Skip to content
Permalink
Browse files

nesprávný pojem el.energie opraven na elektřina i v .yml souborech

  • Loading branch information
crysman authored and ondraspribyla committed Feb 6, 2020
1 parent 850e4ba commit a8489f42f5cfa2c33659b73bd7d8b78f781ef225
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +2 −2 _data/glossary.yml
  2. +1 −1 _data/news.yml
@@ -62,10 +62,10 @@

- id: phase-out
name-short: "Uhelný phase-out"
description: "Na výrobu elektrické energie vyprodukují uhelné elektrárny téměř dvakrát více emisí CO<sub>2</sub> než plynové elektrárny a téměř stonásobně více než obnovitelné zdroje nebo jaderné elektrárny. Uhelný phase-out označuje odstavení uhelných elektráren a jejich nahrazení zdroji elektřiny s nižšími emisemi."
description: "Na výrobu elektřiny vyprodukují uhelné elektrárny téměř dvakrát více emisí CO<sub>2</sub> než plynové elektrárny a téměř stonásobně více než obnovitelné zdroje nebo jaderné elektrárny. Uhelný phase-out označuje odstavení uhelných elektráren a jejich nahrazení zdroji elektřiny s nižšími emisemi."

- id: w
name-short: "W a Wh (kW, MW… a kWh, MWh…)"
name-long: "watt, watthodina a jejich násobky"
description: "V našem kontextu se s watty (a jejich násobky) setkáváme nejčastěji v rámci energetiky, typicky výkonu elektráren. Příklad: výkon hnědouhelné elektrárny Chvaletice je 820 MW (1 MW = milión W) a za rok vyrobí zhruba 3500 GWh elektrické energie [[cs.wikipedia](https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrárna_Chvaletice)]. Jedna standardní LED \"žárovka\" má příkon kolem 9 W, její klasický starý ekvivalent s žhaveným vláknem cca 60 W – pokud ji necháte svítit hodinu, spotřebujete cca 9 (resp. 60) Wh (watthodin) energie. Čistá spotřeba elektřiny v domácnostech ČR je cca 1,4 MWh/os./rok [[Český statistický úřad](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=spot%C5%99eba+elekt%C5%99iny&bkvt=c3BvdMWZZWJhIGVsZWt0xZlpbnk.&katalog=all&pvo=ENE04#w=)]."
description: "V našem kontextu se s watty (a jejich násobky) setkáváme nejčastěji v rámci energetiky, typicky výkonu elektráren. Příklad: výkon hnědouhelné elektrárny Chvaletice je 820 MW (1 MW = milión W) a za rok vyrobí zhruba 3500 GWh elektřiny [[cs.wikipedia](https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrárna_Chvaletice)]. Jedna standardní LED \"žárovka\" má příkon kolem 9 W, její klasický starý ekvivalent s žhaveným vláknem cca 60 W – pokud ji necháte svítit hodinu, spotřebujete cca 9 (resp. 60) Wh (watthodin) energie. Čistá spotřeba elektřiny v domácnostech ČR je cca 1,4 MWh/os./rok [[Český statistický úřad](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=spot%C5%99eba+elekt%C5%99iny&bkvt=c3BvdMWZZWJhIGVsZWt0xZlpbnk.&katalog=all&pvo=ENE04#w=)]."

@@ -14,7 +14,7 @@

- date: 2019-11-30
title: "Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise"
summary: "Z dat energetického regulačního úřadu jsme zpracovali infografiku [Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise](/infografiky/elektrina-cr) zabývající se výrobou a spotřebou elektrické energie v ČR a souvisejících emisí."
summary: "Z dat energetického regulačního úřadu jsme zpracovali infografiku [Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise](/infografiky/elektrina-cr) zabývající se výrobou a spotřebou elektřiny v ČR a souvisejících emisí."

- date: 2019-11-04
title: "Proč je oteplení o více než 1,5°C problém?"

0 comments on commit a8489f4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.