Skip to content
No description, website, or topics provided.
NSIS HTML Game Maker Language
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Configs
HTML
background
fonts
icons
objects
rooms
scripts
sound
sprites
LICENSE
LPS.ico
LockPickerSimulator.project.gmx
README.md
favicon.ico
help.rtf

README.md

LockPicker Simulator Game Maker Version

Takový chudčí bratříček LockPicker Simulátoru. ##Vlastnosti Hra byla vytvořena cca během dvou a půl hodiny, je proto velice jednoduchá, nicméně vyladěná pro spoustu platforem - testován byl běh na Windows, Android, HTML5. Zprovoznění na Linuxu by neměl být v případě zájmu problém, iOS a macOS zrovna tak (ovšem bez možnosti testování). ##Příběh Ukázalo se, že jeden člověk neodhalí všechny pokusy o krádeže a proto byl počet zaměstatnců bezpečnosti zdvojnásoben na dva, což je smůla pro vás, sprostého zloděje a překupníka nejkvalitnějších zámků na planetě.

You can’t perform that action at this time.