Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4 lines (4 sloc) 231 Bytes

Tại sao cần Smartconfig

  • Dễ dàng cấu hình wifi cho ESP8266 thông qua smartphone.
  • Không cần phải nạp lại code để cấu hình
  • Có thể dùng Smartconfig để cấu hình nhiều thiết bị một lúc