Skip to content
Permalink
Browse files

grc: add Greek variant letter form support; fixes pronunciation of th…

…e test
  • Loading branch information
rhdunn committed Dec 4, 2019
1 parent 03dc47c commit 00c37d667f58e5a36853eb9ac08b09567a150704
Showing with 14 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 CHANGELOG.md
  2. +12 −0 dictsource/grc_rules
  3. +1 −1 tests/language-pronunciation.test
@@ -11,6 +11,7 @@ The espeak-ng project is a fork of the espeak project.

updated languages:

* grc (Ancient Greek) -- Reece Dunn (support for variant Greek letter forms)
* shn (Shan Tay Yai) -- ronaldaug

### 1.50 - 2019-11-29
@@ -52,6 +52,18 @@ u υ
y υ
w ω // (long o; not standard transliteration but may be easier to type

// replace variant letter forms with their standard equivalents
ϐ β // U+03d0
ϑ θ // U+03d1
ϒ υ // U+03d2
ϕ φ // U+03d5
ϖ π // U+03d6
ϰ κ // U+03f0
ϱ ρ // U+03f1
ϲ ς // U+03f2
ϴ θ // U+03f4
ϵ ε // U+03f5
Ϲ ς // U+03f9

// alpha
ά ὰ // tonos
@@ -50,7 +50,7 @@ test_phonemes fr "Latn" "byv'e d@- s@- (en)w'Iski(fr) k@ l@- patr'O~ Z'yZ fam'Y\
test_phonemes ga "Latn" "d'u@skIl; 'i:@s@ 'u:rva#k n@ h'o:iQ\"@ b'anIh@ p'o:r 'e:v@ ,0g@s 'A:a#v" "D’fhuascail Íosa Úrmhac na hÓighe Beannaithe pór Éava agus Ádhaimh"
test_phonemes gd "Latn" "m'us d'a:g_:_: k;'E:d;'u:n@ R'O:b 'i: l^'e 'ob" "Mus d’fhàg Cèit-Ùna ròp Ì le ob."
test_phonemes gn "Latn" "m,aym'a_| ,yByp'o**a_| o'u k'o_| yB'y_| 'a**i_| ,in^ap,yty_!y**'e h'a_| ,ete'i~Sa t,eko**,uBiS,a**eNd'a h'a_| ,akat'uap,e J^,eQu,e**ek'ope\nh'a_| ,ikat'u **up'i_| ,oik,ua'a n^et'eBa h'a_| ,an^et,e_!yB'a\n,ipo**'a~Ba h'a_| ,iBa'iBa\nt,ekoteB'e~ p,eheNgu'eiS,a_| ,oik'o_| ,on^oNd,iBeku'e**a" "Mayma yvypóra ou ko yvy ári iñapyty'yre ha eteĩcha tecoruvicharendá ha acatúape jeguerekópe; ha ikatu rupi oikuaa ñetéva ha añete'yva, iporãva ha ivaíva, tekotevẽ pehenguéicha oiko oñondivekuéra."
test_phonemes grc "Grek" "hoI_: d'e_: f_: 'o_: 'i_: n_: 'i_: l'et@_|_|f_|_:_: 'e_: s_: h'u:toI_: hoI_: s'yn_: k'admOI:_: 'a_: p_: 'i_: l'et@_|_|f_|_:_: 'o_: m_: 'e_: n_: 'o_: 'i_: es'E:gag,on_: d_: 'i_: d_: 'a_: s_: l'et@_|_|f_|_:_: 'a_: l_: 'i_: 'a_: 'es_: tu:s_: ell'E:nas_: 'aI_: d'E:_: 'aI_: gR'ammat,a_:\n'o_: 'y_: l'et@_|_|f_|_:_: e'onta_: pR'in_: ell'E:si_: h'O:s_: em'oI_: d_: 'o_: l'et@_|_|f_|_:_: 'e_: 'e_: 'i_: n_:\npR'O:ta_: m'en_: t'oIsi_: 'aI_: h'apant,es_: xR'eO:nt,aI_: f_: 'o_: 'i_: n_: 'i_: l'et@_|_|f_|_:_: 'e_: s_:\nmet'a_: d'e_: xR'onu:_: pRob'aInont,os_: h'ama_: tEI:_: O:n'EI:_: met'ebal,on_: 'aI_: ton_: l'et@_|_|f_|_:_: 'y_: l'et@_|_|d_|_:_: m_: 'o_: n_: tO:n_: gRamm'atO:n_:" "Οἱ δὲ Φοίνιϰες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπιϰόμενοι.. ἐσήγαγον διδασϰάλια ἐς τοὺς ῞Ελληνας ϰαὶ δὴ ϰαὶ γράμματα, οὐϰ ἐόντα πρὶν ῞Ελλησι ὡς ἐμοὶ δοϰέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι ϰαὶ ἅπαντες χρέωνται Φοίνιϰες· μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ ϕωνῇ μετέβαλον ϰαὶ τὸν ϱυϑμὸν τῶν γραμμάτων."
test_phonemes grc "Grek" "hoI_: d'e_: f'oInik,es_: h'u:toI_: hoI_: s'yn_: k'admOI:_: ,apik'omen,oI_: es'E:gag,on_: d,idask'ali;,a_: 'es_: tu:s_: ell'E:nas_: k'aI_: d'E:_: k'aI_: gR'ammat,a_:\n'u:k_: e'onta_: pR'in_: ell'E:si_: h'O:s_: em'oI_: dok'ee:n_:\npR'O:ta_: m'en_: t'oIsi_: k'aI_: h'apant,es_: xR'eO:nt,aI_: f'oInik,es_:\nmet'a_: d'e_: xR'onu:_: pRob'aInont,os_: h'ama_: tEI:_: fO:n'EI:_: met'ebal,on_: k'aI_: ton_: RyTm'on_: tO:n_: gRamm'atO:n_:" "Οἱ δὲ Φοίνιϰες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπιϰόμενοι.. ἐσήγαγον διδασϰάλια ἐς τοὺς ῞Ελληνας ϰαὶ δὴ ϰαὶ γράμματα, οὐϰ ἐόντα πρὶν ῞Ελλησι ὡς ἐμοὶ δοϰέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι ϰαὶ ἅπαντες χρέωνται Φοίνιϰες· μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ ϕωνῇ μετέβαλον ϰαὶ τὸν ϱυϑμὸν τῶν γραμμάτων."
test_phonemes gu "Gujr" "d@*'e:k vj@kt'Ine: S,IkS@n.'Vno: Vd#'Ika:r c#'e:\no:c#'a:mV~ 'o:c#u~ pr,a:t#m'Ik 'Vne: pa:j'a:na: t,@bk:a:'o:mV~ SIkS'Vn. m@p#'Vt r@2H'e:Se:\npr,a:t#m'Ik SIkS'Vn. p#,@*JIj'a:t r@2H'e:Se:\nwIS'e:s. w,Ig#a:v,Is.@j'@k 'Vne: vj,@vs'a:ji SIkS'Vn. s,a:ma:nj'@t@H ,Up@l'Vbd# r@2H'e:Se: 'Vne: j,o:gj@t'a:na: d#o:r'Vn. p'Vr 'Uc: SIkS'Vn. pr'a:pt k,@rv'a:no: s@rv'Vne: s@m'a:n Vd#'Ika:r r@2H'e:Se:" "દરેક વ્યક્તિને શિક્ષણનો અધિકાર છે. ઓછામાં ઓછું પ્રાથમિક અને પાયાના તબક્કાઓમાં શિક્ષણ મફત રહેશે. પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરજિયાત રહેશે. વિશેષ વિઘાવિષયક અને વ્યવસાયી શિક્ષણ સામાન્યતઃ ઉપલબ્ધ રહેશે અને યોગ્યતાના ધોરણ પર ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો સર્વને સમાન અધિકાર રહેશે."
test_phonemes hi "Deva" "r'Is.Ij,o~ ko: s@t'a:ne: v'a:le: d'Us.t. r'a:kS@s,o~ ke: r'a:Ja: r'a:v@n. ka: s,@rv@n'a:S k'Vrn,e: v'a:le: v,Is.n.Uvt'a:r b#,@gv'a:n Sri*'a:m\nVj'o:d#ja: ke: m,aha:*'a:J d'VS@*,@t# ke: b'Vr.e: s@p'Utr@- t#e:" "ऋषियों को सताने वाले दुष्ट राक्षसों के राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विष्णुवतार भगवान श्रीराम, अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े सपुत्र थे।"
test_phonemes hy "Armn" "k@rn'am ,apak'i ut'el j'ev ints'i ,anhang'ist tS#@n'er" "Կրնամ ապակի ուտել և ինծի անհանգիստ չըներ։"

0 comments on commit 00c37d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.