Skip to content

essential-data/stemmer-sk

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemmer so slovenskou podporou pre Lucene/SOLR

Autorské práva

Copyright (c) 2016 Essential Data, s.r.o. a Spracovanie textu na FIIT STU

Toto dielo je možné používať v súlade s textami nasledujúcich licencií:

  • GNU Affero General Public License, verzia 3
  • Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
  • GNU Free Documentation License 1.3

Viac informácií v súbore LICENSE.

Zaujíma vás práca s jazykom? Pracujte pre nás!

Essential Data pracuje s jazykom, s dátami a na zaujímavých projektoch. Pozrite si aktuálne otvorené pozície a pracujte v skvelom tíme plnom šikovných ľudí.

Kompilácia

Najjednoduchší spôsob skompilovania je pomocou

mvn package

Jednoduché použitie

StemmerUtils.stem("najžľaznatejšieho");

Odkazy

About

Linguistic slovak stemmer based on Lucene stemmers

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages