Permalink
Browse files

Started on presentation

  • Loading branch information...
eventh committed Mar 26, 2012
1 parent 82bd5d3 commit 8aecc366f46c0ee7056c7003c968350ee9189c07
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
@@ -0,0 +1,109 @@
+\documentclass[screen, compress]{beamer}
+\usepackage[T1]{fontenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage{graphicx}
+\usepackage{wrapfig}
+\usetheme{Warsaw}
+
+\title[Presentation]{Group 1 Presentation}
+
+\author[Group 1]{Gruppe 1\\
+Even Wiik Thomassen\\
+Terje Snarby\\
+Weilin Wang%
+}
+
+%Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
+\institute[NTNU]{\includegraphics[width=0.75\textwidth,height=0.22\textheight]{img/ntnu}}
+
+\date{\today}
+
+\begin{document}
+
+%=====================
+\section{Introduction}
+%=====================
+
+%------------------
+\subsection{Group 1}
+\begin{frame}
+%------------------
+\titlepage
+\end{frame}
+
+%---------------------------------
+\subsection{System architecture}
+\begin{frame}{System architecture}
+%---------------------------------
+\begin{block}{Creating Effective Teams. A Guide for Members and Leaders}
+Kapittel 5: Effektive gruppemedlemmer\\
+Skrevet av Susan Wheelan i 2009
+\end{block}
+\begin{block}{Hvorfor}
+\begin{itemize}
+ \item Ingen fokus på opplæring av gruppemedlemmer
+ \item Alle gruppemedlemmer må arbeide for å oppnå suksess
+ \item Se på egen oppførsel, holding og samhandlinger med gruppen
+\end{itemize}
+\end{block}
+\end{frame}
+
+
+%============================
+\section{Methods and results}
+%============================
+
+%---------------------------------------------------------
+\subsection{1}
+\begin{frame}{1. Ikke skyld på andre for gruppeproblemer}
+%---------------------------------------------------------
+\begin{columns}
+\begin{column}[l]{6cm}
+\begin{itemize}
+ \item \emph{Fundamental attribution error}
+ \item Skylder andres handlinger på personlighetstrekk
+ \item Er et symptom på et negativ gruppemønster
+ \item Gruppemedlemmer skylder på lederen hvis gruppen feiler
+ \item Alle i gruppen er ansvarlig for gruppens feiler og suksesser
+\end{itemize}
+\end{column}
+\begin{column}[r]{4cm}
+ \includegraphics[width=4cm]{img/error}
+\end{column}
+\end{columns}
+\end{frame}
+
+
+%====================
+\section{Evaluations}
+%====================
+
+%--------------------------
+\subsection{Oppsummering}
+\begin{frame}{Oppsummering}
+%--------------------------
+\begin{enumerate}
+ \item Ikke skyld på andre for gruppeproblemer
+ \item Presisere mål, rolle og oppgaver
+ \item Skape åpen kommunikasjon
+ \item Balansere positive tilbakemeldinger
+ \item Bruke effektive problemløsninger
+ \item Støtte etablering av positive normer
+ \item Støtte normer som øker produktivitet og effektivitet
+ \item Øke gruppesamhold og samarbeid
+ \item Interaksjoner utenfor gruppen
+ \item Støtte lederens innsats
+ \item Kompendiet inneholder et selvspørringskjema
+\end{enumerate}
+\end{frame}
+
+
+%----------------------
+\subsection{Questions?}
+\begin{frame}{The end}
+%----------------------
+\includegraphics[width=\textwidth]{img/any-questions}
+\end{frame}
+
+\end{document}
+
View
@@ -0,0 +1,21 @@
+@echo off
+if "%1" == "clean" goto clean
+echo "Building LaTeX files"
+mkdir tmp
+if "%1" == "" goto make
+echo "Unknown command %1"
+goto :eof
+
+:make
+ pdflatex -output-directory tmp index.tex
+ pdflatex -output-directory tmp index.tex
+ move /Y tmp\index.pdf index.pdf
+ start index.pdf
+ goto :eof
+
+:clean
+ echo "Removing LaTeX build files"
+ del /S *.aux *.toc *.log *.out *.lof *.lot *.bbl *.blg *.acn
+ rmdir /S /Q tmp
+ goto :eof
+

0 comments on commit 8aecc36

Please sign in to comment.