Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jan 12, 2023. It is now read-only.

fakhrullah/buku21

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buku21 - Buku untuk abad 21

Buku alaf baru. Buku boleh mengandungi teks, video, muzik dan boleh ada halaman khas untuk kuiz.

psst: sebenarnya web je pun. Tapi boleh jadi app, dan tak perlu internet =D

Cara buat Buku21 anda sendiri

  1. Muat turun release.zip.
  2. Ekstrak fail zip.
  3. Lihat fail buku21.json. Ubah suai fail ini untuk senarai kandungan buku anda.
  4. Lihat fail note.json. Ini adalah contoh fail untuk halaman nota. Salin dan tampal fail ini, kemudian ubah suai nama fail dan isi supaya menjadi halaman nota yang anda ingin.
  5. Lihat fail quiz.json. Ini adalah contoh fail untuk halaman quiz. Salin dan tampal fail ini, kemudian ubah suai nama fail dan isi supaya menjadi halaman kuiz yang anda inginkan.