Vežbe iz predmeta Bezbednost računarskih mreža rađene za diplomski rad
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Vezbe Ubacivanje vezbi i izmena README fajla Feb 2, 2019
LICENSE
README.md Ubacivanje vezbi i izmena README fajla Feb 2, 2019

README.md

GNS3 vežbe zapredmet Bezbednost računarskih mreža

Ove vežbe se prvobitno bile rađene za moj diplomski rad "Analiziranje paketa i zaštita računarskih mreža" iz predmeta Bezbednost računarskih mreža, a kasnije su znatno poboljšane kako bi se primenjivale i na laboratorijskim vežbama u mojoj školi (Visoka ICT škola). Vežbe sadrže koncepte CCNA Security kursa i demonstriraju neke napade na samu mrežu i uređaje. Cilj vežbi je više da se upoznaju studenti sa nekim od pretnji u računarskim mrežama, a ne da predstave 100% realnu situaciju, dakle u realnosti nije možda 100% kao što je i opisano u vežbama. Vežbe su odrađene u emulatoru GNS3, koji je besplatan i otvorenog koda za sve operativne sisteme.

Ostali ciljevi obuhvataju upoznavanje studenta sa Wireshark-om (kako detektovati napad, na šta obratiti pažnju, kako zabeležiti određene pakete i koje sve informacije se mogu zabeležiti) i osnovnim protokolima i mogućnostima koje se mogu konfigurisati na Cisco ruterima i svičevima kako bi se ti napadi sprečili.

Vrsta uređaja koji se koriste u vežbama su:

  1. Ruter Cisco IOU L3 155-2T
  2. Svič Cisco IOU L2 15.2d
  3. Firefox uređaj čiji se image fajl može skinuti preko GNS3
  4. Kali Linux virtuelna mašina sa instaliranim paketima: dsniff, ettercap, yersinia, sslstrip, isc-dhcp-server i nmap.
  5. Ubuntu ili Windows virtuelna mašina

Vežbe su dostupne svima ko želi da se malo igra sa GNS-om i možete ih menjati, dopunjavati, deliti kako vam je volja. U koliko imate neke predloge ili želje bilo za nove napade ili formate vežbi, greške u njima i slično, slobodno me kontaktirajte ili pošaljite pull request pa ću ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

Napomena: Zloupotreba ovih vežbi, u smislu izvršenja opisanih i demonstriranih napada, na tuđe računare i mreže se smatra krivičnim delom, te vas upozoravam da to ne činite. Svrha vežbi je čista akademska, da se nauči nešto novo, prepoznaju moguće pretnje i načini da se zaštitite od istih. U koliko se opredelite da ih zloupotrebite, sami snosite posledice!