Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1403 lines (1079 sloc) 52.7 KB
# translation of pl.po to
# translation of msec.po to
# translation of libDrakX.po to
# Polish translation file
#
# tomek, 2005.
# Paweł Jabłoński <pj@linux-mandrake.com>, 2001,2002.
# Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gazeta.pl>, 2002-2004.
# Tomasz Bednarski <bednarski@skrzynka.pl>, 2005.
# Tomasz Bednarski <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2005.
# Maciej Walkowiak <m.walkowiak@computer.org>, 2005.
# Tomasz Bednarski - Mandriva Poland <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2006, 2007.
# Mandriva Poland <biuro@mandriva.pl>, 2006.
# Tomasz Bednarski Mandriva Poland <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2006.
# Tomasz Bednarski - Amazis.net <tomasz.bednarski@amazis.pl>, 2007.
# Tomasz Bednarski - Amazis.net <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2008.
# Amazis.net sp. z o.o. - Tomasz Bednarski <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2008.
# Amazis.net sp. z o.o. - Tomasz Bednarski <tomasz.bednarski@amazis.pl>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: msec\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-30 09:51+BRT\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-04 10:34+0100\n"
"Last-Translator: Marek Walczak <kubdat@poczta.fm>\n"
"Language-Team: <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
#: ../src/msec/config.py:46
msgid "Modified system files"
msgstr "Zmodyfikowany system plików"
#: ../src/msec/config.py:47
msgid "No changes in system files"
msgstr "Nie ma zmian w systemie plików"
#: ../src/msec/config.py:60
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: ../src/msec/config.py:211
#: ../src/msec/config.py:423
msgid "Unable to load configuration file %s: %s"
msgstr "Nie można załadować pliku konfiguracyjnego %s: %s"
#: ../src/msec/config.py:225
#: ../src/msec/config.py:334
#: ../src/msec/config.py:442
msgid "Bad config option: %s"
msgstr "Zła opcja konfiguracji: %s"
#: ../src/msec/config.py:260
#: ../src/msec/config.py:373
#: ../src/msec/config.py:468
msgid "Unable to save %s: %s"
msgstr "Nie można zapisać %s: %s"
#: ../src/msec/config.py:319
msgid "loading exceptions file %s: %s"
msgstr "ładowanie pliku wyjątków %s: %s"
#: ../src/msec/config.py:320
msgid "No exceptions loaded"
msgstr "Nie załadowano wyjątków"
#: ../src/msec/help.py:14
msgid "Allow local users to connect to X server. Accepted arguments: yes (all connections are allowed), local (only local connection), no (no connection)."
msgstr "Dozwolone połączenia z serwerem X. Akceptowane argumenty: yes (dozwolone są wszystkie połączenia), local (tylko lokalne połączenia), no (brak połączeń)."
#: ../src/msec/help.py:16
msgid "Enable checking for files/directories writable by everybody."
msgstr "Aktywuj kontrolę plików/katalogów dostępnych dla każdego do zapisu."
#: ../src/msec/help.py:18
msgid "Log syslog messages on console terminal 12."
msgstr "Wyświetlaj komunikaty syslog na terminalu 12."
#: ../src/msec/help.py:20
msgid "Send mail reports even if no changes were detected."
msgstr "Wysyłaj raporty e-mailem nawet jeżeli nie wykryto zmian."
#: ../src/msec/help.py:22
msgid "Defines the base security level, on top of which the current configuration is based."
msgstr "Definiuje podstawowy poziom bezpieczeństwa, na bazie którego stworzono aktualną konfigurację."
#: ../src/msec/help.py:24
msgid "Accept broadcasted ICMP echo."
msgstr "Akceptowanie rozgłoszeniowych pakietów echo icmp."
#: ../src/msec/help.py:26
msgid "Enable verification for changes in the installed RPM packages. This will notify you when new packages are installed or removed."
msgstr "Aktywuj weryfikację zmian w zainstalowanych pakietach RPM. Będziesz informowany kiedy nowe pakiety są instalowane lub usuwane."
#: ../src/msec/help.py:28
msgid "Enable periodic permission checking for files specified in msec policy."
msgstr "Aktywuj okresową kontrolę uprawnień dla plików określonych w konfiguracji msec."
#: ../src/msec/help.py:30
msgid "Ignore changes in process IDs when checking for open network ports."
msgstr "Ignoruje zmiany w nazwach procesów podczas sprawdzania otwartych portów sieciowych."
#: ../src/msec/help.py:32
msgid "Allow X server to accept connections from network on tcp port 6000."
msgstr "Pozwalaj serwerowi X na akceptowanie połączeń sieciowych na porcie tcp 6000."
#: ../src/msec/help.py:34
msgid "Enable checking for known rootkits using chkrootkit."
msgstr "Aktywuj kontrolę w kierunku znanych rootkitów z wykorzystaniem chkrootkit."
#: ../src/msec/help.py:36
msgid "Enable msec to enforce file permissions to the values specified in the msec security policy."
msgstr "Aktywuj msec by egzekwował uprawnienia określone w konfiguracji bezpieczeństwa msec."
#: ../src/msec/help.py:38
msgid "Enable sectools checks. This check will run all sectool checks for a security level configuration. The security level to be used during this test is determined by the CHECK_SECTOOL_LEVELS variable."
msgstr "Aktywuj kontrolę sectool. Ta kontrola uruchomi wszystkie kontrole sectool dla poziomu konfiguracji bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa należy stosować w czasie testu wyznaczonego przez zmienną CHECK_SECTOOL_LEVELS."
#: ../src/msec/help.py:40
msgid "Set shell commands history size. A value of -1 means unlimited."
msgstr "Ustaw wielkość historii poleceń powłoki. Wartość -1 oznacza brak ograniczenia."
#: ../src/msec/help.py:42
msgid "Allow system reboot and shutdown to local users."
msgstr "Zezwalaj na wyłączenie i ponowne uruchamianie komputera przez użytkowników lokalnych."
#: ../src/msec/help.py:44
msgid "Enable checking for changes in firewall settings."
msgstr "Aktywuj kontrolę zmian w ustawieniach zapory sieciowej."
#: ../src/msec/help.py:46
msgid "Enable checking for additions/removals of suid root files."
msgstr "Sprawdzanie dodanych/usuniętych plików z bitem suid administratora ."
#: ../src/msec/help.py:48
msgid "Enables logging of periodic checks to system log."
msgstr "Aktywuj logowanie okresowych kontroli w logach systemowych."
#: ../src/msec/help.py:50
msgid "Enable crontab and at for users. Put allowed users in /etc/cron.allow and /etc/at.allow (see man at(1) and crontab(1))."
msgstr "Udostępnij użytkownikom funkcje crontab i at. Umieść użytkowników, którzy mogą korzystać z tych mechanizmów w /etc/cron.allow i /etc/at.allow (zajrzyj do manuala at(1) i crontab(1))."
#: ../src/msec/help.py:52
msgid "Enable checking for dangerous options in users' .rhosts/.shosts files."
msgstr "Aktywuj kontrolę niebezpiecznych opcji w plikach .rhosts/.shosts należących do użytkowników."
#: ../src/msec/help.py:54
msgid "Enable password-related checks, such as empty passwords and strange super-user accounts."
msgstr "Aktywuj testy haseł w poszukiwaniu np. pustych haseł oraz dziwnych kont administracyjnych."
#: ../src/msec/help.py:56
msgid "Set the password history length to prevent password reuse. This is not supported by pam_tcb."
msgstr "Ustaw rozmiar historii haseł, aby zabezpieczyć przed ponownym użyciem tego samego hasła. Opcja nieobsługiwana przez pam_tcb."
#: ../src/msec/help.py:58
msgid "Enable checksum verification for suid files."
msgstr "Aktywuj weryfikację sumy kontrolnej plików suid."
#: ../src/msec/help.py:60
msgid "Use secure location for temporary files. If this parameter is set to 'yes', user home directory will be used for temporary files. Otherwise, /tmp will be used."
msgstr "Użyj bezpiecznego miejsca na pliki tymczasowe. Jeśli ten parametr jest ustawiony na 'tak', katalog domowy użytkownika zostanie wykorzystany na pliki tymczasowe. W przeciwnym razie, zostanie użyty /tmp."
#: ../src/msec/help.py:62
msgid "User email to receive security notifications."
msgstr "Powiadomienia bezpieczeństwa wysyłaj pocztą elektroniczną."
#: ../src/msec/help.py:64
msgid "Set the user umask."
msgstr "Ustaw maskę tworzenia plików użytkownika (umask)."
#: ../src/msec/help.py:66
msgid "Allow only users in wheel group to su to root."
msgstr "Przelogowanie na konto root (su) jest dostępne tylko dla użytkowników grupy wheel"
#: ../src/msec/help.py:68
msgid "Enable checking for empty passwords in /etc/shadow (man shadow(5))."
msgstr "Sprawdzanie pustych haseł w pliku /etc/shadow (man shadow(5))."
#: ../src/msec/help.py:70
msgid "Allow autologin."
msgstr "Dozwolone automatyczne logowanie"
#: ../src/msec/help.py:72
msgid "Enable checking for changes in system users."
msgstr "Aktywuj kontrolę zmian w systemie uzytkowników."
#: ../src/msec/help.py:74
msgid "Enable checking for unowned files."
msgstr "Aktywuj kontrolę plików bez właściciela."
#: ../src/msec/help.py:76
msgid "Set the shell timeout. A value of zero means no timeout."
msgstr "Ustaw czas wygaśnięcia powłoki. Wartość zero oznacza brak czasu wygasania."
#: ../src/msec/help.py:78
msgid "Allow display managers (kdm and gdm) to display list of local users."
msgstr "Zezwalaj na wyświetlanie listy użytkowników przez menedżery okien (kdm i gdm)."
#: ../src/msec/help.py:80
msgid "Enable name resolution spoofing protection."
msgstr "Ochrona przed spoofingiem (fałszowaniem) wyszukiwania nazw."
#: ../src/msec/help.py:82
msgid "Enforce MSEC file directory permissions on system startup. If this parameter is set to 'enforce', system permissions will be enforced automatically, according to system security settings."
msgstr "Podczas startu systemu wymuś prawa dostępu do plików określone w MSEC. Jeżeli ten parametr ma wartość 'wymuś' prawa dostępu zostaną zmienione automatycznie, zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa systemu."
#: ../src/msec/help.py:84
msgid "Include current directory into user PATH by default"
msgstr "Dołącz bieżący katalog do domyślnej ŚCIEŻKI użytkownika"
#: ../src/msec/help.py:86
msgid "Enable permission checking on users' files that should not be owned by someone else, or writable."
msgstr "Aktywuj kontrolę uprawnień na plikach użytkowników, które nie powinny być własnością innych lub być zapisywalne."
#: ../src/msec/help.py:88
msgid "Creates the symlink /etc/security/msec/server to point to /etc/security/msec/server.SERVER_LEVEL. The /etc/security/msec/server is used by chkconfig --add to decide to add a service if it is present in the file during the installation of packages. By default, two presets are provided: local (which only enables local services) and remote (which also enables some remote services considered safe). Note that the allowed services must be placed manually into the server.SERVER_LEVEL files when necessary."
msgstr "Tworzy link symboliczny /etc/security/msec/server wskazujący na /etc/security/msec/server.SERVER_LEVEL. Plik /etc/security/msec/server jest wykorzystywany przez polecenie chkconfig --add do określenia czy należy dodać usługę podczas instalacji pakietów. Domyślnie dozwolone są dwa ustawienia: lokalny (aktywuje tylko lokalne usługi) i zdalny (aktywuje także niektóre usługi zdalne, które uznaje się za bezpieczne). Należy zwrócić uwagę, że jeżeli to konieczne usługi muszą być dodane ręcznie do plików server.SERVER_LEVEL"
#: ../src/msec/help.py:90
msgid "Use password to authenticate users. Take EXTREME care when disabling passwords, as it will leave the machine vulnerable."
msgstr "Użyj hasła do uwierzytelniania użytkowników. Postępuj BARDZO ostrożnie wyłączając hasła, ponieważ sprawi to że komputer będzie podatny na atak."
#: ../src/msec/help.py:92
msgid "Show security notifications in system tray using libnotify."
msgstr "Wyświetlaj powiadomienia bezpieczeństwa w zasobniku systemowym z użyciem libnotify."
#: ../src/msec/help.py:94
msgid "Set umask option for mounting vfat and ntfs partitions. If umask is '-1', default system umask is used."
msgstr "Ustaw opcję umask dla montowanych partycji vfat i ntfs. Jeżeli umask ma wartość '-1', stosowana jest domyślna wartość systemowa umask."
#: ../src/msec/help.py:96
msgid "Enable checking for open network ports."
msgstr "Aktywuj kontrolę otwartych portów."
#: ../src/msec/help.py:98
msgid "Allow direct root login on terminal."
msgstr "Zezwalaj na bezpośrednie logowanie użytkownika root."
#: ../src/msec/help.py:100
msgid "Run security checks when machine is running on battery power."
msgstr "Uruchom kontrolę bezpieczeństwa gdy komputer zasilany jest z baterii."
#: ../src/msec/help.py:102
msgid "Enable checking for changes in system groups."
msgstr "Aktywuj kontrolę zmian w systemie grup."
#: ../src/msec/help.py:104
msgid "Allow remote root login via sshd. If yes, login is allowed. If without-password, only public-key authentication logins are allowed. See sshd_config(5) man page for more information."
msgstr "Zezwalaj na zdalne logowanie roota przez sshd. Jeżeli wybrano opcję yes - logowanie jest dozwolone. Jeżeli wybrano opcję without-password możliwe jest tylko uwierzytelnianie z wykorzystaniem klucza publicznego. Zobacz stronę sshd_config (5) podręcznika systemowego, aby uzyskać więcej informacji."
#: ../src/msec/help.py:106
msgid "Enable logging of strange network packets."
msgstr "Aktywuj logowanie dziwnych pakietów sieciowych."
#: ../src/msec/help.py:108
msgid "Define the default retention period for logs, in weeks. Some countries require that the log files should be kept for 12 months, other do not have such strict requirements. This variable defines the number of past log files that should be kept by logrotate on the system."
msgstr "Określ okres przechowywania domyślnych dzienników, w tygodniach. Niektóre kraje wymagają aby pliki dziennika były przechowywane przez 12 miesięcy, inne nie mają takich surowych wymogów. Zmiana ta definiuje liczbę wcześniejszych plików dziennika, które powinny być przechowywane w systemie."
#: ../src/msec/help.py:110
msgid "Ask for root password when going to single user level (man sulogin(8))."
msgstr "Pytaj o hasło root podczas uruchamiania w trybie pojedynczego użytkownika (man sulogin(8))."
#: ../src/msec/help.py:112
msgid "Enable IP spoofing protection."
msgstr "Włącz ochronę przed fałszowaniem IP."
#: ../src/msec/help.py:114
msgid "Allow root access without password for the members of the wheel group."
msgstr "Umożliwiaj dostęp do konta root bez hasła przez użytkowników grupy wheel."
#: ../src/msec/help.py:116
msgid "Fix owner and group of unowned files to use nobody/nogroup."
msgstr "Ustaw właściciela i grupę dla osieroconych plików na nobody/nogroup."
#: ../src/msec/help.py:118
msgid "Send security check results by email."
msgstr "Przesyłanie wyników sprawdzania pocztą."
#: ../src/msec/help.py:120
msgid "Allow to export display when passing from the root account to the other users. See pam_xauth(8) for more details."
msgstr "Dozwolony eksport ekranu podczas przechodzenia z konta root na innego użytkownika. Zobacz pam_xauth(8) aby uzyskać więcej szczegółów. "
#: ../src/msec/help.py:122
msgid "Defines the sectool level to use during the periodic security check. You may use the sectool-gui application to select individual tests for each level. If this variable is not defined, the default level defined in sectool configuration will be used."
msgstr "Definiuje poziom sectool do wykorzystania w czasie okresowej kontroli bezpieczeństwa. Możesz użyć graficznego interfejsu sectool aby wybrać indywidualny test dla każdego z poziomów. Jeśli ta zmienna nie jest określona, zostanie wykorzystany poziom domyślny określony w konfiguracji sectool."
#: ../src/msec/help.py:124
msgid "Enable daily security checks."
msgstr "Aktywuj codzienną kontrolę bezpieczeństwa."
#: ../src/msec/help.py:126
msgid "Accept ICMP echo."
msgstr "Akceptowanie pakietów ICMP."
#: ../src/msec/help.py:128
msgid "Set the password minimum length and minimum number of digit and minimum number of capitalized letters, using length,ndigits,nupper format."
msgstr "Ustaw minimalną długość hasła lub minimalną liczbę cyfr oraz minimalną liczbę liter pisanych wielką literą. Użyj formatu długość, liczba cyfr, wielkość."
#: ../src/msec/help.py:130
msgid "Allow full access to network services controlled by tcp_wrapper (see hosts.deny(5)). If yes, all services are allowed. If local, only connections to local services are authorized. If no, the services must be authorized manually in /etc/hosts.allow (see hosts.allow(5))."
msgstr "Umożliwiaj dostęp do wszystkich usług sieciowych kontrolowane przez tcp_wrappers (zajrzyj do manuala hosts.deny(5)). Jeśli wartość wynosi 'tak' wszystkie usługi mają dostęp. Jeżeli wartość wynosi 'lokalne' tylko lokalne usługi mają dostęp. jeśli wartość wynosi 'nie' usługi muszą być uwierzytelniane ręcznie w pliku /etc/hosts.allow (zajrzyj do manuala hosts.allow(5))."
#: ../src/msec/help.py:132
msgid "Enable verification of integrity of installed RPM packages. This will notify you if checksums of the installed files were changed, showing separate results for binary and configuration files."
msgstr "Włącz weryfikację spójności dla zainstalowanych pakietów RPM. Program poinformuje Cię, jeżeli zmieniły się sumy kontrolne zainstalowanych plików, i pokaże wyniki oddzielnie dla plików binarnych i konfiguracyjnych. "
#: ../src/msec/help.py:134
msgid "Patterns to exclude from disk checks. This parameter is parsed as a regex (7), so you may use complex expressions."
msgstr "Wzory dla wyłączenia dysku z kontroli. Ten parametr jest analizowany jako regex (7), więc można używać bardziej złożonych formuł."
#: ../src/msec/help.py:136
msgid "Allow users in wheel group to use sudo. If this option is set to 'yes', the users in wheel group are allowed to use sudo and run commands as root by using their passwords. If this option to set to 'without-password', the users can use sudo without being asked for their password. WARNING: using sudo without any password makes your system very vulnerable, and you should only use this setting if you know what you are doing!"
msgstr "Pozwala użytkownikom grupy dookólnej używać sudo. Jeśli ta opcja jest ustawiona na 'tak', grupa dookólna użytkowników może korzystać z sudo i wykonywać, za pomocą hasła, polecenia jako root. W przypadku tej opcji 'bez hasła' użytkownicy mogą korzystać z sudo bez podania hasła. OSTRZEŻENIE: używanie sudo bez hasła, że system jest bardzo wrażliwy, należy go używać tylko wtedy jeśli wiesz co robisz!"
#: ../src/msec/help.py:138
msgid "Set the root umask."
msgstr "Ustaw maskę tworzenia plików roota."
#: ../src/msec/help.py:140
msgid "Perform hourly security check for changes in system configuration."
msgstr "Co godzinę poszukuj zmian konfiguracji systemu."
#: ../src/msec/help.py:142
msgid "Enforce MSEC settings on system startup"
msgstr "Wymuszaj ustawienia MSEC podczas startu systemu."
#: ../src/msec/help.py:144
msgid "Enable periodic security check results to terminal."
msgstr "Aktywuj wyświetlanie na terminalu wyników okresowej kontroli."
#: ../src/msec/help.py:146
msgid "Accept bogus IPv4 error messages."
msgstr "Akceptowanie nieprawidłowych komunikatów o błędach IPv4"
#: ../src/msec/help.py:148
msgid "Enable checking for additions/removals of sgid files."
msgstr "Aktywuj sprawdzanie dodatków/usunięć plików sgid."
#: ../src/msec/help.py:150
msgid "Activate ethernet cards promiscuity check."
msgstr "Uaktywnij sprawdzanie \"gadatliwości\" karty sieciowej."
#: ../src/msec/libmsec.py:266
msgid "%s modified so launched command: %s"
msgstr "%s został zmodyfikowany zatem uruchomiono polecenie: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:275
msgid "%s modified so should have run command: %s"
msgstr "%s został zmodyfikowany zatem prawdopodobnie uruchomiono polecenie: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:377
#: ../src/msec/libmsec.py:409
msgid "deleted %s"
msgstr "usunięto %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:395
msgid "touched file %s"
msgstr "dotknięty plik %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:415
msgid "made symbolic link from %s to %s"
msgstr "utworzono link symboliczny z %s do %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:418
msgid "moved file %s to %s"
msgstr "przeniesiono plik %s do %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:468
#: ../src/msec/libmsec.py:484
msgid "set variable %s to %s in %s"
msgstr "ustaw zmienną %s na wartość %s w %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:686
msgid "Error loading plugin '%s' from %s: %s"
msgstr "Błąd podczas ładowania wtyczki '%s' z %s: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:703
msgid "Invalid callback: %s"
msgstr "Nieprawidłowe odwołanie: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:712
msgid "Plugin %s not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:719
msgid "Not supported function '%s' in '%s'"
msgstr "Nie obsługiwana funkcja '%s' w '%s'"
#: ../src/msec/libmsec.py:726
#: ../src/msec/libmsec.py:856
msgid "In check-only mode, nothing is written back to disk."
msgstr "W trybie check-only nic nie jest zapisywane na dysku."
#: ../src/msec/libmsec.py:753
msgid "Invalid parameter for %s: '%s'. Valid parameters: '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy parametr dla %s. '%s'. Prawidłowe parametry: '%s'."
#: ../src/msec/libmsec.py:786
msgid "user name %s not found"
msgstr "Nazwa użytkownika %s nie została znaleziona"
#: ../src/msec/libmsec.py:798
msgid "user name not found for id %d"
msgstr "nie odnaleziono nazwy użytkownika dla id %id"
#: ../src/msec/libmsec.py:810
msgid "group name %s not found"
msgstr "nie odnaleziono nazwy grupy %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:822
msgid "group name not found for id %d"
msgstr "nie odnaleziono nazwy grupy dla id %id"
#: ../src/msec/libmsec.py:832
msgid "Unable to check /proc/mounts. Assuming all file systems are local."
msgstr "Sprawdzenie /proc/mounts było niemożliwe. Zakłada się że wszystkie pliki są lokalne."
#: ../src/msec/libmsec.py:871
msgid "Forcing ownership of %s to %s"
msgstr "Wymuszanie właściciela pliku %s na %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:875
msgid "Error changing user on %s: %s"
msgstr "Błąd zmiany użytkownika pliku %s: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:877
msgid "Wrong owner of %s: should be %s"
msgstr "Nieprawidłowy właściciel %s: powinno być %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:880
msgid "Enforcing group on %s to %s"
msgstr "Wymuszanie grupy na %s do %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:884
msgid "Error changing group on %s: %s"
msgstr "Błąd podczas wymuszania grupy na %s: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:886
msgid "Wrong group of %s: should be %s"
msgstr "Nieprawidłowa grupa dla %s: powinno być %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:891
msgid "Enforcing permissions on %s to %o"
msgstr "Wymuszanie uprawnień na %s do %o"
#: ../src/msec/libmsec.py:895
msgid "Error changing permissions on %s: %s"
msgstr "Błąd podczas zmiany uprawnień na %s: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:897
msgid "Wrong permissions of %s: should be %o"
msgstr "Nieprawidłowe uprawnienia dla %s: powinno być %o"
#: ../src/msec/libmsec.py:901
msgid "Enforcing acl on %s"
msgstr "Egzekwowanie acl w %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:915
msgid "Unable to add filesystem-specific ACL %s to %s"
msgstr "Nie można dodać specyficznego systemu plików ACL %s do %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:917
msgid "Error changing acl on %s: %s"
msgstr "Błąd zmiany acl w %s: %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:919
msgid "Wrong acl of %s"
msgstr "Błędny acl z %s"
#: ../src/msec/libmsec.py:936
msgid "bad permissions for '%s': '%s'"
msgstr "nieprawidłowe uprawnienia dla '%s': '%s'"
#: ../src/msec/libmsec.py:961
msgid "Non local file: \"%s\". Nothing changed."
msgstr "Plik nie jest na lokalnym systemie: \"%s\". Nic nie zmieniono."
#: ../src/msec/libmsec.py:1006
msgid "Checking paths: %s"
msgstr "Sprawdzanie ścieżek: %s"
#: ../src/msec/msec.py:87
#: ../src/msec/msecperms.py:96
msgid "Invalid security level '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy poziom bezpieczeństwa '%s'."
#: ../src/msec/msec.py:114
#: ../src/msec/msecperms.py:121
msgid "Msec: Mandriva Security Center (%s)\n"
msgstr "Msec: Centrum Bezpieczeństwa Mandrivy (%s)\n"
#: ../src/msec/msec.py:115
#: ../src/msec/msecperms.py:122
msgid "Error: This application must be executed by root!"
msgstr "Błąd: program powinien być uruchomiony przez użytkownika root!"
#: ../src/msec/msec.py:116
#: ../src/msec/msecperms.py:123
msgid "Run with --help to get help."
msgstr "Uruchom z opcją --help, aby uzyskać pomoc."
#: ../src/msec/msec.py:142
msgid "Level '%s' not found, aborting."
msgstr "Poziom '%s' nie został odnaleziony. Przerywanie."
#: ../src/msec/msec.py:144
msgid "Switching to '%s' level."
msgstr "Przełączenie na poziom '%s'."
#: ../src/msec/msec.py:151
msgid "No custom file permissions for level '%s'."
msgstr "Brak pliku niestandardowych uprawnień dla poziomu '%s'."
#: ../src/msec/msec.py:152
msgid "Saving file permissions to '%s' level."
msgstr "Zapisywanie pliku uprawnień dla '%s' poziomu."
#: ../src/msec/msec.py:192
#: ../src/msec/msecperms.py:166
msgid "Unable to save config!"
msgstr "Zapisanie konfiguracji było niemożliwe!"
#: ../src/msec/msec.py:194
msgid "Unable to save file system permissions!"
msgstr "Nie można zapisać uprawnień systemu plików!"
#: ../src/msec/msecgui.py:55
msgid ""
"<big><b>Choose security level</b></big>\n"
"This application allows you to configure your system security. If you wish\n"
"to activate it, choose the appropriate security level: "
msgstr ""
"<big><b>Wybierz poziom bezpieczeństwa</b></big>\n"
"Ten program umożliwia konfigurację bezpieczeństwa systemu. Jeżeli chcesz\n"
"aktywować jego działanie wybierze odpowiedni poziom bezpieczeństwa:"
#: ../src/msec/msecgui.py:61
msgid "This profile configures a reasonably safe set of security features. It is the suggested level for Desktop. If unsure which profile to use, use this one."
msgstr "Ten profil zawiera zestaw ustawień zapewniających rozsądne bezpieczeństwo. To jest sugerowany poziom dla komputera. W razie wątpliwości co do korzystania z profilu, użyj tego."
#: ../src/msec/msecgui.py:62
msgid "This profile is focused on netbooks, laptops or low-end devices, which are only accessed by local users and run on batteries."
msgstr "Ten profil jest aktywny na netbookach lub urządzeniach typu low-end, które są dostępne dla użytkowników lokalnych i zasilanych bateriami."
#: ../src/msec/msecgui.py:64
msgid "This profile is configured to provide maximum security, even at the cost of limiting the remote access to the system. This level is suggested for security-concerned systems and servers. "
msgstr "Ten profil zawiera zestaw ustawień zapewniających maksymalne bezpieczeństwo, nawet kosztem ograniczonego zdalnego dostępu do systemu. Jest to zalecany poziom dla zastosowań serwerowych oraz dla systemów, dla których bezpieczeństwo jest bardzo ważne."
#: ../src/msec/msecgui.py:66
msgid "This profile is targeted on local network servers, which do not receive accesses from unauthorized Internet users."
msgstr "Ten profil jest przeznaczony dla lokalnych serwerów sieciowych, do których nie mają dostępu nieautoryzowani użytkownicy internetu."
#: ../src/msec/msecgui.py:68
msgid "This profile is provided for servers which are intended to be accessed by unauthorized Internet users."
msgstr "Ten profil jest dla serwerów, które mają być dostępne dla nieupoważnionych użytkowników Internetu."
#: ../src/msec/msecgui.py:69
msgid "This profile is intended for the users who do not rely on msec to change system settings, and use it for periodic checks only. It configures all periodic checks to run once a day."
msgstr "Ten profil jest przeznaczony dla użytkowników, którzy zmian ustawień systemu nie opierają się na msec i używają go tylko dla okresowych kontroli. Ta konfiguracja wszystkie okresowe kontrole uruchamia raz na dobę."
#: ../src/msec/msecgui.py:70
msgid "This profile is similar to the 'audit_daily' profile, but it runs all checks weekly."
msgstr "Ten profil jest podobny do profilu 'audit_daily', ale wszystkie kontrole przeprowadza tygodniowo."
#: ../src/msec/msecgui.py:77
msgid "Custom security level."
msgstr "Niestandardowy poziom bezpieczeństwa."
#: ../src/msec/msecgui.py:80
msgid ""
"<big><b>System security options</b></big>\n"
"These options control the local security configuration, such as the login restrictions,\n"
"password configurations, integration with other security tools, and default file creation\n"
"permissions. "
msgstr ""
"<big><b>Opcje bezpieczeństwa systemu</b></big>\n"
"Opcje określające konfigurację bezpieczeństwa lokalnego, takie jak ograniczenia logowania,\n"
"konfiguracja haseł, integracja z innymi narzędziami bezpieczeńśtwa i domyślne \n"
"prawa dostępu do tworzonych plików."
#: ../src/msec/msecgui.py:85
msgid ""
"<big><b>Network security options</b></big>\n"
"These options define the network security against remote threats, unauthorized accesses,\n"
"and breakin attempts. "
msgstr ""
"<big><b>Opcje bezpieczeństwa sieci</b></big>\n"
"Opcje definiujące bezpieczeństwo sieci w zakresie zagrożeń zewnętrznych, nieautoryzowanego dostępu,\n"
"i prób włamań."
#: ../src/msec/msecgui.py:89
msgid ""
"<big><b>Periodic security checks</b></big>\n"
"These options configure the security checks that should be executed periodically. "
msgstr ""
"<big><b>Okresowa kontrola bezpieczeństwa</b></big>\n"
"Opcje konfigurujące okresowe kontrole bezpieczeństwa."
#: ../src/msec/msecgui.py:92
msgid ""
"<big><b>Exceptions</b></big>\n"
"Here you can configure the allowed exceptions for msec periodic security\n"
"checks. For each supported test, you may add as many exceptions as you want\n"
"for each check. Note that each exception is parsed as a regexp."
msgstr ""
"<big><b>Wyjątki</b></big>\n"
"Tutaj można skonfigurować dozwolone wyjątki dla okresowych kontroli\n"
"bezpieczeństwa msec. Dla każdego obsługiwanego testu możesz dodać dowolną\n"
"ilość wyjątków. Należy pamiętać, że każdy wyjątek jest analizowany jako wyrażenie regularne."
#: ../src/msec/msecgui.py:97
msgid ""
"<big><b>File permissions</b></big>\n"
"These options allow to fine-tune system permissions for important files and directories.\n"
"The following permissions are checked periodically, and any change to the owner, group,\n"
"or current permission is reported. The permissions can be enforced, automatically\n"
"changing them to the specified values when a change is detected. "
msgstr ""
"<big><b>Prawa dostępu do plików</b></big>\n"
"Opcje umożliwiające dostosowanie praw dostępu do ważnych plików i katalogów.\n"
"Prawa dostępu są okresowo kontrolowane, a każda zmian właściciela, grupy lub\n"
"uprawnień jest raportowana. Prawa dostępu mogą być wymuszane, czyli automatycznie\n"
"zmieniane do określonej wartości w przypadku wykrycia zmian."
#: ../src/msec/msecgui.py:103
msgid "Save and apply new configuration?"
msgstr "Czy zapisać i zastosować konfigurację?"
#: ../src/msec/msecgui.py:154
msgid "Unable to load configuration for level '%s'"
msgstr "Nie można załadować konfiguracji dla poziomu '%s'"
#: ../src/msec/msecgui.py:160
msgid "Unable to load permissions for level '%s'"
msgstr "Nie można załadować uprawnień dla poziomu '%s'"
#: ../src/msec/msecgui.py:193
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../src/msec/msecgui.py:195
msgid "_Save configuration"
msgstr "_Zapisz konfigurację"
#: ../src/msec/msecgui.py:200
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../src/msec/msecgui.py:202
#: ../src/msec/msecgui.py:204
msgid "_Help"
msgstr "Po_moc"
#: ../src/msec/msecgui.py:205
msgid "_About"
msgstr "Inform_acje"
#: ../src/msec/msecgui.py:232
msgid "MSEC: System Security and Audit"
msgstr "MSEC: bezpieczeństwo systemu i audyt"
#: ../src/msec/msecgui.py:245
msgid "Overview"
msgstr "Przegląd"
#: ../src/msec/msecgui.py:246
msgid "Security settings"
msgstr "Opcje bezpieczeństwa"
#: ../src/msec/msecgui.py:255
msgid "Basic security"
msgstr "Podstawowe bezpieczeństwo"
#: ../src/msec/msecgui.py:256
msgid "System security"
msgstr "Bezpieczeństwo systemu"
#: ../src/msec/msecgui.py:257
msgid "Network security"
msgstr "Bezpieczeństwo sieci"
#: ../src/msec/msecgui.py:258
#: ../src/msec/msecgui.py:649
msgid "Periodic checks"
msgstr "Okresowe kontrole"
#: ../src/msec/msecgui.py:259
msgid "Exceptions"
msgstr "Wyjątki"
#: ../src/msec/msecgui.py:260
#: ../src/msec/msecgui.py:1250
msgid "Permissions"
msgstr "Prawa dostępu"
#: ../src/msec/msecgui.py:300
msgid "MSEC option changes"
msgstr "Zmiany opcji MSEC"
#: ../src/msec/msecgui.py:300
msgid "option"
msgstr "opcja"
#: ../src/msec/msecgui.py:301
msgid "System permissions changes"
msgstr "Zmiany uprawnień systemowych"
#: ../src/msec/msecgui.py:301
msgid "permission check"
msgstr "kontrola praw dostępu"
#: ../src/msec/msecgui.py:311
msgid "changed %s <b>%s</b> (%s -> %s)"
msgstr "zmieniono %s <b>%s</b> (%s -> %s)"
#: ../src/msec/msecgui.py:316
msgid "added %s <b>%s</b> (%s)"
msgstr "dodano %s <b>%s</b> (%s)"
#: ../src/msec/msecgui.py:321
msgid "removed %s <b>%s</b>"
msgstr "usunięto %s <b>%s</b>"
#: ../src/msec/msecgui.py:325
msgid "no changes"
msgstr "brak zmian"
#: ../src/msec/msecgui.py:338
#: ../src/msec/msecgui.py:345
msgid "Saving changes.."
msgstr "Zapisywanie zmian..."
#: ../src/msec/msecgui.py:341
msgid "Ignore and quit"
msgstr "Ignoruj i zakończ"
#: ../src/msec/msecgui.py:379
msgid "<b>%s:</b> <i>%s</i>\n"
msgstr "<b>%s:</b> <i>%s</i>\n"
#: ../src/msec/msecgui.py:386
msgid "<b>MSEC test run results:</b> <i>%s</i>"
msgstr "<b>Wyniki testów MSEC:</b> <i>%s</i>"
#: ../src/msec/msecgui.py:394
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../src/msec/msecgui.py:400
msgid "MSEC messages (%s): %d"
msgstr "Informacje MSEC (%s): %d"
#: ../src/msec/msecgui.py:414
msgid "Details (%d changes).."
msgstr "Szczegóły (zmiany %d).."
#: ../src/msec/msecgui.py:467
msgid "No base msec level specified, using '%s'"
msgstr "Nie zdefiniowano bazowego poziomu bezpieczeństwa msec. Korzystanie z '%s'."
#: ../src/msec/msecgui.py:470
msgid "Detected base msec level '%s'"
msgstr "Wykryto bazowy poziom msec '%s'"
#: ../src/msec/msecgui.py:498
msgid "Security Option"
msgstr "Opcje bezpieczeństwa"
#: ../src/msec/msecgui.py:508
#: ../src/msec/msecgui.py:846
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: ../src/msec/msecgui.py:513
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
#: ../src/msec/msecgui.py:523
msgid "Invalid option '%s'!"
msgstr "Nieprawidłowa opcja '%s'!"
#: ../src/msec/msecgui.py:593
msgid "Firewall"
msgstr "Zapora sieciowa"
#: ../src/msec/msecgui.py:600
#: ../src/msec/msecgui.py:642
msgid "Configure"
msgstr "Konfiguruj"
#: ../src/msec/msecgui.py:608
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizacje"
#: ../src/msec/msecgui.py:614
msgid "Update now"
msgstr "Aktualizuj teraz"
#: ../src/msec/msecgui.py:621
msgid "Security"
msgstr "Bezpieczeństwo"
#: ../src/msec/msecgui.py:624
msgid "Msec is disabled"
msgstr "Msec jest wyłączony"
#: ../src/msec/msecgui.py:627
msgid "Msec is enabled"
msgstr "Msec jest aktywny"
#: ../src/msec/msecgui.py:628
msgid "Base security level: '%s'"
msgstr "Podstawowy poziom bezpieczeństwa: '%s'"
#: ../src/msec/msecgui.py:636
msgid "Custom settings: %d"
msgstr "Ustawienia użytkownika: %d"
#: ../src/msec/msecgui.py:657
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: ../src/msec/msecgui.py:658
msgid "Check: %s. Last run: %s"
msgstr "Kontrola: %s. Ostatnio uruchomiono: %s"
#: ../src/msec/msecgui.py:663
msgid "Show results"
msgstr "Pokaż wyniki"
#: ../src/msec/msecgui.py:669
msgid "Run now"
msgstr "Uruchom teraz"
#: ../src/msec/msecgui.py:690
msgid "Unable to read log file: %s"
msgstr "Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego: %s"
#: ../src/msec/msecgui.py:691
msgid "Periodic check results"
msgstr "Wyniki okresowej kontroli"
#: ../src/msec/msecgui.py:723
msgid "Do you want to run the <b>%s</b> periodic check? Please note that it could take a considerable time to finish."
msgstr "Czy chcesz uruchomić <b>%s</b> okresową kontrolę? Pamiętaj, że zanim zakończy może upłynąć dużo czasu."
#: ../src/msec/msecgui.py:731
#: ../src/msec/msecgui.py:739
msgid "Please wait, running checks..."
msgstr "Proszę czekać, przeprowadzanie kontroli..."
#: ../src/msec/msecgui.py:742
msgid "Please wait, this might take a few minutes."
msgstr "Proszę czekać, może to potrwać kilka minut."
#: ../src/msec/msecgui.py:771
msgid "Periodic check was executed successfully!"
msgstr "Okresowa kontrola została zakończona pomyślnie!"
#: ../src/msec/msecgui.py:774
msgid "An error occurred while running periodic check."
msgstr "Wystąpił błąd podczas przeprowadzania okresowej kontroli."
#: ../src/msec/msecgui.py:806
msgid "Enable MSEC tool"
msgstr "Aktywuj program MSEC"
#: ../src/msec/msecgui.py:813
msgid "Select the base security level"
msgstr "Wybierz bazowy poziom bezpieczeństwa"
#: ../src/msec/msecgui.py:836
msgid "Level name"
msgstr "Nazwa poziomu"
#: ../src/msec/msecgui.py:892
msgid "Send security alerts by email to:"
msgstr "Ostrzeżenia bezpieczeństwa wysyłaj pocztą do:"
#: ../src/msec/msecgui.py:914
msgid "Display security alerts on desktop"
msgstr "Wyświetlaj alerty bezpieczeństwa na pulpicie"
#: ../src/msec/msecgui.py:1098
msgid "Enable periodic security checks"
msgstr "Aktywuj okresową kontrolę bezpieczeństwa"
#: ../src/msec/msecgui.py:1160
msgid "Security check"
msgstr "Kontrola bezpieczeństwa"
#: ../src/msec/msecgui.py:1166
msgid "Exception"
msgstr "Wyjątek"
#: ../src/msec/msecgui.py:1187
#: ../src/msec/msecgui.py:1314
msgid "Add a rule"
msgstr "Dodaj regułę"
#: ../src/msec/msecgui.py:1192
#: ../src/msec/msecgui.py:1319
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../src/msec/msecgui.py:1232
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"
#: ../src/msec/msecgui.py:1238
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: ../src/msec/msecgui.py:1244
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
#: ../src/msec/msecgui.py:1258
msgid "Enforce"
msgstr "Wymuś"
#: ../src/msec/msecgui.py:1266
msgid "Acl"
msgstr "Acl"
#: ../src/msec/msecgui.py:1419
msgid "Editing exception"
msgstr "Edycja wyjątku"
#: ../src/msec/msecgui.py:1424
msgid "Adding new exception"
msgstr "Dodawanie nowych wyjątków"
#: ../src/msec/msecgui.py:1431
msgid "Editing exception. Please select the correspondent msec check and exception value\n"
msgstr "Edycja wyjątku. Wybierz odpowiednią kontrolę msec i wartość wyjątku\n"
#: ../src/msec/msecgui.py:1438
msgid "Check: "
msgstr "Sprawdź:"
#: ../src/msec/msecgui.py:1453
msgid "Exception: "
msgstr "Wyjątek:"
#: ../src/msec/msecgui.py:1489
msgid "Changing permissions for %s"
msgstr "Zmiana praw dostępu do %s"
#: ../src/msec/msecgui.py:1497
msgid "Adding new permission check"
msgstr "Dodawanie nowej kontroli uprawnień"
#: ../src/msec/msecgui.py:1509
msgid "Changing permissions on <b>%s</b>"
msgstr "Zmiana uprawnień w <b>%s</b>"
#: ../src/msec/msecgui.py:1509
msgid "new file"
msgstr "nowy plik"
#: ../src/msec/msecgui.py:1521
msgid "File: "
msgstr "Plik:"
#: ../src/msec/msecgui.py:1530
msgid "Please specify new file owner and permissions, or use 'current' to keep current settings."
msgstr "Proszę wskazać nowego właściciela pliku i uprawnień lub użycie 'aktualny' by zachować bieżące ustawienia."
#: ../src/msec/msecgui.py:1537
msgid "User: "
msgstr "Użytkownik: "
#: ../src/msec/msecgui.py:1548
msgid "Group: "
msgstr "Grupa:"
#: ../src/msec/msecgui.py:1559
msgid "Permissions: "
msgstr "Prawa dostępu:"
#: ../src/msec/msecgui.py:1568
msgid ""
"To enforce additional ACL (Access Control List) on file, specify them in the following format:\n"
"user1:acl,user2:acl\n"
"Refer to 'man setfacl' for details."
msgstr ""
"Do wykonania dodatkowej ACL (Access Control List) w pliku, należy określić specyfikację w następującej formie:\n"
"user1:acl,user2:acl\n"
"Odnoszą się do szczegółów 'man setfacl\"."
#: ../src/msec/msecgui.py:1575
msgid "ACL: "
msgstr "ACL: "
#: ../src/msec/msecgui.py:1642
msgid "Select new value for %s"
msgstr "Wybierz nową wartość dla %s"
#: ../src/msec/msecgui.py:1651
msgid ""
"<i>%s</i>\n"
"\n"
"\tCurrent value:\t\t\t<i>%s</i>\n"
"\t%sDefault level value:\t<i>%s</i>%s\n"
msgstr ""
"<i>%s</i>\n"
"\n"
"\tAktualna wartość:\t\t\t<i>%s</i>\n"
"\t%sWartość dla poziomu domyślnego:\t<i>%s</i>%s\n"
#: ../src/msec/msecgui.py:1661
msgid "New value:"
msgstr "Nowa wartość: "
#: ../src/msec/plugins/msec.py:149
msgid "Allowing unrestricted chkconfig for packages"
msgstr "Zezwalaj na nieograniczone stosowanie polecenia chkconfig dla pakiety"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:154
msgid "Restricting chkconfig for packages according to \"%s\" profile"
msgstr "Ograniczanie stosowania chkconfig dla pakietów zgodnie z profilem \"%s\""
#: ../src/msec/plugins/msec.py:164
msgid "Setting root umask to %s"
msgstr "Ustawianie umask dla roota na %s"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:174
msgid "Setting users umask to %s"
msgstr "Ustawianie umask dla użytkownika na %s"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:195
msgid "Allowing users to connect X server from everywhere"
msgstr "Umożliwiaj użytkownikom łączenie się z serwerem X z dowolnego miejsca"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:198
msgid "Allowing users to connect X server from localhost"
msgstr "Umożliwiaj użytkownikom łączenie się z serwerem X z systemu lokalnego"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:201
msgid "Restricting X server connection to the console user"
msgstr "Umożliwiaj połączenia do serwera X tylko użytkownikom konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:204
msgid "invalid allow_x_connections arg: %s"
msgstr "nieprawidłowy argument allow_x_connections: %s"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:227
msgid "Allowing the X server to listen to tcp connections"
msgstr "Umożliwiaj serwerowi X nasłuchiwanie połączeń tcp"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:238
msgid "Forbidding the X server to listen to tcp connection"
msgstr "Zabraniaj serwerowi X nasłuchiwania połączeń tcp"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:254
msgid "Invalid shell timeout \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowe opóźnienie powłoki \"%s\""
#: ../src/msec/plugins/msec.py:262
msgid "Setting shell timeout to %s"
msgstr "Ustawianie opóźnienia powłoki na %s"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:270
msgid "Invalid shell history size \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowy rozmiar historii powłoki \"%s\""
#: ../src/msec/plugins/msec.py:281
msgid "Setting shell history size to %s"
msgstr "Ustawianie rozmiaru historii powłoki na %s"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:285
msgid "Removing limit on shell history size"
msgstr "Usuwanie ograniczeń rozmiaru historii powłoki"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:294
msgid "Invalid file system umask \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowy plik systemu umask \"%s\""
#: ../src/msec/plugins/msec.py:328
msgid "Allowing reboot and shutdown to the console user"
msgstr "Umożliwiaj wyłączenie i ponowne uruchamianie komputera przez użytkowników konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:335
msgid "Allowing SysRq key to the console user"
msgstr "Dozwolone korzystanie z klawisza SysRq przez użytkowników konsoli."
#: ../src/msec/plugins/msec.py:338
msgid "Allowing Shutdown/Reboot in GDM"
msgstr "Zezwalaj na wyłączenie/ponowne uruchomienie systemu w GDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:342
msgid "Allowing Shutdown/Reboot in KDM"
msgstr "Zezwalaj na wyłączenie/ponowne uruchomienie systemu w KDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:345
msgid "Allowing Ctrl-Alt-Del from console"
msgstr "Zezwalaj na użycie Ctrl-Alt-Del z poziomu konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:349
msgid "Forbidding reboot and shutdown to the console user"
msgstr "Zabronione ponowne uruchamianie komputera przez użytkowników konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:357
msgid "Forbidding SysRq key to the console user"
msgstr "Zabronione korzystanie z klawisza SysRq przez użytkowników konsoli."
#: ../src/msec/plugins/msec.py:360
msgid "Forbidding Shutdown/Reboot in GDM"
msgstr "Nie zezwalaj na wyłączenie/ponowne uruchomienie systemu w GDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:364
msgid "Forbidding Shutdown/Reboot in KDM"
msgstr "Nie zezwalaj na wyłączenie/ponowne uruchomienie systemu w GDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:367
msgid "Forbidding Ctrl-Alt-Del from console"
msgstr "Nie zezwalaj na użycie Ctrl-Alt-Del z poziomu konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:381
msgid "Allowing list of users in KDM"
msgstr "Wyświetlaj listę użytkowników w KDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:385
msgid "Allowing list of users in GDM"
msgstr "Wyświetlaj listę użytkowników w GDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:390
msgid "Forbidding list of users in KDM"
msgstr "Nie wyświetlaj listy użytkowników w KDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:394
msgid "Forbidding list of users in GDM"
msgstr "Nie wyświetlaj listy użytkowników w GDM"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:405
msgid "Allowing autologin"
msgstr "Dozwolone automatyczne logowanie"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:408
msgid "Forbidding autologin"
msgstr "Zabronione automatyczne logowanie"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:413
msgid "Activating password in boot loader"
msgstr "Aktywuj żądanie hasła w menedżerze uruchamiania"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:427
msgid "Removing password in boot loader"
msgstr "Bez żądania hasła w menedżerze uruchamiania"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:442
msgid "Enabling log on console"
msgstr "Aktywuj przesyłanie informacji dziennika systemu do konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:446
msgid "Disabling log on console"
msgstr "Wyłącz wyświetlanie logów na konsoli"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:463
msgid "Authorizing all services"
msgstr "Uwierzytelnianie wszystkich usług"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:467
msgid "Disabling all services"
msgstr "Wyłączanie wszystkich usług"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:471
msgid "Disabling non local services"
msgstr "Wyłącz usługi nie lokalne"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:483
msgid "Enabling sulogin in single user runlevel"
msgstr "Aktywuj funkcję sulogin w trybie pojedynczego użytkownika"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:487
msgid "Disabling sulogin in single user runlevel"
msgstr "Wyłącz funkcję sulogin w trybie pojedynczego użytkownika"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:498
msgid "Enabling msec periodic runs"
msgstr "Aktywuj okresowe skanowanie msec"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:502
msgid "Disabling msec periodic runs"
msgstr "Wyłączanie okresowych kontroli msec"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:515
msgid "Enabling crontab and at"
msgstr "Aktywuj crontab i at"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:522
msgid "Disabling crontab and at"
msgstr "Wyłącz crontab i at"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:534
msgid "Allowing export display from root"
msgstr "Umożliwia eksport ekranu z konta roota"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:538
msgid "Forbidding export display from root"
msgstr "Eksport ekranu z konta roota zabroniony"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:564
msgid "Allowing direct root login"
msgstr "Dozwolone bezpośrednie logowanie użytkownika root"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:581
msgid "Forbidding direct root login"
msgstr "Zabronione bezpośrednie logowanie użytkownika root"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:603
msgid "Using secure location for temporary files"
msgstr "Użyj bezpiecznej lokalizacji dla plików tymczasowych"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:605
msgid "Not using secure location for temporary files"
msgstr "Nie używaj bezpiecznej lokalizacji dla plików tymczasowych"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:625
msgid "Allowing including current directory in path"
msgstr "Zezwalaj na dołączanie bieżącego katalogu do ścieżki"
#: ../src/msec/plugins/msec.py:628
msgid "Not allowing including current directory in path"
msgstr "Nie zezwalaj na dołączanie bieżącego katalogu do ścieżki"
#: ../src/msec/plugins/network.py:134
msgid "Allowing remote root login"
msgstr "Dozwolone zdalne logowanie użytkownika root"
#: ../src/msec/plugins/network.py:138
msgid "Forbidding remote root login"
msgstr "Zabronione zdalne logowanie użytkownika root"
#: ../src/msec/plugins/network.py:142
msgid "Allowing remote root login only by passphrase"
msgstr "Dozwolone zdalne logowanie użytkownika root tylko z użyciem hasła"
#: ../src/msec/plugins/network.py:175
msgid "Enabling name resolution spoofing protection"
msgstr "Aktywuj ochronę przed spoofingiem wyszukiwania nazw"
#: ../src/msec/plugins/network.py:180
msgid "Disabling name resolution spoofing protection"
msgstr "Wyłącz ochronę przed spoofingiem wyszukiwania nazw"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:68
msgid "Using password to authenticate users"
msgstr "Wykorzystanie hasła do uwierzytelniania użytkowników"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:72
msgid "Don't use password to authenticate users"
msgstr "Nie używaj hasła do uwierzytelniania użytkowników"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:83
msgid "Password history not supported with pam_tcb."
msgstr "Historia haseł jest nie obsługiwana przez pam_tcb."
#: ../src/msec/plugins/pam.py:91
msgid "Invalid maximum password history length: \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowa maksymalna długość historii hasła: \"%s\""
#: ../src/msec/plugins/pam.py:106
msgid "Setting password history to %d."
msgstr "Ustawianie długości historii hasła na %d."
#: ../src/msec/plugins/pam.py:112
msgid "Disabling password history"
msgstr "Wyłącz historię haseł"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:124
msgid "Invalid password length \"%s\". Use \"length,ndigits,nupper\" as parameter"
msgstr "Nieprawidłowa długość hasła \"%s\". Użyj parametru wg schematu \"długość, liczba znaków, wielkość znaków\""
#: ../src/msec/plugins/pam.py:145
msgid "Setting minimum password length %d"
msgstr "Ustawianie minimalnej długości hasła %d"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:169
msgid "Allowing su only from wheel group members"
msgstr "Mechanizm su tylko dla członków grupy wheel"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:173
msgid "no wheel group"
msgstr "brak grupy wheel"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:177
msgid "Security configuration is defined to allow only members of the wheel group to su to root, but this group is empty. Please add the allowed users into the wheel group."
msgstr "Konfiguracja bezpieczeństwa jest zdefiniowana dla członków grupy su dla roota, ale ta grupa jest pusta. Należy dodać uprawnionych użytkowników do tej grupy."
#: ../src/msec/plugins/pam.py:185
msgid "Allowing su for all"
msgstr "Mechanizm su dostępny dla wszystkich użytkowników"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:204
msgid "Allowing transparent root access for wheel group members"
msgstr "Aktywuj przeźroczysty dostęp do konta root dla użytkowników grupy wheel"
#: ../src/msec/plugins/pam.py:211
msgid "Disabling transparent root access for wheel group members"
msgstr "Wyłącz przeźroczysty dostęp do konta root dla użytkowników grupy wheel"
#~ msgid "Custom base config level '%s' found. Will default to '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Odnaleziono bazowy poziom zdefiniowany przez użytkownika '%s'. Stosowanie "
#~ "domyślnego '%s'."
#~ msgid "Standard"
#~ msgstr "Standardowy"
#~ msgid "Secure"
#~ msgstr "Bezpieczny"
#~ msgid "System administrator email address:"
#~ msgstr "Adres e-mail administratora systemu: "
#~ msgid "Save your changes?"
#~ msgstr "Zapisać zmiany?"
#~ msgid "_Cancel"
#~ msgstr "_Anuluj"
#~ msgid "_Ignore"
#~ msgstr "_Ignoruj"
#~ msgid "_Save"
#~ msgstr "_Zapisz"
#~ msgid "Do you want to save changes before closing?"
#~ msgstr "Czy chcesz zapisać zmiany przed zakończeniem?"
#~ msgid "wheel group is empty"
#~ msgstr "grupa wheel nie posiada użytkowników"
#~ msgid ""
#~ "Allow users to authenticate with their passwords for sudo. If this "
#~ "parameter is set to 'wheel', users must belong to the 'wheel' group to be "
#~ "able to use sudo"
#~ msgstr ""
#~ "Umożliwiaj użytkownikom uwierzytelnianie dla sudo z wykorzystaniem haseł. "
#~ "Jeżeli wartość tego parametru ustawiono na 'wheel' użytkownicy muszą "
#~ "należeć do grupy 'wheel', aby móc korzystać z sudo"
#~ msgid ""
#~ "Enable periodic permission checking for files specified in msec policy. "
#~ "If set to yes, the permissions are verified on every run. If set to "
#~ "enforce, incorrect permissions are restored to the ones specified in msec "
#~ "security policy."
#~ msgstr ""
#~ "Aktywuj okresowe kontrole uprawnień dla plików określonych w konfiguracji "
#~ "msec. Jeśli ustawiony jest na tak, uprawnienia są weryfikowane przy "
#~ "każdym uruchomieniu. Jeśli ustawiony jest na wymuś, niepoprawne "
#~ "uprawnienia są przywracane do tych określonych w konfiguracji "
#~ "bezpieczeństwa msec."
#~ msgid "'%s' is not available in this version"
#~ msgstr "%s nie jest obsługiwany przez tą wersję"
#~ msgid "Activating daily security check"
#~ msgstr "Aktywuj codzienne procesy sprawdzania zabezpieczeń"
#~ msgid "Disabling daily security check"
#~ msgstr "Wyłącz codzienne procesy sprawdzania zabezpieczeń"
#~ msgid "Activating periodic promiscuity check"
#~ msgstr "Aktywuj okresowe sprawdzanie bezpieczeństwa i uprawnień."
#~ msgid "Disabling periodic promiscuity check"
#~ msgstr "Wyłącz okresowe sprawdzanie bezpieczeństwa i uprawnień."
#~ msgid "_Import configuration"
#~ msgstr "_Import konfiguracji"
#~ msgid "_Export configuration"
#~ msgstr "_Eksport konfiguracji"
#~ msgid "Save and apply current policy"
#~ msgstr "Zapisz i zastosuj konfigurację"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Zamknij"
#~ msgid "Enable AppArmor security framework on boot"
#~ msgstr ""
#~ "Aktywuj środowisko bezpieczeństwa AppArmor podczas uruchamiania systemu."
#~ msgid ""
#~ "Enable PolicyKit security framework for all users. If this option is not "
#~ "enabled, only users in wheel group may change advanced PolicyKit "
#~ "permissions and settings"
#~ msgstr ""
#~ "Udostępnij pakiet bezpieczeństwa PolicyKit wszystkim użytkownikom. Jeżeli "
#~ "tak opcja nie jest włączona tylko użytkownicy grupy wheel mogą zmieniać "
#~ "zaawansowane ustawienia i uprawnienia PolicyKit."
#~ msgid "Enable verification of installed RPM packages."
#~ msgstr "Aktywuj weryfikację zainstalowanych pakietów RPM."
Something went wrong with that request. Please try again.