Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 1 KB

Cài đặt công cụ cần thiết

Tương tự phần cài đặt cho ESP8266 NONOS-SDK, tham khảo tại đây

Tải RTOS SDK cho ESP8266

  • Tải về máy & giải nén từ đây
  • Hoặc git clone từ:
git clone https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git
cd ESP8266_RTOS_SDK
# Nhánh 1.4.x đã bao gồm phần vá lỗi (patch) cho bản v1.4.0 (nhánh master)
git checkout 1.4.x

!!! note "Lưu ý" Với người dùng Windows đã cài đặt bộ Unofficial Dev Kit thì RTOS SDK đã bao gồm trong C:/Espressif/ESP8266_RTOS_SDK (mặc định) nên không cần tải bộ RTOS SDK như trên nữa.

  • Thay đổi SDK_BASE trong Makefile của mỗi dự án trỏ tới folder vừa giải nén/clone:
# Ví dụ với người dùng windows và unofficial dev kit
SDK_BASE    ?= C:/Espressif/ESP8266_RTOS_SDK