Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
529 lines (441 sloc) 16.2 KB
<?php
// Copyright (c) 2007-2008 Facebook
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
//
// See accompanying file LICENSE or visit the Scribe site at:
// http://developers.facebook.com/scribe/
// put your thrift and scribe php root here
$GLOBALS['THRIFT_ROOT'] = '/usr/local/thrift/php/thrift';
$GLOBALS['SCRIBE_ROOT'] = '/usr/local/thrift/php/thrift/packages';
include_once $GLOBALS['SCRIBE_ROOT'].'/scribe.php';
include_once $GLOBALS['THRIFT_ROOT'].'/protocol/TBinaryProtocol.php';
include_once $GLOBALS['THRIFT_ROOT'].'/transport/TFramedTransport.php';
include_once $GLOBALS['THRIFT_ROOT'].'/transport/TSocketPool.php';
require_once $GLOBALS['SCRIBE_ROOT'].'/bucketupdater/BucketStoreMapping.php';
function reload_test($file) {
static $numTest = 0;
$numTest++;
echo "reload_test($file)\n";
$msg1 = new LogEntry;
$msg1->category = "reload";
$msg1->message = "msg{$numTest}";
$scribe_client = create_scribe_client();
scribe_Log_test(array($msg1), $scribe_client);
sleep(2);
// check
$cmd = "grep -q \"msg{$numTest}\" $file";
system($cmd, $retVal);
echo "$cmd => $retVal\n";
if ($retVal != 0) {
echo "Error: can't find \"msg{$numTest}\" in $file\n";
}
return $retVal == 0;
}
function bucketupdater_test($bid1Path,
$bid2Path,
$bid3Path) {
static $numTest = 0;
$numTest++;
// append /tmp/scribetest_/bucketupdater/ to all the paths
$bid1Path = "/tmp/scribetest_/bucketupdater/$bid1Path";
$bid2Path = "/tmp/scribetest_/bucketupdater/$bid2Path";
$bid3Path = "/tmp/scribetest_/bucketupdater/$bid3Path";
echo "bucketupdater_test($bid1Path, $bid2Path, $bid3Path)\n";
// bucket 1 message
$msg1 = new LogEntry;
$msg1->category = "bucketupdater";
$msg1->message = "0;test #{$numTest}\n";
// bucket 2 message
$msg2 = new LogEntry;
$msg2->category = "bucketupdater";
$msg2->message = "1;test #{$numTest}\n";
$scribe_client = create_scribe_client();
$ret = scribe_Log_test(array($msg1, $msg2), $scribe_client);
echo "scirbe log => $ret\n";
sleep(2);
// check
$cmd = "/bin/grep -q \"0;test #{$numTest}\" $bid1Path";
system($cmd, $retVal);
echo "$cmd => $retVal\n";
if ($retVal != 0) {
echo "Error: can't find \"2;test #{$numTest}\" in $bid1Path\n";
return false;
}
$cmd = "/bin/grep -q \"1;test #{$numTest}\" $bid2Path";
system($cmd, $retVal);
echo "$cmd => $retVal\n";
if ($retVal != 0) {
echo "Error: can't find \"1;test #{$numTest}\" in $bid2Path\n";
}
return $retVal == 0;
}
/**
* testing scribe configuration parameter inheritance.
*/
function param_test() {
$logs = array();
$msg = new LogEntry;
$msg->category = 'paramtest';
$msg->message = "paramtest";
$logs []= $msg;
$scribe_client = create_scribe_client();
$ret = scribe_Log_test($logs, $scribe_client);
print "Log returned: " . $ret . "\n";
}
function simple_test() {
$messages = array();
$msg = new LogEntry;
$msg->category = 'scribe_test';
$msg->message = "this is a message\n";
$messages []= $msg;
$msg2 = new LogEntry;
$msg2->category = 'scribe_test';
$msg2->message = "and a binary" . chr(0) . chr(1) . " message\n";
$messages []= $msg2;
$msg3 = new LogEntry;
$msg3->category = 'buckettest';
$msg3->message = '99' . chr(1) . 'a key-value message with a non-printable delimiter\n';
$messages []= $msg3;
$msg4 = new LogEntry;
$msg4->category = 'buckettest';
$msg4->message = '99' . chr(1) . 'a different message in the same bucket\n';
$messages []= $msg4;
$msg5 = new LogEntry;
$msg5->category = 'buckettest';
$msg5->message = '98' . chr(1) . 'a different bucket\n';
$messages []= $msg5;
$scribe_client = create_scribe_client();
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
print "Log returned: " . $ret . "\n";
}
function bucket_test() {
$messages = array();
$msg = new LogEntry;
$msg->category = 'scribe_test';
$msg->message = "this is a message\n";
$messages []= $msg;
$msg2 = new LogEntry;
$msg2->category = 'scribe_test';
$msg2->message = "and a binary" . chr(0) . chr(1) . " message\n";
$messages []= $msg2;
$msg3 = new LogEntry;
$msg3->category = 'buckettest2';
$msg3->message = '99' . chr(1) . 'a key-value message with a non-printable delimiter\n';
$messages []= $msg3;
$msg4 = new LogEntry;
$msg4->category = 'buckettest2';
$msg4->message = '99' . chr(1) . 'a different message in the same bucket\n';
$messages []= $msg4;
$msg5 = new LogEntry;
$msg5->category = 'buckettest2';
$msg5->message = '98' . chr(1) . 'a different bucket\n';
$messages []= $msg5;
$msg6 = new LogEntry;
$msg6->category = 'buckettest2';
$msg6->message = '97' . chr(1) . 'a different bucket\n';
$messages []= $msg6;
$msg7 = new LogEntry;
$msg7->category = 'buckettest2';
$msg7->message = '96' . chr(1) . 'a different bucket\n';
$messages []= $msg7;
$scribe_client = create_scribe_client();
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
print "Log returned: " . $ret . "\n";
}
function strange_input_test() {
$messages = array();
$msg = new LogEntry;
$msg->category = '%xa\n\ndfsdfjfdsjlkasjlkjerl%slkjasdf%dlkjasdlkjf\\\\\\\\\\\\\adskljasdl;kjsg[pa;lksdkjmdkjfkjfkjkdjfslkkjlaasdfasdfasdfasdfasdfasdflkhjlaksjdlkfjalksjdflkjasdflkjsdaflkjsdflkjadsflkjjsadflkkjsdflkjjsdfalkjfdsakljfsdaljk';
$msg->message = '%xlasdlkfjalskjlkjasdklg\\\\\\\/////\\\/\\//\\;klf;klds;klfsdaflsk;kl;lk;sfkl;sdf%d<><>><><<>>l;kadsl;kadsl;k;klkl;fsdal;ksdfa;klsaf;lsdfl;kfsdl;ksdflksdaf;lkfds;lkfsd;lksdafl;kf;klsflk;sdf;klsdfka;lskdl;fkls;dfalk;fsdl;ksfadkl;sfdlk;sfadlk;fsld;kasflkad;klfsad;lksdfal;ksfda;lksdaflk;sdfal;kl;sdfakl;sdaf;klsdfa;klsdafk;lsdfakl;sdafkl;sdfak;lasdfkl;sdaflk;sdaflk;sdafkl;sadf;lksdafl;ksdaf;klsdafl;ksdafl;ksdfak;lsdafkl;sdfl;kdsfakl;sdaf;lkdsafk;lsdfkl;sdfakl;fdsa;klfsdk;lasfdk;lfsdakl;sdfak;lfsdakl;sdfakl;sfdak;lsdfaklfdsakl;sdfak;lsfdak;lsfdakl;sfdakl;sdfak;lsdfak;lsdfak;lsdfak;lsfdakl;sdfak;lsdfakl;sdfak;lsdfakl;sdfk;lfds;alkadfsk;lsdfak;ldfsak;lsdfa;klsfdakl;sdfak;lsdfakl;sdfak;lsdfak;lsdf;klsdfa;klsdfak;lsdfak;lfsdakl;sdfakl;fdsak;lsdfak;lsdfakl;sdfak;lsdfak;lsdfa;klsdfa;klsfdk;alsfadkl;sdfakl;sdfkl;fdsakl;sfdal;ksdfak;las;lkfsda;lksdfak;lsdfak;lsdfakl;kfds;lk;l;sdf;klfdsl;ksdfal;ksdl;kds;lksdkl;dsfal;kdsfak;ldsfa;kldfasl;kdfasl;kdafsl;kadfskl;dfsa;kldfsak;ldfsakl;dfask;ldfsak;ldfsal;kdfsakl;dfsak;ldfsak;k;dlfsa;lkadsf;kladsf;lkdfsa;lkdsaf;k;lkdfsakl;dfsal;kdfsa;kldsaf;lkdfsa;kldasf;kldfas;kldsaf;klasdfk;lsadf;klsdafk;ldsaf;lkasdfk;ldfas;kladfs;kldfaskl;dfsa;kldfsakl;dfsalk;dfska;kladsfk;ladfs;kladsfkl;adssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss\n\n\nssssssssssssssssssssssssssssssf';
$messages []= $msg;
$msg2 = new LogEntry;
$msg2->category = 'scribe_test';
$msg2->message = '\n';
$messages []= $msg2;
$msg3 = new LogEntry;
$msg3->category = 'scribe_test';
$msg3->message = '';
$messages [] = $msg3;
$scribe_client = create_scribe_client();
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
print "Log returned: " . $ret . "\n";
}
/* Read file, $file line by line send to scribe at localhost:1463
* with a category name = $category each line becomes a message.
* messages are sent at a rate of $rate messages per second
*/
function file_cat($file, $category, $rate, $msg_per_call) {
$send_interval = $msg_per_call/$rate;
$scribe_client = create_scribe_client();
$lines = file($file);
$messages = array();
$msgs_since_send = 0;
$last_send_time = microtime(true);
foreach ($lines as $line_num => $line) {
$entry = new LogEntry;
$entry->category = $category;
$entry->message = $line;
$messages []= $entry;
++$msgs_since_send;
if ($msgs_since_send >= $msg_per_call) {
$msgs_since_send = 0;
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
// Print_r($messages);
$messages = array();
$now = microtime(true);
$wait = $last_send_time + $send_interval - $now;
$last_send_time = $now;
if ($wait > 0) {
usleep($wait * 1000000);
}
}
}
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
// Print_r($messages);
}
/* Send a total of $total messages at the rate of $rate per second
* let messages have an avg_size of $avg_size
*
*/
function stress_test($category, $client_name, $rate, $total, $msg_per_call,
$avg_size, $num_categories) {
$send_interval = $msg_per_call/$rate;
$random = generate_random($avg_size * 2);
$msgs_since_send = 0;
$messages = array();
$last_send_time = microtime(true);
$scribe_client = create_scribe_client();
for($i = 0; $i < $total; ++$i) {
$entry = new LogEntry;
$entry->category = $category;
if ($num_categories > 1) {
$entry->category .= rand(1, $num_categories);
}
$entry->message = make_message($client_name, $avg_size, $i, $random);
$messages []= $entry;
++$msgs_since_send;
if ($msgs_since_send >= $msg_per_call) {
$msgs_since_send = 0;
$ret = scribe_Log_test($messages, $scribe_client);
$messages = array();
$now = microtime(true);
$wait = $last_send_time + $send_interval - $now;
$last_send_time = $now;
if ($wait > 0) {
usleep($wait * 1000000);
}
}
}
}
function many_connections_test($category, $client_name, $num_connections, $rate,
$total, $msg_per_call, $avg_size) {
if ($num_connections < 1) {
print("you can't run the test with $num_connections connections\n");
}
if ($rate % $num_connections != 0 ||
$total % $num_connections != 0 ||
($total/$num_connections) % $msg_per_call != 0) {
print("Arguments don't divide evenly, so number of messages won't be accurate\n");
}
$rate_per_conn = $rate/$num_connections;
$send_interval = $msg_per_call/$rate_per_conn;
// open all the connections. This bypasses the normal client library because
// we want to open a lot of connections simultaneously, which is something
// a real client would never need to do.
//
$server_ips = array('localhost');
$port = 1463;
$socks = array();
$trans = array();
$prots = array();
$scribes = array();
$opened = array();
try {
for ($i = 0; $i < $num_connections; ++$i) {
$socks[$i] = new TSocketPool($server_ips, $port);
$socks[$i]->setDebug(1);
$socks[$i]->setSendTimeout(2500);
$socks[$i]->setRecvTimeout(2500);
$socks[$i]->setNumRetries(1);
$socks[$i]->setRetryInterval(30);
$socks[$i]->setRandomize(true);
$socks[$i]->setMaxConsecutiveFailures(2);
$socks[$i]->setAlwaysTryLast(false);
$trans[$i] = new TFramedTransport($socks[$i], 1024, 1024);
$prots[$i] = new TBinaryProtocol($trans[$i]);
$scribes[$i] = new scribeClient($prots[$i]);
$trans[$i]->open();
$opened[$i] = true;
}
} catch (Exception $x) {
print "exception opening connection $i";
// Bummer too bad so sad
return;
}
// Send the messages, a few from each connection every loop
//
$random = generate_random($avg_size * 2);
$last_send_time = microtime(true);
$i = 0;
while ($i < $total) {
$messages = array();
for ($conn = 0; $conn < $num_connections; ++$conn) {
for ($j = 0; $j < $msg_per_call; ++$j) {
$entry = new LogEntry;
$entry->category = $category;
$entry->message = make_message($client_name, $avg_size, $i, $random);
$messages []= $entry;
++$i;
}
$result = $scribes[$conn]->Log($messages);
if ($result != ResultCode::OK) {
print "Warning: Log returned $result \n";
}
$messages = array();
}
$now = microtime(true);
$wait = $last_send_time + $send_interval - $now;
$last_send_time = $now;
if ($wait > 0) {
usleep($wait * 1000000);
}
}
// Close the connections
//
for ($i = 0; $i < $num_connections; ++$i) {
if ($opened[$i]) {
try {
$trans[$i]->close();
} catch (Exception $x) {
print "exception closing connection $i";
// Ignore close errors
}
}
}
}
function generate_random($size) {
$random = 'qwertyiopui%sfmsg;lmad;lkh[pwermflvps/w]slkbb;k,mtjasdlkjfaslkjdfflkjasdfkljaslkdjgfacebookqweetewatab';
while ($random_len = strlen($random) < $size) {
$random .= $random;
}
return $random;
}
function make_message($client_name, $avg_size, $sequence, $random) {
$padding_size = $avg_size - strlen($client_name) - 10;
if ($padding_size > 0) {
// TODO: we could make this fancier with pseudo-random sizes
$padding_size = $sequence % ($padding_size * 2);
} else {
$padding_size = 0;
}
$message = $client_name . '-' . $sequence;
if ($padding_size) {
$message .= '-' . $padding_size . '-';
$message .= substr($random, 0, $padding_size);
}
$message .= "\n";
return $message;
}
function create_bucketupdater_client($host, $port) {
try {
// Set up the socket connections
print "creating socket pool\n";
$sock = new TSocketPool(array($host), array($port));
$sock->setDebug(0);
$sock->setSendTimeout(1000);
$sock->setRecvTimeout(2500);
$sock->setNumRetries(1);
$sock->setRandomize(false);
$sock->setAlwaysTryLast(true);
$trans = new TFramedTransport($sock);
$prot = new TBinaryProtocol($trans);
// Create the client
print "creating bucketupdater client\n";
$updater_client = new BucketStoreMappingClient($prot);
// Open the transport (we rely on PHP to close it at script termination)
print "opening transport\n";
$trans->open();
} catch (Exception $x) {
print "Unable to create bucket updater client, received exception: $x \n";
return null;
}
return $updater_client;
}
function create_scribe_client() {
try {
// Set up the socket connections
$scribe_servers = array('localhost');
$scribe_ports = array(1463);
print "creating socket pool\n";
$sock = new TSocketPool($scribe_servers, $scribe_ports);
$sock->setDebug(0);
$sock->setSendTimeout(1000);
$sock->setRecvTimeout(2500);
$sock->setNumRetries(1);
$sock->setRandomize(false);
$sock->setAlwaysTryLast(true);
$trans = new TFramedTransport($sock);
$prot = new TBinaryProtocol($trans);
// Create the client
print "creating scribe client\n";
$scribe_client = new scribeClient($prot);
// Open the transport (we rely on PHP to close it at script termination)
print "opening transport\n";
$trans->open();
} catch (Exception $x) {
print "Unable to create global scribe client, received exception: $x \n";
return null;
}
return $scribe_client;
}
function scribe_Log_test($messages, $scribe_client) {
try {
$result = $scribe_client->Log($messages);
if ($result != ResultCode::OK) {
print "Warning: Log returned $result \n";
}
return $result;
} catch (Exception $x) {
print "Scribe client failed logging " . count($messages) .
" messages with exception: $x \n";
}
}
function super_stress_test($categories, $client_name, $rate, $total,
$msg_per_call, $avg_size, $category_multiplier) {
$pids = array();
// Fork a new process for every category
foreach ($categories as $category) {
$pid = pcntl_fork();
if($pid == -1) {
print "Error: Could not fork\n";
return;
}
else if($pid == 0) {
// In child process
print "Sending messages for category $category...\n";
stress_test($category, $client_name, $rate, $total,
$msg_per_call, $avg_size, $category_multiplier);
print "Done sending messages for category $category.\n";
Exit(0);
} else {
// In parent process
$pids[] = $pid;
}
}
// have parent wait for all children
foreach ($pids as $pid) {
pcntl_waitpid($pid, $status);
}
}
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.