10]||0),minuteOffset=Number(match[11]||0),result;if(hour<(minute>0||second>0||millisecond>0?24:25)&&minute<60&&second<60&&millisecond<1e3&&month>-1&&month<12&&hourOffset<24&&minuteOffset<60&&day>-1&&day<dayFromMonth(year,month+1)-dayFromMonth(year,month)){result=((dayFromMonth(year,month)+day)*24+hour+hourOffset*signOffset)*60;result=((result+minute+minuteOffset*signOffset)*60+second)*1e3+millisecond;if(isLocalTime){result=toUTC(result)}if(-864e13<=result&&result<=864e13){return result}}return NaN}return NativeDate.parse.apply(this,arguments)};return Date}(Date)}if(!Date.now){Date.now=function now(){return(new Date).getTime()}}if(!Number.prototype.toFixed||8e-5.toFixed(3)!=="0.000"||.9.toFixed(0)==="0"||1.255.toFixed(2)!=="1.25"||0xde0b6b3a7640080.toFixed(0)!=="1000000000000000128"){(function(){var base,size,data,i;base=1e7;size=6;data=[0,0,0,0,0,0];function multiply(n,c){var i=-1;while(++i<size){c+=n*data[i];data[i]=c%base;c=Math.floor(c/base)}}function divide(n){var i=size,c=0;while(--i>=0){c+=data[i];data[i]=Math.floor(c/n);c=c%n*base}}function toString(){var i=size;var s="";while(--i>=0){if(s!==""||i===0||data[i]!==0){var t=String(data[i]);if(s===""){s=t}else{s+="0000000".slice(0,7-t.length)+t}}}return s}function pow(x,n,acc){return n===0?acc:n%2===1?pow(x,n-1,acc*x):pow(x*x,n/2,acc)}function log(x){var n=0;while(x>=4096){n+=12;x/=4096}while(x>=2){n+=1;x/=2}return n}Number.prototype.toFixed=function(fractionDigits){var f,x,s,m,e,z,j,k;f=Number(fractionDigits);f=f!==f?0:Math.floor(f);if(f<0||f>20){throw new RangeError("Number.toFixed called with invalid number of decimals")}x=Number(this);if(x!==x){return"NaN"}if(x<=-1e21||x>=1e21){return String(x)}s="";if(x<0){s="-";x=-x}m="0";if(x>1e-21){e=log(x*pow(2,69,1))-69;z=e<0?x*pow(2,-e,1):x/pow(2,e,1);z*=4503599627370496;e=52-e;if(e>0){multiply(0,z);j=f;while(j>=7){multiply(1e7,0);j-=7}multiply(pow(10,j,1),0);j=e-1;while(j>=23){divide(1<<23);j-=23}divide(1<<j);multiply(1,1);divide(2);m=toString()}else{multiply(0,z);multiply(1<<-e,0);m=toString()+"0.00000000000000000000".slice(2,2+f)}}if(f>0){k=m.length;if(k<=f){m=s+"0.0000000000000000000".slice(0,f-k+2)+m}else{m=s+m.slice(0,k-f)+"."+m.slice(k-f)}}else{m=s+m}return m}})()}var string_split=String.prototype.split;if("ab".split(/(?:ab)*/).length!==2||".".split(/(.?)(.?)/).length!==4||"tesst".split(/(s)*/)[1]==="t"||"".split(/.?/).length||".".split(/()()/).length>1){(function(){var compliantExecNpcg=/()??/.exec("")[1]===void 0;String.prototype.split=function(separator,limit){var string=this;if(separator===void 0&&limit===0)return[];if(Object.prototype.toString.call(separator)!=="[object RegExp]"){return string_split.apply(this,arguments)}var output=[],flags=(separator.ignoreCase?"i":"")+(separator.multiline?"m":"")+(separator.extended?"x":"")+(separator.sticky?"y":""),lastLastIndex=0,separator=new RegExp(separator.source,flags+"g"),separator2,match,lastIndex,lastLength;string+="";if(!compliantExecNpcg){separator2=new RegExp("^"+separator.source+"$(?!\\s)",flags)}limit=limit===void 0?-1>>>0:limit>>>0;while(match=separator.exec(string)){lastIndex=match.index+match[0].length;if(lastIndex>lastLastIndex){output.push(string.slice(lastLastIndex,match.index));if(!compliantExecNpcg&&match.length>1){match[0].replace(separator2,function(){for(var i=1;i<arguments.length-2;i++){if(arguments[i]===void 0){match[i]=void 0}}})}if(match.length>1&&match.index<string.length){Array.prototype.push.apply(output,match.slice(1))}lastLength=match[0].length;lastLastIndex=lastIndex;if(output.length>=limit){break}}if(separator.lastIndex===match.index){separator.lastIndex++}}if(lastLastIndex===string.length){if(lastLength||!separator.test("")){output.push("")}}else{output.push(string.slice(lastLastIndex))}return output.length>limit?output.slice(0,limit):output}})()}else if("0".split(void 0,0).length){String.prototype.split=function(separator,limit){if(separator===void 0&&limit===0)return[];return string_split.apply(this,arguments)}}if("".substr&&"0b".substr(-1)!=="b"){var string_substr=String.prototype.substr;String.prototype.substr=function(start,length){return string_substr.call(this,start<0?(start=this.length+start)<0?0:start:start,length)}}var ws=" \n \f\r \xa0\u1680\u180e\u2000\u2001\u2002\u2003"+"\u2004\u2005\u2006\u2007\u2008\u2009\u200a\u202f\u205f\u3000\u2028"+"\u2029\ufeff";if(!String.prototype.trim||ws.trim()){ws="["+ws+"]";var trimBeginRegexp=new RegExp("^"+ws+ws+"*"),trimEndRegexp=new RegExp(ws+ws+"*$");String.prototype.trim=function trim(){if(this===void 0||this===null){throw new TypeError("can't convert "+this+" to object")}return String(this).replace(trimBeginRegexp,"").replace(trimEndRegexp,"")}}function toInteger(n){n=+n;if(n!==n){n=0}else if(n!==0&&n!==1/0&&n!==-(1/0)){n=(n>0||-1)*Math.floor(Math.abs(n))}return n}function isPrimitive(input){var type=typeof input;return input===null||type==="undefined"||type==="boolean"||type==="number"||type==="string"}function toPrimitive(input){var val,valueOf,toString;if(isPrimitive(input)){return input}valueOf=input.valueOf;if(typeof valueOf==="function"){val=valueOf.call(input);if(isPrimitive(val)){return val}}toString=input.toString;if(typeof toString==="function"){val=toString.call(input);if(isPrimitive(val)){return val}}throw new TypeError}var toObject=function(o){if(o==null){throw new TypeError("can't convert "+o+" to object")}return Object(o)}});
+/*!
+ * https://github.com/es-shims/es5-shim
+ * @license es5-shim Copyright 2009-2014 by contributors, MIT License
+ * see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE
+ */
+(function(definition){if(typeof define=="function"){define(definition)}else if(typeof YUI=="function"){YUI.add("es5",definition)}else{definition()}})(function(){function Empty(){}if(!Function.prototype.bind){Function.prototype.bind=function bind(that){var target=this;if(typeof target!="function"){throw new TypeError("Function.prototype.bind called on incompatible "+target)}var args=_Array_slice_.call(arguments,1);var binder=function(){if(this instanceof bound){var result=target.apply(this,args.concat(_Array_slice_.call(arguments)));if(Object(result)===result){return result}return this}else{return target.apply(that,args.concat(_Array_slice_.call(arguments)))}};var boundLength=Math.max(0,target.length-args.length);var boundArgs=[];for(var i=0;i<boundLength;i++){boundArgs.push("$"+i)}var bound=Function("binder","return function("+boundArgs.join(",")+"){return binder.apply(this,arguments)}")(binder);if(target.prototype){Empty.prototype=target.prototype;bound.prototype=new Empty;Empty.prototype=null}return bound}}var call=Function.prototype.call;var prototypeOfArray=Array.prototype;var prototypeOfObject=Object.prototype;var _Array_slice_=prototypeOfArray.slice;var _toString=call.bind(prototypeOfObject.toString);var owns=call.bind(prototypeOfObject.hasOwnProperty);var defineGetter;var defineSetter;var lookupGetter;var lookupSetter;var supportsAccessors;if(supportsAccessors=owns(prototypeOfObject,"__defineGetter__")){defineGetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineGetter__);defineSetter=call.bind(prototypeOfObject.__defineSetter__);lookupGetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupGetter__);lookupSetter=call.bind(prototypeOfObject.__lookupSetter__)}if([1,2].splice(0).length!=2){var array_splice=Array.prototype.splice;var array_push=Array.prototype.push;var array_unshift=Array.prototype.unshift;if(function(){function makeArray(l){var a=[];while(l--){a.unshift(l)}return a}var array=[],lengthBefore;array.splice.bind(array,0,0).apply(null,makeArray(20));array.splice.bind(array,0,0).apply(null,makeArray(26));lengthBefore=array.length;array.splice(5,0,"XXX");if(lengthBefore+1==array.length){return true}}()){Array.prototype.splice=function(start,deleteCount){if(!arguments.length){return[]}else{return array_splice.apply(this,[start===void 0?0:start,deleteCount===void 0?this.length-start:deleteCount].concat(_Array_slice_.call(arguments,2)))}}}else{Array.prototype.splice=function(start,deleteCount){var result,args=_Array_slice_.call(arguments,2),addElementsCount=args.length;if(!arguments.length){return[]}if(start===void 0){start=0}if(deleteCount===void 0){deleteCount=this.length-start}if(addElementsCount>0){if(deleteCount<=0){if(start==this.length){array_push.apply(this,args);return[]}if(start==0){array_unshift.apply(this,args);return[]}}result=_Array_slice_.call(this,start,start+deleteCount);args.push.apply(args,_Array_slice_.call(this,start+deleteCount,this.length));args.unshift.apply(args,_Array_slice_.call(this,0,start));args.unshift(0,this.length);array_splice.apply(this,args);return result}return array_splice.call(this,start,deleteCount)}}}if([].unshift(0)!=1){var array_unshift=Array.prototype.unshift;Array.prototype.unshift=function(){array_unshift.apply(this,arguments);return this.length}}if(!Array.isArray){Array.isArray=function isArray(obj){return _toString(obj)=="[object Array]"}}var boxedString=Object("a");var splitString=boxedString[0]!="a"||!(0 in boxedString);var properlyBoxesContext=function properlyBoxed(method){var properlyBoxes=true;if(method){method.call("foo",function(item,index,context){if(typeof context!=="object"){properlyBoxes=false}})}return!!method&&properlyBoxes};if(!Array.prototype.forEach||!properlyBoxesContext(Array.prototype.forEach)){Array.prototype.forEach=function forEach(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,thisp=arguments[1],i=-1,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError}while(++i<length){if(i in self){fun.call(thisp,self[i],i,object)}}}}if(!Array.prototype.map||!properlyBoxesContext(Array.prototype.map)){Array.prototype.map=function map(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,result=Array(length),thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self)result[i]=fun.call(thisp,self[i],i,object)}return result}}if(!Array.prototype.filter||!properlyBoxesContext(Array.prototype.filter)){Array.prototype.filter=function filter(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,result=[],value,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self){value=self[i];if(fun.call(thisp,value,i,object)){result.push(value)}}}return result}}if(!Array.prototype.every||!properlyBoxesContext(Array.prototype.every)){Array.prototype.every=function every(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self&&!fun.call(thisp,self[i],i,object)){return false}}return true}}if(!Array.prototype.some||!properlyBoxesContext(Array.prototype.some)){Array.prototype.some=function some(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0,thisp=arguments[1];if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}for(var i=0;i<length;i++){if(i in self&&fun.call(thisp,self[i],i,object)){return true}}return false}}if(!Array.prototype.reduce){Array.prototype.reduce=function reduce(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}if(!length&&arguments.length==1){throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}var i=0;var result;if(arguments.length>=2){result=arguments[1]}else{do{if(i in self){result=self[i++];break}if(++i>=length){throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}}while(true)}for(;i<length;i++){if(i in self){result=fun.call(void 0,result,self[i],i,object)}}return result}}if(!Array.prototype.reduceRight){Array.prototype.reduceRight=function reduceRight(fun){var object=toObject(this),self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):object,length=self.length>>>0;if(_toString(fun)!="[object Function]"){throw new TypeError(fun+" is not a function")}if(!length&&arguments.length==1){throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}var result,i=length-1;if(arguments.length>=2){result=arguments[1]}else{do{if(i in self){result=self[i--];break}if(--i<0){throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}}while(true)}if(i<0){return result}do{if(i in this){result=fun.call(void 0,result,self[i],i,object)}}while(i--);return result}}if(!Array.prototype.indexOf||[0,1].indexOf(1,2)!=-1){Array.prototype.indexOf=function indexOf(sought){var self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):toObject(this),length=self.length>>>0;if(!length){return-1}var i=0;if(arguments.length>1){i=toInteger(arguments[1])}i=i>=0?i:Math.max(0,length+i);for(;i<length;i++){if(i in self&&self[i]===sought){return i}}return-1}}if(!Array.prototype.lastIndexOf||[0,1].lastIndexOf(0,-3)!=-1){Array.prototype.lastIndexOf=function lastIndexOf(sought){var self=splitString&&_toString(this)=="[object String]"?this.split(""):toObject(this),length=self.length>>>0;if(!length){return-1}var i=length-1;if(arguments.length>1){i=Math.min(i,toInteger(arguments[1]))}i=i>=0?i:length-Math.abs(i);for(;i>=0;i--){if(i in self&&sought===self[i]){return i}}return-1}}if(!Object.keys){var hasDontEnumBug=true,hasProtoEnumBug=function(){}.propertyIsEnumerable("prototype"),dontEnums=["toString","toLocaleString","valueOf","hasOwnProperty","isPrototypeOf","propertyIsEnumerable","constructor"],dontEnumsLength=dontEnums.length;for(var key in{toString:null}){hasDontEnumBug=false}Object.keys=function keys(object){var isFunction=toString.call(object)==="[object Function]",isObject=object!==null&&typeof object==="object";if(!isObject&&!isFunction){throw new TypeError("Object.keys called on a non-object")}var keys=[],skipProto=hasProtoEnumBug&&isFunction;for(var name in object){if(!(skipProto&&name==="prototype")&&owns(object,name)){keys.push(name)}}if(hasDontEnumBug){var ctor=object.constructor,skipConstructor=ctor&&ctor.prototype===object;for(var i=0;i<dontEnumsLength;i++){var dontEnum=dontEnums[i];if(!(skipConstructor&&dontEnum==="constructor")&&owns(object,dontEnum)){keys.push(dontEnum)}}}return keys}}var negativeDate=-621987552e5,negativeYearString="-000001";if(!Date.prototype.toISOString||new Date(negativeDate).toISOString().indexOf(negativeYearString)===-1){Date.prototype.toISOString=function toISOString(){var result,length,value,year,month;if(!isFinite(this)){throw new RangeError("Date.prototype.toISOString called on non-finite value.")}year=this.getUTCFullYear();month=this.getUTCMonth();year+=Math.floor(month/12);month=(month%12+12)%12;result=[month+1,this.getUTCDate(),this.getUTCHours(),this.getUTCMinutes(),this.getUTCSeconds()];year=(year<0?"-":year>9999?"+":"")+("00000"+Math.abs(year)).slice(0<=year&&year<=9999?-4:-6);length=result.length;while(length--){value=result[length];if(value<10){result[length]="0"+value}}return year+"-"+result.slice(0,2).join("-")+"T"+result.slice(2).join(":")+"."+("000"+this.getUTCMilliseconds()).slice(-3)+"Z"}}var dateToJSONIsSupported=false;try{dateToJSONIsSupported=Date.prototype.toJSON&&new Date(NaN).toJSON()===null&&new Date(negativeDate).toJSON().indexOf(negativeYearString)!==-1&&Date.prototype.toJSON.call({toISOString:function(){return true}})}catch(e){}if(!dateToJSONIsSupported){Date.prototype.toJSON=function toJSON(key){var o=Object(this),tv=toPrimitive(o),toISO;if(typeof tv==="number"&&!isFinite(tv)){return null}toISO=o.toISOString;if(typeof toISO!="function"){throw new TypeError("toISOString property is not callable")}return toISO.call(o)}}if(!Date.parse||"Date.parse is buggy"){Date=function(NativeDate){function Date(Y,M,D,h,m,s,ms){var length=arguments.length;if(this instanceof NativeDate){var date=length==1&&String(Y)===Y?new NativeDate(Date.parse(Y)):length>=7?new NativeDate(Y,M,D,h,m,s,ms):length>=6?new NativeDate(Y,M,D,h,m,s):length>=5?new NativeDate(Y,M,D,h,m):length>=4?new NativeDate(Y,M,D,h):length>=3?new NativeDate(Y,M,D):length>=2?new NativeDate(Y,M):length>=1?new NativeDate(Y):new NativeDate;date.constructor=Date;return date}return NativeDate.apply(this,arguments)}var isoDateExpression=new RegExp("^"+"(\\d{4}|[+-]\\d{6})"+"(?:-(\\d{2})"+"(?:-(\\d{2})"+"(?:"+"T(\\d{2})"+":(\\d{2})"+"(?:"+":(\\d{2})"+"(?:(\\.\\d{1,}))?"+")?"+"("+"Z|"+"(?:"+"([-+])"+"(\\d{2})"+":(\\d{2})"+")"+")?)?)?)?"+"$");var months=[0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334,365];function dayFromMonth(year,month){var t=month>1?1:0;return months[month]+Math.floor((year-1969+t)/4)-Math.floor((year-1901+t)/100)+Math.floor((year-1601+t)/400)+365*(year-1970)}function toUTC(t){return Number(new NativeDate(1970,0,1,0,0,0,t))}for(var key in NativeDate){Date[key]=NativeDate[key]}Date.now=NativeDate.now;Date.UTC=NativeDate.UTC;Date.prototype=NativeDate.prototype;Date.prototype.constructor=Date;Date.parse=function parse(string){var match=isoDateExpression.exec(string);if(match){var year=Number(match[1]),month=Number(match[2]||1)-1,day=Number(match[3]||1)-1,hour=Number(match[4]||0),minute=Number(match[5]||0),second=Number(match[6]||0),millisecond=Math.floor(Number(match[7]||0)*1e3),isLocalTime=Boolean(match[4]&&!match[8]),signOffset=match[9]==="-"?1:-1,hourOffset=Number(match[10]||0),minuteOffset=Number(match[11]||0),result;if(hour<(minute>0||second>0||millisecond>0?24:25)&&minute<60&&second<60&&millisecond<1e3&&month>-1&&month<12&&hourOffset<24&&minuteOffset<60&&day>-1&&day<dayFromMonth(year,month+1)-dayFromMonth(year,month)){result=((dayFromMonth(year,month)+day)*24+hour+hourOffset*signOffset)*60;result=((result+minute+minuteOffset*signOffset)*60+second)*1e3+millisecond;if(isLocalTime){result=toUTC(result)}if(-864e13<=result&&result<=864e13){return result}}return NaN}return NativeDate.parse.apply(this,arguments)};return Date}(Date)}if(!Date.now){Date.now=function now(){return(new Date).getTime()}}if(!Number.prototype.toFixed||8e-5.toFixed(3)!=="0.000"||.9.toFixed(0)==="0"||1.255.toFixed(2)!=="1.25"||0xde0b6b3a7640080.toFixed(0)!=="1000000000000000128"){(function(){var base,size,data,i;base=1e7;size=6;data=[0,0,0,0,0,0];function multiply(n,c){var i=-1;while(++i<size){c+=n*data[i];data[i]=c%base;c=Math.floor(c/base)}}function divide(n){var i=size,c=0;while(--i>=0){c+=data[i];data[i]=Math.floor(c/n);c=c%n*base}}function toString(){var i=size;var s="";while(--i>=0){if(s!==""||i===0||data[i]!==0){var t=String(data[i]);if(s===""){s=t}else{s+="0000000".slice(0,7-t.length)+t}}}return s}function pow(x,n,acc){return n===0?acc:n%2===1?pow(x,n-1,acc*x):pow(x*x,n/2,acc)}function log(x){var n=0;while(x>=4096){n+=12;x/=4096}while(x>=2){n+=1;x/=2}return n}Number.prototype.toFixed=function(fractionDigits){var f,x,s,m,e,z,j,k;f=Number(fractionDigits);f=f!==f?0:Math.floor(f);if(f<0||f>20){throw new RangeError("Number.toFixed called with invalid number of decimals")}x=Number(this);if(x!==x){return"NaN"}if(x<=-1e21||x>=1e21){return String(x)}s="";if(x<0){s="-";x=-x}m="0";if(x>1e-21){e=log(x*pow(2,69,1))-69;z=e<0?x*pow(2,-e,1):x/pow(2,e,1);z*=4503599627370496;e=52-e;if(e>0){multiply(0,z);j=f;while(j>=7){multiply(1e7,0);j-=7}multiply(pow(10,j,1),0);j=e-1;while(j>=23){divide(1<<23);j-=23}divide(1<<j);multiply(1,1);divide(2);m=toString()}else{multiply(0,z);multiply(1<<-e,0);m=toString()+"0.00000000000000000000".slice(2,2+f)}}if(f>0){k=m.length;if(k<=f){m=s+"0.0000000000000000000".slice(0,f-k+2)+m}else{m=s+m.slice(0,k-f)+"."+m.slice(k-f)}}else{m=s+m}return m}})()}var string_split=String.prototype.split;if("ab".split(/(?:ab)*/).length!==2||".".split(/(.?)(.?)/).length!==4||"tesst".split(/(s)*/)[1]==="t"||"".split(/.?/).length||".".split(/()()/).length>1){(function(){var compliantExecNpcg=/()??/.exec("")[1]===void 0;String.prototype.split=function(separator,limit){var string=this;if(separator===void 0&&limit===0)return[];if(Object.prototype.toString.call(separator)!=="[object RegExp]"){return string_split.apply(this,arguments)}var output=[],flags=(separator.ignoreCase?"i":"")+(separator.multiline?"m":"")+(separator.extended?"x":"")+(separator.sticky?"y":""),lastLastIndex=0,separator=new RegExp(separator.source,flags+"g"),separator2,match,lastIndex,lastLength;string+="";if(!compliantExecNpcg){separator2=new RegExp("^"+separator.source+"$(?!\\s)",flags)}limit=limit===void 0?-1>>>0:limit>>>0;while(match=separator.exec(string)){lastIndex=match.index+match[0].length;if(lastIndex>lastLastIndex){output.push(string.slice(lastLastIndex,match.index));if(!compliantExecNpcg&&match.length>1){match[0].replace(separator2,function(){for(var i=1;i<arguments.length-2;i++){if(arguments[i]===void 0){match[i]=void 0}}})}if(match.length>1&&match.index<string.length){Array.prototype.push.apply(output,match.slice(1))}lastLength=match[0].length;lastLastIndex=lastIndex;if(output.length>=limit){break}}if(separator.lastIndex===match.index){separator.lastIndex++}}if(lastLastIndex===string.length){if(lastLength||!separator.test("")){output.push("")}}else{output.push(string.slice(lastLastIndex))}return output.length>limit?output.slice(0,limit):output}})()}else if("0".split(void 0,0).length){String.prototype.split=function(separator,limit){if(separator===void 0&&limit===0)return[];return string_split.apply(this,arguments)}}if("".substr&&"0b".substr(-1)!=="b"){var string_substr=String.prototype.substr;String.prototype.substr=function(start,length){return string_substr.call(this,start<0?(start=this.length+start)<0?0:start:start,length)}}var ws=" \n \f\r \xa0\u1680\u180e\u2000\u2001\u2002\u2003"+"\u2004\u2005\u2006\u2007\u2008\u2009\u200a\u202f\u205f\u3000\u2028"+"\u2029\ufeff";if(!String.prototype.trim||ws.trim()){ws="["+ws+"]";var trimBeginRegexp=new RegExp("^"+ws+ws+"*"),trimEndRegexp=new RegExp(ws+ws+"*$");String.prototype.trim=function trim(){if(this===void 0||this===null){throw new TypeError("can't convert "+this+" to object")}return String(this).replace(trimBeginRegexp,"").replace(trimEndRegexp,"")}}if(parseInt(ws+"08")!==8||parseInt(ws+"0x16")!==22){parseInt=function(origParseInt){var hexRegex=/^0[xX]/;return function parseIntES5(str,radix){str=String(str).trim();if(!+radix){radix=hexRegex.test(str)?16:10}return origParseInt(str,radix)}}(parseInt)}function toInteger(n){n=+n;if(n!==n){n=0}else if(n!==0&&n!==1/0&&n!==-(1/0)){n=(n>0||-1)*Math.floor(Math.abs(n))}return n}function isPrimitive(input){var type=typeof input;return input===null||type==="undefined"||type==="boolean"||type==="number"||type==="string"}function toPrimitive(input){var val,valueOf,toString;if(isPrimitive(input)){return input}valueOf=input.valueOf;if(typeof valueOf==="function"){val=valueOf.call(input);if(isPrimitive(val)){return val}}toString=input.toString;if(typeof toString==="function"){val=toString.call(input);if(isPrimitive(val)){return val}}throw new TypeError}var toObject=function(o){if(o==null){throw new TypeError("can't convert "+o+" to object")}return Object(o)}});
//# sourceMappingURL=es5-shim.map
View
4 package.json
@@ -27,7 +27,9 @@
"url": "http://github.com/es-shims/es5-shim.git"
},
"scripts": {
- "minify": "uglifyjs es5-shim.js --source-map=es5-shim.map -b ascii_only=true,beautify=false > es5-shim.min.js; uglifyjs es5-sham.js --source-map=es5-sham.map -b ascii_only=true,beautify=false > es5-sham.min.js",
+ "minify": "npm run minify-shim && npm run minify-sham",
+ "minify-shim": "uglifyjs es5-shim.js --comments --source-map=es5-shim.map -b ascii_only=true,beautify=false > es5-shim.min.js",
+ "minify-sham": "uglifyjs es5-sham.js --comments --source-map=es5-sham.map -b ascii_only=true,beautify=false > es5-sham.min.js",
"test": "jasmine-node --matchall tests/spec/"
},
"devDependencies": {
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.