Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (40 sloc) 2.24 KB

#Cài đặt

Cài đặt esp-open-sdk

Bởi vì micropython build cho ESP8266 cần 1 số sự thay đổi trong compile và thư viện đi kèm nên phải sử dụng compiler, sdk từ esp-open-sdk

Cài đặt theo hướng dẫn tại esp-open-sdk

Trước khi thực hiện make thì thực hiện lệnh này trước:

sed -i.bak '1s/^/gettext=\'$'\n/' crosstool-NG/kconfig/Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]sed[[:>:]]/gsed/' Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]awk[[:>:]]/\$(AWK)/' lx106-hal/src/Makefile.am
sed -i.bak 's/AM_PROG_AS/AM_PROG_AS\'$'\nAM_PROG_AR/' lx106-hal/configure.ac 

Biên dịch Firmware Micropython cho ESP8266

git clone --recursive https://github.com/micropython/micropython.git 
git submodule update --init
cd micropython
make -C mpy-cross
cd esp8266
make axtls
make

Xem hướng dẫn rõ hơn tại đây: https://github.com/micropython/micropython/tree/master/esp8266

Download firmware

Tốt nhất bạn nên có thể tự build firmware cho micropython, bởi vì firmware được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, vì vấn đề bạn muốn thử firmware thật nhanh và không quan tâm tới tính năng. Đường link bên dưới cung cấp firmware đã được build sẵn, và được cập nhật bất cứ khi nào có thể:

Flash firmware

Lưu ý việc Flash firmware cho ESP8266 dùng esptool.py

esptool.py --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART --baud 921600 write_flash --verify --flash_size=32m --flash_mode=qio 0 build/firmware-combined.bin

Phần cứng - Pinout

!!! note "Lưu ý" Lưu ý là Micropython sử dụng GPIO giống với tên GPIO cho chip ESP8266, khác cách đặt tên của NodeMCU, do vậy, nếu bạn sử dụng Board NodeMCU hoặc các board nào khác thì lưu ý

NodeMCU Pinout

Ví dụ:

from machine import Pin 
led = Pin(16, Pin.OUT) #Tương đương LED trên board NodeMCU
gpio13 = Pin(13, Pin.OUT) # Tương đương chân D7 trên NodeMCU