Permalink
Browse files

Revert "better documentation"

This reverts commit 96d43f9.
  • Loading branch information...
ethanius committed Feb 6, 2012
1 parent 96d43f9 commit 2dc1ae03cc51017ae2057a4369adb91b14b7a8b6
View
0 lib/jak.js 100755 → 100644
No changes.
View
0 lib/request.js 100755 → 100644
No changes.
@@ -21,8 +21,6 @@ JAK.Uploader.Upload = JAK.ClassMaker.makeClass({
/**
* konstruktor
* @param {object} conf
- * @param {string} [conf.url="/"] URL, na kterou se odešle soubor
- * @param {string} [conf.id] náhodné UID, které identifikuje daný upload, defaultní hodnota se náhodně vygeneruje
*/
JAK.Uploader.Upload.prototype.$constructor = function(conf) {
// konfigurace
@@ -33,11 +33,6 @@ JAK.Uploader.ABORTED = 6;
/**
* konstruktor třídy starající se o správu uploadů nad daným prvkem
* @param {object} conf
- * @param {bool} [conf.multiple=false] Povolit výběr více souborů najednou, pokud to prohlížeč podporuje
- * @param {string} [conf.url="/"] URL, na kterou se budou odesílat soubory pomocí XHR2 (a iframe, pokud není definováno iframeUrl)
- * @param {string} [conf.iframeUrl] URL, na kterou se budou odesílat soubory metodou iframe
- * @param {string || HTMLElement} [conf.button] ID nebo reference na element, který má sloužit jako tlačítko pro výběr souborů
- * @param {string} [conf.inputName="upload"] hodnota atributu name pro input, který se odešle pomocí iframe
*/
JAK.Uploader.prototype.$constructor = function(conf) {
this._conf = {
@@ -7,7 +7,6 @@
/**
* @class Uploader.UploadIFrame
* @group jak-widgets
- * @augments JAK.Uploader.Upload
* @signal upload-start
* @signal upload-end
* @signal upload-progress
@@ -23,9 +22,6 @@ JAK.Uploader.UploadIFrame = JAK.ClassMaker.makeClass({
/**
* konstruktor
* @param {object} conf
- * @param {string} [conf.url="/"] URL, na kterou se odešle soubor
- * @param {string} [conf.id] náhodné UID, které identifikuje daný upload, defaultní hodnota se náhodně vygeneruje
- * @param {string} [conf.input] element input, ve kterém je zvolen nějaký soubor
*/
JAK.Uploader.UploadIFrame.prototype.$constructor = function(conf) {
this.$super(conf);
@@ -1,13 +1,12 @@
/**
- * @overview Třída starající se o upload jednoho souboru pomocí XHR2. Samostatně se nevolá, vzužívá ji třída JAK.Uploader
+ * @overview Třída starající se o upload jednoho souboru pomocí XHR2
* @version 1.0
* @author ethan
*/
/**
* @class Uploader.UploadXHR
* @group jak-widgets
- * @augments JAK.Uploader.Upload
* @signal upload-start
* @signal upload-end
* @signal upload-progress
@@ -23,9 +22,6 @@ JAK.Uploader.UploadXHR = JAK.ClassMaker.makeClass({
/**
* konstruktor
* @param {object} conf
- * @param {string} [conf.url="/"] URL, na kterou se odešle soubor
- * @param {string} [conf.id] náhodné UID, které identifikuje daný upload, defaultní hodnota se náhodně vygeneruje
- * @param {object} [conf.file] objekt typu File dle File API
*/
JAK.Uploader.UploadXHR.prototype.$constructor = function(conf) {
this.$super(conf);
@@ -35,7 +31,9 @@ JAK.Uploader.UploadXHR.prototype.$constructor = function(conf) {
this._size = this._conf.file.fileSize || this._conf.file.size;
this._id = this._conf.id;
+ // TODO: predelat tak, aby to vyuzivalo JAK.Request
this._xhr = new XMLHttpRequest();
+
this._xhr.open(
"POST",
this._conf.url
@@ -49,8 +47,6 @@ JAK.Uploader.UploadXHR.prototype.$constructor = function(conf) {
this._ec.push(JAK.Events.addListener(this._xhr.upload, "error", this._error.bind(this)));
this._ec.push(JAK.Events.addListener(this._xhr, "load", this._load.bind(this)));
-
-
this.makeEvent('upload-start', {
name: this._name,
size: this._size,

0 comments on commit 2dc1ae0

Please sign in to comment.