Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1322 lines (1002 sloc) 19.145 kB
language: Estonian
native: eesti
maintainer: saaq
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu.view
#
id: Add current page to bookmarks
# Missing translation
msg:
id: Open settings
# Missing translation
msg:
id: Remove current page from bookmarks
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_common.view
#
id: Go to Home screen
# Missing translation
msg:
id: Navigation
# Missing translation
msg:
id: Open Settings
# Missing translation
msg:
id: Playqueue
msg: Esitusjärjekord
id: Reload current page
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_dir.view
#
id: Add '%s' to home screen
# Missing translation
msg:
id: Remove '%s' from home screen
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_item.view
#
id: Continue from %s
# Missing translation
msg:
id: Continue playback here
# Missing translation
msg:
id: Delete
msg: Kustuta
id: Mark as seen
# Missing translation
msg:
id: Mark as unseen
# Missing translation
msg:
id: Play from beginning
# Missing translation
msg:
id: Play until end of list
# Missing translation
msg:
id: Queue
# Missing translation
msg:
id: Star
# Missing translation
msg:
id: Unstar
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_video.view
#
id: Audio
# Missing translation
msg:
id: Audio settings
msg: Heli seaded
id: Audio tracks
# Missing translation
msg:
id: Seek by time
# Missing translation
msg:
id: Settings
msg: Seaded
id: Subtitle settings
msg: Subtiitrite seaded
id: Subtitle tracks
# Missing translation
msg:
id: Subtitles
msg: Subtiitrid
id: Video
# Missing translation
msg:
id: Video menu
# Missing translation
msg:
id: Video settings
msg: Videon seaded
#
# ./glwthemes/default/log.view
#
id: System log
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/about.view
#
id: Allocated by application: %d kB
# Missing translation
msg:
id: Allocated by malloc: %d kB
# Missing translation
msg:
id: Avail system RAM: %d kB
msg: Vaba süsteemi RAM: %d kB
id: Detected CPUs: %d
msg: Avastatud CPUd: %d
id: Display info
msg: Ekraani info
id: Framerate: %.2f Hz
msg: FPS: %.2f Hz
id: Free chunks: %d
# Missing translation
msg:
id: GPU: %s
msg: GPU: %s
id: Height: %d px
msg: Kõrgus: %d px
id: Memory status
# Missing translation
msg:
id: Renderer: %s
msg: Renderdaja: %s
id: System info
msg: Süsteemi info
id: Total system RAM: %d kB
msg: Kogu süsteemi RAM: %d kB
id: Unused memory: %d kB
# Missing translation
msg:
id: Version: %s
msg: Versioon: %s
id: Width: %d px
msg: Laius: %d px
id: Windowmanager: %s
msg: Akende juhtimine: %s
#
# ./glwthemes/default/pages/directory.view
#
id: Album
# Missing translation
msg:
id: Custom
# Missing translation
msg:
id: Images
# Missing translation
msg:
id: List
# Missing translation
msg:
id: Slideshow
# Missing translation
msg:
id: View
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/discovered.view
#
id: Discovered resources on local network
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/home_clist.view
#
id: About Showtime
# Missing translation
msg:
id: Plugins
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/home_tiles.view
#
id: Dismiss
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/image.view
#
id: Camera:
# Missing translation
msg:
id: Date:
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/plugin.view
#
id: Author:
# Missing translation
msg:
id: Available version:
# Missing translation
msg:
id: Installed version:
# Missing translation
msg:
id: Showtime %s or newer is required
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/video.view
#
id: Director:
# Missing translation
msg:
id: Duration:
# Missing translation
msg:
id: File date:
# Missing translation
msg:
id: Genre:
# Missing translation
msg:
id: Metadata from
# Missing translation
msg:
id: Producer:
# Missing translation
msg:
id: Rating:
# Missing translation
msg:
id: Year:
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/add.view
#
id: Add new entry
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/bool.view
#
id: No
msg: Ei
id: Yes
msg: Jah
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/plugin.view
#
id: Install
# Missing translation
msg:
id: Uninstall
# Missing translation
msg:
id: Upgrade
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/openerror.view
#
id: Unable to open resource
msg: Ressursi ei suuda avada
#
# ./glwthemes/default/pages/playqueue.view
#
id: Track %d / %d
msg: Rada %d / %d
#
# ./glwthemes/default/pages/upgrade.view
#
id: An error occured during download
# Missing translation
msg:
id: Available version:
# Missing translation
msg:
id: Changelog for %s releases
# Missing translation
msg:
id: Check for updates now
# Missing translation
msg:
id: Checking for updates...
# Missing translation
msg:
id: Current version:
# Missing translation
msg:
id: Download and install...
# Missing translation
msg:
id: Downloading...
# Missing translation
msg:
id: Installing...
# Missing translation
msg:
id: New version %s is available for download
# Missing translation
msg:
id: No upgrade available
# Missing translation
msg:
id: Restarting Showtime in %d seconds...
# Missing translation
msg:
id: Retry...
# Missing translation
msg:
id: Showtime is up to date
# Missing translation
msg:
id: Stable
# Missing translation
msg:
id: Testing
# Missing translation
msg:
id: Unable to query for new version
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/pages/video.view
#
id: CPU is too slow to decode this video
msg: CPU on liiga aeglane video dekodeerimiseks
id: Playback status
msg: Esitamise staatus
#
# ./glwthemes/default/playdecks/dvd.view
#
id: Chapter: %d
# Missing translation
msg:
id: Title: %d
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/popups/auth.view
#
id: Domain
# Missing translation
msg:
id: Password
msg: Salasõna
id: Remember me
msg: Jäta mind meelde
id: Username
msg: Kasutajanimi
#
# ./glwthemes/default/popups/common.view
#
id: Cancel
msg: Loobu
id: OK
msg: OK
#
# ./glwthemes/default/screensaver.view
#
id: No media loaded
msg: Meediat ei laetud
#
# ./glwthemes/default/sysinfo.view
#
id: Memory usage:
# Missing translation
msg:
#
# ./glwthemes/default/universe.view
#
id: Audio muted
msg: Heli vaigistatud
id: Master volume: %d dB
msg: Peaheli tugevus: %d dB
#
# ./src/api/opensubtitles.c
#
id: Settings for opensubtitles.org
msg: opensubtitles.org seaded
id: Use opensubtitles.org
msg: opensubtitles.org kasutamine
#
# ./src/arch/arch_ps3.c
#
id: System is low on memory (%d kB RAM available)
# Missing translation
msg:
#
# ./src/audio/audio.c
#
id: Audio output
msg: Audio väljund
id: Audio/Video sync delay
msg: Audio/Video sünkroniseerimise viivitus
id: Current output device
msg: Valitud väljundseade
id: Force stereo downmix
msg: Ühenda stereokanalid
id: Phantom LFE
msg: Phantom-LFE
id: Phantom center
msg: Phantom-keskmine
id: Select audio output device and related configurations
msg: Vali heliväljundseade ja sellega seotud konfiguratsioon
id: Small front speakers
msg: Väikesed esimesed kõlarid
id: Swap LFE+center with surround
msg: Vaheta LFE+keskmine Surroundiga
id: Switching audio output to %s
msg: Heliväljund vahetatakse %s
#
# ./src/backend/dvd/cdda.c
#
id: Invalid CD URL
msg: Vigane CD URL
id: Invalid CD track
msg: Vigane CD rada
id: Unable to open CD
msg: Ei suuda avada CD-d
#
# ./src/backend/dvd/dvd.c
#
id: DVD
# Missing translation
msg:
id: DVD read error, restarting disc
msg: DVD lugemise viga, taaskäivitamine
#
# ./src/backend/htsp/htsp.c
#
id: Invalid HTSP URL
msg: Vigane HTSP URL
#
# ./src/backend/search.c
#
id: Search
msg: Otsi
id: Search result for: %s
# Missing translation
msg:
#
# ./src/backend/spotify/spotify.c
#
id: Automatic login when Showtime starts
msg: Automaatne sisselogimine Showtime avamisel
id: Collaborative
# Missing translation
msg:
id: Enable Spotify
msg: Luba Spotify
id: Forget me
msg: Unusta mind
id: Friends
msg: Sõbrad
id: High bitrate
msg: Kõrge bitrate
id: Inbox
msg: Sisse
id: New albums on Spotify
msg: Spotify uued albumid
id: New releases
msg: Uued väljalasked
id: Offline
# Missing translation
msg:
id: Offline sync in 96kbps
# Missing translation
msg:
id: Playlists
msg: Loendid
id: Relogin (switch user)
msg: Uuesti logimine (vaheta kasutajat)
id: Search result
msg: Otsingu tulemused
id: Spotify friends
msg: Spotify sõbrad
id: Spotify music service
msg: Spotify muusika teenus
id: Spotify offers you legal and free access to a huge library of music. To use Spotify in Showtime you need a Spotify Preemium account.\nFor more information about Spotify, visit http://www.spotify.com/\n\nYou will be prompted for your Spotify username and password when first accessing any of the Spotify features in Showtime.
msg: Spotify pakub legaalset ja vaba juurdepääsu tohutule muusikakogule. Spotify kasutamiseks Showtimega vajad Spotify Premium kontot.\nKui soovite rohkem informatsiooni Spotify kohta, külastage http://www.spotify.com/\n\nSinult küsitakse Spotify kasutajanime ja parooli esmasel Spotify funktsioonide kasutamisel Showtime-ga.
id: Spotify playlists
msg: Spotyfy esitusloendid
id: Spotify: Connection error: %s
msg: Spotify: Ühenduse viga: %s
id: Starred
msg: Tähistatud
#
# ./src/blobcache_file.c
#
id: Cache cleared
# Missing translation
msg:
id: Clear cached files
# Missing translation
msg:
#
# ./src/fileaccess/fa_backend.c
#
id: Can't handle content type %d
msg: Ei suuda käsitseda sisutüüpi %d
id: Unable to open file: %s
msg: Ei suuda avada faili: %s
#
# ./src/fileaccess/fa_locatedb.c
#
id: Search using Unix locatedb
msg: Otsi kasutades Unix locatedb
#
# ./src/fileaccess/fa_nativesmb.c
#
id: Access denied
# Missing translation
msg:
id: Account restricted
# Missing translation
msg:
id: Bad network share name
# Missing translation
msg:
id: Logon failure
# Missing translation
msg:
#
# ./src/fileaccess/fa_scanner.c
#
id: Date
# Missing translation
msg:
id: Filename
# Missing translation
msg:
id: Show only supported files
# Missing translation
msg:
id: Sort folders first
# Missing translation
msg:
id: Sort on
# Missing translation
msg:
#
# ./src/fileaccess/fa_spotlight.c
#
id: Search using spotlight
msg: Otsi kasutades spotlight
#
# ./src/fileaccess/fa_video.c
#
id: External file
# Missing translation
msg:
#
# ./src/i18n.c
#
id: Language
msg: Keel
id: Language codes should be configured as three character ISO codes, example (eng, swe, fra)
msg: Keele koodid peaks olema konfigureeritud kolmetähelise ISO koodiga, näiteks (eng, swe, est)
id: Languages
msg: Keeled
id: Preferred languages
msg: Eelistatud keeled
id: Primary audio language code
msg: Peamine audio keele kood
id: Primary subtitle language code
msg: Peamine subtiitrite keele kood
id: SRT character set
msg: SRT märgistik
id: Secondary audio language code
msg: Sekundaarne audio keele kood
id: Secondary subtitle language code
msg: Sekundaarne subtiitrite keele kood
id: Tertiary audio language code
msg: Kolmanda taseme audio keele kood
id: Tertiary subtitle language code
msg: Kolmanda taseme subtiitrite keele kood
#
# ./src/ipc/serdev/lgtv.c
#
id: Automatic TV power on/off
msg: Automaatne TV on/off
id: Input source
msg: Sisendi allikas
id: LG Television set
msg: LG televiisor
#
# ./src/keymapper.c
#
id: Configure mapping of keyboard and remote controller keys
msg: Klaviatuuri ja puldi klahvide seadistamine
id: Keymapper
msg: Klahvide häälestus
#
# ./src/keyring.c
#
id: Forget remembered passwords
# Missing translation
msg:
id: Rembered passwords erased
# Missing translation
msg:
#
# ./src/media.c
#
id: Align subtitles on video frame
msg: Joonda subtiitrid videoaknasse
id: Audio delay
msg: Heli viivitus
id: Subtitle delay
msg: Subtiitrite viivitus
id: Subtitle scaling
msg: Subtiitrite suurus
id: Video zoom
msg: Video suurendus
#
# ./src/metadata/metadata.c
#
id: Automatic
# Missing translation
msg:
id: Custom search query
# Missing translation
msg:
id: Embedded in file
# Missing translation
msg:
id: Enabled
msg: Lubatud
id: IMDb ID
# Missing translation
msg:
id: Metadata
# Missing translation
msg:
id: Metadata configuration and provider settings
# Missing translation
msg:
id: Metadata loaded from '%s' using %s
# Missing translation
msg:
id: Metadata search
# Missing translation
msg:
id: Metadata source
# Missing translation
msg:
id: Movie
# Missing translation
msg:
id: No data found
# Missing translation
msg:
id: None
# Missing translation
msg:
id: Providers for Movies
# Missing translation
msg:
id: Providers for Music
# Missing translation
msg:
id: Refresh metadata
# Missing translation
msg:
id: Track %d
# Missing translation
msg:
id: custom IMDb ID
# Missing translation
msg:
id: custom query
# Missing translation
msg:
id: filename
# Missing translation
msg:
id: folder name
# Missing translation
msg:
#
# ./src/navigator.c
#
id: Added new bookmark: %s
# Missing translation
msg:
id: Bookmarks
msg: Järjehoidjad
id: Music
# Missing translation
msg:
id: No handler for URL
msg: Puudub URL töötleja
id: Other
# Missing translation
msg:
id: Photos
# Missing translation
msg:
id: Removed bookmark: %s
# Missing translation
msg:
id: TV
# Missing translation
msg:
id: Title
# Missing translation
msg:
id: Type
msg: Tüüp
id: URL
# Missing translation
msg:
#
# ./src/plugins.c
#
id: Alternate plugin Repository URL
# Missing translation
msg:
id: Automatically upgrade plugins
# Missing translation
msg:
id: Available plugins
# Missing translation
msg:
id: Browse available plugins
# Missing translation
msg:
id: Corrupt plugin bundle
# Missing translation
msg:
id: Disk write error
# Missing translation
msg:
id: Downloading
# Missing translation
msg:
id: File open error
# Missing translation
msg:
id: Installed plugins
# Missing translation
msg:
id: Installing
# Missing translation
msg:
id: Invalud URI
msg: Vigane URI
id: Not installable
# Missing translation
msg:
id: Not installed
# Missing translation
msg:
id: Not upgradable
# Missing translation
msg:
id: Unable to load plugin.json: %s
msg: Ei suuda laadida plugin.json: %s
id: Unable to load plugin.json: Malformed JSON
msg: Ei suuda laadida plugin.json: Vale JSON
id: Up to date
# Missing translation
msg:
id: Upgradable
# Missing translation
msg:
id: Upgraded plugin %s to version %s
# Missing translation
msg:
#
# ./src/runcontrol.c
#
id: Automatic standby
msg: Automaatne ootereziim
id: Logout
# Missing translation
msg:
id: Open shell
# Missing translation
msg:
id: Power off system
# Missing translation
msg:
id: Starting and stopping Showtime
# Missing translation
msg:
#
# ./src/sd/sd.c
#
id: Name
msg: Nimi
#
# ./src/service.c
#
id: Local network
# Missing translation
msg:
#
# ./src/settings.c
#
id: Applications and installed plugins
msg: Rakendused ja paigaldatud pluginad
id: Developer settings
# Missing translation
msg:
id: Discovered media sources
msg: Avastatud meedia allikad
id: General
# Missing translation
msg:
id: Global settings
msg: Üldised seaded
id: Settings useful for developers
# Missing translation
msg:
id: System related settings
# Missing translation
msg:
#
# ./src/ui/glw/glw.c
#
id: Display and user interface
msg: Ekraan ja kasutajaliides
id: Horizontal underscan
msg: Horisontaalne underscan
id: Screensaver delay
msg: Ekranisäästja viivitus
id: Userinterface size
msg: Kasutajaliidese suurus
id: Vertical underscan
msg: Vertikaalne underscan
#
# ./src/ui/glw/glw_x11.c
#
id: Fullscreen mode
msg: Täisekraanirežiim
id: Map mouse wheel to up/down
msg: Lisa hiire scrollimine üles/alla
#
# ./src/ui/linux/nvidia.c
#
id: Auto-switch to this mode
# Missing translation
msg:
id: DVI-Video color range
# Missing translation
msg:
id: Switch to this mode now
# Missing translation
msg:
id: Video modes
# Missing translation
msg:
#
# ./src/upgrade.c
#
id: Notify about upgrades
# Missing translation
msg:
id: Open download page
# Missing translation
msg:
id: Showtime version %s is available
# Missing translation
msg:
id: Software upgrade
# Missing translation
msg:
id: Upgrade to releases from
# Missing translation
msg:
#
# ./src/upnp/upnp.c
#
id: Enabled on home screen
msg: Lubatud koduekraanil
#
# ./src/upnp/upnp_browse.c
#
id: Device not found
msg: Seadet ei leitud
id: Malformed URI after device
msg: Vigane URI (seadmel)
id: Malformed URI after service
msg: Vigane URI (teenusel)
id: Service not found
msg: Teenust ei leitud
#
# ./src/video/ps3_vdec.c
#
id: Cell-h264: Forcing level 4.2 for content in level %d.%d. This may break video playback.
msg: Cell-h264: Sunni 4.2 tase sisule tasemele %d.%d. See võib katkestada video esitamise.
id: Unable to accelerate %s, library not loaded.
msg: Ei saa kiirendada %s, loendit ei laetud.
id: Unable to open Cell codec. Error 0x%x
msg: Ei suuda avada Cell koodekit. Viga 0x%x
id: Unable to open Cell codec. Unable to allocate %d bytes of RAM
msg: Ei suuda avada Cell koodekit. Ei saa eralada %d baiti RAMi
id: Unable to query Cell codec. Error 0x%x
msg: Ei suuda esitada Cell koodeki päringut. Viga 0x%x
#
# ./src/video/video_settings.c
#
id: 1080
# Missing translation
msg:
id: 576
# Missing translation
msg:
id: 720
# Missing translation
msg:
id: Always try to select a subtitle
msg: Proovi alati valida subtiitreid
id: Auto
msg: Auto
id: Automatically play next video in list
# Missing translation
msg:
id: Center
msg: Keskel
id: Color
msg: Värv
id: Count video as played when reaching
# Missing translation
msg:
id: Enable VDA
# Missing translation
msg:
id: Enable VDPAU
msg: Luba VDPAU
id: Force subtitles to reside on video frame
msg: Sunni subtiitrid video raami
id: Generic settings for video subtitles
msg: Üldised subtiitrite seaded
id: Ignore embedded styling
msg: Ignoreeri sisemist kujundust
id: Include all subtitle files from movie directory
# Missing translation
msg:
id: Left
msg: Vasakul
id: Maximum resolution for deinterlacer
# Missing translation
msg:
id: No limit
# Missing translation
msg:
id: Off
msg: Väljas
id: Outline color
msg: Kontuuri värv
id: Outline size
msg: Kontuuri suurus
id: Preferred VDPAU deinterlacer method
# Missing translation
msg:
id: Resume video playback
msg: Jätka video esitamist
id: Right
msg: Paremal
id: Shadow color
msg: Varju värv
id: Shadow offset
msg: Varju nihe
id: Stretch video to fullscreen
# Missing translation
msg:
id: Stretch video to widescreen
msg: Venita video laiekraanile
id: Subtitle position
msg: Subtiitrite asukoht
id: Subtitle size
msg: Subtiitrite suurus
id: Subtitle size and positioning
# Missing translation
msg:
id: Subtitle styling
msg: Subtiitrite kujundus
id: Temporal
# Missing translation
msg:
id: Temporal/Spatial
# Missing translation
msg:
id: Video acceleration and display behaviour
msg: Video kiirendamine ja ekraani toimimine
id: Video playback
msg: Video taasesitamine
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.