Linguistic slovak stemmer based on Lucene stemmers
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Filip Bednárik
Filip Bednárik Fix copyright
Latest commit 7ce166f Apr 15, 2016
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src Initial commit Apr 12, 2016
.gitignore Initial commit Apr 12, 2016
LICENSE.txt Add readme, license Apr 12, 2016
README.md Fix copyright Apr 15, 2016
pom.xml Add readme, license Apr 12, 2016

README.md

Stemmer so slovenskou podporou pre Lucene/SOLR

Autorské práva

Copyright (c) 2016 Essential Data, s.r.o. a Spracovanie textu na FIIT STU

Toto dielo je možné používať v súlade s textami nasledujúcich licencií:

  • GNU Affero General Public License, verzia 3
  • Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
  • GNU Free Documentation License 1.3

Viac informácií v súbore LICENSE.

Zaujíma vás práca s jazykom? Pracujte pre nás!

Essential Data pracuje s jazykom, s dátami a na zaujímavých projektoch. Pozrite si aktuálne otvorené pozície a pracujte v skvelom tíme plnom šikovných ľudí.

Kompilácia

Najjednoduchší spôsob skompilovania je pomocou

mvn package

Jednoduché použitie

StemmerUtils.stem("najžľaznatejšieho");

Odkazy