Permalink
Browse files

* data update

  • Loading branch information...
1 parent d44c217 commit d5be3a2edc1416c367f02c71d5d99a4f456ad1a3 @eserte committed Mar 9, 2013
View
32 data/.modified
@@ -1,44 +1,44 @@
data/Berlin.coords.data 1361562794 d76ee56f257b3d8517e25f501b64b299
data/Potsdam.coords.data 1361106510 692fe649974198d85521679dfbe0369b
data/README 1341866559 0d18a9ac732d73b610254babca3bd203
-data/ampeln 1362223020 66fd679100bf9380999921422ddd7fe9
+data/ampeln 1362828163 820628a894675662d12c25f7e635ace5
data/ampelschaltung 1352578291 66e3468e3ecfe78c5fa20ecacf08943a
data/berlin 1350148432 aaef7e17add7e13ffa1e118745c6524d
data/berlin_ortsteile 1361048081 38ee5964824a253baa9b2ba17597f324
data/brunnels 1361109280 f2d7cb67388a419df93ff93069c8e7c5
data/comments_cyclepath 1361472412 6fd5d3fdf78a6c6315b5a342ddb251ac
data/comments_ferry 1359149151 13776563c5c60e56a387511f330abbe7
data/comments_kfzverkehr 1356876067 24d236c582e10e74d1fba1b818a2b474
-data/comments_misc 1361704625 d1995428640b26b22a6ae72493ef3e82
+data/comments_misc 1362773772 1374783b02021df74f51e7d476ebdc27
data/comments_mount 1353961672 de5d147bab35a7c866086d3cce148075
-data/comments_path 1361214709 7515e287d876e3bcafbc660658ac28ba
+data/comments_path 1362828535 4bc9879ce5868c1b36b607adc8cf93db
data/comments_route 1361644179 010ce1e5114ab35ff19798093aea32d3
data/comments_scenic 1350413798 f9b61e0969068e39b1376316db4e6d5c
data/comments_tram 1355864309 1d6af3d8e2569876f62ac07d61762e63
data/deutschland 1347723649 a8c220d206f45153086097ff7240f482
data/faehren 1359149287 560fef9d2840e352a301cc114cc8ff39
-data/flaechen 1361906924 e87e91790576f4634009542e93136a06
-data/fragezeichen 1362222149 32aa5cf0bcb130228d303740bee832e4
-data/gesperrt 1362237130 bb48a9d0ed7e760a4f27311b08b578eb
-data/gesperrt_car 1361909339 ceab27546851c94a4c5af8c281a43fa2
+data/flaechen 1362828650 e7b45ee58097f77a7f4fb569b14bc03a
+data/fragezeichen 1362773787 8b328693d4dcc138eade6759e9f3ccec
+data/gesperrt 1362828176 eb93230ca09bf21444cde1ed59cc8486
+data/gesperrt_car 1362827870 86513aa24a400092fc5691584ef3faa5
data/gesperrt_r 1350413901 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
data/gesperrt_s 1350154942 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
data/gesperrt_u 1350150812 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
-data/green 1361227926 8c4adad21620587a86fd770526f05480
+data/green 1362829698 dca6f5b99820dc2d6f06870730ce9229
data/grenzuebergaenge 1347723649 6a997f6c2033877bbb19cddf7aa6e3e9
data/handicap_l 1356512829 01db7794bcec39c59160d04cd7375fa0
-data/handicap_s 1362237131 987b91935e5af20f686f0d6c330a9eb4
+data/handicap_s 1362829698 0dcf7cb19f1a631416a0d836b5449e6a
data/hoehe 1360696952 496a2cb9ff7d67ce0b2993bb6c49dffc
data/housenumbers 1360697015 53ba806236ebfbec10fec890bc942f31
data/inaccessible_landstrassen 1362237193 e4c61cbaa27a7d87b063fb3a79d09407
data/inaccessible_strassen 1362237226 dfeae3973f98631909537a6c2a35382e
data/innerberliner_grenze 1341866559 f0d3f947e0510069ce3487d957516bfd
data/kneipen 1347723719 309301683aa6df5ab251d551cf80ffc4
-data/landstrassen 1361258339 d08f375848ac79c34aaf807d255cbb15
+data/landstrassen 1362775430 823613b065ea465698c3a41eb946d7a6
data/landstrassen2 1350230517 c5fe5055907dc5646fd362170643304f
data/mount 1361012511 4c93cc0001c8263e489bc5fbf0d6d0c7
data/multi_bez_str 1351443391 4d41cc218d8689575537d6d17deb6da2
-data/nolighting 1361229515 86c63a6b2800fbb40b92cede2b5d11c8
+data/nolighting 1362829698 c91d84cf4e7fd00812be63982f815c65
data/obst 1348860985 8e0e1abd2f2ed2d24bdd765cc7bfbd9e
data/orte 1350230517 eddd01bf844a075b6f14e72749f79f6d
data/orte2 1350230517 0d5ef8345f2f6e5f246bce205055b2d8
@@ -47,10 +47,10 @@ data/ortsschilder 1349627091 e85c6ab9d2731a878998a98bdd98d1de
data/plaetze 1361101134 9388be39bd644d6d1cbfac54bc0b3da7
data/plz 1350148432 e2c24c21b9cbcd69052a95976979721c
data/potsdam 1347723649 e2321ea0f4a9d976b81c14efe1e286db
-data/qualitaet_l 1361258339 2d3c96e370703448a1453add825e92b0
-data/qualitaet_s 1362237562 9cba8627faaa374aeb870c40369ef472
-data/radwege 1362237020 1163f2d871d43a47a54779126f0e464d
-data/radwege_exact 1362237195 8092a0342019aca10864d9f06e2ff440
+data/qualitaet_l 1362775430 ebad868a5031ca2e07d0c43d9809e354
+data/qualitaet_s 1362829698 676f017e9c0564386fded94560038143
+data/radwege 1362828164 4aca751890e03e4bb9eca69552727da3
+data/radwege_exact 1362828220 69f19b6a5f5e161347d5ac1330b6c3fe
data/rbahn 1361109471 2b3e4d25cb545556df635207923aac0b
data/rbahnhof 1361109472 3cb98080e8d9baaf05b3195c8c53a9e3
data/sbahn 1357253405 e5944a82d6a8b9eae76c8099fac4dc7a
@@ -97,7 +97,7 @@ data/sehenswuerdigkeit_img/viktoriaparkdenkmal.gif 1341866559 0d26f69ca4cbbdaeed
data/sehenswuerdigkeit_img/wasserturm_jungfernheide.gif 1341866559 1c2c0aff277a86d65b7c5661d3fe9c73
data/sehenswuerdigkeit_img/wasserturm_ostkreuz.gif 1341866559 1b50d237d87b079b18db0221f6f17bdd
data/sehenswuerdigkeit_img/wasserturm_ostkreuz.png 1341866559 f6386130b31f227bc9a5bf497ac59c9d
-data/strassen 1362237561 7e07e88a8bbf2ec3ade839b2862a169d
+data/strassen 1362829698 f625961766d53972c53c1c4ab435e16d
data/strassen_bab 1356178436 5f0d98c662364890c4f535ddfe201d82
data/temp_blockings/bbbike-temp-blockings-optimized.pl 1362307003 b8465b43f9176e3358afc65d04325f2d
data/ubahn 1354309992 b8a888aadb118efabf12025a5d7d7cf7
View
4 data/ampeln
@@ -1669,7 +1669,7 @@ S-Bahn und Regionalbahn B 21562,12088
F 8553,11630
X 8571,11846
X 21823,4210
- X 16861,5935
+ X 16868,5938
X 12520,12938
X 9454,12558
F 7702,10146
@@ -1957,7 +1957,7 @@ Parkhausausfahrt auf der westlichen Seite X 11252,12644
X 13401,15821
X 6451,6710
F 7316,7814
- X 16191,10035
+ X 16187,10033
X 3754,24946
X 3767,24887
X 1398,10201
View
7 data/ampeln-orig
@@ -774,7 +774,8 @@ Etwa 40 Meter n
#: note: Ampel ohne Fu�/Radquerung der Michael-Br�ckner-Str.
#: XXX eventuell wird diese Einschr�nkung aufgehoben:
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4237&options=4
-#: last_checked: 2012-10-21
+#: last_checked: 2013-03-09
+#: next_check: 2013-05-09
X 18080,5376
X 19904,3464
X 20565,2754
@@ -1764,7 +1765,7 @@ S-Bahn und Regionalbahn B 21562,12088
F 8553,11630
X 8571,11846
X 21823,4210
- X 16861,5935
+ X 16868,5938
#: note: am Wochenende und nachts ausgeschaltet
X 12520,12938
X 9454,12558
@@ -2106,7 +2107,7 @@ Parkhausausfahrt auf der westlichen Seite X 11252,12644
X 6451,6710
F 7316,7814
# REMOVED (tempor�re Ampel existiert nicht mehr) --- #: XXX existiert diese Ampel noch? --- #: by: http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5227&options=4 --- F 18413,7774
- X 16191,10035
+ X 16187,10033
#: by: Wolfhard Schleese vvv
X 3754,24946
X 3767,24887
View
2 data/comments_misc
@@ -54,7 +54,7 @@ Kreisverkehr Roundabout 56197,-14830
Kreisverkehr Roundabout 55743,-11726
Kreisverkehr Roundabout 18903,9244
Kreisverkehr Roundabout -11822,-1874
-(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr CS 344,22346 742,22666
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr CS 344,22346 670,22646
Privatstra�e der DB CS 5710,7820 6275,7847
Albrecht-Thaer-Weg: Privatstra�e, Tore bei den Einfahrten CS 3347,6460 3449,6863
Borgmannstr.: zwei Bodenschwellen, rechs vorbei fahren CS 22513,5747 22531,5871
View
14 data/comments_misc-orig
@@ -92,7 +92,7 @@ Kreisverkehr Roundabout 55743,-11726
Kreisverkehr Roundabout 18903,9244
Kreisverkehr Roundabout -11822,-1874
#: by: Marita:
-(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr CS 344,22346 742,22666
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr CS 344,22346 670,22646
Privatstra�e der DB CS 5710,7820 6275,7847
Albrecht-Thaer-Weg: Privatstra�e, Tore bei den Einfahrten CS 3347,6460 3449,6863
# REMOVED (nur auf der �stlichen Seite ist ein Tor; deshalb ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass hier geschlossen wird) --- (Weg �ber das Sportgel�nde): evtl. nachts geschlossen CS 13252,14179 13385,13992
@@ -905,7 +905,7 @@ Zugang zum Bad culdesac_pseudo 7306,13418
culdesac_pseudo 3077,22234
culdesac_pseudo 2319,22264
culdesac 2203,22749
- culdesac_pseudo 2155,22453
+ culdesac_pseudo 2150,22464
culdesac_pseudo 3381,22273
culdesac_pseudo 5046,24000
culdesac_pseudo 4546,23930
@@ -1047,6 +1047,14 @@ Zugang zum Bad culdesac_pseudo 7306,13418
culdesac -6371,14461
culdesac -6332,14380
culdesac 7995,13537
+ culdesac_pseudo 17459,5634
+ culdesac 17592,5552
+ culdesac_pseudo 18326,5850
+ culdesac 18470,5600
+ culdesac 18695,5453
+ culdesac_pseudo 17416,5388
+ culdesac_pseudo 17297,5260
+ culdesac_pseudo 17266,5134
#: section ^^^
######################################################################
# busroute
@@ -1290,7 +1298,7 @@ Hintersee - Rieth: ehemalige Bahnstrecke CS 66282,136950 66202,137084 66069,1373
Tordurchfahrt CS 9341,6163 9367,6160
(Am Nuthetal - Wetzlarer Str.): Weg entlang der Stra�enbahntrasse CS -9544,-3913 -9531,-3917 -9461,-3879 -9440,-3872 -9391,-3864 -9328,-3871 -9276,-3891 -9240,-3912 -9217,-3897 -9186,-3853 -9157,-3842 -9134,-3851 -9114,-3846 -9064,-3866 -9047,-3889
(Wetzlarer Str. - Stern-Center): Weg entlang der Schnellstra�e CS -8970,-3923 -8975,-3946 -8708,-4025 -8687,-4015 -8634,-4035 -8579,-4074 -8448,-4098 -8324,-4087 -8096,-4106 -8038,-4093
-# REMOVED (-> culdesac) --- An den Haselb�schen: Sackgasse, kein Durchgang zur Daumstr. CS; -1273,15539 -1291,15580 -1402,15592
+# REMOVED (-> cul-de-sac) --- An den Haselb�schen: Sackgasse, kein Durchgang zur Daumstr. CS; -1273,15539 -1291,15580 -1402,15592
#: XXX_indoor: sollte das nach handicap_s wandern bzw. durch die Bordstein-Implementation behandelt werden?
Pf�hle und hohe Bordsteine CP2 2211,4280 2254,4376
Uferweg am Pl�tzensee CS 5618,14981 5518,15236 5291,15424 5073,15619 5036,15615 5008,15592 5051,15508 5084,15415 5005,15213
View
8 data/comments_path
@@ -60,8 +60,8 @@ hinter dem "Alten Zollhaus" halbrechts abbiegen CP; 10313,10084 10168,10085 1015
Frankfurter Allee - Kreutzigerstr.: Einfahrt in Hausdurchgang CP2; 14291,12220 14285,12190
Lenn�str: Radweg Richtung Ebertstr. auf der linken Seite im Tiergarten CS; 8172,11679 8203,11686 8225,11692 8335,11718 8438,11753 8489,11782 8571,11846
dem Schotterweg folgen CP; 24210,37562 24193,37725 24208,37830
-Hauptstr.: bereits an der Gustav-Holzmann-Str. die Gehwegseite wechseln PI; 16302,9865 16262,9925 16049,9749
-Hauptstr.: wegen Stra�enbahntrasse zun�chst auf der linken Gehwegseite weiterfahren und an der n�chsten Ampel die Gehwegseite wechseln CP; 16049,9749 16262,9925 16191,10035
+Hauptstr.: bereits an der Gustav-Holzmann-Str. die Gehwegseite wechseln PI; 16302,9865 16261,9925 16049,9749
+Hauptstr.: wegen Stra�enbahntrasse zun�chst auf der linken Gehwegseite weiterfahren und an der n�chsten Ampel die Gehwegseite wechseln CP; 16049,9749 16261,9925 16187,10033
Rollbergstr. - Karl-Marx-Str.: zun�chst auf dem linken Gehweg bleiben, an der Ampel Anzengruberstr. die Stra�enseite wechseln CP; 12528,8205 12714,8249 12689,8289
zun�chst auf dem linken Gehweg des Wei�enseer Wegs bleiben, n�chste M�glichkeit (Bernhard-B�stlein-Str. oder Landsberger Allee) zur Querung benutzen CP; 15363,13531 15436,13780 15354,13998
zur M�ggelstr. Hausdurchfahrt benutzen CS; 14856,11740 14837,11706
@@ -365,3 +365,7 @@ Treskowallee - Traberweg: bereits an der Ampel Hegemeisterweg auf den linken Geh
Traberweg - Treskowallee: den linken Gehweg bis zur Kreuzung Ehrlichstr. benutzen CP; 18490,8104 18570,8025 18657,8163 18676,8236
Columbiadamm - Stra�e 645: ggfs. bereits an der Ampel Columbiadamm/Fontanestr. auf den linken Gehweg wechseln PI; 11632,8302 11512,8278 11441,8280 11419,8077
Am Tierpark [Nebenfahrbahn] - Am Tierpark: den linken Gehweg bis zur Ampel benutzen CP; 18306,11402 18268,11391 18286,11275
+Salvador-Allende-Str. - Abzweig: bereits an der Ampel F�rstenwalder Damm auf den linken Gehweg wechseln PI; 23402,5483 23403,5385 23428,5382
+Abzweig - Salvador-Allende-Str.: auf den linken Gehweg bis zur Ampel Friedrichshagener Str. fahren CP; 23428,5382 23403,5385 23404,5325
+Michael-Br�ckner-Str. - Sterndamm: an der Ampel Sterndamm besteht vom Radweg aus keine M�glichkeit zum Linksabbiegen, deshalb bereits an der Ampel Hasselwerderstr. auf den linken Gehweg wechseln PI; 17960,5511 17886,5587 17736,5441
+Rixdorfer Str. - KGA An der S�dostallee: wegen einer Leitplanke zwischen Radweg und Fahrbahn bereits 40 Meter vorher auf die Fahrbahn wechseln CP; 17156,6235 17056,6133 17070,6115
View
8 data/comments_path-orig
@@ -134,8 +134,8 @@ Lenn
#: XXX_prog: RL:ja, GPS:jein (wegen spitzem Winkel) (evtl. ein Kandidat f�r comments_misc)
#: note: und nicht der Asphaltstra�e
dem Schotterweg folgen CP; 24210,37562 24193,37725 24208,37830
-Hauptstr.: bereits an der Gustav-Holzmann-Str. die Gehwegseite wechseln PI; 16302,9865 16262,9925 16049,9749
-Hauptstr.: wegen Stra�enbahntrasse zun�chst auf der linken Gehwegseite weiterfahren und an der n�chsten Ampel die Gehwegseite wechseln CP; 16049,9749 16262,9925 16191,10035
+Hauptstr.: bereits an der Gustav-Holzmann-Str. die Gehwegseite wechseln PI; 16302,9865 16261,9925 16049,9749
+Hauptstr.: wegen Stra�enbahntrasse zun�chst auf der linken Gehwegseite weiterfahren und an der n�chsten Ampel die Gehwegseite wechseln CP; 16049,9749 16261,9925 16187,10033
Rollbergstr. - Karl-Marx-Str.: zun�chst auf dem linken Gehweg bleiben, an der Ampel Anzengruberstr. die Stra�enseite wechseln CP; 12528,8205 12714,8249 12689,8289
zun�chst auf dem linken Gehweg des Wei�enseer Wegs bleiben, n�chste M�glichkeit (Bernhard-B�stlein-Str. oder Landsberger Allee) zur Querung benutzen CP; 15363,13531 15436,13780 15354,13998
#: note: l�ngere Durchfahrt, deshalb ist CS; hier OK:
@@ -501,3 +501,7 @@ Treskowallee - Traberweg: bereits an der Ampel Hegemeisterweg auf den linken Geh
Traberweg - Treskowallee: den linken Gehweg bis zur Kreuzung Ehrlichstr. benutzen CP; 18490,8104 18570,8025 18657,8163 18676,8236
Columbiadamm - Stra�e 645: ggfs. bereits an der Ampel Columbiadamm/Fontanestr. auf den linken Gehweg wechseln PI; 11632,8302 11512,8278 11441,8280 11419,8077
Am Tierpark [Nebenfahrbahn] - Am Tierpark: den linken Gehweg bis zur Ampel benutzen CP; 18306,11402 18268,11391 18286,11275
+Salvador-Allende-Str. - Abzweig: bereits an der Ampel F�rstenwalder Damm auf den linken Gehweg wechseln PI; 23402,5483 23403,5385 23428,5382
+Abzweig - Salvador-Allende-Str.: auf den linken Gehweg bis zur Ampel Friedrichshagener Str. fahren CP; 23428,5382 23403,5385 23404,5325
+Michael-Br�ckner-Str. - Sterndamm: an der Ampel Sterndamm besteht vom Radweg aus keine M�glichkeit zum Linksabbiegen, deshalb bereits an der Ampel Hasselwerderstr. auf den linken Gehweg wechseln PI; 17960,5511 17886,5587 17736,5441
+Rixdorfer Str. - KGA An der S�dostallee: wegen einer Leitplanke zwischen Radweg und Fahrbahn bereits 40 Meter vorher auf die Fahrbahn wechseln CP; 17156,6235 17056,6133 17070,6115
View
17 data/comments_route-orig
@@ -480,7 +480,7 @@ Reinickendorfer Route 2 radroute 2061,27612 1965,27594 1997,28089 1929,28119 188
Reinickendorfer Route 2 radroute 2277,25094 2404,25187 2451,25123 2486,25156 2599,25047 2647,25018 2673,25012 2907,24757 2995,24672 3053,24640 3131,24614 3122,24571 3125,24533 3157,24489 3203,24464 3225,24431 3271,24283 3457,24321 3605,24351 3744,24378
Reinickendorfer Route 2 radroute 8476,18773 8369,18769 8162,18941 7996,19049 7792,19218 7512,19480 7504,19459 6694,20164
Reinickendorfer Route 2 radroute 6722,21722 6738,21752 6781,21761 6794,21779 6827,21782 6843,21772 6911,21774 6938,21825 6954,21809 7007,21821 7144,21838 7272,21855 7287,21845 7244,21811
-Reinickendorfer Route 3 (nach Heiligensee; biegt nach links ab) radroute 905,24113 872,24330
+Reinickendorfer Route 3 (nach Heiligensee; biegt nach links ab) radroute 873,24112 872,24330
Reinickendorfer Route 3 radroute 3462,24702 3488,24793 3490,24846 3490,24887 3535,24882 3754,24946 3767,24887 3791,24783 3801,24736 3809,24702 3820,24654 3829,24622 3848,24546 3978,24561 4111,24488 4233,24459 4340,24413 4457,24400 4566,24389 4656,24379 4777,24342 4779,24321 4849,24335 4861,24316 4911,24299 5085,24232 5216,24157 5534,24005 5596,23970 5676,23971
Reinickendorfer Route 3 radroute; 5676,23971 5712,23785
Reinickendorfer Route 3 radroute; 5712,23785 5787,23840 5792,23943 5780,23997 5676,23971
@@ -500,16 +500,23 @@ Reinickendorfer Route 5 radroute 2993,18962 3106,18868 3267,18767 3307,18814 352
Reinickendorfer Route 5 radroute; 6314,18705 6432,18682 6435,18839
#: note ^^^
Reinickendorfer Route 6 radroute 1232,15804 1171,15905 1151,15947 1086,16102 1033,16278 1018,16321 872,16369 762,16318 315,16262 259,16628 318,16740 1450,17366 1464,17373 1549,17718 2226,18228 2243,18274 2284,18310 2456,18437 2622,18546 2723,18675 2731,18729 2867,18736 2821,18831
+#: note: nach Hohen Neuendorf; geht geradeaus (nach Norden?) weiter
+Reinickendorfer Route 6 radroute 872,24330 873,24112
+#: note: Hinweis von Am Eichenhain/Parkplatz (ist die Rote Chausse hier gemeint) auf den Waldweg fehlt (by Bernd Barthel)
+Reinickendorfer Route 6 radroute 873,24112 904,23964 875,23836
+#: by: Bernd Barthel
+#: confirmed_by: osm
+Reinickendorfer Route 6 radroute 875,23836 1382,23505 1534,23277 1559,23039 1476,22938 1415,22552 1505,22368 1588,22209 1556,22050 1610,21721 1859,21541
#: by: rj vvv
#: confirmed_by: srt vvv
-Reinickendorfer Route 6 radroute 1942,21564 1928,21595 1859,21541 1835,21427
+#: note: hier wird man irregef�hrt und Richtung Tegeler Flie� abgeleitet (by Bernd Barthel)
+Reinickendorfer Route 6 radroute 1859,21541 1835,21427
Reinickendorfer Route 6 radroute; 1835,21427 2144,20870 2195,20898
Reinickendorfer Route 6 radroute; 2195,20898 1882,21468 1835,21427
Reinickendorfer Route 6 radroute 3456,25601 3307,25554
#: confirmed_by ^^^
#: by: ^^^
Reinickendorfer Route 6 radroute 2195,20898 2231,20790 2237,20769 2273,20682 2295,20664 2296,20626 2339,20559 2380,20465 2415,20380 2440,20294 2563,20018 2684,19765 2789,19600 2821,19559
-Reinickendorfer Route 6 (nach Hohen Neuendorf; geht geradeaus weiter) radroute 905,24113 872,24330
Reinickendorfer Route 6 radroute -814,16830 -914,16830 -913,16641 -993,16682
Reinickendorfer Route 6 radroute 3169,26048 3186,25969 3221,25876 3216,25778 3154,25659 3141,25626 3141,25575 3171,25495 3076,25456
Reinickendorfer Route 6 radroute 3360,26275 3398,26369 3419,26398 3471,26447 3487,26491 3485,26544 3422,26540
@@ -528,7 +535,7 @@ RR5 radroute; 2486,25156 2490,25211 2446,25265 2395,25273
RR5 radroute; 2395,25273 2355,25252 2404,25187 2451,25123 2486,25156
RR5 radroute 2395,25273 2380,25364 2384,25495 2301,25492 2213,25642 2139,25830 2112,26066 2110,26268 2109,26283 2108,26312 2110,26399 2111,26459 2110,26505 2108,26608 2111,26668 2064,26713 2007,26782 2044,27286 2061,27612 1965,27594 1997,28089 1929,28119 1938,28171 1961,28239 2012,28378
RR7 radroute 15950,12886 15912,13153 15897,13512 15896,13547 15896,13594 15896,13760 15897,13942 15871,14106 15855,14207 15838,14319 16008,14340 16007,14367 15920,14357 15902,14498 15896,14548 15899,14598 15972,14681 16035,14748 16269,14996 16281,15009 16295,15024 16430,15168 16522,15258 16618,15356 16686,15448 16767,15549 16811,15611 16890,15828 16914,15923 16922,15977 16917,16001 16961,16042 16966,16127 16975,16164 16942,16174 17010,16349 17102,16464 17152,16605 17212,16760 17237,16825 17264,16892 17290,16957 17317,17027 17346,17100 17375,17165 17403,17235 17420,17282 17397,17310 17264,17489 17186,17593 17159,17631 17400,17790 17482,17844 17601,17922 17675,17971 17744,18016 17843,18078 18078,18224 18205,18256 18601,18342 18737,18380 18811,18404 18922,18436 18969,18448 19154,18498 19291,18456 19409,18397 19685,18259 19782,18211 19875,18182 20136,18291 20160,18301 20173,18306 20460,18420 20582,18468 20614,18481 20624,18485 20746,18534 20915,18601 21165,18715 21278,18786 21332,18819 21359,18834 21434,18875 21558,18947 21830,19016
-RR9 radroute 10174,12284 10199,12251 10285,12306 10383,12191 10480,12077 10512,12039 10604,11941 10672,11870 10687,11853 10722,11816 10815,11662 10915,11535 11039,11425 11052,11414 11091,11379 11249,11268 11349,11227 11337,11197 11323,11164 11307,11125 11329,11065 11290,10972 11328,10957 11556,10869 11770,10774 11841,10747 12052,10644 12142,10600 12172,10585 12197,10494 12212,10440 12220,10398 12169,10310 12243,10274 12341,10218 12507,10130 12671,10042 12814,9966 12932,9900 13026,9854 13086,9825 13136,9883 13138,9897 13145,9920 13152,9914 13229,9853 13302,9894 13251,9829 13455,9711 13601,9572 13710,9449 13819,9333 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16861,5935 17156,6235 17239,6182 17290,6228 17432,6352 17492,6462 17530,6496 17614,6571 17766,6616 17860,6644 17962,6674
+RR9 radroute 10174,12284 10199,12251 10285,12306 10383,12191 10480,12077 10512,12039 10604,11941 10672,11870 10687,11853 10722,11816 10815,11662 10915,11535 11039,11425 11052,11414 11091,11379 11249,11268 11349,11227 11337,11197 11323,11164 11307,11125 11329,11065 11290,10972 11328,10957 11556,10869 11770,10774 11841,10747 12052,10644 12142,10600 12172,10585 12197,10494 12212,10440 12220,10398 12169,10310 12243,10274 12341,10218 12507,10130 12671,10042 12814,9966 12932,9900 13026,9854 13086,9825 13136,9883 13138,9897 13145,9920 13152,9914 13229,9853 13302,9894 13251,9829 13455,9711 13601,9572 13710,9449 13819,9333 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16868,5938 17056,6133 17156,6235 17239,6182 17290,6228 17432,6352 17492,6462 17530,6496 17614,6571 17766,6616 17860,6644 17962,6674
RR9 radroute; 17962,6674 18008,6672 18080,6670 18159,6642 18273,6606 18429,6582 18494,6588
RR9 radroute; 18494,6588 18339,6660 18254,6679 18125,6694 18077,6690 18005,6681 17962,6674
RR9 radroute 18494,6588 18645,6511 18801,6471 19118,6248 19161,6291 19245,6379 19276,6359 19405,6276 19578,6165 19759,6049 19958,5950 20057,5923 20173,5892 20352,5877 20428,5841 20536,5789 20755,5750 20880,5736 21002,5755 21303,5826 21365,5832 21470,5809 21569,5730 21596,5693 21602,5685 21706,5541 21789,5427 21954,5229 22043,5346 22087,5404 22123,5452 22164,5441 22204,5447 22628,5340 22726,5332 22802,5325 22851,5321 23075,5301 23293,5289 23404,5325 23403,5385 23402,5483 23492,5488 23519,5490 23591,5495 23660,5477 23728,5446 23822,5403 23851,5389 23950,5342 24074,5279 24681,4943 24798,4895 24936,4838 25010,4807 25018,4987 25018,5294 25039,5295 25121,5286 25264,5253 25470,5241 25539,5237 25602,5234 25738,5228 25739,5242 26069,5280 26162,5283 26224,5285 26213,5403 26204,5482 26270,5563 26199,5643 26270,5829 26302,5932 26578,5914 26688,5903 26890,5858 27068,5723 27205,5598 28176,5167 28376,5079 29089,4759 29714,4461 29728,4435 29813,4314 29850,4288 29901,4264 29959,4235 30037,4176 30210,4046 30351,3939 30456,3794 30518,3753 30650,3698 30993,3557 31139,3497 31366,3404 31447,3372 31632,3297 31863,3257 31978,3237 32121,3215 32829,3105 33111,3064 33547,2904
@@ -584,7 +591,7 @@ TR7 radroute 22093,4499 22071,4501 22057,4531 22043,4562 22057,4618 22074,4664 2
TR7 radroute 20059,14441 20059,14477 20068,14516 20093,14591 20147,14570 20183,14645 20231,14745 20261,14806 20322,14940 20245,14985 20440,15277 20473,15329 20593,15515 20550,15551 20525,15571 20641,15622
# Zugang zur Marzahner Promenade?
TR7 radroute 20667,15721 20714,15834 20755,15933 20790,15924 20839,15978 20851,16037 20931,16164 20995,16237 21035,16280 21043,16299 21067,16327 21179,16455 21210,16481 21235,16531 21254,16567 21283,16619 21321,16696 21323,16716 21377,16822 21417,16896 21441,16973 21453,17041 21470,17117 21484,17189 21484,17205 21510,17329 21539,17442 21555,17546 21559,17617 21576,17678 21639,17803 21698,17920 21726,17974 21804,18125 21843,18198 21871,18244 21938,18370 21946,18415 21933,18521 21875,18700 21875,18717 21884,18771 21890,18821 21880,18866 21871,18887 21830,19016
-TR8 radroute 2746,5537 2785,5482 2835,5410 2913,5294 3072,5062 3187,4893 3425,4541 3501,4435 3557,4355 3587,4312 3643,4232 3768,4045 3870,3914 4004,3729 4135,3564 4275,3428 4337,3486 4366,3513 4387,3537 4425,3514 4523,3482 4564,3457 4791,3395 4787,3342 4815,3382 4835,3415 4921,3593 4970,3684 5093,3912 5145,3984 5225,4095 5282,4145 5337,4192 5533,4267 5557,4294 5738,4361 5786,4388 5853,4343 6006,4327 6144,4315 6199,4312 6412,4294 6645,4254 6627,4187 6642,4155 6768,4113 6819,4051 6859,4085 6890,4124 7096,4051 7132,4028 7159,4023 7160,4051 7161,4091 7308,4080 7487,4104 7546,4112 7589,4147 7676,4216 7772,4306 7921,4451 7990,4420 8098,4376 8318,4558 8345,4587 8485,4619 8546,4629 8848,4683 8959,4686 9047,4686 9066,4512 9079,4376 9192,4389 9308,4407 9428,4419 9562,4412 9668,4403 9866,4382 9995,4375 10176,4376 10300,4360 10371,4337 10462,4326 10526,4319 10613,4308 10715,4296 10802,4367 10879,4358 11013,4342 11072,4335 11152,4316 11244,4325 11376,4331 11480,4335 11576,4339 11671,4343 11744,4346 11814,4351 11937,4353 12173,4350 12231,4365 12288,4378 12543,4386 12731,4841 12826,4777 12900,4971 13015,5062 13039,5122 13247,5210 13323,5222 13594,5240 13600,5240 13809,5257 14028,5325 14121,5356 14236,5393 14327,5427 14392,5453 14331,5613 14308,5627 14164,5936 14178,5980 14234,6010 14298,6009 14342,5990 15119,5978 15143,5936 15146,6054 15146,6154 15159,6205 15190,6243 15300,6148 15332,6138 15396,6125 15723,6151 15765,6212 15871,6187 15996,6144 16049,6121 16122,6084 16510,5917 16861,5935 17156,6235 17239,6182 17290,6228 17432,6352 17492,6462 17530,6496 17614,6571 17766,6616 17860,6644 17962,6674
+TR8 radroute 2746,5537 2785,5482 2835,5410 2913,5294 3072,5062 3187,4893 3425,4541 3501,4435 3557,4355 3587,4312 3643,4232 3768,4045 3870,3914 4004,3729 4135,3564 4275,3428 4337,3486 4366,3513 4387,3537 4425,3514 4523,3482 4564,3457 4791,3395 4787,3342 4815,3382 4835,3415 4921,3593 4970,3684 5093,3912 5145,3984 5225,4095 5282,4145 5337,4192 5533,4267 5557,4294 5738,4361 5786,4388 5853,4343 6006,4327 6144,4315 6199,4312 6412,4294 6645,4254 6627,4187 6642,4155 6768,4113 6819,4051 6859,4085 6890,4124 7096,4051 7132,4028 7159,4023 7160,4051 7161,4091 7308,4080 7487,4104 7546,4112 7589,4147 7676,4216 7772,4306 7921,4451 7990,4420 8098,4376 8318,4558 8345,4587 8485,4619 8546,4629 8848,4683 8959,4686 9047,4686 9066,4512 9079,4376 9192,4389 9308,4407 9428,4419 9562,4412 9668,4403 9866,4382 9995,4375 10176,4376 10300,4360 10371,4337 10462,4326 10526,4319 10613,4308 10715,4296 10802,4367 10879,4358 11013,4342 11072,4335 11152,4316 11244,4325 11376,4331 11480,4335 11576,4339 11671,4343 11744,4346 11814,4351 11937,4353 12173,4350 12231,4365 12288,4378 12543,4386 12731,4841 12826,4777 12900,4971 13015,5062 13039,5122 13247,5210 13323,5222 13594,5240 13600,5240 13809,5257 14028,5325 14121,5356 14236,5393 14327,5427 14392,5453 14331,5613 14308,5627 14164,5936 14178,5980 14234,6010 14298,6009 14342,5990 15119,5978 15143,5936 15146,6054 15146,6154 15159,6205 15190,6243 15300,6148 15332,6138 15396,6125 15723,6151 15765,6212 15871,6187 15996,6144 16049,6121 16122,6084 16510,5917 16868,5938 17056,6133 17156,6235 17239,6182 17290,6228 17432,6352 17492,6462 17530,6496 17614,6571 17766,6616 17860,6644 17962,6674
TR8 radroute; 17962,6674 18008,6672 18080,6670 18159,6642 18273,6606 18429,6582 18494,6588
TR8 ;radroute 17962,6674 18005,6681 18077,6690 18125,6694 18254,6679 18339,6660 18494,6588
TR8 radroute 18494,6588 18645,6511 18801,6471 19118,6248 19161,6291 19245,6379 19276,6359 19405,6276 19578,6165 19759,6049 19958,5950 20057,5923 20173,5892 20352,5877 20428,5841 20536,5789 20755,5750 20880,5736 21002,5755 21303,5826 21365,5832 21470,5809 21569,5730 21596,5693 21602,5685 21706,5541 21789,5427 21954,5229
View
5 data/flaechen
@@ -38,7 +38,7 @@ Weichselplatz F:P 12761,9190 12851,9309 12918,9089 12907,9073
Treptower Park F:P 15166,8489 15378,8668 15591,8848 15680,8914 15782,9014 15738,9012 15657,9021 15608,9048 15532,9110 15515,9160 15436,9327 15324,9452 15219,9537 15151,9580 14915,9659 14836,9699 14641,9792 14523,9860 14471,9925 14432,9933 14354,9803 14322,9709 14266,9678 14179,9515 14852,8799 15166,8489
Pl�nterwald F:Forest 15591,8848 15680,8914 15873,8884 16023,8860 16084,8833 16161,8852 16201,8860 16358,8841 16388,8821 16436,8687 16577,8581 16654,8583 16686,8362 16709,8176 16631,7817 16639,7686 16657,7566 16678,7475 16633,7434 16507,7254 16406,7430 16136,7886 16003,8119 15869,8355 15591,8848
ehemaliger Spreepark F:P 16573,8813 16560,8851 16469,9022 16375,9170 16301,9208 16220,9227 16079,9209 15962,9143 15884,9076 15814,9017 15782,9014 15680,8914 15873,8884 16023,8860 16084,8833 16161,8852 16201,8860 16358,8841 16388,8821 16436,8687 16577,8581 16654,8583 16573,8813
-K�nigsheide F:Forest 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 17042,4789 17051,4918 17124,4914 17258,5092 17290,5175 17289,5241 17386,5367 17403,5510 16861,5935 16510,5917 16215,6031 16103,5940 16001,5893 15759,5853 15745,5806 15690,5748 15643,5462
+K�nigsheide F:Forest 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 17042,4789 17051,4918 17124,4914 17258,5092 17290,5175 17289,5241 17386,5367 17403,5510 16868,5938 16510,5917 16215,6031 16103,5940 16001,5893 15759,5853 15745,5806 15690,5748 15643,5462
Waldfriedhof Obersch�neweide F:Cemetery 19054,6616 19121,6789 19407,6660 19323,6472 19192,6526 19054,6616
Wuhlheide (Volkspark und FEZ) F:P 20449,7132 20446,6912 20464,6767 20538,6566 20663,6330 20743,6159 20786,5760 20536,5789 20352,5877 20173,5892 20057,5923 19958,5950 19759,6049 19578,6165 19405,6276 19276,6359 19245,6379 19054,6616 19192,6526 19323,6472 19407,6660 19121,6789 19054,6616 18948,6578 18771,6699 18492,6893 18404,6946 18225,7004 18075,7099 18010,7133 18411,7778 19069,6928 19136,7061 19248,7206 19625,7089 19671,7263 19767,7346 19889,7369 19808,7468 19951,7651 20243,7453 20381,7291 20440,7203
Wuhlheide F:Forest 20682,7310 20687,7744 20678,7823 20613,8093 20587,8383 20879,8380 20960,8354 21004,8045 21009,7739 21005,7361 21339,7009 21585,6770 21553,6579 21546,6549 21957,6285 21988,6204 21405,5853 21373,5870 21099,5809 20985,5772 20887,5758 20833,5759 20781,6197 20659,6401 20561,6611 20555,6754 20628,6894 20713,6953 20773,6976 20987,6964 21008,6996 20672,7231 20684,7260
@@ -341,7 +341,7 @@ Alt-Tempelhof F:P 9512,6652 9249,6642 9154,6638 9054,6631 8949,6644 9052,6664 92
Gustav-M�ller-Platz F:P 7644,8560 7614,8599 7643,8634 7682,8598 7644,8560
Germaniagarten F:P 11227,6163 11243,6246 11252,6319 11237,6326 11220,6323 11206,6252 11189,6171
Oberlandgarten F:P 11229,6549 11235,6499 11238,6470 11230,6413 11246,6403 11264,6409 11269,6466 11269,6503 11264,6555
-Friedhof Baumschulenweg F:Cemetery 16122,6084 16282,6200 16479,6433 16592,6637 17094,6170 16861,5935 16510,5917 16215,6031
+Friedhof Baumschulenweg F:Cemetery 16122,6084 16282,6200 16479,6433 16592,6637 17094,6170 16868,5938 16510,5917 16215,6031
Kirchhof Rudow F:Cemetery 17928,764 18102,511 18204,361 18087,280 17794,696
Landschaftspark Rudow F:P 18204,361 18087,280 18336,-103 18314,-138 18321,-195 18256,-309 18588,-438 18675,-231 18804,96 18587,191 18601,268 18317,665 18102,511 18204,361
Coloniapark F:P 20555,15 20507,196 20386,145 20308,117 20247,60 20036,-122 20143,-93 20223,-72 20302,-51 20430,-17 20555,15
@@ -572,6 +572,7 @@ Lankegrabenpark F:P 7442,3458 7341,3197 7387,3194 7476,3440
KGA Gartenbauverein Staaken F:Orchard -7452,14340 -7457,14317 -7457,14111 -7302,14101 -7293,14289 -7113,14278 -7083,14247 -7061,14244 -7060,14067 -6945,14085 -6938,14229 -6937,14262 -6934,14291 -6934,14299
Kolonie Neuland F:Orchard -6611,14302 -6576,14303 -6477,14321 -6469,14390 -6454,14392 -6454,14392 -6451,14413 -6442,14535 -6438,14609 -6438,14770 -6439,14837 -6435,14849 -6591,14912 -6605,14852 -6646,14553 -6654,14433 -6603,14427 -6611,14302
Park an der S�dpanke F:P 8455,13953 8479,13967 8300,14258 8284,14251 8265,14211 8326,14129 8362,14021
+KGA An der S�dostallee F:Orchard 17056,6133 17049,6125 17127,6029 17144,5986 17304,5780 17459,5634 17570,5499 17601,5551 17563,5592 17604,5638 17094,6170
Neuer Garten F:P -12265,-418 -12370,-354 -12582,127 -12332,585 -12323,635 -12302,718 -12276,831 -12212,1201 -12166,1384 -11949,1261 -11810,1228 -11638,1297 -11565,1304 -11521,1240 -11515,1167 -11547,1081 -11533,982 -11474,868 -11370,814 -11327,772 -11476,602 -11667,656 -11647,755 -11730,928 -11844,939 -11869,839 -11959,744 -12032,558 -12052,345 -12141,185 -12261,123 -12307,-6 -12303,-256 -12254,-335 -12214,-346 -12143,-260 -12064,-284
Mirbachw�ldchen F:P -12302,718 -12276,831 -12411,881 -12511,920 -12510,866 -12512,810
Park Babelsberg F:P -11120,-1509 -10865,-1188 -10756,-1268 -10621,-1078 -10204,-825 -10081,-715 -9761,-629 -9635,-307 -9956,-223 -9892,-137 -9966,-107 -10031,-79 -10100,-70 -10180,-80 -10267,-52 -10327,-31 -10446,6 -10601,52 -10706,3 -10724,-35 -10788,-51 -10839,-52 -10874,-203 -11438,-902 -11721,-1019 -11783,-1254 -11442,-1232 -11249,-1381
View
5 data/flaechen-orig
@@ -52,7 +52,7 @@ Weichselplatz F:P 12761,9190 12851,9309 12918,9089 12907,9073
Treptower Park F:P 15166,8489 15378,8668 15591,8848 15680,8914 15782,9014 15738,9012 15657,9021 15608,9048 15532,9110 15515,9160 15436,9327 15324,9452 15219,9537 15151,9580 14915,9659 14836,9699 14641,9792 14523,9860 14471,9925 14432,9933 14354,9803 14322,9709 14266,9678 14179,9515 14852,8799 15166,8489
Pl�nterwald F:Forest 15591,8848 15680,8914 15873,8884 16023,8860 16084,8833 16161,8852 16201,8860 16358,8841 16388,8821 16436,8687 16577,8581 16654,8583 16686,8362 16709,8176 16631,7817 16639,7686 16657,7566 16678,7475 16633,7434 16507,7254 16406,7430 16136,7886 16003,8119 15869,8355 15591,8848
ehemaliger Spreepark F:P 16573,8813 16560,8851 16469,9022 16375,9170 16301,9208 16220,9227 16079,9209 15962,9143 15884,9076 15814,9017 15782,9014 15680,8914 15873,8884 16023,8860 16084,8833 16161,8852 16201,8860 16358,8841 16388,8821 16436,8687 16577,8581 16654,8583 16573,8813
-K�nigsheide F:Forest 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 17042,4789 17051,4918 17124,4914 17258,5092 17290,5175 17289,5241 17386,5367 17403,5510 16861,5935 16510,5917 16215,6031 16103,5940 16001,5893 15759,5853 15745,5806 15690,5748 15643,5462
+K�nigsheide F:Forest 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 17042,4789 17051,4918 17124,4914 17258,5092 17290,5175 17289,5241 17386,5367 17403,5510 16868,5938 16510,5917 16215,6031 16103,5940 16001,5893 15759,5853 15745,5806 15690,5748 15643,5462
Waldfriedhof Obersch�neweide F:Cemetery 19054,6616 19121,6789 19407,6660 19323,6472 19192,6526 19054,6616
Wuhlheide (Volkspark und FEZ) F:P 20449,7132 20446,6912 20464,6767 20538,6566 20663,6330 20743,6159 20786,5760 20536,5789 20352,5877 20173,5892 20057,5923 19958,5950 19759,6049 19578,6165 19405,6276 19276,6359 19245,6379 19054,6616 19192,6526 19323,6472 19407,6660 19121,6789 19054,6616 18948,6578 18771,6699 18492,6893 18404,6946 18225,7004 18075,7099 18010,7133 18411,7778 19069,6928 19136,7061 19248,7206 19625,7089 19671,7263 19767,7346 19889,7369 19808,7468 19951,7651 20243,7453 20381,7291 20440,7203
Wuhlheide F:Forest 20682,7310 20687,7744 20678,7823 20613,8093 20587,8383 20879,8380 20960,8354 21004,8045 21009,7739 21005,7361 21339,7009 21585,6770 21553,6579 21546,6549 21957,6285 21988,6204 21405,5853 21373,5870 21099,5809 20985,5772 20887,5758 20833,5759 20781,6197 20659,6401 20561,6611 20555,6754 20628,6894 20713,6953 20773,6976 20987,6964 21008,6996 20672,7231 20684,7260
@@ -395,7 +395,7 @@ Alt-Tempelhof F:P 9512,6652 9249,6642 9154,6638 9054,6631 8949,6644 9052,6664 92
Gustav-M�ller-Platz F:P 7644,8560 7614,8599 7643,8634 7682,8598 7644,8560
Germaniagarten F:P 11227,6163 11243,6246 11252,6319 11237,6326 11220,6323 11206,6252 11189,6171
Oberlandgarten F:P 11229,6549 11235,6499 11238,6470 11230,6413 11246,6403 11264,6409 11269,6466 11269,6503 11264,6555
-Friedhof Baumschulenweg F:Cemetery 16122,6084 16282,6200 16479,6433 16592,6637 17094,6170 16861,5935 16510,5917 16215,6031
+Friedhof Baumschulenweg F:Cemetery 16122,6084 16282,6200 16479,6433 16592,6637 17094,6170 16868,5938 16510,5917 16215,6031
Kirchhof Rudow F:Cemetery 17928,764 18102,511 18204,361 18087,280 17794,696
Landschaftspark Rudow F:P 18204,361 18087,280 18336,-103 18314,-138 18321,-195 18256,-309 18588,-438 18675,-231 18804,96 18587,191 18601,268 18317,665 18102,511 18204,361
Coloniapark F:P 20555,15 20507,196 20386,145 20308,117 20247,60 20036,-122 20143,-93 20223,-72 20302,-51 20430,-17 20555,15
@@ -656,6 +656,7 @@ KGA Gartenbauverein Staaken F:Orchard -7452,14340 -7457,14317 -7457,14111 -7302,
Kolonie Neuland F:Orchard -6611,14302 -6576,14303 -6477,14321 -6469,14390 -6454,14392 -6454,14392 -6451,14413 -6442,14535 -6438,14609 -6438,14770 -6439,14837 -6435,14849 -6591,14912 -6605,14852 -6646,14553 -6654,14433 -6603,14427 -6611,14302
#: by: http://www.kulturbuch-verlag.de/Service/amtsblatt-fur-berlin/kostenloser-lese-service/pdfl/08re.pdf/file?y=2013 (Name)
Park an der S�dpanke F:P 8455,13953 8479,13967 8300,14258 8284,14251 8265,14211 8326,14129 8362,14021
+KGA An der S�dostallee F:Orchard 17056,6133 17049,6125 17127,6029 17144,5986 17304,5780 17459,5634 17570,5499 17601,5551 17563,5592 17604,5638 17094,6170
#############################################################################
# in Potsdam
Neuer Garten F:P -12265,-418 -12370,-354 -12582,127 -12332,585 -12323,635 -12302,718 -12276,831 -12212,1201 -12166,1384 -11949,1261 -11810,1228 -11638,1297 -11565,1304 -11521,1240 -11515,1167 -11547,1081 -11533,982 -11474,868 -11370,814 -11327,772 -11476,602 -11667,656 -11647,755 -11730,928 -11844,939 -11869,839 -11959,744 -12032,558 -12052,345 -12141,185 -12261,123 -12307,-6 -12303,-256 -12254,-335 -12214,-346 -12143,-260 -12064,-284
View
4 data/fragezeichen
@@ -910,8 +910,7 @@ Stra
Zufahrt von der Kettinger Str. zur Stra�e 433: Qualit�t? ? 10089,960 10035,1000 9987,1031
Zufahrt von der Kettinger Str. zur Stra�e 433: Qualit�t? ? 10067,905 10011,942 9950,985
Elsa-Rendschmidt-Weg: Wieviele Stufen hat die Treppe zur Sarkauer Allee? ? -1574,11484 -1593,11501
-(Waldweg): Qualit�t? F�hrt hier die Route 6 entlang? ? 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1524,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 902,23844
-F�hren hier die Routen 3 und 6 entlang? ? 905,24113 931,23965 902,23844
+F�hrt hier auch die Route 3 entlang? ? 873,24112 904,23964 875,23836
Glasow - Rotberg: Qualit�t? ? 13781,-6410 13788,-6462 13727,-6505 14232,-6903 14289,-7003 14644,-7186 16251,-6520
Grenzweg (Mahlow): Qualit�t? ? 12251,-4600 13289,-4660
Radweg zwischen Gro� Schulzendorf und Ludwigsfelde: existiert bereits der Radweg? Qualit�t? ? 7638,-14868 7475,-14774 7135,-14839 5497,-15134 4880,-15498 4580,-15515 4453,-15366 4282,-15325 4048,-14854 3323,-14135
@@ -1207,7 +1206,6 @@ Tongrubenweg: Qualit
(Am Gr�ng�rtel - Weg zwischen Triftstr. und Eichborndamm): Qualit�t? Nachts beleuchtet? ? 4597,20508 4626,20577
Neuendorfer Str.: existieren Radspuren in der Neuendorfer Str., und wenn ja, von wo bis wo? ?::inwork -2883,15571 -2856,15687 -2869,15782 -2886,15867 -2915,15994 -3040,16246
Joachim-Friedrich-Str.: existieren Radspuren in der Joachim-Friedrich-Str.? ?::projected 3067,9592 3069,9622 3083,9796 3092,9886 3108,10069 3111,10116 3132,10499
-Lauenburger Str.: wurde die gesamte Lauenburger Str. (oder Teile davon) als Fahrradstra�e ausgewiesen? ?::projected 5870,4992 5905,5088 5927,5182 5962,5296 5993,5422 6007,5785 6007,5882 6001,5974 6008,6067 6019,6087 6014,6160 5984,6233 5918,6301 5860,6367 5803,6403
Windthorststr.: Qualit�t der Verl�ngerung? Ausschilderung? ? 22552,11029 22554,11049 22490,11133 22469,11138
Seeadlerweg: Qualit�t? Wo genau befindet sich die Stra�e (m�glichst mit GPS-Track)? ? 16487,-163 16513,-211 16568,-313 16589,-353
Fischadlerweg: Qualit�t? Wo genau befindet sich die Stra�e (m�glichst mit GPS-Track)? ? 16513,-211 16496,-273 16525,-338 16542,-376
View
32 data/fragezeichen-orig
@@ -89,15 +89,15 @@ M
Skalitzer/Gitschiner Str.: werden hier Radspuren markiert? ?::projected 11335,10375 11316,10372 11130,10326 11117,10326 10975,10334 10871,10322 10708,10312 10605,10312 10363,10303 10122,10294 9948,10280
#
#: XXX Bauma�nahme 2.23 (Realisierung nach 2011) vvv
-#: last_checked: 2013-02-22 vvv
+#: last_checked: 2013-03-08 vvv
Stra�e der Pariser Kommune: werden hier die fehlenden Radspuren noch markiert? ?::projected; 12758,11915 12726,11851 12681,11741 12645,11673
Stra�e der Pariser Kommune: werden hier die fehlenden Radspuren noch markiert? ?::projected; 12551,11515 12497,11459
Stra�e der Pariser Kommune: werden hier die fehlenden Radspuren noch markiert? ?::projected 12833,12154 12850,12286 12869,12425 12891,12549
#: last_checked ^^^
#: XXX ^^^
#
#: XXX Bauma�nahme 1.39 (Realisierung in 2011)
-#: last_checked: 2013-02-22
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-06-01
Br�ckenstr./K�penicker Str.: werden hier Radspuren markiert? ?::projected 11325,12021 11283,11876 11242,11720 11155,11750
#
@@ -176,8 +176,8 @@ Weg 1 im KGA Hochspannung: wird hier eine L
Karl-Marx-Str.: wann werden hier die Radspuren markiert? ?::projected 13085,6925 13122,6717 13126,6687 13141,6651 13195,6560 13236,6489
#
#: XXX Bauma�nahme 9.16 (Realisierung nach 2011)
-#: last_checked: 2011-10-21
-#: next_check: 2013-03-01
+#: last_checked: 2013-03-09
+#: next_check: 2013-06-09
Kiefholzstr.: werden hier Radspuren markiert? ?::projected 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445
#
#: XXX Bauma�nahme 9.19 (Realisierung nach 2011)
@@ -191,7 +191,7 @@ Blaschkoallee: werden hier Radwege/spuren in Richtung Osten entstehen? ?::projec
M�ggelseedamm: entstehen hier Radwege/spuren, insbesondere Richtung Westen? ?::projected 25010,4807 24936,4838 24798,4895 24681,4943 24074,5279 23950,5342
#
#: by: Tagesspiegel vom 2013-03-01 vvv
-#: last_checked: 2013-02-11
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-09-01
Warschauer Str: Radspuren f�r 2013 geplant ?::projected 13588,11490 13603,11538 13651,11731 13696,11920 13745,12118
#: last_checked: 2013-01-05
@@ -248,7 +248,8 @@ Wassersportallee: wird hier eine Fu
Stra�e 6 (Mariendorf): wird in Zukunft vielleicht entstehen ? 9099,4204 9079,4376
#
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/bvv-online/___tmp/tmp/45081036151900222/151900222/00079726/26-Anlagen/01/DRS0047VK.pdf (Bebauungsplan 9 - 47)
-#: next_check: 2013-05-01
+#: last_checked: 2013-03-09
+#: next_check: 2013-07-09
Uferweg: wird verl�ngert, wann? ?::projected 18650,5707 18604,5898 18420,6009
#
#: by: http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4086&options=4 vvv
@@ -377,7 +378,7 @@ Treskowallee/Waldowallee: nach den Bauarbeiten wird hier eine Ampel existieren;
#
#: by: http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/vermessung/b-plaene/b-plaene/B-V-3.jpg
#: by: http://www.kulturbuch-verlag.de/Service/amtsblatt-fur-berlin/kostenloser-lese-service/pdfl/42re.pdf/file?y=2012
-#: last_checked: 2013-02-15
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-06-01
Planstra�e C: Einfahrten existieren noch, aber statt einer Stra�e ist hier nur ein Parkplatz ?::projected 12926,11224 12848,11093
#
@@ -388,10 +389,12 @@ Weg im Stadtgarten Moabit: Qualit
#
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4359&options=4 vvv
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/bvv-online/___tmp/tmp/45081036167532448/167532448/00083455/55-Anlagen/01/DRS0260VB.pdf vvv
-#: next_check: 2013-04-01 vvv
+#: last_checked: 2013-03-09 vvv
+#: next_check: 2013-08-09 vvv
Wasserstr.: geplante Stra�e in Niedersch�neweide ?::projected 17477,6031 17639,6227
Uferstr.: geplante Stra�e in Niedersch�neweide ?::projected 17639,6227 17843,6083 17900,6072
#: next_check ^^^
+#: last_checked ^^^
#: by: ^^^
#: by: ^^^
#
@@ -890,7 +893,6 @@ Malchower Str.: wo sind hier die Bauarbeiten? Behinderungen f
#
Gei�enweide - Blenheimstr.: gibt es f�r Radfahrer eine Verbindung? Qualit�t? Nachts beleuchtet? ? 21122,14713 21201,14994 21312,15268
westlicher Wuhlewanderweg: Qualit�t? Nachts beleuchtet? Ausschilderung? ? 22124,13606 22362,13865 22415,14151 22679,14450 22552,14777 22460,14820 22382,14908 22343,15115
-Weg durch die KGA An der S�dostallee: kann man hier durchfahren? Schranken? ? 17094,6170 17083,6099 17736,5441
Upstallweg - Richterstr.: existiert f�r Radfahrer eine Verbindung? Qualit�t? ? 9264,3874 9226,3870 9214,3922
Bruno-Taut-Str. - Am Gartenstadtweg: existiert f�r Radfahrer eine Verbindung? Ausschilderung? Qualit�t? Nachts beleuchtet? ? 21783,668 21679,596
Mauerweg - Schirpitzer Weg: existiert f�r Radfahrer eine Verbindung? Ausschilderung? Qualit�t? Nachts beleuchtet? ? 18608,232 18232,745
@@ -915,8 +917,6 @@ Lindenstr. (Schm
#
# REMOVED (ein �hnlicher Weg am Stadion Buschallee ist nun eingezeichnet --- vielleicht wird hier mal ein paralleler Weg existieren?) --- Fauler See - Hansastr.: Qualit�t und Lage der Verbindung? Nachts beleuchtet? ? 15965,16482 15743,16689 15662,16656
#
-#: XXX ein Teil ist N, ein Teil wohl NN (der s�dliche)
-Oststr. - S�dostallee: Qualit�t? Beleuchtung? ? 17455,5355 17416,5388 17479,5463
#: by: http://www.kulturbuch-verlag.de/Service/amtsblatt-fur-berlin/kostenloser-lese-service/pdfl/43re.pdf/file?y=2012
#: by: http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/bvv-online/___tmp/tmp/45081036124679844/124679844/00052517/17-Anlagen/08/8_B-Planentwurf.pdf (Lageplan)
#: XXX fehlt bei Berlin.coords.data PLZ=14195
@@ -2494,9 +2494,7 @@ Zufahrt von der Kettinger Str. zur Stra
Zufahrt von der Kettinger Str. zur Stra�e 433: Qualit�t? ? 10067,905 10011,942 9950,985
#
Elsa-Rendschmidt-Weg: Wieviele Stufen hat die Treppe zur Sarkauer Allee? ? -1574,11484 -1593,11501
-#: XXX berlinsis meint hierzu: "fester Waldweg, Q2" (falls er diesen Weg �berhaupt meint)
-(Waldweg): Qualit�t? F�hrt hier die Route 6 entlang? ? 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1524,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 902,23844
-F�hren hier die Routen 3 und 6 entlang? ? 905,24113 931,23965 902,23844
+F�hrt hier auch die Route 3 entlang? ? 873,24112 904,23964 875,23836
#
#: XXX laut osm surface=paved, kein allgemeiner motorisierter Verkehr
Glasow - Rotberg: Qualit�t? ? 13781,-6410 13788,-6462 13727,-6505 14232,-6903 14289,-7003 14644,-7186 16251,-6520
@@ -3072,8 +3070,9 @@ Neuendorfer Str.: existieren Radspuren in der Neuendorfer Str., und wenn ja, von
#: next_check: 2013-01-01
Joachim-Friedrich-Str.: existieren Radspuren in der Joachim-Friedrich-Str.? ?::projected 3067,9592 3069,9622 3083,9796 3092,9886 3108,10069 3111,10116 3132,10499
#
-#: last_checked: 2012-06-09 (an der Bergstr.)
-#: next_check: 2013-01-01
+#: by: http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=2867
+#: last_checked: 2013-03-06 (by Joachim Nottebaum)
+#: next_check: 2013-08-06
Lauenburger Str.: wurde die gesamte Lauenburger Str. (oder Teile davon) als Fahrradstra�e ausgewiesen? ?::projected 5870,4992 5905,5088 5927,5182 5962,5296 5993,5422 6007,5785 6007,5882 6001,5974 6008,6067 6019,6087 6014,6160 5984,6233 5918,6301 5860,6367 5803,6403
Windthorststr.: Qualit�t der Verl�ngerung? Ausschilderung? ? 22552,11029 22554,11049 22490,11133 22469,11138
#
@@ -3126,6 +3125,7 @@ Am R
#: by: http://farm9.staticflickr.com/8020/7599711312_1407440291_c.jpg (noch in Bau)
#: XXX bei osm bereits eingetragen, allerdings teilweise ohne Stra�ennamen (2013-02)
Ellen-Widmann-Pfad: Existiert die Stra�e schon? Qualit�t? Wo liegt die Stra�e genau? ? 3750,2285 3830,2285
+#: XXX bei osm mit Stra�ennamen eingetragen (2013-03) (living street)
Ines-Bolla-Pfad: Existiert die Stra�e schon? Qualit�t? Wo liegt die Stra�e genau? ? 3747,2335 3854,2332
Maggy-Breittmayer-Pfad: Existiert die Stra�e schon? Qualit�t? Wo liegt die Stra�e genau? ? 3747,2383 3880,2382
#: next_check ^^^
View
13 data/gesperrt
@@ -161,7 +161,7 @@ Baerwaldstr. 1 10361,9755 10357,9813 10424,9958 10467,10051 10500,10081
Baerwaldstr. 1 10500,10081 10513,10038 10480,9949 10408,9800 10361,9755
Dittersbacher Weg 1 7865,3344 7852,3183
Anzengruberstr. 1 12865,8346 12689,8289
-Nalepastr. am Rundfunkgeb�ude 2 17076,8443 17059,8097
+Nalepastr. am Rundfunkgeb�ude 2 17065,8396 17059,8097
Kirchstr. 1 22196,4847 22240,4768 22246,4711 22284,4653 22314,4604
Kietzer Str. 1s 22372,4496 22383,4470
Ontarioseestr. 1 18577,10023 18408,10041
@@ -900,7 +900,6 @@ Lindenallee 1s 1429,11523 1403,11428
Gramzow (Dorfstr.?) 1s 49779,90206 49841,90479
Alt-Tegel 1s 1668,20156 1753,20191 1907,20265
Alt-Tegel 1s 1668,20156 1529,20131 1543,20060 1630,20097 1668,20156
-Am Treptower Park: entgegen der Richtung auf dem Parkstreifen 1s 14739,8919 14614,9052 14563,9106 14529,9141 14443,9233 14382,9299 14242,9448 14179,9515 14089,9610
May-Ayim-Ufer 1s 13206,10651 13077,10747
Jahnstr. (KW) 1s 26243,-12300 26028,-12312
Seestr. (Potsdam) 1s -11581,559 -11584,452
@@ -977,8 +976,8 @@ Stra
Hauptstr. (Rummelsburg) [Wohngebiet] -> Hauptstr.: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 15358,10562 15404,10633 15379,10651
Hauptstr. -> Hauptstr. (Rummelsburg) [Wohngebiet]: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 15639,10469 15404,10633 15358,10562
Stra�enbahntrasse 3nocross::ignrte 16004,10204 16114,10123 16138,10105
-Hauptstr. -> Friedrich-Jacobs-Promenade: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 16138,10105 16114,10123 16063,10050
-Friedrich-Jacobs-Promenade -> Hauptstr.: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 16063,10050 16114,10123 16004,10204
+Hauptstr. -> Friedrich-Jacobs-Promenade: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 16138,10105 16114,10123 16066,10054
+Friedrich-Jacobs-Promenade -> Hauptstr.: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 16066,10054 16114,10123 16004,10204
Gr�nstreifen 3nocross::ignrte 13644,14915 13744,15018 13823,15111
Kniprodestr. -> Altenescher Weg: Gr�nstreifen 3::igndisp 13823,15111 13744,15018 13856,14944
Altenescher Weg -> Kniprodestr.: Gr�nstreifen 3::igndisp 13856,14944 13744,15018 13644,14915
@@ -1901,8 +1900,6 @@ Stra
Landsberger Chaussee -> Ludwigsfelder Str.: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 23159,16086 22974,16139 22961,16077
Ludwigsfelder Str. -> Landsberger Chaussee: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 22961,16077 22974,16139 22771,16194
Mittelstreifen 3nocross::ignrte 23404,5325 23403,5385 23402,5483
-Salvador-Allende-Str. [Abzweig] -> Salvador-Allende-Str.: Mittelstreifen 3::igndisp 23428,5382 23403,5385 23404,5325
-Salvador-Allende-Str. -> Salvador-Allende-Str. [Abzweig]: Mittelstreifen 3::igndisp 23402,5483 23403,5385 23428,5382
Stra�enbahntrasse 3nocross::ignrte 23660,5477 23728,5446 23822,5403 23851,5389
F�rstenwalder Damm -> Ahornweg: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 23822,5403 23728,5446 23691,5368
Ahornweg -> F�rstenwalder Damm: Stra�enbahntrasse 3::igndisp 23691,5368 23728,5446 23660,5477
@@ -2149,6 +2146,10 @@ tragen (Treppe, ca. 20 Stufen) 0:25:-12 19160,14935
tragen (Treppe) 0:30:70 89344,-5795
tragen, langgezogene Stufen (13 Stufen) 0:25:-168 20704,1383
tragen (31 Stufen oder Kinderwagenrampe) 0:40:-256 13168,21706
+Schranke (lichte Breite 100cm) BNP:3:33:trailer=10 17459,5634
+Schranke (offen) BNP:0:-37 17070,6115
+Schranke BNP:3:-242:trailer=10 -6681,9964
+Schranke, sehr eng BNP:10:-52:trailer=20 -8274,10938
Schranke BNP:3:3:trailer=10 -6924,13570
Dr�ngelgitter BNP:3:-156:trailer=10 -5118,8290
Dr�ngelgitter BNP:3:-166:trailer=10 -5094,8391
View
22 data/gesperrt-orig
@@ -187,9 +187,10 @@ Dittersbacher Weg 1 7865,3344 7852,3183
Anzengruberstr. 1 12865,8346 12689,8289
#: XXX Nalepastr. wird in Zukunft wieder ge�ffnet
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/bvv-online/___tmp/tmp/45081036151900222/151900222/00081950/50-Anlagen/01/DRS0182VB.pdf (Pl�ne)
-#: last_checked: 2012-07-19
-#: next_check: 2013-04-01
-Nalepastr. am Rundfunkgeb�ude 2 17076,8443 17059,8097
+#: XXX_osm: in osm: access=private statt access=no, aber das ist wohl falsch
+#: last_checked: 2013-03-09
+#: next_check: 2013-07-09
+Nalepastr. am Rundfunkgeb�ude 2 17065,8396 17059,8097
Kirchstr. 1 22196,4847 22240,4768 22246,4711 22284,4653 22314,4604
Kietzer Str. 1s:q3 22372,4496 22383,4470
# REMOVED (hier keine Einbahnstra�e, nur eine Sackgasse) --- Ontarioseestr. 1 18552,10135 18577,10023
@@ -1188,7 +1189,6 @@ Lindenallee 1s:q3 1429,11523 1403,11428
Gramzow (Dorfstr.?) 1s:q1 49779,90206 49841,90479
Alt-Tegel 1s:q3 1668,20156 1753,20191 1907,20265
Alt-Tegel 1s:q3 1668,20156 1529,20131 1543,20060 1630,20097 1668,20156
-Am Treptower Park: entgegen der Richtung auf dem Parkstreifen 1s:q1 14739,8919 14614,9052 14563,9106 14529,9141 14443,9233 14382,9299 14242,9448 14179,9515 14089,9610
May-Ayim-Ufer 1s:q1 13206,10651 13077,10747
Jahnstr. (KW) 1s 26243,-12300 26028,-12312
Seestr. (Potsdam) 1s -11581,559 -11584,452
@@ -1841,7 +1841,13 @@ tragen (31 Stufen oder Kinderwagenrampe) 0:40 13168,21706
#
# Kinderanh�nger wie der Chariot Captain XL sind 87cm breit
#
+Schranke (lichte Breite 100cm) BNP:3::trailer=10 17459,5634
+#: note: immer offen?
+Schranke (offen) BNP:0 17070,6115
#: by: Stefan Klinkusch vvv
+Schranke BNP:3::trailer=10 -6681,9964
+#: note: Durchfahrt durch einen ungl�cklich platzierten Schildermast und einen Baum sehr eng
+Schranke, sehr eng BNP:10::trailer=20 -8274,10938
Schranke BNP:3::trailer=10 -6924,13570
Dr�ngelgitter BNP:3::trailer=10 -5118,8290
Dr�ngelgitter BNP:3::trailer=10 -5094,8391
@@ -2237,7 +2243,7 @@ Dr
#: temporary: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
#: section in Berlin vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
#
-#: last_checked: 2013-01-08
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-06-01
#: XXX siehe auch Eintrag zur Friedrichsbr�cke in handicap_s-orig
Spreeufer: wegen Bauarbeiten an der Friedrichsbr�cke gesperrt 2:inwork 10166,12777 10105,12855
@@ -2260,7 +2266,7 @@ Am Teltowkanal: gesperrt 2:inwork 16503,3464 15892,3932
#: by: http://www.sanierung-berlin.de/sanwa/Projekte/Helsingforser_Platz/Helsingf_Platz_Fugmann_Pr_sentation.pdf
#: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/stadtumbau/Helsingforser-Platz.6562.0.html
#: XXX siehe auch Eintr�ge in handicap_s-orig
-#: last_checked: 2013-02-25
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-05-01
Helsingforser Str.: Bauarbeiten, auch der Gehweg ist nicht passierbar 2:inwork 13496,11384 13427,11431
#
@@ -2317,7 +2323,7 @@ Zur Monumentenhalle: Stra
#: next_check: 2013-01-01
Billy-Wilder-Promenade: wegen Bauarbeiten an umliegenden Wohnh�usern gesperrt 2:inwork 2528,1501 2584,1376
#
-#: last_checked: 2013-02-05
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-04-01
Marx-Engels-Forum: wegen U-Bahn-Bauarbeiten Durchgang zur Rathausstr. nicht m�glich 2:inwork 10411,12471 10422,12395
#
@@ -2426,7 +2432,7 @@ Adele-Schreiber-Krieger-Str.: Bauarbeiten, gesperrt 2:inwork 8737,12757 8596,127
# REMOVED --- #: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1002/nachricht3772.html --- #: next_check: 2010-10-01 --- Br�cke �ber A10: Sperrung vom 15.02.2010 bis 01.10.2010 2:inwork 15337,24593 15490,24848
# REMOVED --- #: last_checked: 2010-09-11 --- #: next_check: 2010-12-31 --- #: XXX der Neubau wird "N" oder "NH" sein und Radwege haben --- #: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_0907/nachricht3563.html --- #: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1005/nachricht3870.html --- #: by: http://www.altglienicke.de/aktuell.php : Sperrung aufgehoben (20.05.11) --- Wegedornbr�cke: Vollsperrung, Neubau 2:inwork 20385,593 20442,564 20510,530 20534,501
#
-#: last_checked: 2013-03-02
+#: last_checked: 2013-03-09
#: next_check: 2013-03-15
#: XXX abh�ngiger Eintrag in vorfahrt-orig sowie in ampeln-orig (auskommentierte Ampel)
Kynaststra�e: Bauarbeiten im s�dlichen Abschnitt 2:inwork 14652,10201 14724,10297 14766,10372 14797,10476 14805,10518
View
1 data/gesperrt_car
@@ -1504,3 +1504,4 @@ Frankfurter Allee -> zur Pablo-Neruda-Bibliothek: Mittelstreifen 3::igndisp 1420
Schlo�platz - Rathausbr�cke 3 10199,12251 10285,12306 10357,12356
Europaplatz 1 8015,13303 7938,13302
Am Kupfergraben 1 9754,12775 9815,12705 9870,12657
+Am Treptower Park 1 14739,8919 14614,9052 14563,9106 14529,9141 14443,9233 14382,9299 14242,9448 14179,9515 14089,9610
View
2 data/gesperrt_car-orig
@@ -890,3 +890,5 @@ Schlo
Europaplatz 1 8015,13303 7938,13302
#: note: die Regelung f�r Radfahrer ist nicht ganz eindeutig --- teilweise gibt es explizit "Radfahrer frei"-Schilder, z.B. beim Abbiegen, teilweise fehlen sie
Am Kupfergraben 1 9754,12775 9815,12705 9870,12657
+#: note: Radfahrer benutzen den asphaltierten Parkstreifen, der entgegen der Einbahnstra�enrichtung freigegeben ist
+Am Treptower Park 1 14739,8919 14614,9052 14563,9106 14529,9141 14443,9233 14382,9299 14242,9448 14179,9515 14089,9610
View
14 data/green
@@ -331,10 +331,10 @@ Stahnsdorfer Damm: Wald green2 -4184,400 -3875,88
Wundtstr./Herbartstr: entlang des Lietzensees green1 2770,11484 2631,11371 2365,11179 2346,11147 2340,11045 2372,10941 2476,10790 2498,10665
Lietzenseeufer green1 2621,11190 2748,11206 2806,11241 2871,11211
Ruppiner Chaussee green2 1470,21205 1427,21237 1347,21428 1254,21718 1138,21895 919,22068 488,22275
-Tegeler Forst green2 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
-Tegeler Forst green2 902,23844 808,23760 747,23640 716,23487 724,23349 744,23034 709,22828 707,22719 695,22694
-Rote Chaussee: Tegeler Forst green2 -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 831,24054 905,24113
-Am Eichenhain: Tegeler Forst green2 902,23844 931,23965 905,24113 872,24330
+Tegeler Forst green2 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
+Tegeler Forst green2 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+Rote Chaussee: Tegeler Forst green2 -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 825,24068 873,24112
+Am Eichenhain: Tegeler Forst green2 875,23836 904,23964 873,24112 872,24330
(Mauerweg Frohnau-Heiligensee) green2 1732,27549 1729,27282 1905,26983 1896,26788 1869,26304 1832,26248 1595,26061 1410,25993 990,25895 442,25997 415,25974 413,25823 418,25771 565,25332 585,25069 600,24882 575,24601 105,24545 -382,24522 -708,24577 -802,24541 -972,24498 -1655,24428 -1940,24464 -1953,24435
Heiligenseestr. green1 -410,21496 -249,21420 -130,21396 415,21334 469,21303 598,21257 886,21221 1282,21118 1470,21205
Konradsh�her Str. green1 -130,21396 -140,21098 -214,20991 -234,20896 -329,20685 -842,20200 -1202,19877
@@ -795,9 +795,9 @@ Ede-und-Unku-Weg green1 15140,11811 15122,11834 15121,11899
Slatdorpweg green1 -1637,3596 -1495,3509 -1478,3498 -1460,3487 -1144,3276
(Marienfelder Allee - Hildburghauser Str., Gr�nzug) green2 7501,83 7231,236 7032,533 7023,694 7058,844
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn) green2 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee) green2 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee) green2 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
Am Alten Fenn green2 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-K�nigsheide green2 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+K�nigsheide green2 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
K�nigsheide green2 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
K�nigsheide green2 16670,5473 16569,5380 16497,5323 16320,5187 16279,5170
Strandschlo�weg green1 23368,3894 23442,3892 23749,3883 23925,3886 24147,3888 24321,3886
@@ -1086,3 +1086,5 @@ Lankegrabenpark green2 7364,3193 7409,3331 7458,3451
(Stieglakebecken - Cosmarweg) green2 -6911,13372 -6908,13129
(Cosmarweg - Richard-M�nch-Str.) green2 -6898,13126 -6906,12972 -6959,12986
(Cosmarweg - G�rtnereiring) green2 -6828,13106 -6781,12965 -6705,12735 -6717,12678
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee) green2 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) green2 344,22346 670,22646
View
14 data/green-orig
@@ -331,10 +331,10 @@ Stahnsdorfer Damm: Wald green2 -4184,400 -3875,88
Wundtstr./Herbartstr: entlang des Lietzensees green1 2770,11484 2631,11371 2365,11179 2346,11147 2340,11045 2372,10941 2476,10790 2498,10665
Lietzenseeufer green1 2621,11190 2748,11206 2806,11241 2871,11211
Ruppiner Chaussee green2 1470,21205 1427,21237 1347,21428 1254,21718 1138,21895 919,22068 488,22275
-Tegeler Forst green2 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
-Tegeler Forst green2 902,23844 808,23760 747,23640 716,23487 724,23349 744,23034 709,22828 707,22719 695,22694
-Rote Chaussee: Tegeler Forst green2 -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 831,24054 905,24113
-Am Eichenhain: Tegeler Forst green2 902,23844 931,23965 905,24113 872,24330
+Tegeler Forst green2 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
+Tegeler Forst green2 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+Rote Chaussee: Tegeler Forst green2 -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 825,24068 873,24112
+Am Eichenhain: Tegeler Forst green2 875,23836 904,23964 873,24112 872,24330
(Mauerweg Frohnau-Heiligensee) green2 1732,27549 1729,27282 1905,26983 1896,26788 1869,26304 1832,26248 1595,26061 1410,25993 990,25895 442,25997 415,25974 413,25823 418,25771 565,25332 585,25069 600,24882 575,24601 105,24545 -382,24522 -708,24577 -802,24541 -972,24498 -1655,24428 -1940,24464 -1953,24435
Heiligenseestr. green1 -410,21496 -249,21420 -130,21396 415,21334 469,21303 598,21257 886,21221 1282,21118 1470,21205
Konradsh�her Str. green1 -130,21396 -140,21098 -214,20991 -234,20896 -329,20685 -842,20200 -1202,19877
@@ -815,9 +815,9 @@ Slatdorpweg green1 -1637,3596 -1495,3509 -1478,3498 -1460,3487 -1144,3276
#: by: Bernhard Husch:
(Marienfelder Allee - Hildburghauser Str., Gr�nzug) green2 7501,83 7231,236 7032,533 7023,694 7058,844
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn) green2 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee) green2 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee) green2 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
Am Alten Fenn green2 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-K�nigsheide green2 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+K�nigsheide green2 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
K�nigsheide green2 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
K�nigsheide green2 16670,5473 16569,5380 16497,5323 16320,5187 16279,5170
Strandschlo�weg green1 23368,3894 23442,3892 23749,3883 23925,3886 24147,3888 24321,3886
@@ -1114,3 +1114,5 @@ Lankegrabenpark green2 7364,3193 7409,3331 7458,3451
(Stieglakebecken - Cosmarweg) green2 -6911,13372 -6908,13129
(Cosmarweg - Richard-M�nch-Str.) green2 -6898,13126 -6906,12972 -6959,12986
(Cosmarweg - G�rtnereiring) green2 -6828,13106 -6781,12965 -6705,12735 -6717,12678
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee) green2 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) green2 344,22346 670,22646
View
16 data/handicap_s
@@ -4,12 +4,13 @@
#: note: "Parkweg" sollte hier vielleicht nicht verwendet werden, sondern nur in qualitaet_s-orig? Oder wenigstens die gleichen Wege nicht in beiden Dateien so benannt werden? Oder wenigstens beim Ausgeben der Routenliste doppelte ausfiltern?
#:
Modersohnstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14134,11272 14181,11434
+Holteistr.: Gleisbauarbeiten, Fahrbahn Richtung Norden gesperrt q4::inwork; 14639,11512 14710,11626
Helmerdingstr.: Bauarbeiten q3::inwork 14465,11195 14442,11101
Helsingforser Platz: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg q4::inwork 13473,11456 13427,11431
Marchlewskistr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q2::inwork; 13366,11651 13295,11792
R�dersdorfer Str.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg q3::inwork 12740,12128 12575,12223
-G�rtnerstr.: Baustelle, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14247,11681 14272,11775
Alt-Stralau: Asphaltierungsarbeiten unter der Br�cke, Fahrbahn gesperrt, Gehweg passierbar q3::inwork 14652,10201 14558,10264
+Markgrafendamm - Modersohnstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, enger Gehweg kann benutzt werden q3::inwork 14672,10760 14564,10792
Friedrichstr.: Fahrbahn zwischen Unter den Linden und Mittelstra�e gesperrt, Ausweichen auf Gehweg m�glich q4::inwork 9343,12464 9358,12351
Friedrichstr. (Mitte): Fahrbahn wegen Bauarbeiten gesperrt, Ausweichen auf Gehweg schiebend m�glich q4::inwork 9358,12351 9369,12253 9373,12197
Charlottenstr.: Einbahnstra�enregelung q4::inwork; 9475,12365 9489,12263 9496,12215
@@ -28,8 +29,8 @@ Oberwallstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt q4::inwork 9875,12257 9869,12297
Oberwallstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt q3::inwork 9869,12297 9852,12409
Rathausstr.: Fu�g�nger, enge Stelle vor dem Roten Rathaus q2::inwork 10601,12521 10704,12595
Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10437,11352 10256,11160
-Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10437,11352 10489,11405
-Neue Gr�nstr.: Fahrbahn gesperrt wegen Bauarbeiten q4::inwork 10389,11390 10446,11470
+Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10489,11405 10437,11352
+Neue Gr�nstr.: Einbahnstra�enregelung wegen Bauarbeiten in der Alten Jakobstr. q3::inwork; 10389,11390 10446,11470
Burgstra�e: Bauarbeiten, Einbahnstra�enregelung q4::inwork; 10166,12777 10132,12941
Anna-Louisa-Karsch-Str.: vor der Friedrichsbr�cke auf den linken Gehweg fahren q3::inwork; 10264,12826 10166,12777
Am Zirkus: Baustelle, Einbahnstra�e q3::inwork; 9167,13046 9239,12923
@@ -481,7 +482,7 @@ Grazer Platz: Fu
Achenbachpromenade: Fu�g�nger, Radfahren erlaubt q1 8763,8780 8748,8587 8722,8527 8715,8459
Wildensteiner Str.: enge Stra�e q1 18528,8331 18416,8163 18365,8094 18333,8059
Linienstr./Oranienburger Str.: Fu�g�nger q2 9225,13389 9296,13397
-Fontanestr.: zwei Schwellen, k�nnen umfahren werden q1 18240,6845 18254,6679
+Fontanestr.: zwei Schwellen, k�nnen evtl. umfahren werden q1 18240,6845 18254,6679
Triniusstr.: zwei Schwellen, k�nnen umfahren werden q1 18417,6775 18339,6660
Kiautschoustr.: Fu�g�nger, Bordsteine q3 6837,14848 6853,14854
(Warschauer Br�cke - Tamara-Danz-Str.): Fu�g�nger, Bordsteine q4 13493,11217 13513,11206 13503,11179 13479,11147
@@ -660,7 +661,7 @@ Don-Ugoletti-Platz - Regattastr.: Fu
Ede-und-Unku-Weg: Fu�g�nger, Radfahren erlaubt q1 15140,11811 15122,11834 15121,11899
Chiemseestr.: enge Stra�e q1 22204,1496 22334,1553
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn): eng q3 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee): teilweise recht eng, Anh�nger sollten parallelen Weg benutzen q2 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): teilweise recht eng, Anh�nger sollten parallelen Weg benutzen q2 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
(D�meritzstr. - D�meritzsee): Radfahren verboten q4 32512,2621 32558,2562
(Lindenstr. - Bahnhofstr.): gemeinsamer Rad- und Gehweg q1 22017,5159 22046,5305 22043,5346
Waldpromenade: eng q2 23792,7861 23710,7940 23668,7967
@@ -1110,6 +1111,8 @@ Eyke-von-Repkow-Platz: einige Fu
(Rhinstr. - Am M�hlenberg): einige Fu�g�nger, Rampe q1 18220,11710 18242,11793 18258,11827
(Kolonie Sanssouci): einige Fu�g�nger q1 16488,10381 16297,10636 16246,10641
M�ggelstr., Hausdurchfahrt: einige Fu�g�nger q1 14837,11706 14856,11740
+(Bushaltenstelle und Stra�enbahnwendestelle Sch�neweide): ggfs. Gehwege benutzen q4 17736,5441 17675,5521 17588,5573 17578,5566
+(Fr�bel-Kindergarten - Oststr.): Fu�g�nger, Kindergarten q3 17416,5388 17455,5355
(Bleicheroder Str. - Pasewalker Str.): Fu�g�nger q3 11805,19071 11895,19183 11927,19308
Ebersstr.: Sch�ler q2 7242,8586 7288,8635
Stra�e 103 (Niedersch�nhausen): enge Stra�e q1 10914,20065 11051,19789
@@ -1906,7 +1909,7 @@ Narzissenpfad: enge Stra
(Am Rosenanger - Am Sandkrug, Entenschnabel): stark absch�ssig, eine 30cm-Stufe q4; 3462,24702 3489,24659 3535,24626
(Am Sandkrug, Entenschnabel - Am Rosenanger): starke Steigung, eine 30cm-Stufe q4; 3535,24626 3489,24659 3462,24702
(Lankegrabenpark): langsam befahrbar, eng, Hundebetrieb q3 7364,3193 7409,3331 7458,3451
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: Fu�g�nger q1 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: Fu�g�nger q1 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
Dennewitzplatz: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 7906,10098 7866,9918
Eichborndamm: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 4240,19019 4232,18981
Richterstr.: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 22092,999 22120,886
@@ -2002,7 +2005,6 @@ Ahornallee: gegen die Einbahnstra
Lindenallee: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 1429,11523 1403,11428
Alt-Tegel: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 1668,20156 1753,20191 1907,20265
Alt-Tegel: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 1668,20156 1529,20131 1543,20060 1630,20097 1668,20156
-Am Treptower Park: entgegen der Richtung auf dem Parkstreifen: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q1::igndisp; 14739,8919 14614,9052 14563,9106 14529,9141 14443,9233 14382,9299 14242,9448 14179,9515 14089,9610
May-Ayim-Ufer: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q1::igndisp; 13206,10651 13077,10747
Atzpodienstr. (Umgehung auf Gehweg m�glich): gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q3::igndisp; 16485,12384 16509,12518 16564,12513
Halenseestr.: gegen die Einbahnstra�enrichtung, ggfs. schieben q2::igndisp; 2297,9827 2166,10020 2121,10089 2030,10253 1988,10328 1951,10435
View
47 data/handicap_s-orig
@@ -12,44 +12,48 @@
#
# REMOVED --- #: last_checked: 2013-02-15 --- #: next_check: 2013-02-21 --- #: source_id: INKO_113418 --- Oberbaumbr�cke: Umfahrung wegen Baustelle, etwas Zeitverlust q3::inwork; 13332,10832 13305,10789
#
-#: last_checked: 2013-03-03 vvv
+#: last_checked: 2013-03-09 vvv
#: next_check: 2013-03-15 vvv
#: source_id: IM_019476
Modersohnstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14134,11272 14181,11434
# REMOVED --- Dirschauer Str.: Einbahnstra�enregelung wegen Umleitungsstrecke q4::inwork; 13970,11366 14031,11569
#: next_check ^^^
#: last_checked ^^^
#
+#: last_checked: 2013-03-09
+Holteistr.: Gleisbauarbeiten, Fahrbahn Richtung Norden gesperrt q4::inwork; 14639,11512 14710,11626
+#
#: last_checked: 2013-03-03
Helmerdingstr.: Bauarbeiten q3::inwork 14465,11195 14442,11101
#
-#: last_checked: 2013-02-25 vvv
+#: last_checked: 2013-03-08 vvv
#: XXX siehe auch den Eintrag in gesperrt-orig
# REMOVED (Sackgasse) --- Marchlewskistr., Helsingforser Str.: Bauarbeiten, u.U. Ausweichen auf Gehweg q3::inwork; 13473,11456 13496,11384
# REMOVED (Einbahnstra�e) --- Helsingforser Str.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e, u.U. Ausweichen auf Gehweg q3::inwork; 13496,11384 13541,11355
Helsingforser Platz: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg q4::inwork 13473,11456 13427,11431
#: last_checked ^^^
#
-#: last_checked: 2013-02-26
+#: last_checked: 2013-03-08
Marchlewskistr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q2::inwork; 13366,11651 13295,11792
#
-#: last_checked: 2013-02-26 vvv
+#: last_checked: 2013-03-08 vvv
# REMOVED --- R�dersdorfer Str.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg q2::inwork 12822,12067 12740,12128
R�dersdorfer Str.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, Ausweichen auf Gehweg q3::inwork 12740,12128 12575,12223
#: last_checked ^^^
#
-#: source_id: LMS_3261840849
-#: last_checked: 2013-03-03
-G�rtnerstr.: Baustelle, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14247,11681 14272,11775
-# REMOVED --- Bauarbeiten beendet --- Mainzer Str., G�rtnerstr.: Baustelle, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14311,11884 14357,12011
+# REMOVED (fast keine Einschr�nkungen mehr) --- #: source_id: LMS_3261840849 --- #: last_checked: 2013-03-03 --- G�rtnerstr.: Baustelle, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14247,11681 14272,11775
+# REMOVED (Bauarbeiten beendet) --- Mainzer Str., G�rtnerstr.: Baustelle, Einbahnstra�enregelung q3::inwork; 14311,11884 14357,12011
#
-#: last_checked: 2013-03-02
+#: last_checked: 2013-03-09
#: next_check: 2013-03-15
#: XXX abh�ngig von den Arbeiten in der Kynaststr.
#: source_id: IM_018694
#: XXX au�erdem: wahrscheinlich entstehen hier Radspuren, ein Radwegschild h�ngt schon an der westlichen Seite
Alt-Stralau: Asphaltierungsarbeiten unter der Br�cke, Fahrbahn gesperrt, Gehweg passierbar q3::inwork 14652,10201 14558,10264
#
+#: last_checked: 2013-03-09
+Markgrafendamm - Modersohnstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt, enger Gehweg kann benutzt werden q3::inwork 14672,10760 14564,10792
+#
### Mitte ###
#
#: last_checked: 2013-02-11
@@ -125,7 +129,7 @@ Oberwallstr.: Bauarbeiten, Fahrbahn gesperrt q3::inwork 9869,12297 9852,12409
# REMOVED --- #: last_checked: 2012-07-13 --- #: next_check: 2012-09-01 --- Kronenstr./Jerusalemer Str.: Bauarbeiten, Fahrbahn vor der Kreuzung gesperrt q3::inwork 9692,11732 9892,11752
# REMOVED (eigentlich gut zu befahren) --- Revaler Str.: Bauarbeiten, Kreuzung gesperrt, Gehweg kann benutzt werden q4::inwork 14513,11075 14442,11101
#
-#: last_checked: 2013-02-05
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-04-03
#: XXX danach q1 und mit Eintrag unten verkn�pfen, falls hier in Zukunft keine Fahrbahn mehr sein wird
Rathausstr.: Fu�g�nger, enge Stelle vor dem Roten Rathaus q2::inwork 10601,12521 10704,12595
@@ -137,13 +141,13 @@ Rathausstr.: Fu
#: last_checked: 2013-02-25
Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10437,11352 10256,11160
#
-#: last_checked: 2013-02-25 vvv
-Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10437,11352 10489,11405
-# REMOVED (see below) --- Neue Gr�nstr.: Einbahnstra�enregelung wegen Bauarbeiten in der Alten Jakobstr. q3::inwork; 10389,11390 10446,11470
-Neue Gr�nstr.: Fahrbahn gesperrt wegen Bauarbeiten q4::inwork 10389,11390 10446,11470
+#: last_checked: 2013-03-06 vvv
+Alte Jakobstr.: Bauarbeiten, Einbahnstra�e q3::inwork; 10489,11405 10437,11352
+Neue Gr�nstr.: Einbahnstra�enregelung wegen Bauarbeiten in der Alten Jakobstr. q3::inwork; 10389,11390 10446,11470
+# REMOVED (now again entry above is active) --- Neue Gr�nstr.: Fahrbahn gesperrt wegen Bauarbeiten q4::inwork 10389,11390 10446,11470
#: last_checked: ^^^
#
-#: last_checked: 2013-02-05 vvv
+#: last_checked: 2013-03-08 vvv
#: note: siehe auch Eintrag zur Friedrichsbr�cke
Burgstra�e: Bauarbeiten, Einbahnstra�enregelung q4::inwork; 10166,12777 10132,12941
Anna-Louisa-Karsch-Str.: vor der Friedrichsbr�cke auf den linken Gehweg fahren q3::inwork; 10264,12826 10166,12777
@@ -153,7 +157,7 @@ Anna-Louisa-Karsch-Str.: vor der Friedrichsbr
#: next_check: 2013-03-30
Am Zirkus: Baustelle, Einbahnstra�e q3::inwork; 9167,13046 9239,12923
#
-#: last_checked: 2013-02-12
+#: last_checked: 2013-03-08
Am Kupfergraben: Baustelle, Einbahnstra�e q3::inwork; 9870,12657 9900,12643 9919,12613
#
### Kreuzberg ###
@@ -689,7 +693,7 @@ Am Flutgraben: Fu
(Ernst-Heilmann-Steg): Fu�g�nger, zwei Bodenschwellen q3 13270,10030 13306,10006 13371,9974
Buschrosenplatz: enge Stra�e q1 13002,5548 13054,5556 13075,5470
#: XXX sp�ter vielleicht wieder "Fu�g�nger, q1", und evtl. nur den Br�ckenabschnitt so markieren
-#: last_checked: 2013-01-08
+#: last_checked: 2013-03-08
#: next_check: 2013-06-01
#: XXX Bauarbeiten wahrscheinlich bis Oktober 2013
#: XXX siehe auch Eintrag zum Spreeufer in gesperrt-orig
@@ -709,7 +713,8 @@ Achenbachpromenade: Fu
Wildensteiner Str.: enge Stra�e q1 18528,8331 18416,8163 18365,8094 18333,8059
# REMOVED --- #: XXX noch immer eine enge Stelle? --- (Am Carlsgarten - Waldowallee): enger Abschnitt under der Bahnbr�cke q2 19460,7954 19504,8003 19558,8064
Linienstr./Oranienburger Str.: Fu�g�nger q2 9225,13389 9296,13397
-Fontanestr.: zwei Schwellen, k�nnen umfahren werden q1+ 18240,6845 18254,6679
+#: note: falls die Umfahrungsstellen nicht zugeparkt sind, was wohl h�ufiger der Fall ist (gesehen: 2013-03-09)
+Fontanestr.: zwei Schwellen, k�nnen evtl. umfahren werden q1 18240,6845 18254,6679
#: note: wenn keine Autos illegalerweise an diesen Stellen parken
Triniusstr.: zwei Schwellen, k�nnen umfahren werden q1+ 18417,6775 18339,6660
Kiautschoustr.: Fu�g�nger, Bordsteine q3 6837,14848 6853,14854
@@ -915,7 +920,7 @@ Don-Ugoletti-Platz - Regattastr.: Fu
Ede-und-Unku-Weg: Fu�g�nger, Radfahren erlaubt q1 15140,11811 15122,11834 15121,11899
Chiemseestr.: enge Stra�e q1 22204,1496 22334,1553
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn): eng q3 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee): teilweise recht eng, Anh�nger sollten parallelen Weg benutzen q2 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): teilweise recht eng, Anh�nger sollten parallelen Weg benutzen q2 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
(D�meritzstr. - D�meritzsee): Radfahren verboten q4 32512,2621 32558,2562
(Lindenstr. - Bahnhofstr.): gemeinsamer Rad- und Gehweg q1 22017,5159 22046,5305 22043,5346
Waldpromenade: eng q2 23792,7861 23710,7940 23668,7967
@@ -1482,6 +1487,8 @@ Eyke-von-Repkow-Platz: einige Fu
(Rhinstr. - Am M�hlenberg): einige Fu�g�nger, Rampe q1- 18220,11710 18242,11793 18258,11827
(Kolonie Sanssouci): einige Fu�g�nger q1 16488,10381 16297,10636 16246,10641
M�ggelstr., Hausdurchfahrt: einige Fu�g�nger q1 14837,11706 14856,11740
+(Bushaltenstelle und Stra�enbahnwendestelle Sch�neweide): ggfs. Gehwege benutzen q4 17736,5441 17675,5521 17588,5573 17578,5566
+(Fr�bel-Kindergarten - Oststr.): Fu�g�nger, Kindergarten q3 17416,5388 17455,5355
######################### User Contributions #################################
#
#: by: Michael Kiekbusch
@@ -3055,4 +3062,4 @@ Narzissenpfad: enge Stra
(Lankegrabenpark): langsam befahrbar, eng, Hundebetrieb q3 7364,3193 7409,3331 7458,3451
#
#: by: Sigmount K�nigsberg
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: Fu�g�nger q1 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: Fu�g�nger q1 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
View
1 data/landstrassen
@@ -1144,6 +1144,7 @@ Waldweg am Grabowsee NN 24522,50570 24466,50697 24466,50859 24640,51177 24689,51
Waldweg am Grabowsee NN 24364,50554 24424,50608 24466,50697
(Stadtgrenze Berlin - Landstra�e Seeburg/Falkensee) NN -8971,13610 -8996,13584 -9214,13522 -9577,13577
Gatower Weg (Seeburg) N -8607,11262 -8596,11184 -8451,11071 -8327,10979 -8274,10938
+(Gatower Weg - Maximilian-Kolbe-Str./Potsdamer Chaussee) NN -6660,9953 -6681,9964 -7414,10335 -8274,10938
Feldweg zur Panke-Quelle N 23526,31290 23678,31541
Feldweg zur Panke-Quelle NN 23678,31541 23813,31769
DK31 (Polen) H 94323,20460 94311,20374 94421,20228 94494,19899 94506,19753 94396,19411 93872,18741 94101,15817 94514,13588 94809,11770 95059,11401 95420,11244 94733,9512 94683,9045 94888,8464 95139,8032 95578,7489 95850,7035 96034,6562 96215,5705 95900,4604 95828,4094 96169,2615 95843,1959 95774,1576 94907,442 94575,-469 94167,-716 93479,-321 92750,-543 92153,-491 90486,-1451 90367,-1614 89624,-3602 89374,-4687 89216,-4925
View
1 data/landstrassen-orig
@@ -1204,6 +1204,7 @@ Waldweg am Grabowsee NN 24522,50570 24466,50697 24466,50859 24640,51177 24689,51
Waldweg am Grabowsee NN 24364,50554 24424,50608 24466,50697
(Stadtgrenze Berlin - Landstra�e Seeburg/Falkensee) NN -8971,13610 -8996,13584 -9214,13522 -9577,13577
Gatower Weg (Seeburg) N -8607,11262 -8596,11184 -8451,11071 -8327,10979 -8274,10938
+(Gatower Weg - Maximilian-Kolbe-Str./Potsdamer Chaussee) NN -6660,9953 -6681,9964 -7414,10335 -8274,10938
Feldweg zur Panke-Quelle N 23526,31290 23678,31541
Feldweg zur Panke-Quelle NN 23678,31541 23813,31769
######################################################################
View
14 data/nolighting
@@ -92,9 +92,9 @@ Stahnsdorfer Damm NL -4184,400 -3875,88
Schwarzer Weg (Tegel) NL 1282,21118 1275,21094 1113,21003 976,21009 902,20988 817,20953 625,20738 601,20709 511,20600 436,20558 298,20480 221,20430 165,20308 87,20066 6,19817 -13,19739 -51,19654 -134,19600 -305,19507 -510,19239 -585,19132 -626,19056 -629,18977 -629,18866 -639,18796 -754,18644 -847,18577 -869,18526 -930,18337 -994,18204 -1098,18121
Konradsh�her Str. NL -130,21396 -140,21098 -214,20991 -234,20896 -329,20685 -842,20200 -1202,19877
Heiligenseestr. NL -410,21496 -249,21420 -130,21396 415,21334 469,21303 598,21257 886,21221 1282,21118
-Am Eichenhain (Verl�ngerung) NL 902,23844 808,23760 747,23640 716,23487 724,23349 744,23034 709,22828 707,22719 695,22694
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NL 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
-Rote Chaussee (?) NL -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 831,24054 905,24113
+Am Eichenhain (Verl�ngerung) NL 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NL 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
+Rote Chaussee (?) NL -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 825,24068 873,24112
Bernauer Str. (?) NL 847,18738 560,18494 255,17528 127,17176 -168,16269 -196,16187 -203,16168
Wuhletal-Wanderweg NL 22124,13606 22082,13542 22060,13446 22058,13366 22067,13333 22046,13251 22012,13095 21997,13059 21979,13014 21962,12844 21941,12761 21945,12689 21896,12500 21888,12320 21930,12185
(Wuhlewanderweg) NL 22242,11269 22244,11311 22073,11581 22009,11636 21886,11843 21914,12019
@@ -216,7 +216,7 @@ Wanderweg Erkner - Hessenwinkel NL 33533,2761 33293,2768 33086,2790 32998,2827
(Zu den M�ggelheimer Wiesen) NL 29902,2379 29549,2267 29414,2373
(Weg am Friedhof) NL 11608,7267 11687,7284 12180,7387
(Kynaststr. - Uferwanderweg) NL 14843,10621 14911,10587
-Am Rummelsburger See NL 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16262,9925
+Am Rummelsburger See NL 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16261,9925
Flaschenkai NL 14884,10508 14868,10467 14864,10451 14892,10411 14977,10348 15044,10297 15101,10263
(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NL 15248,10562 15307,10701
Spreeufer NL 15020,9875 14996,9809 14776,9949 14599,10039 14582,10048
@@ -588,9 +588,9 @@ Slatdorpweg NL -1637,3596 -1495,3509 -1478,3498 -1460,3487 -1144,3276
(Hegauer Weg - K�nigsweg) NL -84,2376 -174,2616
(Mauerweg - T�pchiner Weg) NL 11794,550 11691,554 11598,587
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn) NL 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee) NL 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee) NL 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
Am Alten Fenn NL 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-K�nigsheide NL 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+K�nigsheide NL 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
K�nigsheide NL 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
K�nigsheide NL 16670,5473 16569,5380 16497,5323 16320,5187 16279,5170
Strandschlo�weg NL 24321,3886 24869,3879 25052,3877 25193,3844 25262,3828
@@ -1034,3 +1034,5 @@ Stresemannstr. - Wilhelmstr. NL 9250,10563 9375,10616
(Weg an der S�dpanke) NL 8478,13941 8447,13983 8380,14024 8344,14133 8307,14175 8294,14194
Rue Lamartine NL 4497,21694 4437,21775
Lankegrabenpark NL 7364,3193 7409,3331 7458,3451
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee) NL 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) NL 344,22346 670,22646
View
18 data/nolighting-orig
@@ -102,9 +102,9 @@ Schwarzer Weg (Tegel) NL 1282,21118 1275,21094 1113,21003 976,21009 902,20988 81
Konradsh�her Str. NL -130,21396 -140,21098 -214,20991 -234,20896 -329,20685 -842,20200 -1202,19877
Heiligenseestr. NL -410,21496 -249,21420 -130,21396 415,21334 469,21303 598,21257 886,21221 1282,21118
# REMOVED (Stra�enlaternen existieren) --- Ruppiner Chaussee (?) NL 1347,21428 1254,21718 1138,21895 992,22018 506,22266
-Am Eichenhain (Verl�ngerung) NL 902,23844 808,23760 747,23640 716,23487 724,23349 744,23034 709,22828 707,22719 695,22694
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NL 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
-Rote Chaussee (?) NL -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 831,24054 905,24113
+Am Eichenhain (Verl�ngerung) NL 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NL 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
+Rote Chaussee (?) NL -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 825,24068 873,24112
Bernauer Str. (?) NL 847,18738 560,18494 255,17528 127,17176 -168,16269 -196,16187 -203,16168
Wuhletal-Wanderweg NL 22124,13606 22082,13542 22060,13446 22058,13366 22067,13333 22046,13251 22012,13095 21997,13059 21979,13014 21962,12844 21941,12761 21945,12689 21896,12500 21888,12320 21930,12185
(Wuhlewanderweg) NL 22242,11269 22244,11311 22073,11581 22009,11636 21886,11843 21914,12019
@@ -245,7 +245,7 @@ Wanderweg Erkner - Hessenwinkel NL 33533,2761 33293,2768 33086,2790 32998,2827
# REMOVED (wahrscheinlich nicht mehr!) --- Niederwallstr. - Spittelmarkt NL 10124,11806 10183,11770
(Kynaststr. - Uferwanderweg) NL 14843,10621 14911,10587
# REMOVED (ja) --- Beleuchtung ist vorhanden, aber auch an? (Paul-und-Paula-Ufer) NL 14864,10451 14868,10467 14884,10508 14911,10587 14937,10598 14990,10581 15100,10637 15209,10581
-Am Rummelsburger See NL 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16262,9925
+Am Rummelsburger See NL 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16261,9925
#: XXX Beleuchtung existiert, ist aber zurzeit ausgeschaltet
#: last_checked: 2013-01-29 (gegen 19:15)
#: next_check: 2013-04-02
@@ -699,9 +699,9 @@ Slatdorpweg NL -1637,3596 -1495,3509 -1478,3498 -1460,3487 -1144,3276
#: by: Niels (nathelbiya):
(Mauerweg - T�pchiner Weg) NL 11794,550 11691,554 11598,587
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn) NL 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee) NL 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee) NL 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
Am Alten Fenn NL 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-K�nigsheide NL 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+K�nigsheide NL 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
K�nigsheide NL 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
K�nigsheide NL 16670,5473 16569,5380 16497,5323 16320,5187 16279,5170
Strandschlo�weg NL 24321,3886 24869,3879 25052,3877 25193,3844 25262,3828
@@ -932,8 +932,8 @@ Oderstr. NL 11565,7402 11601,7362 11615,7284 11608,7267 11593,7237
#: by: Matthias D�rge:
Jochen-Klepper-Weg NL -3030,2266 -2784,2358 -2690,2385 -2372,2477
#: XXX Beleuchtung existiert, funktioniert aber nicht
-#: last_checked: 2013-02-20
-#: next_check: 2013-04-15
+#: last_checked: 2013-03-08
+#: next_check: 2013-06-08
entlang der Stadtbahn NL 12132,11788 11966,11832
Krautstr. NL 11993,11978 11966,11832
#: note: keine direkte Beleuchtung, aber eigentlich genug indirekte
@@ -1188,3 +1188,5 @@ Stresemannstr. - Wilhelmstr. NL 9250,10563 9375,10616
Rue Lamartine NL 4497,21694 4437,21775
#: note: geraten
Lankegrabenpark NL 7364,3193 7409,3331 7458,3451
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee) NL 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) NL 344,22346 670,22646
View
1 data/qualitaet_l
@@ -3393,6 +3393,7 @@ Freiligrathstr.: m
Gr�nauer Str.: Fahrbahn schlechtes Kopfsteinpflaster, Gehweg f�r Radfahrer freigegeben Q2 25182,-2915 25223,-2974 25295,-3103
Gr�nauer Str.: Fahrbahn schlechtes Kopfsteinpflaster, schmale Verbundsteinpflastergehwege Q2 25295,-3103 25320,-3153 25400,-3285 25456,-3375 25506,-3465 25556,-3547 25610,-3647 25635,-3723
Friedhofsgasse (Potsdam): Beton Q0 -11781,-2235 -11799,-2283 -11995,-2500
+(Gatower Weg - Maximilian-Kolbe-Str./Potsdamer Chaussee): fester Sandweg, unebene Fahrbahn Q1 -6660,9953 -6681,9964 -7414,10335 -8274,10938
Hamburger Str. (Falkensee): Asphalt Q0 -8080,16150 -8010,16486 -7970,16592
Dallgow Ausbau: Beton, rissig, mit einigen Bodenwellen Q1 -9467,12248 -9210,13338
Mauerweg Gro� Glienicke - Sacrower Landstr.: asphaltiert Q0 -9415,5322 -9390,5298 -9367,5246 -9395,5025 -9560,4615
View
1 data/qualitaet_l-orig
@@ -4138,6 +4138,7 @@ Gr
Friedhofsgasse (Potsdam): Beton Q0 -11781,-2235 -11799,-2283 -11995,-2500
#
#: by: Stefan Klinkusch vvv
+(Gatower Weg - Maximilian-Kolbe-Str./Potsdamer Chaussee): fester Sandweg, unebene Fahrbahn Q1- -6660,9953 -6681,9964 -7414,10335 -8274,10938
Hamburger Str. (Falkensee): Asphalt Q0 -8080,16150 -8010,16486 -7970,16592
Dallgow Ausbau: Beton, rissig, mit einigen Bodenwellen Q1- -9467,12248 -9210,13338
#: note: best�tigt den Tagesspiegel vom 2007-05-12
View
34 data/qualitaet_s
@@ -1269,7 +1269,7 @@ Am Rummelsburger See: glatt gepflastert Q0 15248,10562 15320,10510 15453,10415
Am Rummelsburger See: Parkweg Q1 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846
Am Rummelsburger See: Betonweg Q0 15931,9846 16002,9787 16049,9749
Am Rummelsburger See: asphaltiert Q0 16049,9749 16123,9692
-Am Rummelsburger See - Hauptstr.: Betonweg Q0 16049,9749 16262,9925
+Am Rummelsburger See - Hauptstr.: Betonweg Q0 16049,9749 16261,9925
Gustav-Holzmann-Str.: asphaltiert Q0 16123,9692 16302,9865
(Rummelsburger Ufer - An den Knabenh�usern): Parkweg Q1 15604,10204 15621,10214
Tauchersteig: guter Asphalt Q0 22074,2666 22011,2658 21879,2592 21770,2535
@@ -2003,7 +2003,7 @@ Lauchhammerstr.: unbefestigter Weg Q2 20165,10077 20149,10112
Lauchhammerstr.: Asphalt Q0 20149,10112 20257,10297 20262,10317
Beruner Str.: Beton Q0 20215,10554 20272,10448
Beruner Str.: m��iger Asphalt Q1 20272,10448 20262,10317
-Saganer Str.: Asphalt Q0 16191,10035 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
+Saganer Str.: Asphalt Q0 16187,10033 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
Perelsplatz: kleinteiliges Kopfsteinpflaster Q1 5809,7712 5636,7709
Krottnaurerstr.: schlechtes Kopfsteinpflaster Q3 -2920,3246 -2890,3135 -2867,3045
Krottnaurerstr.: asphaltiert Q0 -2867,3045 -2847,2893
@@ -2153,9 +2153,9 @@ Roedernstr.: Asphalt Q0 23289,8993 23176,9037 23071,9151 23047,9186 23031,9209
Klara-Schabbel-Str.: Asphalt mit Sch�den Q1 20705,9979 20527,9961 20337,9948
Klara-Schabbel-Str.: Beton mit Sch�den Q1 20337,9948 20208,9932
Lissaer Str.: unbefestigte Stra�e Q2 20349,10239 20536,10233 20711,10230
-Georg-L�wenstein-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 16156,9980 16191,10035
+Georg-L�wenstein-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 16155,9992 16187,10033
(Rummelsburger Bucht - Georg-L�wenstein-Str.): Asphalt Q0 16002,9787 16030,9830
-Karl-Wilker-Str.: Asphalt Q0 15952,10134 16063,10050 16156,9980
+Karl-Wilker-Str.: Asphalt, einige Meter gepflastert an der Friedrich-Jacobs-Promenade Q0 15952,10134 16066,10054 16155,9992
Erich-M�ller-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 15944,9896 15883,9944 15840,9980
Viehtrift: Asphalt Q0 14130,12926 14029,12954 14015,12958 13886,12995
Am Viehhof: Verbundsteinpflaster Q1 14015,12958 13979,12861
@@ -2798,7 +2798,8 @@ Heidem
Dornbrunner Str.: Asphalt Q0 16144,6542 16043,6414 15954,6297
(Uferweg am Kanal): wassergebundene Decke, teilweise mit etwas Schotter Q1 16425,6445 16275,6275 16263,6248 16098,6134 16065,6126 16049,6121
(Breiter Weg - S�dostallee/Sterndamm): Asphalt Q1 17538,5301 17599,5371
-Breiter Weg: Asphalt Q0 17538,5301 17469,5289 17365,5271 17297,5260
+Breiter Weg: Asphalt Q0 17538,5301 17469,5289 17365,5271
+Breiter Weg: Feinschotter Q1 17365,5271 17297,5260
Am Haselbusch: unbefestigte Stra�e Q2 17463,4964 17411,4979
Am Haselbusch: wassergebundene Decke Q1 17411,4979 17356,5011
Am Haselbusch: Asphalt Q0 17356,5011 17291,5045
@@ -3418,7 +3419,7 @@ Stra
Stra�e 16 (Baumschulenweg): Kopfsteinpflaster Q2 14669,5847 14668,5923
(Sp�th'sche Baumschulen): Asphalt Q0 14507,5499 14463,5621 14418,5662 14366,5805
(Sp�th'sche Baumschulen - Stra�e 17): Beton Q0 14366,5805 14455,5814 14453,5851 14529,5851 14669,5847
-Friedrich-Jacobs-Promenade: Kleinsteinpflaster Q1 16114,10123 16063,10050 15944,9896 15914,9858
+Friedrich-Jacobs-Promenade: Kleinsteinpflaster Q1 16114,10123 16066,10054 15944,9896 15914,9858
Schrodaer Str.: unbefestige Stra�e, teilweise sehr sandig Q3 20092,10840 19964,10834 19958,10755 19904,10744 19898,10656 19910,10630
Brandorfer Weg: Asphalt Q0 20536,11022 20524,11016 20365,11025
Baggerseestr.: unbefestigte Stra�e Q2 20281,11341 20346,11337
@@ -3517,9 +3518,10 @@ Zur Alten Flussbadeanstalt: Kleinsteinpflaster Q1 16432,9673 16389,9633 16368,96
Zur Alten Flussbadeanstalt: Kleinsteinpflaster Q1 16355,9603 16376,9602 16388,9614 16389,9633
Zur Alten Flussbadeanstalt: Beton Q0 16355,9603 16347,9594 16337,9581
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn): Pfad Q2 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q2 17295,5387 17300,5423 17366,5551
Am Alten Fenn: Feinschotterweg Q1 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide): Waldweg, Schotter und sandige Stellen Q1 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q1 17295,5387 17300,5423 17326,5463
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q2 17326,5463 17366,5551
+(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide): Waldweg, Schotter und sandige Stellen Q1 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
(K�nigsheide - K�nigsheideweg): Waldweg, etwas Schotter Q1 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
D�meritzstr.: Asphalt Q0 32512,2621 32445,2716
Ahornstr. (Hessenwinkel): Asphalt Q0 32998,2827 32952,2786 32952,2743 32888,2717 32801,2710 32643,2695
@@ -7198,7 +7200,7 @@ Amselgrund: Verbundsteinpflaster Q1 2533,22253 2480,22362 2470,22400 2552,22483
Waldspechtweg: Verbundsteinpflaster, Wurzelsch�den Q2 2552,22483 2662,22429
Schulzendorfer Str.: schlechtes Kopfsteinpflaster Q3 2556,22598 2652,22615 2793,22640
Schulzendorfer Str.: Beton mit Sch�den Q1 2556,22598 2514,22595 2390,22581
-Schulzendorfer Str.: Verbundsteinpflaster Q1 2390,22581 2341,22566 2155,22453
+Schulzendorfer Str.: Verbundsteinpflaster Q1 2390,22581 2341,22566 2150,22464
Ehrenpfortensteig: Verbundsteinpflaster Q1 2384,22689 2303,22708 2203,22749
Flie�talstr.: Asphalt Q0 3353,22348 3381,22273
(Flie�talstr. - Weg am Tegeler Flie�): Waldweg Q2 3381,22273 3390,22264
@@ -7816,6 +7818,11 @@ Am Kleinen Platz: Asphalt Q0 -7292,14811 -7248,14826
Jean-Monnet-Str.: Verbundsteinpflaster Q0 7995,13537 8048,13578
Heidenelkenweg: Verbundsteinpflaster Q0 16112,12622 16111,12685 16073,12685 16071,12623
Ritterstr.: teilweise unbefestigt und holprig Q1 9763,11148 9861,11103
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee): fester Waldweg Q2 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+(Rote Chaussee - Beyschlagtunnel): Waldweg Q2 873,24112 904,23964 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+(Friedrich-List-Str. - KGA An der S�dostallee): Asphalt Q1 17459,5634 17480,5666
+(KGA An der S�dostallee): teilweise nur m��iger Asphalt, Bodenwellen Q2 17056,6133 17070,6115 17384,5746 17480,5666 17578,5566 17592,5552
+(S�dostallee - Fr�bel-Kindergarten): Asphalt Q0 17471,5469 17416,5388
Nachtweideweg: guter Asphalt Q0 -3691,16553 -3777,16532 -3870,16527 -3962,16527 -4096,16525
Stra�e 77 (Franz�sisch Buchholz): m��iger Asphalt Q1 12836,22763 12608,22943
Stra�e 77 (Franz�sisch Buchholz): unbefestigte Stra�e Q2 12608,22943 12589,22948 12526,22972
@@ -9115,7 +9122,8 @@ Glambecker Ring: guter Asphalt Q0 22053,16462 22111,16451 22187,16437 22278,1659
Glambecker Ring: guter Asphalt Q0 22050,16781 21944,16805 21889,16817
Borgmannstr.: guter Asphalt Q0 22513,5747 22531,5871 22539,5956 22544,6037
Springbornstr.: guter Asphalt Q0 17142,3393 17034,3517 16942,3579 16842,3624 16615,3734 16742,4098
-Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 16993,5841 17137,5943 17384,5631 17337,5574
+Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 16993,5841 17137,5943 17391,5650 17432,5629 17459,5634
+Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 17391,5650 17337,5574
Kolberger Str.: Kopfsteinpflaster Q2 8315,15293 8518,15506
Matthiasstr.: m��iges Kopfsteinpflaster Q2 12786,13185 12842,13070 12885,12980
K�hlebornweg: Asphalt Q0 5004,4709 5075,4600 5161,4664
@@ -9410,7 +9418,7 @@ Dolziger Str.: Asphalt Q0 14814,12626 14935,12596
Bernhard-Lichtenberg-Str.: Kopfsteinpflaster Q2 12371,14615 12496,14515 12681,14385
Gemsenpfad: Verbundsteinpflaster Q1 -796,22588 -746,22739 -657,22854
Ludwig-Renn-Str.: Asphalt Q0 20479,16124 20504,16204 20567,16320 20750,16226 20787,16294 20865,16440 20948,16612 21017,16737 20861,16819
-(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): m��iger fester Sandweg Q2 344,22346 742,22666
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): m��iger fester Sandweg Q2 344,22346 670,22646
Weverstr.: gutes Kopfsteinpflaster Q1 -4169,12368 -4080,12370 -3987,12374
Weverstr.: m��iger Asphalt Q1 -3987,12374 -3941,12376 -3892,12378 -3777,12384 -3625,12388 -3441,12402 -3257,12407
Buggenhagenstr.: m��iger Beton Q2 14425,13780 14371,13619
@@ -9544,7 +9552,7 @@ Eibenweg: Asphalt Q0 17364,5094 17378,5195 17365,5271 17355,5322
Weststr.: m��iger Asphalt Q1 17173,4902 17291,5045 17315,5109
Oststr.: Asphalt Q0 17428,4792 17463,4964 17470,4998
Oststr.: Asphalt Q0 17470,4998 17484,5073 17493,5112 17504,5205 17486,5209 17469,5289 17455,5355
-Am Alten Fenn: m��iger Asphalt Q1 17266,5134 17315,5109 17364,5094 17484,5073
+Am Alten Fenn: Asphalt Q0 17266,5134 17315,5109 17364,5094 17484,5073
Staudenweg: Beton Q1 17493,5112 17601,5090
Birkenwerderstr.: Beton Q0 6450,20753 6930,20808
Tornower Weg: Beton Q0 6445,20636 6433,20687 6450,20753 6473,20858 6494,20944
@@ -12781,7 +12789,7 @@ Martha-Fontane-Str.: gutes Verbundsteinpflaster Q1 11788,23229 11754,23195 11600
G�tersloher Weg: guter Beton Q0 -5527,15285 -5481,15526
Prinz-Eitel-Weg: Asphalt Q1 -3832,16847 -3972,16826
(Lankegrabenpark): aufgeplatzter, welliger Asphalt Q2 7364,3193 7409,3331 7458,3451
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: m��ig bis gut befahrbarer Waldweg, je nach Witterung Q2 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: m��ig bis gut befahrbarer Waldweg, je nach Witterung Q2 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
Erich-Nehlhans-Str.: Asphalt Q0 13999,13276 14132,13234 14224,13206
Richard-Ermisch-Str.: Asphalt Q0 14245,13268 14224,13206 14207,13152 14177,13065 14163,13025 14130,12926 14096,12827
Zum Langen Jammer: Kopfsteinpflaster, Gehweg besser Q2 14682,12874 14480,12932 14405,12953
View
42 data/qualitaet_s-orig
@@ -1473,7 +1473,7 @@ Am Rummelsburger See: glatt gepflastert Q0 15248,10562 15320,10510 15453,10415
Am Rummelsburger See: Parkweg Q1- 15453,10415 15457,10342 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846
Am Rummelsburger See: Betonweg Q0- 15931,9846 16002,9787 16049,9749
Am Rummelsburger See: asphaltiert Q0 16049,9749 16123,9692
-Am Rummelsburger See - Hauptstr.: Betonweg Q0- 16049,9749 16262,9925
+Am Rummelsburger See - Hauptstr.: Betonweg Q0- 16049,9749 16261,9925
Gustav-Holzmann-Str.: asphaltiert Q0 16123,9692 16302,9865
(Rummelsburger Ufer - An den Knabenh�usern): Parkweg Q1 15604,10204 15621,10214
Tauchersteig: guter Asphalt Q0 22074,2666 22011,2658 21879,2592 21770,2535
@@ -2346,7 +2346,7 @@ Lauchhammerstr.: unbefestigter Weg Q2 20165,10077 20149,10112
Lauchhammerstr.: Asphalt Q0 20149,10112 20257,10297 20262,10317
Beruner Str.: Beton Q0- 20215,10554 20272,10448
Beruner Str.: m��iger Asphalt Q1 20272,10448 20262,10317
-Saganer Str.: Asphalt Q0 16191,10035 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
+Saganer Str.: Asphalt Q0 16187,10033 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
Perelsplatz: kleinteiliges Kopfsteinpflaster Q1 5809,7712 5636,7709
Krottnaurerstr.: schlechtes Kopfsteinpflaster Q3 -2920,3246 -2890,3135 -2867,3045
Krottnaurerstr.: asphaltiert Q0 -2867,3045 -2847,2893
@@ -2514,9 +2514,9 @@ Roedernstr.: Asphalt Q0 23289,8993 23176,9037 23071,9151 23047,9186 23031,9209
Klara-Schabbel-Str.: Asphalt mit Sch�den Q1 20705,9979 20527,9961 20337,9948
Klara-Schabbel-Str.: Beton mit Sch�den Q1 20337,9948 20208,9932
Lissaer Str.: unbefestigte Stra�e Q2 20349,10239 20536,10233 20711,10230
-Georg-L�wenstein-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 16156,9980 16191,10035
+Georg-L�wenstein-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 16155,9992 16187,10033
(Rummelsburger Bucht - Georg-L�wenstein-Str.): Asphalt Q0 16002,9787 16030,9830
-Karl-Wilker-Str.: Asphalt Q0 15952,10134 16063,10050 16156,9980
+Karl-Wilker-Str.: Asphalt, einige Meter gepflastert an der Friedrich-Jacobs-Promenade Q0- 15952,10134 16066,10054 16155,9992
Erich-M�ller-Str.: Asphalt Q0 16030,9830 15944,9896 15883,9944 15840,9980
Viehtrift: Asphalt Q0 14130,12926 14029,12954 14015,12958 13886,12995
Am Viehhof: Verbundsteinpflaster Q1+ 14015,12958 13979,12861
@@ -3209,7 +3209,8 @@ Heidem
Dornbrunner Str.: Asphalt Q0 16144,6542 16043,6414 15954,6297
(Uferweg am Kanal): wassergebundene Decke, teilweise mit etwas Schotter Q1 16425,6445 16275,6275 16263,6248 16098,6134 16065,6126 16049,6121
(Breiter Weg - S�dostallee/Sterndamm): Asphalt Q1 17538,5301 17599,5371
-Breiter Weg: Asphalt Q0 17538,5301 17469,5289 17365,5271 17297,5260
+Breiter Weg: Asphalt Q0 17538,5301 17469,5289 17365,5271
+Breiter Weg: Feinschotter Q1 17365,5271 17297,5260
Am Haselbusch: unbefestigte Stra�e Q2 17463,4964 17411,4979
Am Haselbusch: wassergebundene Decke Q1 17411,4979 17356,5011
Am Haselbusch: Asphalt Q0 17356,5011 17291,5045
@@ -3851,7 +3852,7 @@ Stra
Stra�e 16 (Baumschulenweg): Kopfsteinpflaster Q2 14669,5847 14668,5923
(Sp�th'sche Baumschulen): Asphalt Q0- 14507,5499 14463,5621 14418,5662 14366,5805
(Sp�th'sche Baumschulen - Stra�e 17): Beton Q0 14366,5805 14455,5814 14453,5851 14529,5851 14669,5847
-Friedrich-Jacobs-Promenade: Kleinsteinpflaster Q1 16114,10123 16063,10050 15944,9896 15914,9858
+Friedrich-Jacobs-Promenade: Kleinsteinpflaster Q1 16114,10123 16066,10054 15944,9896 15914,9858
Schrodaer Str.: unbefestige Stra�e, teilweise sehr sandig Q3+ 20092,10840 19964,10834 19958,10755 19904,10744 19898,10656 19910,10630
Brandorfer Weg: Asphalt Q0 20536,11022 20524,11016 20365,11025
Baggerseestr.: unbefestigte Stra�e Q2 20281,11341 20346,11337
@@ -3958,9 +3959,10 @@ Zur Alten Flussbadeanstalt: Kleinsteinpflaster Q1- 16432,9673 16389,9633 16368,9
Zur Alten Flussbadeanstalt: Kleinsteinpflaster Q1- 16355,9603 16376,9602 16388,9614 16389,9633
Zur Alten Flussbadeanstalt: Beton Q0 16355,9603 16347,9594 16337,9581
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn): Pfad Q2 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q2+ 17295,5387 17300,5423 17366,5551
Am Alten Fenn: Feinschotterweg Q1- 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
-(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide): Waldweg, Schotter und sandige Stellen Q1- 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q1- 17295,5387 17300,5423 17326,5463
+(Am Alten Fenn - S�dostallee): Feinschotterweg Q2+ 17326,5463 17366,5551
+(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide): Waldweg, Schotter und sandige Stellen Q1- 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
(K�nigsheide - K�nigsheideweg): Waldweg, etwas Schotter Q1- 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
D�meritzstr.: Asphalt Q0 32512,2621 32445,2716
Ahornstr. (Hessenwinkel): Asphalt Q0 32998,2827 32952,2786 32952,2743 32888,2717 32801,2710 32643,2695
@@ -7757,7 +7759,7 @@ Amselgrund: Verbundsteinpflaster Q1 2533,22253 2480,22362 2470,22400 2552,22483
Waldspechtweg: Verbundsteinpflaster, Wurzelsch�den Q2+ 2552,22483 2662,22429
Schulzendorfer Str.: schlechtes Kopfsteinpflaster Q3+ 2556,22598 2652,22615 2793,22640
Schulzendorfer Str.: Beton mit Sch�den Q1 2556,22598 2514,22595 2390,22581
-Schulzendorfer Str.: Verbundsteinpflaster Q1 2390,22581 2341,22566 2155,22453
+Schulzendorfer Str.: Verbundsteinpflaster Q1 2390,22581 2341,22566 2150,22464
Ehrenpfortensteig: Verbundsteinpflaster Q1 2384,22689 2303,22708 2203,22749
Flie�talstr.: Asphalt Q0 3353,22348 3381,22273
(Flie�talstr. - Weg am Tegeler Flie�): Waldweg Q2 3381,22273 3390,22264
@@ -8403,6 +8405,14 @@ Heidenelkenweg: Verbundsteinpflaster Q0- 16112,12622 16111,12685 16073,12685 160
#: last_checked: 2013-02-25
#: next_check: 2013-04-25
Ritterstr.: teilweise unbefestigt und holprig Q1- 9763,11148 9861,11103
+#: XXX genaue Qualit�t des Waldwegs?
+#: note: berlinsis meint hierzu: "fester Waldweg, Q2" (falls er diesen Weg �berhaupt meint)
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee): fester Waldweg Q2 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
+#: XXX genaue Qualit�t des Waldwegs?
+(Rote Chaussee - Beyschlagtunnel): Waldweg Q2 873,24112 904,23964 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
+(Friedrich-List-Str. - KGA An der S�dostallee): Asphalt Q1 17459,5634 17480,5666
+(KGA An der S�dostallee): teilweise nur m��iger Asphalt, Bodenwellen Q2+ 17056,6133 17070,6115 17384,5746 17480,5666 17578,5566 17592,5552
+(S�dostallee - Fr�bel-Kindergarten): Asphalt Q0 17471,5469 17416,5388
######################### User Contributions #################################
#: by: anonymous vvv
#
@@ -10992,8 +11002,9 @@ Borgmannstr.: guter Asphalt Q0 22513,5747 22531,5871 22539,5956 22544,6037
#
#: by: Thomas Ludwig: vvv
Springbornstr.: guter Asphalt Q0 17142,3393 17034,3517 16942,3579 16842,3624 16615,3734 16742,4098
-#: confirmed_by: srt (zumindest an der S�dostallee)
-Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 16993,5841 17137,5943 17384,5631 17337,5574
+#: confirmed_by: srt
+Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 16993,5841 17137,5943 17391,5650 17432,5629 17459,5634
+Friedrich-List-Str.: Asphalt Q0 17391,5650 17337,5574
#: by: ^^^
#
#: by: Dirk (gesch):
@@ -11801,7 +11812,7 @@ Gemsenpfad: Verbundsteinpflaster Q1 -796,22588 -746,22739 -657,22854
Ludwig-Renn-Str.: Asphalt Q0 20479,16124 20504,16204 20567,16320 20750,16226 20787,16294 20865,16440 20948,16612 21017,16737 20861,16819
#
#: by: Marita:
-(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): m��iger fester Sandweg Q2 344,22346 742,22666
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel): m��iger fester Sandweg Q2 344,22346 670,22646
#
#: by: Mannitou: vvv
#: corrected_by: Stefan Klinkusch (m��iger Asphalt -> ...)
@@ -12163,9 +12174,8 @@ Weststr.: m
Oststr.: Asphalt Q0 17428,4792 17463,4964 17470,4998
#: corrected_by: srt (m��iger Asphalt -> Asphalt; wurde sp�ter anscheinend neu gemacht)
Oststr.: Asphalt Q0 17470,4998 17484,5073 17493,5112 17504,5205 17486,5209 17469,5289 17455,5355
-#: confirmed_by: srt
-#: XXX vielleicht wurde hier der Asphalt auch neu gemacht, wie bei den anderen Stra�en in der Gegend?
-Am Alten Fenn: m��iger Asphalt Q1 17266,5134 17315,5109 17364,5094 17484,5073
+#: corrected_by: srt (fr�her m��ig, jetzt neu gemacht)
+Am Alten Fenn: Asphalt Q0 17266,5134 17315,5109 17364,5094 17484,5073
#: corrected_by: srt (Asphalt -> Beton)
Staudenweg: Beton Q1 17493,5112 17601,5090
#: by: ^^^
@@ -21303,7 +21313,7 @@ Prinz-Eitel-Weg: Asphalt Q1+ -3832,16847 -3972,16826
(Lankegrabenpark): aufgeplatzter, welliger Asphalt Q2 7364,3193 7409,3331 7458,3451
#
#: by: Sigmount K�nigsberg
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: m��ig bis gut befahrbarer Waldweg, je nach Witterung Q2+ 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str.: m��ig bis gut befahrbarer Waldweg, je nach Witterung Q2+ 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
######################################################################
#: by: Andreas M�hlhausen (bis zum Ende der Datei...)
Erich-Nehlhans-Str.: Asphalt Q0 13999,13276 14132,13234 14224,13206
View
32 data/radwege
@@ -1126,8 +1126,8 @@
RW1 15248,10722 15294,10685 15367,10634 15392,10616
RW2 15842,10345 15650,10485 15415,10649 15390,10667 15318,10717 15273,10753
RW2 15392,10616 15627,10452
- RW1 15627,10452 15819,10312 15992,10187 16102,10106 16126,10089 16175,10022 16245,9914 16285,9853 16357,9748 16415,9661 16774,9125 16814,9066 17050,8713
- RW1 17083,8736 16847,9089 16807,9148 16448,9684 16390,9771 16318,9876 16278,9935 16206,10047 16150,10121 16125,10139 16015,10220 15842,10345
+ RW1 15627,10452 15819,10312 15992,10187 16102,10106 16126,10089 16170,10021 16244,9913 16285,9853 16357,9748 16415,9661 16774,9125 16814,9066 17050,8713
+ RW1 17083,8736 16847,9089 16807,9148 16448,9684 16390,9771 16318,9876 16277,9936 16203,10044 16150,10121 16125,10139 16015,10220 15842,10345
RW1 17050,8714 17088,8655
RW2 17121,8676 17083,8735
RW1 17086,8658 17124,8557 17183,8384 17280,8132 17510,7800 17664,7577 17822,7353 17993,7121
@@ -1204,8 +1204,11 @@
RW1 3182,7267 3078,7229
RW1 3192,7229 3317,7249
RW 3310,7288 3185,7268
- RW2 -4493,11956 -4630,12001 -4875,12080 -5023,12126 -5103,12152 -5506,12285 -6019,12438 -6268,12517 -6485,12592 -6505,12599 -6583,12625 -6669,12651 -7287,12852 -7336,12872 -7594,12953 -7710,12989
- RW2 -7721,12950 -7605,12914 -7351,12835 -7300,12813 -6680,12612 -6596,12586 -6518,12562 -6498,12555 -6281,12478 -6030,12399 -5519,12246 -5116,12115 -5034,12087 -4888,12041 -4643,11962 -4506,11917
+ RW2 -4493,11956 -4630,12001 -4875,12080 -5023,12126 -5103,12152 -5506,12285 -6019,12438 -6268,12517 -6485,12592 -6505,12599 -6583,12625 -6669,12651
+ RW2 -6680,12612 -6596,12586 -6518,12562 -6498,12555 -6281,12478 -6030,12399 -5519,12246 -5116,12115 -5034,12087 -4888,12041 -4643,11962 -4506,11917
+ RW2 -7300,12813 -6681,12612
+ RW2 -7286,12851 -7336,12872 -7594,12953 -7710,12989
+ RW2 -7721,12950 -7605,12914 -7351,12835 -7301,12814
RW -7709,12988 -8033,13095 -8044,13099 -8306,13185 -8777,13340
RW -8790,13301 -8319,13148 -8055,13060 -8046,13058 -7722,12951
RW -8778,13340 -8886,13370 -9004,13373
@@ -2568,7 +2571,8 @@
RW1 14840,7466 14763,7401 14744,7387 14694,7339 14603,7257
RW1 14866,7436 15005,7563 15234,7762 15359,7869 15438,7937 15456,7953 15570,8062
RW1 15543,8091 15431,7984 15411,7968 15332,7900 15207,7793 14978,7592 14839,7465
- RW2 15206,7764 15542,7390 15548,7382
+ RW1 15206,7764 15542,7390 15548,7382
+ RW1 15549,7381 15594,7333 15680,7240 15905,6980
RW 23585,5475 23654,5457 23719,5427 23813,5384 23842,5370 23941,5323
RW2 23958,5360 23859,5407 23830,5421 23736,5464 23668,5495
RW1 23665,5496 23596,5514
@@ -2885,8 +2889,8 @@
RW6 4756,17380 4781,17479
RW6 4806,17460 4785,17371
RW6 4824,17362 4845,17451
- RW4 16849,5918 16981,5824 17324,5558 17353,5535 17466,5447 17586,5355
- RW4 17611,5386 17491,5478 17378,5566 17349,5589 17004,5857 16872,5951
+ RW4 16855,5922 16980,5825 17324,5558 17353,5535 17458,5453 17586,5355
+ RW4 17611,5386 17483,5484 17378,5566 17349,5589 17005,5856 16880,5953
RW4 17585,5356 17631,5313
RW6 14690,10162 14606,10075 14584,10052
RW6 14613,10025 14635,10048 14719,10135
@@ -3128,10 +3132,10 @@
RW 10941,17886 11265,18152
RW1 13011,14247 12976,14209 12957,14186 12886,14106
RW3 13042,14280 13011,14247
- RW4 16114,6065 16502,5898 16862,5915
- RW4 16859,5954 16517,5935 16129,6102
- RW2 16875,5920 17170,6220
- RW2 17141,6249 16846,5949
+ RW4 16114,6065 16502,5898 16869,5918
+ RW4 16866,5957 16517,5935 16129,6102
+ RW2 16882,5924 17070,6119 17170,6220
+ RW2 17141,6249 17041,6147 16853,5951
RW2 17145,6218 17228,6165 17303,6213
RW2 17276,6242 17249,6198 17166,6251
RW1 9921,18349 9893,18370
@@ -3426,8 +3430,6 @@
RW9 11061,25591 11232,25390
RW2 12101,20972 12075,20835 12056,20734 12019,20541 12010,20493 11988,20371 11980,20330 11964,20249 11943,20139
RW4 12019,20323 12027,20364 12049,20486 12058,20534 12095,20727 12114,20828 12140,20965
- RW2 15549,7381 15594,7333 15680,7240
- RW1 15679,7240 15905,6980
RW 5365,7198 5346,7215 5326,7232 5137,7225 5074,7226 4978,7224 4891,7222 4787,7223
RW 4787,7183 4892,7183 4979,7185 5073,7187 5140,7186 5301,7201 5319,7186 5338,7169
RW4 4791,7222 4747,7231
@@ -5278,8 +5280,8 @@
RW4 17281,14386 17273,14453
RW6 15882,8340 16401,8806
RW6 16374,8835 15855,8369
- RW4 16876,5947 16500,6389 16439,6458
- RW4 16410,6431 16469,6364 16845,5922
+ RW4 16883,5951 16500,6390 16439,6458
+ RW4 16410,6431 16469,6363 16852,5924
RW6 18857,8632 18789,8679
RW6 18766,8646 18834,8599
RW3 8626,11931 8571,11915
View
28 data/radwege-orig
@@ -863,7 +863,7 @@ gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2; 15404,10633 15379,10651 15307,10701 15261,10738
gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2;RW2 15404,10633 15639,10469
Gehweg f�r Radfahrer frei RW1; 15639,10469 15831,10329
gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2; 15831,10329 15639,10469
-Gehweg f�r Radfahrer frei RW1;RW1 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16191,10035 16262,9925 16302,9865
+Gehweg f�r Radfahrer frei RW1;RW1 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16187,10033 16261,9925 16302,9865
RW1;RW1 16302,9865 16374,9760 16432,9673 16791,9137 16831,9078 17067,8725
RW1;RW2 17067,8725 17105,8666
RW1;RW1 17105,8666 17143,8565 17202,8391 17299,8140 17527,7812 17681,7589 17839,7365 18010,7133
@@ -914,7 +914,11 @@ Busspur gilt Mo-Fr 7-9 Uhr und 14-20 Uhr RW5; 7579,11032 7747,11075 7980,11070
RW;RW 2737,7073 2818,7105 2912,7151 2997,7181 3085,7211
RW;RW1 3085,7211 3189,7249
RW1;RW 3189,7249 3314,7269
- RW2;RW2 -4500,11937 -4637,11982 -4882,12061 -5029,12107 -5110,12134 -5513,12266 -6025,12419 -6275,12498 -6492,12574 -6512,12581 -6590,12606 -6675,12632 -7294,12833 -7344,12854 -7600,12934 -7716,12970
+ RW2;RW2 -4500,11937 -4637,11982 -4882,12061 -5029,12107 -5110,12134 -5513,12266 -6025,12419 -6275,12498 -6492,12574 -6512,12581 -6590,12606 -6675,12632
+#: XXX_prog hier muss man �ber den parallelen G�rtnereiring fahren (by Stefan Klinkusch) --- evtl. die Heerstr. hier als (unsichtbare?) Einbahnstra�e einzeichnen?
+ RW0; -6675,12632 -7294,12833
+ RW2; -7294,12833 -6675,12632
+ RW2;RW2 -7294,12833 -7344,12854 -7600,12934 -7716,12970
RW;RW -7716,12970 -8040,13077 -8050,13080 -8313,13167 -8784,13321
#: by: http://farm2.static.flickr.com/1088/815107029_6d7bfb8a42.jpg
RW;RW2 -8784,13321 -8892,13351 -9005,13354
@@ -1957,7 +1961,8 @@ die letzten Meter mit benutzungspflichtiger Radspur RW3; 8870,14637 8692,14923
RW0;RW1 14617,7243 14708,7325 14758,7373 14775,7385 14853,7451
RW1;RW1 14853,7451 14992,7578 15221,7778 15346,7885 15425,7953 15444,7969 15557,8077
#: note: asphaltiert, aber einige deutliche Wurzelhebungen
-gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2;RW0 15221,7778 15557,7404 15564,7395
+asphaltierter Gehweg f�r Radfahrer frei RW1; 15221,7778 15557,7404 15564,7395
+asphaltierter Gehweg f�r Radfahrer frei RW1; 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994
RW; 23591,5495 23660,5477 23728,5446 23822,5403 23851,5389
asphaltiert RW2; 23950,5342 23851,5389 23822,5403 23728,5446 23660,5477
#: XXX Wie wird die Situation nach den Bauarbeiten aussehen?
@@ -2204,7 +2209,7 @@ Gehweg f
#: by: ^^^
#: by: hallosascha:
#: confirmed_by: srt
-Radspuren fangen erst 60 Meter hinter der Rixdorfer Str. an bzw. h�ren auf RW4;RW4 16861,5935 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17479,5463 17599,5371
+Radspuren fangen erst 60 Meter hinter der Rixdorfer Str. an bzw. h�ren auf RW4;RW4 16868,5938 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17471,5469 17599,5371
RW4; 17599,5371 17645,5328
RW6;RW6 14705,10149 14621,10062 14599,10039
RW6;RW6 14621,10062 14702,10020 14788,9976
@@ -2374,9 +2379,9 @@ Busspur gilt t
RW; 10929,17902 11253,18168
RW1;RW1 12901,14093 12972,14173 12992,14196 13026,14234
RW1;RW3 13026,14234 13057,14267
- RW4;RW4 16122,6084 16510,5917 16861,5935
- RW2; 16861,5935 17156,6235
-gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2; 17156,6235 16861,5935
+ RW4;RW4 16122,6084 16510,5917 16868,5938
+ RW2; 16868,5938 17056,6133 17156,6235
+gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2; 17156,6235 17056,6133 16868,5938
RW2;RW2 17156,6235 17239,6182 17290,6228
#: XXX: Radspur Richtung SO entsteht nach den Bauarbeiten
#: by: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1005/nachricht3868.html
@@ -2607,8 +2612,6 @@ gemeinsamer Geh- und Radweg RW2; 12121,20969 12095,20832 12076,20731 12039,20538
RW4; 12095,20832 12121,20969
#: confirmed_by: ^^^
#: by ^^^
-asphaltierter gemeinsamer Rad- und Gehweg RW2; 15564,7395 15609,7347 15695,7254
-asphaltierter Gehweg f�r Radfahrer frei RW1; 15695,7254 15921,6994
#: note: hier steht ein Radwegschild, aber die fr�her wahrscheinlich vorhandene Radspur ist nicht mehr zu erkennen
RW0; 15921,6994 15971,6936
RW;RW 5352,7184 5333,7201 5314,7217 5139,7206 5074,7207 4979,7205 4892,7203 4787,7203
@@ -3879,8 +3882,8 @@ Fu
RW1;RW1 13455,2465 13498,2411
#: XXX ein Radstreifen wird auch in Richtung Westen angelegt
#: by: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/presse/archiv/20120912.1600.375133.html
-#: last_checked: 2012-10-21 (westliches Ende)
-#: next_check: 2012-11-05
+#: last_checked: 2013-03-09 (H�he Britzer Str.)
+#: next_check: 2013-05-09
#: XXX Bauma�nahme 9.12 (Realisierung in 2011)
RW3; 18245,5551 18370,5511 18680,5413 18984,5318 19031,5316 19328,5304
RW6;RW6 11797,20601 11828,20625 11874,20656 11915,20686 11919,20745 11923,20781
@@ -3987,7 +3990,8 @@ mit Unkraut
RW6;RW6 12189,13750 12161,13711
RW4; 17262,14384 17254,14451
Tempo 10 RW6;RW6 15869,8355 16388,8821
- RW4;RW4 16861,5935 16485,6377 16425,6445
+#: note: Benutzungspflicht Richtung NW erst nach 80 Metern
+ RW4;RW4 16868,5938 16485,6377 16425,6445
#: note: kein Radweg, aber der breite Verbundsteinpflastergehweg auf der s�dlichen Fahrbahnseite wird oft als Radweg benutzt
RW0;RW0 17115,4757 17037,4794 16959,4831 16784,4913 16554,5022 16362,5112 16279,5170
RW6;RW6 18846,8616 18778,8663
View
32 data/radwege_exact
@@ -1262,8 +1262,8 @@
RW2 15639,10469 15404,10633
RW1 15639,10469 15831,10329
RW2 15831,10329 15639,10469
- RW1 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16191,10035 16262,9925 16302,9865
- RW1 16302,9865 16262,9925 16191,10035 16138,10105 16114,10123 16004,10204 15831,10329
+ RW1 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16187,10033 16261,9925 16302,9865
+ RW1 16302,9865 16261,9925 16187,10033 16138,10105 16114,10123 16004,10204 15831,10329
RW1 16302,9865 16374,9760 16432,9673 16791,9137 16831,9078 17067,8725
RW1 17067,8725 16831,9078 16791,9137 16432,9673 16374,9760 16302,9865
RW1 17067,8725 17105,8666
@@ -1348,8 +1348,11 @@
RW1 3189,7249 3085,7211
RW1 3189,7249 3314,7269
RW 3314,7269 3189,7249
- RW2 -4500,11937 -4637,11982 -4882,12061 -5029,12107 -5110,12134 -5513,12266 -6025,12419 -6275,12498 -6492,12574 -6512,12581 -6590,12606 -6675,12632 -7294,12833 -7344,12854 -7600,12934 -7716,12970
- RW2 -7716,12970 -7600,12934 -7344,12854 -7294,12833 -6675,12632 -6590,12606 -6512,12581 -6492,12574 -6275,12498 -6025,12419 -5513,12266 -5110,12134 -5029,12107 -4882,12061 -4637,11982 -4500,11937
+ RW2 -4500,11937 -4637,11982 -4882,12061 -5029,12107 -5110,12134 -5513,12266 -6025,12419 -6275,12498 -6492,12574 -6512,12581 -6590,12606 -6675,12632
+ RW2 -6675,12632 -6590,12606 -6512,12581 -6492,12574 -6275,12498 -6025,12419 -5513,12266 -5110,12134 -5029,12107 -4882,12061 -4637,11982 -4500,11937
+ RW2 -7294,12833 -6675,12632
+ RW2 -7294,12833 -7344,12854 -7600,12934 -7716,12970
+ RW2 -7716,12970 -7600,12934 -7344,12854 -7294,12833
RW -7716,12970 -8040,13077 -8050,13080 -8313,13167 -8784,13321
RW -8784,13321 -8313,13167 -8050,13080 -8040,13077 -7716,12970
RW -8784,13321 -8892,13351 -9005,13354
@@ -2861,7 +2864,8 @@
RW1 14853,7451 14775,7385 14758,7373 14708,7325 14617,7243
RW1 14853,7451 14992,7578 15221,7778 15346,7885 15425,7953 15444,7969 15557,8077
RW1 15557,8077 15444,7969 15425,7953 15346,7885 15221,7778 14992,7578 14853,7451
- RW2 15221,7778 15557,7404 15564,7395
+ RW1 15221,7778 15557,7404 15564,7395
+ RW1 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994
RW 23591,5495 23660,5477 23728,5446 23822,5403 23851,5389
RW2 23950,5342 23851,5389 23822,5403 23728,5446 23660,5477
RW1 23660,5477 23591,5495
@@ -3214,8 +3218,8 @@
RW6 4737,17385 4762,17484
RW6 4826,17456 4805,17367
RW6 4805,17367 4826,17456
- RW4 16861,5935 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17479,5463 17599,5371
- RW4 17599,5371 17479,5463 17366,5551 17337,5574 16993,5841 16861,5935
+ RW4 16868,5938 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17471,5469 17599,5371
+ RW4 17599,5371 17471,5469 17366,5551 17337,5574 16993,5841 16868,5938
RW4 17599,5371 17645,5328
RW6 14705,10149 14621,10062 14599,10039
RW6 14599,10039 14621,10062 14705,10149
@@ -3491,10 +3495,10 @@
RW1 13026,14234 12992,14196 12972,14173 12901,14093
RW1 13026,14234 13057,14267
RW3 13057,14267 13026,14234
- RW4 16122,6084 16510,5917 16861,5935
- RW4 16861,5935 16510,5917 16122,6084
- RW2 16861,5935 17156,6235
- RW2 17156,6235 16861,5935
+ RW4 16122,6084 16510,5917 16868,5938
+ RW4 16868,5938 16510,5917 16122,6084
+ RW2 16868,5938 17056,6133 17156,6235
+ RW2 17156,6235 17056,6133 16868,5938
RW2 17156,6235 17239,6182 17290,6228
RW2 17290,6228 17239,6182 17156,6235
RW1 9909,18333 9881,18354
@@ -3830,8 +3834,6 @@
RW4 12008,20368 12030,20490
RW4 12030,20490 12039,20538 12076,20731 12095,20832
RW4 12095,20832 12121,20969
- RW2 15564,7395 15609,7347 15695,7254
- RW1 15695,7254 15921,6994
RW 5352,7184 5333,7201 5314,7217 5139,7206 5074,7207 4979,7205 4892,7203 4787,7203
RW 4787,7203 4892,7203 4979,7205 5074,7207 5139,7206 5314,7217 5333,7201 5352,7184
RW4 4787,7203 4743,7212
@@ -5801,8 +5803,8 @@
RW4 17262,14384 17254,14451
RW6 15869,8355 16388,8821
RW6 16388,8821 15869,8355
- RW4 16861,5935 16485,6377 16425,6445
- RW4 16425,6445 16485,6377 16861,5935
+ RW4 16868,5938 16485,6377 16425,6445
+ RW4 16425,6445 16485,6377 16868,5938
RW6 18846,8616 18778,8663
RW6 18778,8663 18846,8616
RW3 8632,11912 8577,11896
View
1 data/str_cont_ausnahme
@@ -805,3 +805,4 @@ Grenzweg (Lichtenrade)
Richard-Sorge-Str. [Wohngebiet]
Wasgenstr.
Place Moli�re
+Friedrich-List-Str.
View
45 data/strassen
@@ -360,7 +360,7 @@ Karl-Kunger-Str. N 13190,9750 13348,9595 13489,9456 13614,9333
Karl-Kunger-Str. H 13614,9333 13647,9304 13760,9188
Plesser Str. N 13647,9304 13673,9317 13819,9333
Kiefholzstr. N 13251,9829 13455,9711 13601,9572 13710,9449 13819,9333 13849,9310
-Kiefholzstr. NH 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16861,5935
+Kiefholzstr. NH 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16868,5938
Puderstr. N 14363,8738 14525,8894 14567,8966 14614,9052
Herkomerstr. N 14563,9106 14446,8983
Moosdorfstr. N 14305,9213 14382,9299
@@ -420,11 +420,11 @@ Heidelberger Str. N 13489,9199 13424,9246 13352,9308 13244,9410 13203,9450 13058
Laskerstr. N 14675,10693 14541,10735
B�dikerstr. N 14541,10735 14490,10610 14447,10491 14405,10340
Markgrafendamm H 14558,10264 14608,10409 14641,10552 14675,10693 14672,10760 14674,10811 14717,10855 14794,10844
-Hauptstr. (Rummelsburg) H 14794,10844 14906,10820 15261,10738 15307,10701 15379,10651 15404,10633 15639,10469 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16191,10035 16262,9925 16302,9865 16374,9760
+Hauptstr. (Rummelsburg) H 14794,10844 14906,10820 15261,10738 15307,10701 15379,10651 15404,10633 15639,10469 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16187,10033 16261,9925 16302,9865 16374,9760
Hauptstr. (Rummelsburg) [Wohngebiet] N 15404,10633 15358,10562 15334,10528
(Hauptrstr. - Rummelsburger Ufer) NN 15334,10528 15320,10510
(Unterf�hrung S-Bhf. Rummelsburg) NN 15379,10651 15419,10706 15433,10765
-Saganer Str. N 16191,10035 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
+Saganer Str. N 16187,10033 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 15248,10562 15307,10701
Karlshorster Str. (Rummelsburg) H 15261,10738 15272,10790 15279,10862
Alt-Stralau NH 14558,10264 14652,10201
@@ -460,7 +460,7 @@ Bartholom
Zillepromenade NN 15248,10562 15320,10510 15453,10415 15457,10342 15496,10277
Bolleufer NN 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16123,9692
(Rummelsburger Ufer - Emma-Ihrer-Str.) NN 15453,10415 15550,10361
-(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 16049,9749 16262,9925
+(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 16049,9749 16261,9925
Hansa-Ufer (Friedrichshain) NN 15626,9710 15600,9695 15703,9605 15741,9590 15749,9558 15819,9430 15787,9321
(Strela-Park) NN 15400,9742 15465,9860
N�ldnerstr. H 15272,10790 15388,10758 15433,10765 15681,10801 15983,10836 16032,10842
@@ -477,10 +477,10 @@ Vicki-Baum-Str. NN 15633,10442 15623,10449
Charlotte-Salomon-Hain N 15749,10112 15716,10065
Paula-F�rst-Str. N 15775,10092 15874,10025
Clara-Grunwald-Str. N 15688,10400 15652,10348 15578,10250 15567,10235
-Georg-L�wenstein-Str. N 16030,9830 16156,9980 16191,10035
+Georg-L�wenstein-Str. N 16030,9830 16155,9992 16187,10033
(Rummelsburger Bucht - Georg-L�wenstein-Str.) NN 16002,9787 16030,9830
-Karl-Wilker-Str. N 15952,10134 16063,10050 16156,9980
-Friedrich-Jacobs-Promenade NN 16114,10123 16063,10050 15944,9896 15914,9858
+Karl-Wilker-Str. N 15952,10134 16066,10054 16155,9992
+Friedrich-Jacobs-Promenade NN 16114,10123 16066,10054 15944,9896 15914,9858
Erich-M�ller-Str. N 16030,9830 15944,9896 15883,9944 15840,9980
Gis�le-Freund-Hain N 15883,9944 15842,9891
Hildegard-Marcusson-Str. N 16004,10204 15990,10185 15952,10134 15874,10025 15840,9980
@@ -2320,21 +2320,23 @@ Aprikosensteig N 15445,4878 15474,4845 15558,4758 15608,4722 15690,4668 15774,46
Aprikosensteig N 15474,4845 15364,4748
K�nigsheideweg H 15382,5687 15738,5369 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 16554,5022 16784,4913 16959,4831 17037,4794 17115,4757 17266,4720 17520,4649
K�nigsheideweg N 17520,4649 17676,4540 17797,4441
-(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide) NN 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide) NN 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
(K�nigsheide - K�nigsheideweg) NN 15868,5587 16497,5323 16591,5284 16827,5187 16899,5146 17009,5016 16966,4847 16959,4831
(K�nigsheide - Johannisthaler Chaussee) NN 16670,5473 16569,5380 16497,5323 16320,5187 16279,5170
Eibenweg N 17364,5094 17378,5195 17365,5271 17355,5322
(K�nigsheideweg - Weststr.) NN 17115,4757 17129,4837 17173,4902
Ellernweg N 17173,4902 17303,4824 17428,4792 17542,4772
Weststr. (Johannisthal) N 17173,4902 17291,5045 17315,5109
Oststr. (Johannisthal) N 17428,4792 17463,4964 17470,4998 17484,5073 17493,5112 17504,5205 17486,5209 17469,5289 17455,5355
+(S�dostallee - Fr�bel-Kindergarten) N 17471,5469 17416,5388
+(Fr�bel-Kindergarten - Oststr.) NN 17416,5388 17455,5355
Am Haselbusch N 17463,4964 17411,4979
Am Haselbusch NN 17411,4979 17356,5011
Am Haselbusch N 17356,5011 17291,5045
Breiter Weg N 17297,5260 17365,5271 17469,5289 17538,5301
(Breiter Weg - S�dostallee/Sterndamm) NN 17538,5301 17599,5371
(K�nigsheideweg - Am Alten Fenn) NN 17037,4794 17060,4848
-(Am Alten Fenn - S�dostallee) NN 17295,5387 17300,5423 17366,5551
+(Am Alten Fenn - S�dostallee) NN 17295,5387 17300,5423 17326,5463 17366,5551
Am Alten Fenn N 17266,5134 17315,5109 17364,5094 17484,5073
Am Alten Fenn NN 17060,4848 17119,4931 17246,5089 17266,5134 17291,5201 17297,5260 17295,5387
Staudenweg (Johannisthal) N 17493,5112 17601,5090
@@ -4534,13 +4536,16 @@ Kiehnwerderallee NN 16388,8821 16436,8687 16534,8182 16602,7810 16620,7574 16633
(Uferweg - Kiehnwerderallee) NN 16627,8581 16577,8581 16436,8687
(F�hre - Kiehnwerderallee) NN 16649,7570 16620,7574
K�penicker Landstr. HH 15166,8489 15303,8343 15357,8286 15557,8077 15920,7697 16195,7398 16353,7226 16428,7144 16568,7009 16677,6892 16720,6845 16843,6712
-Rixdorfer Str. (Niedersch�neweide, Johannisthal, Baumschulenweg) H 16861,5935 17156,6235
+Rixdorfer Str. (Niedersch�neweide, Johannisthal, Baumschulenweg) H 16868,5938 17056,6133 17156,6235
Rixdorfer Str. (Niedersch�neweide, Johannisthal, Baumschulenweg) N 17156,6235 17216,6308
Radenzer Str. N 15996,6144 16012,6177 16068,6216 16105,6193 16220,6277 16304,6358 16304,6374
Hallberger Zeile N 15954,6297 16068,6216
-S�dostallee H 15765,6212 15871,6187 15996,6144 16049,6121 16122,6084 16510,5917 16861,5935 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17479,5463 17599,5371 17645,5328
+S�dostallee H 15765,6212 15871,6187 15996,6144 16049,6121 16122,6084 16510,5917 16868,5938 16993,5841 17337,5574 17366,5551 17471,5469 17599,5371 17645,5328
Sterndamm H 17886,5587 17736,5441 17645,5328 17601,5090 17542,4772 17520,4649 17471,4570 17428,4503 17387,4446 17290,4308 17261,4267 17244,4242 17108,4049 17053,3971 17219,3795 17364,3565
Sterndamm H 17645,5328 17705,5223
+(Bushaltenstelle und Stra�enbahnwendestelle Sch�neweide) NN 17736,5441 17675,5521 17588,5573 17578,5566
+(Friedrich-List-Str. - KGA An der S�dostallee) NN 17459,5634 17480,5666
+(KGA An der S�dostallee) NN 17056,6133 17070,6115 17384,5746 17480,5666 17578,5566 17592,5552
Ecksteinweg N 17830,5324 17765,5406 17736,5441
Waiblinger Weg N 17830,5324 17803,5303 17771,5278
Hagedornstr. N 17803,5303 17855,5236 17906,5170 18030,5010 18116,4898 18202,4786
@@ -5036,7 +5041,7 @@ Sokratesweg N 18514,9552 18604,9535
Sokratesweg N 18520,9585 18610,9569
Nalepastr. N 17614,6571 17555,6680 17514,6754 17459,6854 17352,7051 17296,7156 17211,7265 17043,7512
Nalepastr. NN 17043,7512 17043,7617
-Nalepastr. N 17043,7617 17042,7685 17042,7740 17059,8097 17076,8443 17143,8565
+Nalepastr. N 17043,7617 17042,7685 17042,7740 17059,8097 17065,8396 17079,8456 17143,8565
Schwarzer Weg (Obersch�neweide) N 17299,8140 17299,8108 17297,7752 17301,7645 17295,7336 17296,7156
(Wilhelmstrand, Weg 1) NN 17059,8097 17299,8108
#: oldname: -20100201: Weg 7
@@ -5685,8 +5690,8 @@ Tegeler Str. (Hermsdorf) N 4224,23074 4030,23054 4000,23034 3966,23009
Waldspechtweg N 2552,22483 2662,22429
Schulzendorfer Str. (Hermsdorf) H 3966,23009 3846,22943
Schulzendorfer Str. (Hermsdorf) NH 3846,22943 3707,22864 3495,22803 3287,22745 3198,22720 3056,22693 2985,22681 2951,22674 2793,22640
-Schulzendorfer Str. (Hermsdorf) N 2793,22640 2652,22615 2556,22598 2514,22595 2390,22581 2341,22566 2155,22453
-Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NN 2155,22453 2060,22419 2011,22408 1874,22412 1827,22404 1659,22383 1583,22376 1524,22368 1468,22359 1411,22365 1266,22401 1094,22504 742,22666 695,22694 676,22667 598,22633 525,22614 439,22620 266,22584 240,22554
+Schulzendorfer Str. (Hermsdorf) N 2793,22640 2652,22615 2556,22598 2514,22595 2390,22581 2341,22566 2150,22464
+Verl�ngerte Schulzendorfer Str. NN 2150,22464 2015,22435 1834,22421 1583,22376 1505,22368 1411,22365 1266,22401 1094,22504 670,22646 636,22658 587,22646 520,22624 439,22620 289,22618 194,22547
M�hlenfeldstr. N 3707,22864 3720,22755 3739,22693 3743,22642 3747,22598 3753,22534 3728,22507 3601,22484 3531,22440 3353,22348 3271,22321 3243,22311 3134,22292 3046,22292 2757,22310 2587,22332
Flie�talstr. N 3353,22348 3381,22273
(Flie�talstr. - Weg am Tegeler Flie�) NN 3381,22273 3390,22264
@@ -5832,7 +5837,7 @@ Ziegenorter Pfad N -1434,24191 -1347,24096 -1297,24049 -1270,24019 -1303,23924 -
Sagem�hler Steig N -861,23598 -1009,23754 -1106,23851 -1165,23944 -1224,24012 -1252,24033 -1270,24019
Freester Weg N -1165,23944 -1111,23987 -1059,24033 -998,24096
Regenwalder Weg N -969,24358 -923,24323 -833,24244 -758,24172 -684,24095 -514,23905
-(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) NN 344,22346 742,22666
+(Waldweg �ber den Beyschlagtunnel) NN 344,22346 670,22646
Kiefheider Weg N -984,23480 -921,23546 -861,23598 -800,23651 -736,23707 -673,23763 -603,23825 -538,23884 -514,23905
(Kiefheider Weg) N -736,23707 -799,23777
Thurbrucher Steig N -921,23546 -1075,23690 -1174,23770 -1213,23811 -1283,23906 -1303,23924
@@ -5864,7 +5869,8 @@ Bekassinenweg N -1452,21978 -1368,22091 -1359,22126 -1340,22219 -1301,22347 -126
Wildganssteig N -1602,22422 -1301,22347 -956,22262 -762,22216 -677,22194 -540,22172 -452,22145 -362,22105
Schulzendorfer Str. (Heiligensee) N -656,23011 -700,22998 -728,22990 -774,22977 -915,22935 -1103,22889 -1251,22853 -1299,22842 -1538,22800
Schulzendorfer Str. (Heiligensee) N -1538,22800 -2024,22899 -2131,22810 -2176,22789 -2263,22748 -2348,22704 -2377,22689 -2504,22626
-Rote Chaussee N -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 831,24054 905,24113 872,24330
+Rote Chaussee N -538,23884 -505,23851 -430,23912 -406,23934 78,24364 132,24390 195,24389 237,24374 609,24215 764,24065 825,24068 873,24112 872,24330
+(Hermsdorfer Damm - Rote Chaussee) N 1859,21541 1610,21721 1556,22050 1588,22209 1505,22368 1415,22552 1476,22938 1559,23039 1534,23277 1382,23505 875,23836
Anglersiedlung N -1940,24176 -1981,24197 -2190,24232 -2245,24241
Anglersiedlung N -2190,24232 -2204,24165 -2014,24126 -1981,24197
Hennigsdorfer Str. H -1872,24336 -1896,24275 -1940,24176 -2051,23901 -2071,23850 -2132,23697 -2168,23607 -2185,23567 -2248,23409 -2306,23259 -2424,22991 -2540,22694 -2504,22626
@@ -6013,7 +6019,7 @@ Konradsh
Am Eichenhain N 872,24330 854,24387 836,24440 813,24497 790,24556 784,24612 790,24698 808,24790 811,24833 793,24943 786,24982
Am Eichenhain H 786,24982 763,25029 752,25056 716,25170 639,25478
Am Eichenhain N 639,25478 598,25572 516,25727 491,25810
-(Rote Chaussee - Beyschlagtunnel) NN 905,24113 931,23965 902,23844 808,23760 747,23640 716,23487 724,23349 744,23034 709,22828 707,22719 695,22694
+(Rote Chaussee - Beyschlagtunnel) NN 873,24112 904,23964 875,23836 776,23745 711,23612 656,23381 697,23257 695,23002 652,22855 667,22755 636,22658
Graneweg N 836,24440 782,24426 750,24426 642,24471
Helweg N 790,24556 755,24559 648,24589
(Helweg - Mauerweg) NN 648,24589 575,24601
@@ -12551,7 +12557,7 @@ Weg Q N 28644,560 28733,665
Quellenweg NN 1610,13380 1551,13377 1506,13376 1301,13338 1219,13310 1171,13320
Quellenweg NN 1171,13320 1070,13309 919,13281 783,13275 738,13277 730,13286 721,13296
Kolonie Bismarckruh NN 1301,13338 1311,13210 1336,12967 1335,12921 1242,12535
-Poggendorffweg N 17076,8443 17202,8391
+Poggendorffweg N 17079,8456 17202,8391
Hohenbornweg N 7846,1718 7754,1806 7675,1885
Pappritzstr. N 7562,1796 7675,1885 7736,1969 7741,2096
Berlinickestr. N 5088,5495 5016,5401 4942,5312 4839,5167
@@ -12970,7 +12976,8 @@ Auf dem Grat N 1812,5365 1803,5390 1802,5418 1656,5446
Auf dem Grat N 1644,5397 1812,5365 1842,5342 1965,5337 2062,5314 2075,5075 2081,4940
Delbr�ckstr. (Neuk�lln) N 12468,6592 12743,6645 12860,6667 12981,6689 13099,6712 13122,6717
Edmundstr. N 12981,6689 12953,6820
-Friedrich-List-Str. N 16993,5841 17137,5943 17384,5631 17337,5574
+Friedrich-List-Str. N 16993,5841 17137,5943 17391,5650 17432,5629 17459,5634
+Friedrich-List-Str. N 17391,5650 17337,5574
L�barser Str. N 5320,21432 5552,21824
Mauschbacher Steig N 5210,21636 5111,21565 5037,21659 4967,21755 5067,21831
Dietrichinger Weg N 5136,21738 5037,21659
View
49 data/strassen-orig
@@ -385,7 +385,7 @@ Karl-Kunger-Str. N 13190,9750 13348,9595 13489,9456 13614,9333
Karl-Kunger-Str. H 13614,9333 13647,9304 13760,9188
Plesser Str. N 13647,9304 13673,9317 13819,9333
Kiefholzstr. N 13251,9829 13455,9711 13601,9572 13710,9449 13819,9333 13849,9310
-Kiefholzstr. NH 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16861,5935
+Kiefholzstr. NH 13849,9310 14151,8967 14363,8738 14560,8528 14698,8371 15053,7966 15221,7778 15557,7404 15564,7395 15609,7347 15695,7254 15921,6994 15971,6936 16049,6852 16143,6750 16273,6609 16280,6601 16333,6544 16425,6445 16485,6377 16868,5938
Puderstr. N 14363,8738 14525,8894 14567,8966 14614,9052
Herkomerstr. N 14563,9106 14446,8983
Moosdorfstr. N 14305,9213 14382,9299
@@ -445,11 +445,11 @@ Heidelberger Str. N 13489,9199 13424,9246 13352,9308 13244,9410 13203,9450 13058
Laskerstr. N 14675,10693 14541,10735
B�dikerstr. N 14541,10735 14490,10610 14447,10491 14405,10340
Markgrafendamm H 14558,10264 14608,10409 14641,10552 14675,10693 14672,10760 14674,10811 14717,10855 14794,10844
-Hauptstr. (Rummelsburg) H 14794,10844 14906,10820 15261,10738 15307,10701 15379,10651 15404,10633 15639,10469 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16191,10035 16262,9925 16302,9865 16374,9760
+Hauptstr. (Rummelsburg) H 14794,10844 14906,10820 15261,10738 15307,10701 15379,10651 15404,10633 15639,10469 15831,10329 16004,10204 16114,10123 16138,10105 16187,10033 16261,9925 16302,9865 16374,9760
Hauptstr. (Rummelsburg) [Wohngebiet] N 15404,10633 15358,10562 15334,10528
(Hauptrstr. - Rummelsburger Ufer) NN 15334,10528 15320,10510
(Unterf�hrung S-Bhf. Rummelsburg) NN 15379,10651 15419,10706 15433,10765
-Saganer Str. N 16191,10035 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
+Saganer Str. N 16187,10033 16206,10047 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 15248,10562 15307,10701
Karlshorster Str. (Rummelsburg) H 15261,10738 15272,10790 15279,10862
Alt-Stralau NH 14558,10264 14652,10201
@@ -489,7 +489,7 @@ Bartholom
Zillepromenade NN 15248,10562 15320,10510 15453,10415 15457,10342 15496,10277
Bolleufer NN 15496,10277 15518,10234 15604,10204 15606,10179 15645,10147 15713,10035 15786,9957 15790,9920 15828,9875 15914,9858 15931,9846 16002,9787 16049,9749 16123,9692
(Rummelsburger Ufer - Emma-Ihrer-Str.) NN 15453,10415 15550,10361
-(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 16049,9749 16262,9925
+(Rummelsburger Ufer - Hauptstr.) NN 16049,9749 16261,9925
Hansa-Ufer (Friedrichshain) NN 15626,9710 15600,9695 15703,9605 15741,9590 15749,9558 15819,9430 15787,9321
(Strela-Park) NN 15400,9742 15465,9860
N�ldnerstr. H 15272,10790 15388,10758 15433,10765 15681,10801 15983,10836 16032,10842
@@ -506,10 +506,10 @@ Vicki-Baum-Str. NN 15633,10442 15623,10449
Charlotte-Salomon-Hain N 15749,10112 15716,10065
Paula-F�rst-Str. N 15775,10092 15874,10025
Clara-Grunwald-Str. N 15688,10400 15652,10348 15578,10250 15567,10235
-Georg-L�wenstein-Str. N 16030,9830 16156,9980 16191,10035
+Georg-L�wenstein-Str. N 16030,9830 16155,9992 16187,10033
(Rummelsburger Bucht - Georg-L�wenstein-Str.) NN 16002,9787 16030,9830
-Karl-Wilker-Str. N 15952,10134 16063,10050 16156,9980
-Friedrich-Jacobs-Promenade NN 16114,10123 16063,10050 15944,9896 15914,9858
+Karl-Wilker-Str. N 15952,10134 16066,10054 16155,9992
+Friedrich-Jacobs-Promenade NN 16114,10123 16066,10054 15944,9896 15914,9858
Erich-M�ller-Str. N 16030,9830 15944,9896 15883,9944 15840,9980
Gis�le-Freund-Hain N 15883,9944 15842,9891
Hildegard-Marcusson-Str. N 16004,10204 15990,10185 15952,10134 15874,10025 15840,9980
@@ -1061,7 +1061,7 @@ Valeska-Gert-Str. N 12807,11287 12866,11256 12926,11224 12984,11194
#: by: http://www.kulturbuch-verlag.de/Service/amtsblatt-fur-berlin/kostenloser-lese-service/pdfl/42re.pdf/file?y=2012
#: XXX welchen Stra�ennamen bekommt die Stra�e? wahrscheinlich "Edith-Kiss-Str."
#: by: http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5286&options=4
-#: last_checked: 2013-02-15
+#: last_checked: 2013-03-08
(Planstra�e D) N 12793,11132 12866,11256
Am Postbahnhof N 12641,11288 12664,11310 12713,11372 12638,11433 12576,11375
Am Postbahnhof N 12638,11433 12594,11467 12539,11416
@@ -2469,21 +2469,23 @@ Aprikosensteig N 15445,4878 15474,4845 15558,4758 15608,4722 15690,4668 15774,46
Aprikosensteig N 15474,4845 15364,4748
K�nigsheideweg H 15382,5687 15738,5369 15870,5251 16062,5242 16279,5170 16362,5112 16554,5022 16784,4913 16959,4831 17037,4794 17115,4757 17266,4720 17520,4649
K�nigsheideweg N 17520,4649 17676,4540 17797,4441
-(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide) NN 16861,5935 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284
+(Kiefholzstr./Rixdorfer Str. - K�nigsheide) NN 16868,5938 16816,5831 16670,5473 16611,5333 16591,5284