phpbb Lithuanian translation \ phpbb vertimas lietuvių kalba
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
3.1.x
3.2.x
.gitignore
README.md

README.md

phpBB Lithuanian translation \ phpBB vertimas lietuvių kalba \ phpBB lietuviškas vertimas

phpBB Lithuanian translation \ phpBB vertimas lietuvių kalba \ phpBB lietuviškas vertimas \ phpBB lietuvių kalba

Kadangi niekur nepavyko rasti phpBB LT vertimo, teko sukurti šį vertimo projektą, nes turiu kelis forumus. Kviečiu visus prisidėti ir padėti vieni kitiems!